VIRGILII - BUCOLICA V

0

MENALCAS.

Cur non, Mopse, boni quoniam convenimus ambo,

tu calamos inflare levis, ego dicere versus,

hic corylis mixtas inter consedimus ulmos?

MOPSUS.

Tu maior; tibi me est aequum parere, Menalca,

sive sub incertas Zephyris motantibus umbras

sive antro potius succedimus. Aspice, ut antrum

silvestris raris sparsit labrusca racemis.

ME. Montibus in nostris solus tibi certat Amyntas.

MO. Quid, si idem certet Phoebum superare canendo?

ME. Incipe, Mopse, prior, si quos aut Phyllidis ignis

aut Alconis habes laudes aut iurgia Codri.

Incipe: pascentis servabit Tityrus haedos.

MO. Immo haec, in viridi nuper quae cortice fagi

carmina descripsi et modulans alterna notavi,

experiar: tu deinde iubeto certet Amyntas.

ME. Lenta salix quantum pallenti cedit olivae,

puniceis humilis quantum saliunca rosetis,

iudicio nostro tantum tibi cedit Amyntas.

Sed tu desine plura, puer: successimus antro.

MO. Exstinctum Nymphae crudeli funere Daphnin

flebant (vos coryli testes et flumina Nymphis),

cum complexa sui corpus miserabile nati

atque deos atque astra vocat crudelia mater.

Non ulli pastos illis egere diebus

frigida, Daphni, boves ad flumina; nulla neque amnem

libavit quadrupes nec graminis attigit herbam.

Daphni, tuum Poenos etiam ingemuisse leones

interitum montesque feri silvaeque loquuntur.

Daphnis et Armenias curru subiungere tigris

instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi

et foliis lentas intexere mollibus hastas.

Vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae,

ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis,

tu decus omne tuis. Postquam te fata tulerunt,

ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo.

Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis,

infelix lolium et steriles nascuntur avenae;

pro molli viola, pro purpureo narcisso

carduus et spinis surgit paliurus acutis.

Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras,

pastores (mandat fieri ‹tum› talia Daphnis),

et tumulum facite, et tumulo superaddite carmen:

«Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus,

formosi pecoris custos, formosior ipse.»

ME. Tale tuum carmen nobis, divine poeta,

quale sopor fessis in gramine, quale per aestum

dulcis aquae saliente sitim restinguere rivo.

Nec calamis solum aequiperas, sed voce magistrum:

fortunate puer, tu nunc eris alter ab illo.

Nos tamen haec quocumque modo tibi nostra vicissim

dicemus, Daphninque tuum tollemus ad astra;

Daphnin ad astra feremus: amavit nos quoque Daphnis.

MO. An quicquam nobis tali sit munere maius?

Et puer ipse fuit cantari dignus, et ista

iam pridem Stimichon laudavit carmina nobis.

ME. Candidus insuetum miratur limen Olympi

sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis.

Ergo alacris silvas et cetera rura voluptas

Panaque pastoresque tenet Dryadasque puellas.

Nec lupus insidias pecori, nec retia cervis

ulla dolum meditantur: amat bonus otia Daphnis.

Ipsi laetitia voces ad sidera iactant

intonsi montes; ipsae iam carmina rupes,

ipsa sonant arbusta: «deus, deus ille, Menalca!».

Sis bonus o felixque tuis! En quattuor aras:

ecce duas tibi, Daphni, duas altaria Phoebo.

Pocula bina novo spumantia lacte quotannis

craterasque duo statuam tibi pinguis olivi,

et multo in primis hilarans convivia Baccho

(ante focum, si frigus erit; si messis, in umbra)

vina novum fundam calathis Ariusia nectar.

Cantabunt mihi Damoetas et Lyctius Aegon;

saltantis Satyros imitabitur Alphesiboeus.

Haec tibi semper erunt, et cum sollemnia vota

reddemus Nymphis, et cum lustrabimus agros.

Dum iuga montis aper, fluvios dum piscis amabit,

dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae,

semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.

Ut Baccho Cererique, tibi sic vota quotannis

agricolae facient: damnabis tu quoque votis.

MO. Quae tibi, quae tali reddam pro carmine dona?

Nam neque me tantum venientis sibilus Austri

nec percussa iuvant fluctu tam litora, nec quae

saxosas inter decurrunt flumina vallis.

ME. Hac te nos fragili donabimus ante cicuta;

haec nos «formosum Corydon ardebat Alexin»,

haec eadem docuit «cuium pecus? An Meliboei?».

MO. At tu sume pedum, quod, me cum saepe rogaret,

non tulit Atigenes (et erat tum dignus amari),

formosum paribus nodis atque aere, Menalca.

MENALCAS.

