Q. HORATII FLACCI - SERMONES - LIBER II - SATURA VIII

0

Vt Nasidieni iuuit te cena beati?

nam mihi quaerenti conuiuam dictus here illic

de medio potare die. "sic ut mihi numquam

in uita fuerit melius." da, si graue non est,

quae prima iratum uentrem placauerit esca.

"in primis Lucanus aper; leni fuit Austro

captus, ut aiebat cenae pater; acria circum

rapula, lactucae, radices, qualia lassum

peruellunt stomachum, siser, allec, faecula Coa.

his ubi sublatis puer alte cinctus acernam

gausape purpureo mensam pertersit, et alter

sublegit quodcumque iaceret inutile quodque

posset cenantis offendere; ut Attica uirgo

cum sacris Cereris procedit fuscus Hydaspes

Caecuba uina ferens, Alcon Chium maris expers.

hic erus: Albanum, Maecenas, siue Falernum

te magis appositis delectat, habemus utrumque."

diuitias miseras! Sed quis cenantibus una,

Fundani, pulchre fuerit tibi, nosse laboro.

"summus ego et prope me Viscus Thurinus et infra,

si memini, Varius; cum Seruilio Balatrone

Vibidius, quos Maecenas adduxerat umbras

Nomentanus erat super ipsum, Porcius infra

ridiculus totas simul absorbere placentas;

Nomentanus ad hoc, qui si quid forte lateret

indice monstraret digito: nam cetera turba,

nos, inquam, cenamus auis, conchylia, piscis,

longe dissimilem noto celantia sucum,

ut uel continuo patuit, cum passeris atque

ingustata mihi porrexerit ilia rhombi.

post hoc me docuit melimela rubere minorem

ad lunam delecta. Quid hoc intersit ab ipso

audieris melius. Tum Vibidius Balatroni:

"nos nisi damnose bibimus moriemur inulti,"

et calices poscit maiores. Vertere pallor

tum parochi faciem nil sic metuentis ut acris

potores, uel quod male dicunt liberius uel

feruida quod subtile exsurdant uina palatum.

inuertunt Allifanis uinaria tota

Vibidius Balatroque, secutis omnibus; imi

conuiuae lecti nihilum nocuere lagoenis.

affertur squillas inter murena natantis

in patina porrecta. Sub hoc erus: "haec grauida" inquit

"capta est, deterior post partum carne futura.

his mixtum ius est: oleo quod prima Venafri

pressit cella; garo de sucis piscis Hiberi;

uino quinquenni, uerum citra mare nato,

dum coquitur (cocto Chium sic conuenit, ut non

hoc magis ullum aliud); pipere albo, non sine aceto

quod Methymnaeam uitio mutauerit uuam.

erucas uiridis, inulas ego primus amaras

monstraui incoquere, illutos Curtillus echinos,

ut melius muria quod testa marina remittat."

interea suspensa grauis aulaea ruinas

in patinam fecere, trahentia pulueris atri

quantum non Aquilo Campanis excitat agris.

nos maius ueriti, postquam nihil esse pericli

sensimus, erigimur. Rufus posito capite, ut si

filius immaturus obisset, flere. Quis esset

finis ni sapiens sic Nomentanus amicum

tolleret "heu, Fortuna, quis est crudelior in nos

te deus? Vt semper gaudes illudere rebus

humanis!" Varius mappa compescere risum

uix poterat. Balatro suspendens omnia naso

"haec est condicio uiuendi" aiebat, "eoque

responsura tuo numquam est par fama labori.

tene, ut ego accipiar laute, torquerier omni

sollicitudine districtum, ne panis adustus,

ne male conditum ius apponatur, ut omnes

praecincti recte pueri comptique ministrent!

adde hos praeterea casus, aulaea ruant si,

ut modo; si patinam pede lapsus frangat agaso.

sed conuiuatoris uti ducis ingenium res

aduersae nudare solent, celare secundae."

Nasidienus ad haec "tibi di quaecumque preceris

commoda dent! Ita uir bonus es conuiuaque comis":

et soleas poscit. Tum in lecto quoque uideres

stridere secreta diuisos aure susurros."

nullos his mallem ludos spectasse; sed illa

redde age quae deinceps risisti. "Vibidius dum

quaerit de pueris num sit quoque fracta lagoena,

quod sibi poscenti non dantur pocula, dumque

ridetur fictis rerum, Balatrone secundo,

Nasidiene, redis mutatae frontis, ut arte

emendaturus fortunam: deinde secuti

mazonomo pueri magno discerpta ferentes

membra gruis sparsi sale multo, non sine farre,

pinguibus et ficis pastum iecur anseris albae,

et leporum auulsos, ut multo suauius, armos,

quam si cum lumbis quis edit; tum pectore adusto

uidimus et merulas poni et sine clune palumbis,

suauis res, si non causas narraret earum et

naturas dominus; quem nos sic fugimus ulti,

ut nihil omnino gustaremus, uelut illis

Canidia afflasset peior serpentibus Afris."

