VIRGILII - BUCOLICA IV

0

Sicelides Musae, paulo maiora canamus;

non omnis arbusta iuvant humilesque myricae:

si canimus silvas, silve sint consule dignae.

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;

magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;

iam nova progenies caelo demittitur alto.

Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum

desinet ac toto surget gens aurea mundo,

casta, fave, Lucina: tuus iam regnat Apollo.

Teque adeo decus hoc aevi, te consule, inibit,

Pollio, et incipient magni procedere menses

te duce. Si qua manent sceleris vestigia nostri,

inrita perpetua solvent formidine terras.

Ille deum vitam accipiet divisque videbit

permixtos heroas et ipse videbitur illis

pacatumque reget patriis virtutibus orbem.

At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu

errantis hederas passim cum baccare tellus

mixtaque ridenti colocasia fundet acantho.

Ipsae lacte domum referent distenta capellae

ubera, nec magnos metuent armenta leones;

ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.

Occidet et serpens, et fallax herba veneni

occidet; Assyrium volgo nascetur amomum.

At simul heroum laudes et facta parentis

iam legere et quae sit poteris cognoscere virtus,

molli paulatim flavescet campus arista,

incultisque rubens pendebit sentibus uva,

et durae quercus sudabunt roscida mella.

Pauca tamen suberunt priscae vestigia fraudis,

quae temptare Thetim ratibus, quae cingere muris

oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos.

Alter erit tum Tiphys, et altera quae vehat Argo

delectos heroas; erunt etiam altera bella,

atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles.

Hinc, ubi iam firmata virum te fecerit aetas,

cedet et ipse mari vector, nec nautica pinus

mutabit merces; omnis feret omnia tellus.

Non rastros patietur humus, non vinea falcem;

robustus quoque iam tauris iuga solvet arator;

nec varios discet mentiri lana colores,

ipse sed in pratis aries iam suave rubenti

murice, iam croceo mutabit vellera luto;

sponte sua sandyx pascentis vestiet agnos.

"Talia saecla" suis dixerunt "currite" fusis

concordes stabili fatorum numine Parcae.

Adgredere o magnos (aderit iam tempus) honores,

cara deum soboles, magnum Iovis incrementum!

Aspice convexo nutantem pondere mundum,

terrasque tractusque maris caelumque profundum;

aspice venturo laetantur ut omnia saeclo.

O mihi tum longae maneat pars ultima vitae,

spiritus et quantum sat erit tua dicere facta!

Non me carminibus vincat nec Thracius Orpheus,

nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit,

Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo.

Pan etiam Arcadia mecum si iudice certet,

Pan etiam Arcadia dicat se iudice victum.

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem

(matri longa decem tulerunt fastidia menses);

incipe, parve puer: cui non risere parentes,

nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est.

Sīcĕlĭdēs Mūsaē, paūlō māiōră cănāmūs;

nōn ōmnīs ārbūstă iŭvānt hŭmĭlēsquĕ mўrīcaē:

sī cănĭmūs sīlvās, sīlvē sīnt cōnsŭlĕ dīgnaē.

Ūltĭmă Cūmaēī vēnīt iām cārmĭnĭs aētās;

māgnŭs ăb īntēgrō saēclōrūm nāscĭtŭr ōrdŏ.

Iām rĕdĭt ēt Vīrgō, rĕdĕūnt Sātūrnĭă rēgnă;

iām nŏvă prōgĕnĭēs caēlō dēmīttĭtŭr āltō.

Tū mŏdŏ nāscēntī pŭĕrō, quō fērrĕă prīmūm

dēsĭnĕt āc tōtō sūrgēt gēns aūrĕă mūndō,

cāstă, făvē, Lūcīnă: tŭūs iām rēgnăt Ăpōllŏ.

Tēque ădĕō dĕcŭs hōc aēvī, tē cōnsŭle, ĭnībīt,

Pōllĭo, ĕt īncĭpĭēnt māgnī prōcēdĕrĕ mēnsēs

tē dŭcĕ. Sī quă mănēnt scĕlĕrīs vēstīgĭă nōstrī,

īnrītā pērpĕtŭā sōlvēnt fōrmīdĭnĕ tērrās.

Īllĕ dĕūm vītam āccĭpĭēt dīvīsquĕ vĭdēbīt

pērmīxtōs hērōăs ĕt īpsĕ vĭdēbĭtŭr īllīs

pācātūmquĕ rĕgēt pătrĭīs vīrtūtĭbŭs ōrbēm.