Cūr nōn, Mōpsĕ, bŏnī quŏnĭām cōnvēnĭmŭs āmbō,

tū călămōs īnflārĕ lĕvīs, ĕgŏ dīcĕrĕ vērsūs,

hīc cŏrўlīs mīxtās īntēr cōnsēdĭmŭs ūlmōs?

MOPSUS.

Tū māiōr; tĭbĭ me ēst aēquūm pārērĕ, Mĕnālcā,

sīvĕ sŭb īncērtās Zĕphўrīs mōtāntĭbŭs ūmbrās

sīve āntrō pŏtĭūs sūccēdĭmŭs. Āspĭce, ŭt āntrūm

sīlvēstrīs rārīs spārsīt lābrūscă răcēmīs.

ME. Mōntĭbŭs īn nōstrīs sōlūs tĭbĭ cērtăt Ămŷntās.

MO. Quīd, si īdēm cērtēt Phoēbūm sŭpĕrārĕ cănēndō?

ME. Īncĭpĕ, Mōpsĕ, prĭōr, sī quōs aūt Phŷllĭdĭs īgnīs

aūt Ālcōnĭs hăbēs laūdēs aūt iūrgĭă Cōdrī.

Īncĭpĕ: pāscēntīs sērvābīt Tītўrŭs haēdōs.

MO. Īmmo haēc, īn vĭrĭdī nūpēr quaē cōrtĭcĕ fāgī

cārmĭnă dēscrīpsi ēt mŏdŭlāns āltērnă nŏtāvī,

ēxpĕrĭār: tū deīndĕ iŭbētō cērtĕt Ămŷntās.

ME. Lēntă sălīx quāntūm pāllēntī cēdĭt ŏlīvaē,

pūnĭcĕīs hŭmĭlīs quāntūm sāliūncă rŏsētīs,

iūdĭcĭō nōstrō tāntūm tĭbĭ cēdĭt Ămŷntās.

Sēd tū dēsĭnĕ plūră, pŭēr: sūccēssĭmŭs āntrō.

MO. Ēxstīnctūm Nŷmphaē crūdēlī fūnĕrĕ Dāphnīn

flēbānt (vōs cŏrўlī tēstēs ēt flūmĭnă Nŷmphīs),

cūm cōmplēxă sŭī cōrpūs mĭsĕrābĭlĕ nātī

ātquĕ dĕōs ātque āstră vŏcāt crūdēlĭă mātēr.

Nōn ūllī pāstōs īllīs ēgērĕ dĭēbūs

frīgĭdă, Dāphnĭ, bŏvēs ād flūmĭnă; nūllă nĕque āmnēm

lībāvīt quădrŭpēs nēc grāmĭnĭs āttĭgĭt hērbām.

Dāphnĭ, tŭūm Poēnōs ĕtĭam īngĕmŭīssĕ lĕōnēs

īntĕrĭtūm mōntēsquĕ fĕrī sīlvaēquĕ lŏquūntūr.

Dāphnĭs ĕt Ārmĕnĭās cūrrū sūbiūngĕrĕ tīgrīs

īnstĭtŭīt, Dāphnīs thĭăsōs īndūcĕrĕ Bācchī

ēt fŏlĭīs lēntās īntēxĕrĕ mōllĭbŭs hāstās.

Vītĭs ŭt ārbŏrĭbūs dĕcŏri ēst, ūt vītĭbŭs ūvaē,

ūt grĕgĭbūs taūrī, sĕgĕtēs ūt pīnguĭbŭs ārvīs,

tū dĕcŭs ōmnĕ tŭīs. Pōstquām tē fātă tŭlērūnt,

īpsă Pălēs āgrōs ātque īpsĕ rĕlīquĭt Ăpōllŏ.

Grāndĭă saēpĕ quĭbūs māndāvĭmŭs hōrdĕă sūlcīs,

īnfēlīx lŏlĭum ēt stĕrĭlēs nāscūntŭr ăvēnaē;

prō mōllī vĭŏlā, prō pūrpŭrĕō nārcīssō

cārdŭŭs ēt spīnīs sūrgīt pălĭūrŭs ăcūtīs.

Spārgĭte hŭmūm fŏlĭīs, īndūcĭtĕ fōntĭbŭs ūmbrās,

pāstōrēs (māndāt fĭĕrī ‹tūm› tālĭă Dāphnīs),

ēt tŭmŭlūm făcĭte, ēt tŭmŭlō sŭpĕrāddĭtĕ cārmēn:

«Dāphnĭs ĕgo īn sīlvīs, hīnc ūsque ād sīdĕră nōtūs,

fōrmōsī pĕcŏrīs cūstōs, fōrmōsĭŏr īpsĕ.»