Ūt Nāsīdiēnī iūvīt tē cēnā bĕătī?

nām mĭhĭ quaērēntī cōnvīvām dīctŭs hĕre īllīc

dē mĕdĭō pōtārĕ dĭē. "sīc ūt mĭhĭ nūmquām

īn vītā fŭĕrīt mĕlĭūs." dā, sī grăvĕ nōn ēst,

quaē prīma īrātūm vēntrēm plācāvĕrĭt ēscă.

"īn prīmīs Lūcānŭs ăpēr; lēnī fŭĭt Aūstrō

cāptŭs, ŭt āĭĕbāt cēnaē pătĕr; ācrĭă cīrcūm

rāpŭlă, lāctūcaē, rādīcēs, quālĭă lāssūm

pērvēllūnt stŏmăchūm, sĭsĕr, āllēc, faēcŭlă Cōă.

hīs ŭbĭ sūblātīs pŭĕr āltē cīnctŭs ăcērnām

gaūsăpĕ pūrpŭrĕō mēnsām pērtērsĭt, ĕt āltēr

sūblēgīt quōdcūmquĕ iăcērĕt ĭnūtĭlĕ quōdquĕ

pōssēt cēnāntīs ōffēndĕre; ŭt Āttĭcă vīrgŏ

cūm sācrīs Cĕrĕrīs prōcēdīt fūscŭs Hўdāspēs

Caēcŭbă vīnă fĕrēns, Ālcōn Chīūm mărĭs ēxpērs.

hīc ĕrŭs: Ālbānūm, Maēcēnās, sīvĕ Fălērnūm

tē măgĭs āppŏsĭtīs dēlēctăt, hăbēmŭs ŭtrūmquĕ."

dīvĭtĭās mĭsĕrās! Sēd quīs cēnāntĭbŭs ūnā,

Fūndānī, pūlchrē fŭĕrīt tĭbĭ, nōssĕ lăbōrō.

"sūmmŭs ĕgo ēt prŏpĕ mē Vīscūs Thūrīnŭs ĕt īnfrā,

sī mĕmĭnī, Vărĭūs; cūm Sērvĭlĭō Bălătrōnĕ

Vībĭdĭūs, quōs Maēcēnās āddūxĕrăt ūmbrās

Nōmēntānŭs ĕrāt sŭpĕr īpsūm, Pōrcĭŭs īnfrā

rīdĭcŭlūs tōtās sĭmŭl ābsōrbērĕ plăcēntās;

Nōmēntānŭs ăd hōc, quī sī quīd fōrtĕ lătērēt

īndĭcĕ mōnstrārēt dĭgĭtō: nām cētĕră tūrbă,

nōs, īnquām, cēnāmŭs ăvīs, cōnchŷlĭă, pīscīs,

lōngē dīssĭmĭlēm nōtō cēlāntĭă sūcūm,

ūt vēl cōntĭnŭō pătŭīt, cūm pāssĕrĭs ātquĕ

īngūstātă mĭhī pōrrēxĕrĭt īlĭă rhōmbī.

pōst hōc mē dŏcŭīt mĕlĭmēlă rŭbērĕ mĭnōrēm

ād lūnām dēlēctă. Quĭd hōc īntērsĭt ăb īpsō

aūdĭĕrīs mĕlĭūs. Tūm Vībĭdĭūs Bălătrōnī:

"nōs nĭsĭ dāmnōsē bĭbĭmūs mŏrĭēmŭr ĭnūltī,"

ēt călĭcēs pōscīt māiōrēs. Vērtĕrĕ pāllōr

tūm părŏchī făcĭēm nīl sīc mĕtŭēntĭs ŭt ācrīs

pōtōrēs, vēl quōd mălĕ dīcūnt lībĕrĭūs vēl

fērvĭdă quōd sūbtīle ēxsūrdānt vīnă pălātūm.

īnvērtūnt Āllīfānīs vīnārĭă tōtă

Vībĭdĭūs Bălătrōquĕ, sĕcūtīs ōmnĭbŭs; īmī

cōnvīvaē lēctī nĭhĭlūm nŏcŭērĕ lăgoēnīs.

āffērtūr squīllās īntēr mūrēnă nătāntīs

īn pătĭnā pōrrēctă. Sŭb hōc ĕrŭs: "haēc grăvĭda" īnquīt

"cāpta ēst, dētĕrĭōr pōst pārtūm cārnĕ fŭtūră.

hīs mīxtūm iūs ēst: ŏlĕō quōd prīmă Vĕnāfrī

prēssīt cēllă; gărō dē sūcīs pīscĭs Hĭbērī;

vīnō quīnquēnnī, vērūm cītrā mărĕ nātō,

dūm cŏquĭtūr (cōctō Chīūm sīc cōnvĕnĭt, ūt nōn

hōc măgĭs ūllum ălĭūd); pĭpĕre ālbō, nōn sĭne ăcētō

quōd Mēthŷmnaēām vĭtĭō mūtāvĕrĭt ūvām.