Āt tĭbĭ prīmă, pŭēr, nūllō mūnūscŭlă cūltū

ērrāntīs hĕdĕrās pāssīm cūm bāccărĕ tēllūs

mīxtăquĕ rīdēntī cŏlŏcāsĭă fūndĕt ăcānthō.

Īpsaē lāctĕ dŏmūm rĕfĕrēnt dīstēntă căpēllaē

ūbĕră, nēc māgnōs mĕtŭēnt ārmēntă lĕōnēs;

īpsă tĭbī blāndōs fūndēnt cūnābŭlă flōrēs.

Ōccĭdĕt ēt sērpēns, ēt fāllāx hērbă vĕnēnī

ōccĭdĕt; Āssўrĭūm vōlgō nāscētŭr ămōmūm.

Āt sĭmŭl hērōūm laūdēs ēt fāctă părēntīs

iām lĕgĕre ēt quaē sīt pŏtĕrīs cōgnōscĕrĕ vīrtūs,

mōllī paūlātīm flāvēscēt cāmpŭs ărīstā,

īncūltīsquĕ rŭbēns pēndēbīt sēntĭbŭs ūvă,

ēt dūraē quērcūs sūdābūnt rōscĭdă mēllă.

Paūcă tămēn sŭbĕrūnt prīscaē vēstīgĭă fraūdīs,

quaē tēmptārĕ Thĕtīm rătĭbūs, quaē cīngĕrĕ mūrīs

ōppĭdă, quaē iūbeānt tēllūri īnfīndĕrĕ sūlcōs.

Āltĕr ĕrīt tūm Tīphўs, ĕt āltĕră quaē vĕhăt Ārgō

dēlēctōs hērōăs; ĕrūnt ĕtĭam āltĕră bēllă,

ātque ĭtĕrum ād Troīām māgnūs mīttētŭr Ăchīllēs.

Hīnc, ŭbĭ iām fīrmātă vĭrūm tē fēcĕrĭt aētās,

cēdĕt ĕt īpsĕ mărī vēctōr, nēc naūtĭcă pīnūs

mūtābīt mērcēs; ōmnīs fĕrĕt ōmnĭă tēllūs.

Nōn rāstrōs pătĭētŭr hŭmūs, nōn vīnĕă fālcēm;

rōbūstūs quŏquĕ iām taūrīs iŭgă sōlvĕt ărātōr;

nēc vărĭōs dīscēt mēntīrī lānă cŏlōrēs,

īpsĕ sĕd īn prātīs ărĭēs iām suāvĕ rŭbēntī

mūrĭcĕ, iām crŏcĕō mūtābīt vēllĕră lūtō;

spōntĕ sŭā sāndŷx pāscēntīs vēstĭĕt āgnōs.

"Tālĭă saēclă" sŭīs dīxērūnt "cūrrĭtĕ" fūsīs

cōncōrdēs stăbĭlī fātōrūm nūmĭnĕ Pārcaē.

Ādgrĕdĕre ō māgnōs (ădĕrīt iām tēmpŭs) hŏnōrēs,

cāră dĕūm sŏbŏlēs, māgnūm Iŏvĭs īncrēmēntūm!

Āspĭcĕ cōnvēxō nūtāntēm pōndĕrĕ mūndūm,

tērrāsquē trāctūsquĕ mărīs caēlūmquĕ prŏfūndūm;

āspĭcĕ vēntūrō laētāntŭr ŭt ōmnĭă saēclō.

Ō mĭhĭ tūm lōngaē mănĕāt pārs ūltĭmă vītaē,

spīrĭtŭs ēt quāntūm săt ĕrīt tŭă dīcĕrĕ fāctă!

Nōn mē cārmĭnĭbūs vīncāt nēc Thrācĭŭs Ōrpheūs,

nēc Lĭnŭs, huīc mātēr quāmvīs ātque huīc pătĕr ādsīt,

Ōrphĕĭ Cāllĭŏpēă, Lĭnō fōrmōsŭs Ăpōllŏ.

Pān ĕtĭam Ārcădĭā mēcūm sī iūdĭcĕ cērtēt,

Pān ĕtĭam Ārcădĭā dīcāt sē iūdĭcĕ vīctūm.

Īncĭpĕ, pārvĕ pŭēr, rīsū cōgnōscĕrĕ mātrēm

(mātrī lōngă dĕcēm tŭlĕrūnt fāstīdĭă mēnsēs);

īncĭpĕ, pārvĕ pŭēr: cuī nōn rīsērĕ părēntēs,

nēc dĕŭs hūnc mēnsā, dĕă nēc dīgnātă cŭbīli ēst.