ME. Tālĕ tŭūm cārmēn nōbīs, dīvīnĕ pŏētā,

quālĕ sŏpōr fēssīs īn grāmĭnĕ, quālĕ pĕr aēstūm

dūlcĭs ăquaē sălĭēntĕ sĭtīm rēstīnguĕrĕ rīvō.

Nēc călămīs sōlum aēquĭpĕrās, sēd vōcĕ măgīstrūm:

fōrtūnātĕ pŭēr, tū nūnc ĕrĭs āltĕr ăb īllō.

Nōs tămĕn haēc quōcūmquĕ mŏdō tĭbĭ nōstră vĭcīssīm

dīcēmūs, Dāphnīnquĕ tŭūm tōllēmŭs ăd āstră;

Dāphnĭn ăd āstră fĕrēmŭs: ămāvīt nōs quŏquĕ Dāphnīs.

MO. Ān quīcquām nōbīs tālī sīt mūnĕrĕ māīūs?

Ēt pŭĕr īpsĕ fŭīt cāntārī dīgnŭs, ĕt īstă

iām prīdēm Stĭmĭchōn laūdāvīt cārmĭnă nōbīs.

ME. Cāndĭdŭs īnsuētūm mīrātūr līmĕn Ŏlŷmpī

sūb pĕdĭbūsquĕ vĭdēt nūbēs ēt sīdĕră Dāphnīs.

Ērgo ălăcrīs sīlvās ēt cētĕră rūră vŏlūptās

Pānăquĕ pāstōrēsquĕ tĕnēt Drўădāsquĕ pŭēllās.

Nēc lŭpŭs īnsĭdĭās pĕcŏrī, nēc rētĭă cērvīs

ūllă dŏlūm mĕdĭtāntŭr: ămāt bŏnŭs ōtĭă Dāphnīs.

Īpsī laētĭtĭā vōcēs ād sīdĕră iāctānt

īntōnsī mōntēs; īpsaē iām cārmĭnă rūpēs,

īpsă sŏnānt ārbūstă: «dĕūs, dĕŭs īllĕ, Mĕnālcā!».

Sīs bŏnŭs ō fēlīxquĕ tŭīs! Ēn quāttŭŏr ārās:

ēccĕ dŭās tĭbĭ, Dāphnĭ, dŭās āltārĭă Phoēbō.

Pōcŭlă bīnă nŏvō spūmāntĭă lāctĕ quŏtānnīs

crātērāsquĕ dŭō stătŭām tĭbĭ pīnguĭs ŏlīvī,

ēt mūlto īn prīmīs hĭlărāns cōnvīvĭă Bācchō

(āntĕ fŏcūm, sī frīgŭs ĕrīt; sī mēssĭs, ĭn ūmbrā)

vīnă nŏvūm fūndām călăthīs Ărĭūsĭă nēctār.

Cāntābūnt mĭhĭ Dāmoētās ēt Lŷctĭŭs Aēgōn;

sāltāntīs Sătўrōs ĭmĭtābĭtŭr Ālphĕsĭboēūs.

Haēc tĭbĭ sēmpĕr ĕrūnt, ēt cūm sōllēmnĭă vōtă

rēddēmūs Nŷmphīs, ēt cūm lūstrābĭmŭs āgrōs.

Dūm iŭgă mōntĭs ăpēr, flŭvĭōs dūm pīscĭs ămābīt,

dūmquĕ thўmō pāscēntŭr ăpēs, dūm rōrĕ cĭcādaē,

sēmpĕr hŏnōs nōmēnquĕ tŭūm laūdēsquĕ mănēbūnt.

Ūt Bācchō Cĕrĕrīquĕ, tĭbī sīc vōtă quŏtānnīs

āgrĭcŏlaē făcĭēnt: dāmnābīs tū quŏquĕ vōtīs.

MO. Quaē tĭbĭ, quaē tālī rēddām prō cārmĭnĕ dōnă?

Nām nĕquĕ mē tāntūm vĕnĭēntīs sībĭlŭs Aūstrī

nēc pērcūssă iŭvānt flūctū tām lītŏră, nēc quaē

sāxōsās īntēr dēcūrrūnt flūmĭnă vāllīs.

ME. Hāc tē nōs frăgĭlī dōnābĭmŭs āntĕ cĭcūtā;

haēc nōs «fōrmōsūm Cŏrўdōn ārdēbăt Ălēxīn»,

haēc ĕădēm dŏcŭīt «cūĭūm pĕcŭs? Ān Mĕlĭboēī?».

MO. Āt tū sūmĕ pĕdūm, quōd, mē cūm saēpĕ rŏgārēt,

nōn tŭlĭt Ātĭgĕnēs (ĕt ĕrāt tūm dīgnŭs ămārī),

fōrmōsūm părĭbūs nōdīs ātque aērĕ, Mĕnālcā.