ērūcās vĭrĭdīs, ĭnŭlās ĕgŏ prīmŭs ămārās

mōnstrāvi īncŏquĕre, īllūtōs Cūrtīllŭs ĕchīnōs,

ūt mĕlĭūs mŭrĭā quōd tēstă mărīnă rĕmīttāt."

īntĕrĕā sūspēnsă grăvīs aūlaēă rŭīnās

īn pătĭnām fēcērĕ, trăhēntĭă pūlvĕrĭs ātrī

quāntūm nōn Ăquĭlō Cāmpānīs ēxcĭtăt āgrīs.

nōs māiūs vĕrĭtī, pōstquām nĭhĭl ēssĕ pĕrīclī

sēnsĭmŭs, ērĭgĭmūr. Rūfūs pŏsĭtō căpĭte, ūt sī

fīlĭŭs īmmātūrŭs ŏbīssēt, flērĕ. Quĭs ēssēt

fīnīs nī săpĭēns sīc Nōmēntānŭs ămīcūm

tōllĕrĕt "heū, Fōrtūnă, quĭs ēst crūdēlĭŏr īn nōs

tē dĕŭs? Ūt sēmpēr gaūdēs īllūdĕrĕ rēbūs

hūmānīs!" Vărĭūs māppā cōmpēscĕrĕ rīsūm

vīx pŏtĕrāt. Bălătrō sūspēndēns ōmnĭă nāsō

"haēc ēst cōndĭcĭō vīvēndi" āiēbăt, "ĕōquĕ

rēspōnsūră tŭō nūmquam ēst pār fāmă lăbōrī.

tēne, ŭt ĕgo āccĭpĭār laūtē, tōrquērĭĕr ōmnī

sōllĭcĭtūdĭnĕ dīstrīctūm, nē pānĭs ădūstūs,

nē mălĕ cōndītūm iūs āppōnātŭr, ŭt ōmnēs

praēcīnctī rēctē pŭĕrī cōmptīquĕ mĭnīstrēnt!

ādde hōs praētĕrĕā cāsūs, aūlaēă rŭānt sī,

ūt mŏdŏ; sī pătĭnām pĕdĕ lāpsūs frāngăt ăgāsō.

sēd cōnvīvātōrĭs ŭtī dŭcĭs īngĕnĭūm rēs

ādvērsaē nūdārĕ sŏlēnt, cēlārĕ sĕcūndaē."

Nāsīdiēnŭs ăd haēc "tĭbĭ dī quaēcūmquĕ prĕcērīs

cōmmŏdă dēnt! Ĭtă vīr bŏnŭs ēs cōnvīvăquĕ cōmīs":

ēt sŏlĕās pōscīt. Tum īn lēctō quōquĕ vĭdērēs

strīdērē sēcrētā dīvĭsŏs aūrĕ sŭsūrrōs."

nūllōs hīs māllēm lūdōs spēctāssĕ; sĕd īllă

rēdde ăgĕ quaē deīncēps rīsīstī. "Vībĭdĭūs dūm

quaērīt dē pŭĕrīs nūm sīt quŏquĕ frāctă lăgoēnă,

quōd sĭbĭ pōscēntī nōn dāntūr pōcŭlă, dūmquĕ

rīdētūr fīctīs rērūm, Bălătrōnĕ sĕcūndō,

Nāsīdiēnĕ, rĕdīs mūtātaē frōntĭs, ŭt ārtĕ

ēmēndātūrūs fōrtūnām: deīndĕ sĕcūtī

māzŏnŏmō pŭĕrī māgnō dīscērptă fĕrēntēs

mēmbră grŭīs spārsī sălĕ mūltō, nōn sĭnĕ fārrĕ,

pīnguĭbŭs ēt fīcīs pāstūm iĕcŭr ānsĕrĭs ālbaē,

ēt lĕpŏrum āvūlsōs, ūt mūltō suāvĭŭs, ārmōs,

quām sī cūm lūmbīs quĭs ĕdīt; tūm pēctŏre ădūstō

vīdĭmŭs ēt mĕrŭlās pōni ēt sĭnĕ clūnĕ pălūmbīs,

suāvīs rēs, sī nōn caūsās nārrārĕt ĕārum ēt

nātūrās dŏmĭnūs; quēm nōs sīc fūgĭmŭs ūltī,

ūt nĭhĭl ōmnīnō gūstārēmūs, vĕlŭt īllīs

Cānĭdĭa āfflāssēt pēiōr sērpēntĭbŭs Āfrīs."