Q. HORATII FLACCI - SERMONES - LIBER II - SATURA IV

0

"Unde et quo Catius?" "Non est mihi tempus, aventi

ponere signa novis praeceptis, qualia vincent

Pythagoran Anytique reum doctumque Platona."

"Peccatum fateor, cum te sic tempore laevo

interpellarim; sed des veniam bonus, oro.

Quod si interciderit tibi nunc aliquid, repetes mox,

sive est naturae hoc sive artis, mirus utroque."

"Quin id erat culpae, quo pacto cuncta tenerem

utpote res tenuis, tenui sermone peractas."

"Ede hominis nomen, simul et, Romanus an hospes."

"Ipsa memor praecepta canam, celabitur auctor.

Longa quibus facies ovis erit, illa memento,

ut suci melioris et ut magis alba rotundis,

ponere: namque marem cohibent callosa vitellum.

Cole suburbano qui siccis crevit in agris

dulcior: inriguo nihil est elutius horto.

Si vespertinus subito te oppresserit hospes,

ne gallina malum responset dura palato,

doctus eris vivam mixto versare Falerno:

hoc teneram faciet. Pratensibus optima fungis

natura est; aliis male creditur. Ille salubris

aestates peraget, qui nigris prandia moris

finiet, ante gravem quae legerit arbore solem.

Aufidius forti miscebat mella Falerno:

mendose, quoniam vacuis conmittere venis

nil nisi lene decet: leni praecordia mulso

prolueris melius. Si dura morabitur alvus,

mitulus et viles pellent obstantia conchae

et lapathi brevis herba, sed albo non sine Coo.

Lubrica nascentes inplent conchylia lunae;

sed non omne mare est generosae fertile testae:

murice Baiano melior Lucrina peloris,

ostrea Circeis, Miseno oriuntur echini,

pectinibus patulis iactat se molle Tarentum.

Nec sibi cenarum quivis temere arroget artem,

non prius exacta tenui ratione saporum.

Nec satis est cara piscis averrere mensa

ignarum, quibus est ius aptius et quibus assis

languidus in cubitum iam se conviva reponet.

Umber et iligna nutritus glande rotundas

curvat aper lances carnem vitantis inertem;

nam Laurens malus est, ulvis et harundine pinguis.

Vinea submittit capreas nonn semper edulis.

Fecundae leporis sapiens sectabitur armos.

Piscibus atque avibus quae natura et foret aetas,

ante meum nulli patuit quaesita palatum.

Sunt quorum ingenium nova tantum crustula promit.

Nequaquam satis in re una consumere curam,

ut siquis solum hoc, mala ne sint vina, laboret,

quali perfundat piscis securus olivo.

Massica si caelo suppones vina sereno,

nocturna siquid crassi est tenuabitur aura

et dedecet odor nervis inimicus; at illa

integrum perdunt lino vitiata saporem.

Surrentina vafer qui miscet faece Falerna

vina, columbino limum bene colligit ovo,

quatenus ima perit volvens aliena vitellus.

Tostis marcentem squillis recreabis et Afra

potorem coclea; nam lactuca innatat acri

post vinum stomacho; perna magis et magis hillis

flagitat inmorsus reficit, quin omnia malit

quaecumque inmundis fervent allata popinis.

Est operae pretium duplicis pernoscere iuris

naturam. Simplex e dulci constat olivo,

quod pingui miscere mero muriaque decebit

non alia quam qua Byzantia putuit orca.

Hoc ubi confusum sectis inferbuit herbis

Corycioque croco sparsum stetit, insuper addes

pressa Venafranae quod baca remisit olivae.

Picenis cedunt pomis Tiburtia suco:

nam facie praestant, venucula convenit ollis,

rectius Albanam fumo duraveris uvam.

Hanc ego cum malis, ego faecem primus et allec,

primus et invenior piper album cum sale nigro

incretum puris circumposuisse catillis.

Inmane est vitium dare milia terna macello

angustoque vagos piscis urgere catino.

Magna movet stomacho fastidia, seu puer unctis

tractavit calicem manibus, dum furta ligurrit,

sive gravis veteri creterrae limus adhaesit.

Vilibus in scopis, in mappis, in scobe quantus

consistit sumptus? Neglectis flagitium ingens.

Ten lapides varios lutulenta radere palma

et Tyrias dare circum inlota toralia vestis,

oblitum, quanto curam sumptumque minorem

haec habeant, tanto reprehendi iustius illis,

quae nisi divitibus nequeunt contingere mensis?"

"Docte Cati, per amicitiam divosque rogatus

ducere me auditum, perges quocumque, memento.

Nam quamvis memori referas mihi pectore cuncta,

non tamen interpres tantundem iuveris. Adde

voltum habitumque hominis, quem tu vidisse beatus

non magni pendis, quia contigit; at mihi cura

non mediocris inest, fontis ut adire remotos

atque haurire queam vitae praecepta beatae."

