Q. AURELII SYMMACHI - CARMINA EPISTULIS INSERTA

2

1

Attica palla tegit socerum, toga picta parentem:

praefuit iste sacris, hic dixit iura Quiritis;

at mihi castrensem quod mordet fibula uestem,

Aurorae in populis regum praetoria rexi.

sed fasces pictura tacet: tu respice fastus.

2

Huc deus Alcides stabulanda armenta coëgit

eruta Geryonae de lare tergemini.

inde recens aetas corrupta boaulia Baulos

nuncupat occulto nominis indicio.

ab diuo ad proceres dominos fortuna cucurrit,

fama loci obscuros ne pateretur eros.

hanc celebrauit opum felix Hortensius aulam,

contra Arpinatem qui stetit eloquio.

hic consul clarum produxit Acyndinus aeuum

quique dedit leges Orfitus Aeneadis.

hos inter iuuenile decus, sed honore senili

bis seno celsus, Symmache, fasce cluis.

sed te Baulorum necdum lenta otia quaerunt;

cura habeat iuuenem publica peruigilem.

3

ubi corniger Lyaeus

operit superna Gauri,

Vulcanus aestuosis

medium coquit cauernis,

tenet ima pisce multo

Thetis et Baiae sorores,

calet unda, friget aethra:

simul innatat choreis

Amathusium renidens

salis arbitra et uaporis

flos siderum Dione.

1

Āttĭcă pāllă tĕgīt sŏcĕrūm, tŏgă pīctă părēntēm:

praēfŭĭt īstĕ săcrīs, hīc dīxīt iūră Quĭrītīs;

āt mĭhĭ cāstrēnsēm quōd mōrdēt fībŭlă vēstēm,

Aūrōrae īn pŏpŭlīs rēgūm praētōrĭă rēxī.

sēd fāscēs pīctūră tăcēt: tū rēspĭcĕ fāstūs.

2

Hūc dĕŭs Ālcīdēs stăbŭlānda ārmēntă cŏēgīt

ērŭtă Gērўŏnaē ‖ dē lărĕ tērgĕmĭnī.

īndĕ rĕcēns aētās cōrrūptă bŏaūlĭă Baūlōs

nūncŭpăt ōccūltō ‖ nōmĭnĭs īndĭcĭō.

āb dīvo ād prŏcĕrēs dŏmĭnōs fōrtūnă cŭcūrrīt,

fāmă lŏci ōbscūrōs ‖ nē pătĕrētŭr ĕrōs.

hānc cĕlĕbrāvĭt ŏpūm fēlīx Hōrtēnsĭŭs aūlām,

cōntra Ārpīnātēm ‖ quī stĕtĭt ēlŏquĭō.

hīc cōnsūl clārūm prōdūxĭt Ăcŷndĭnŭs aēvūm

quīquĕ dĕdīt lēgēs ‖ Ōrfĭtŭs Aēnĕădīs.

hōs īntēr iŭvĕnīlĕ dĕcūs, sĕd hŏnōrĕ sĕnīlī

bīs sēnō cēlsūs, ‖ Sŷmmăchĕ, fāscĕ clŭīs.

sēd tē Baūlōrūm nēcdūm lēnta ōtĭă quaērūnt;

cūra hăbĕāt iŭvĕnēm ‖ pūblĭcă pērvĭgĭlēm.

3

ŭbĭ cōrnĭgēr Lўaēūs

ŏpĕrīt sŭpērnă Gaūrī,

Vūlcānŭs aēstŭōsīs

mĕdĭūm cŏquīt căvērnīs,

tĕnĕt īmă pīscĕ mūltō

Thĕtĭs ēt Baīaē sŏrōrēs,

călĕt ūndă, frīgĕt aēthră:

sĭmŭl īnnātāt chŏrēīs

Ămăthūsĭūm rĕnīdēns

sălĭs ārbĭtra ēt văpōrīs

flōs sīdĕrūm Dĭōnē.