"Ūnde ēt quō Cătĭūs?" "Nōn ēst mĭhĭ tēmpŭs, ăvēntī

pōnĕrĕ sīgnă nŏvīs praēcēptīs, quālĭă vīncēnt

Pŷthăgŏrān Ănўtīquĕ rĕūm dōctūmquĕ Plătōnă."

"Pēccātūm fătĕōr, cūm tē sīc tēmpŏrĕ laēvō

īntērpēllārīm; sēd dēs vĕnĭām bŏnŭs, ōrō.

Quōd si īntērcĭdĕrīt tĭbĭ nūnc ălĭquīd, rĕpĕtēs mōx,

sīve ēst nātūrae hōc sīve ārtīs, mīrŭs ŭtrōquĕ."

"Quīn ĭd ĕrāt cūlpaē, quō pāctō cūnctă tĕnērēm

ūtpŏtĕ rēs tĕnŭīs, tĕnŭī sērmōnĕ pĕrāctās."

"Ēde hŏmĭnīs nōmēn, sĭmŭl ēt, Rōmānŭs ăn hōspēs."

"Īpsă mĕmōr praēcēptă cănām, cēlābĭtŭr aūctōr.

Lōngă quĭbūs făcĭēs ōvīs ĕrĭt, īllă mĕmēntō,

ūt sūcī mĕlĭōrĭs ĕt ūt măgĭs ālbă rŏtūndīs,

pōnĕrĕ: nāmquĕ mărēm cŏhĭbēnt cāllōsă vĭtēllūm.

Cōlĕ sŭbūrbānō quī sīccīs crēvĭt ĭn āgrīs

dūlcĭŏr: īnrĭgŭō nĭhĭl ēst ēlūtĭŭs hōrtō.

Sī vēspērtīnūs sŭbĭtō te ōpprēssĕrĭt hōspēs,

nē gāllīnă mălūm rēspōnsēt dūră pălātō,

dōctŭs ĕrīs vīvām mīxtō vērsārĕ Fălērnō:

hōc tĕnĕrām făcĭēt. Prātēnsĭbŭs ōptĭmă fūngīs

nātūra ēst; ălĭīs mălĕ crēdĭtŭr. Īllĕ sălūbrīs

aēstātēs pĕrăgēt, quī nīgrīs prāndĭă mōrīs

fīnĭĕt, āntĕ grăvēm quaē lēgĕrĭt ārbŏrĕ sōlēm.

Aūfĭdĭūs fōrtī mīscēbāt mēllă Fălērnō:

mēndōsē, quŏnĭām văcŭīs cōnmīttĕrĕ vēnīs

nīl nĭsĭ lēnĕ dĕcēt: lēnī praēcōrdĭă mūlsō

prōlvērīs mĕlĭūs. Sī dūră mŏrābĭtŭr ālvūs,

mītŭlŭs ēt vīlēs pēllēnt ōbstāntĭă cōnchaē

ēt lăpăthī brĕvĭs hērbă, sĕd ālbō nōn sĭnĕ Cōō.

Lūbrĭcă nāscēntēs īnplēnt cōnchŷlĭă lūnaē;

sēd nōn ōmnĕ măre ēst gĕnĕrōsaē fērtĭlĕ tēstaē:

mūrĭcĕ Bāiānō mĕlĭōr Lūcrīnă pĕlōrīs,

ōstrĕă Cīrcēīs, Mīsēno ōriūntŭr ĕchīnī,

pēctĭnĭbūs pătŭlīs iāctāt sē mōllĕ Tărēntūm.

Nēc sĭbĭ cēnārūm quīvīs tĕmĕre ārrŏgĕt ārtēm,

nōn prĭŭs ēxāctā tĕnŭī rătĭōnĕ săpōrūm.

Nēc sătĭs ēst cārā pīscīs āvērrĕrĕ mēnsā

īgnārūm, quĭbŭs ēst iūs āptĭŭs ēt quĭbŭs āssīs

lānguĭdŭs īn cŭbĭtūm iām sē cōnvīvă rĕpōnēt.

Ūmbĕr ĕt īlīgnā nūtrītūs glāndĕ rŏtūndās

cūrvăt ăpēr lāncēs cārnēm vītāntĭs ĭnērtēm;

nām Laūrēns mălŭs ēst, ūlvīs ĕt hărūndĭnĕ pīnguīs.

Vīnĕă sūbmīttīt căprĕās nōnn sēmpĕr ĕdūlīs.

Fēcūndaē lĕpŏrīs săpĭēns sēctābĭtŭr ārmōs.

Pīscĭbŭs ātque ăvĭbūs quaē nātūra ēt fŏrĕt aētās,

āntĕ mĕūm nūllī pătŭīt quaēsītă pălātūm.

Sūnt quōrum īngĕnĭūm nŏvă tāntūm crūstŭlă prōmīt.

Nēquāquām sătĭs īn re ūnā cōnsūmĕrĕ cūrām,

ūt sīquīs sōlum hōc, mălă nē sīnt vīnă, lăbōrēt,

quālī pērfūndāt pīscīs sēcūrŭs ŏlīvō.

Māssĭcă sī caēlō sūppōnēs vīnă sĕrēnō,

nōctūrnā sīquīd crāssi ēst tĕnŭābĭtŭr aūrā

ēt dēdēcĕt ŏdōr nērvīs ĭnĭmīcŭs; ăt īllă

īntēgrūm pērdūnt līnō vĭtĭātă săpōrēm.

Sūrrēntīnă văfēr quī mīscēt faēcĕ Fălērnă

vīnă, cŏlūmbīnō līmūm bĕnĕ cōllĭgĭt ōvō,

quātĕnŭs īmă pĕrīt vōlvēns ălĭēnă vĭtēllūs.

Tōstīs mārcēntēm squīllīs rĕcrĕābĭs ĕt Āfrā

pōtōrēm cŏclĕā; nām lāctūca īnnătăt ācrī

pōst vīnūm stŏmăchō; pērnā măgĭs ēt măgĭs hīllīs

flāgĭtăt īnmōrsūs rĕfĭcīt, quīn ōmnĭă mālīt

quaēcūmque īnmūndīs fērvēnt āllātă pŏpīnīs.

Ēst ŏpĕraē prĕtĭūm dŭplĭcīs pērnōscĕrĕ iūrīs

nātūrām. Sīmplēx ē dūlcī cōnstăt ŏlīvō,

quōd pīnguī mīscērĕ mĕrō mŭrĭāquĕ dĕcēbīt

nōn ălĭā quām quā Bŷzāntĭă pūtŭĭt ōrcă.

Hōc ŭbĭ cōnfūsūm sēctīs īnfērbŭĭt hērbīs

Cōrўcĭōquĕ crŏcō spārsūm stĕtĭt, īnsŭpĕr āddēs

prēssă Vĕnāfrānaē quōd bācă rĕmīsĭt ŏlīvaē.

Pīcēnīs cēdūnt pōmīs Tībūrtĭă sūcō:

nām făcĭē praēstānt, vēnūcŭlă cōnvĕnĭt ōllīs,

rēctĭŭs Ālbānām fūmō dūrāvĕrĭs ūvām.

Hānc ĕgŏ cūm mālīs, ĕgŏ faēcēm prīmŭs ĕt āllēc,

prīmŭs ĕt īnvĕnĭōr pĭpĕr ālbūm cūm sălĕ nīgrō

īncrētūm pūrīs cīrcūmpŏsŭīssĕ cătīllīs.

Īnmāne ēst vĭtĭūm dărĕ mīlĭă tērnă măcēllō

āngūstōquĕ văgōs pīscīs ūrgērĕ cătīnō.

Māgnă mŏvēt stŏmăchō fāstīdĭă, seū pŭĕr ūnctīs

trāctāvīt călĭcēm mănĭbūs, dūm fūrtă lĭgūrrīt,

sīvĕ grăvīs vĕtĕrī crētērraē līmŭs ădhaēsīt.

Vīlĭbŭs īn scōpīs, īn māppīs, īn scŏbĕ quāntūs

cōnsīstīt sūmptūs? Nēglēctīs flāgĭtĭum īngēns.

Tēn lăpĭdēs vărĭōs lŭtŭlēntā rādĕrĕ pālmā

ēt Tўrĭās dărĕ cīrcum īnlōtă tŏrālĭă vēstīs,

ōblītūm, quāntō cūrām sūmptūmquĕ mĭnōrēm

haēc hābeānt, tāntō rĕprĕhēndī iūstĭŭs īllīs,

quaē nĭsĭ dīvĭtĭbūs nĕquĕūnt cōntīngĕrĕ mēnsīs?"

"Dōctĕ Cătī, pĕr ămīcĭtĭām dīvōsquĕ rŏgātūs

dūcĕrĕ me aūdītūm, pērgēs quōcūmquĕ, mĕmēntō.

Nām quāmvīs mĕmŏrī rĕfĕrās mĭhĭ pēctŏrĕ cūnctă,

nōn tămĕn īntērprēs tāntūndēm iūvĕrĭs. Āddĕ

vōltum hăbĭtūmque hŏmĭnīs, quēm tū vīdīssĕ bĕātūs

nōn māgnī pēndīs, quĭă cōntĭgĭt; āt mĭhĭ cūră

nōn mĕdĭōcrĭs ĭnēst, fōntīs ŭt ădīrĕ rĕmōtōs

ātque haūrīrĕ quĕām vītaē praēcēptă bĕātaē."