Q. HORATII FLACCI - SERMONES - LIBER I - SATURA X

0

[Lucili, quam sis mendosus, teste Catone,

defensore tuo, pervincam, qui male factos

emendare parat versus, hoc lenius ille,

quo melior vir et est longe subtilior illo,

qui multum puer et loris et funibus udis

exoratus, ut esset, opem qui ferre poetis

antiquis posset contra fastidia nostra,

grammaticorum equitum doctissimus. Ut redeam illuc:]

Nempe incomposito dixi pede currere versus

Lucili. Quis tam Lucili fautor inepte est,

ut non hoc fateatur? At idem, quod sale multo

urbem defricuit, charta laudatur eadem.

Nec tamen hoc tribuens dederim quoque cetera; nam sic

et Laberi mimos ut pulchra poemata mirer.

Ergo non satis est risu diducere rictum

auditoris; et est quaedam tamen hic quoque virtus.

Est brevitate opus, ut currat sententia neu se

impediat verbis lassas onerantibus auris,

et sermone opus est modo tristi, saepe iocoso,

defendente vicem modo rhetoris atque poetae,

interdum urbani, parcentis viribus atque

extenuantis eas consulto. Ridiculum acri

fortius est melius magnas plerumque secat est.

Illi, scripta quibus comoedia prisca viris est,

hoc stabant, hoc sunt imitandi; quos neque pulcher

Hermogenes umquam legit neque simius iste

nil praeter Calvum et doctus cantare Catullum.

"At magnum fecit, quod verbis Graeca Latinis

miscuit." O seri studiorum, quine putetis

difficile et mirum, Rhodio quod Pitholeonti

contigit? "At sermo lingua concinnus utraque

suavior, ut Chio nota si commixta Falerni est."

cum versus facias, te ipsum percontor, anet cum

dura tibi peragenda rei sit causa Petilli?

Scilicet oblitus patriaeque patrisque Latini,

cum Pedius causas exsudet Poplicola atque

Corvinus, patriis intermiscere petita

verba foris malis, Canusini more bilinguis.

Atque ego cum Graecos facerem, natus mare citra,

versiculos, vetuit me tali voce Quirinus

post mediam noctem visus, cum somnia vera:

"In silvam non ligna feras insanius ac si

magnas Graecorum malis implere catervas."

Turgidus Alpinus iugulat dum Memnona dumque

diffingit Rheni luteum caput, haec ego ludo,

quae neque in aede sonent certantia iudice Tarpa

nec redeant iterum atque iterum spectanda theatris.

Arguta meretrice potes Davoque Chremeta

eludente senem comis garrire libellos

unus vivorum, Fundani, Pollio regum

facta canit pede ter percusso; forte epos acer

ut nemo Varius ducit, molle atque facetum

Vergilio adnuerunt gaudentes rure Camenae:

hoc erat, experto frustra Varrone Atacino

atque quibusdam aliis, melius quod scribere possem,

inventore minor; neque ego illi detrahere ausim

haerentem capiti cum multa laude coronam.

At dixi fluere hunc lutulentum, saepe ferentem

plura quidem tollenda relinquendis. Age quaeso,

tu nihil in magno doctus reprehendis Homero?

Nil comis tragici mutat Lucilius Acci?

Non ridet versus Enni gravitate minores,

cum de se loquitur non ut maiore reprensis?

Quid vetat et nosmet Lucili scripta legentis

quaerere, num illius, num rerum dura negarit

versiculos natura magis factos et euntis

mollius ac siquis pedibus quid claudere senis,

hoc tantum contentus, amet scripsisse ducentos

ante cibum versus, totidem cenatus, Etrusci

quale fuit Cassi rapido ferventius amni

ingenium, capsis quem fama est esse librisque

ambustus propriis. Fuerit Lucilius, inquam,

comis et urbanus, fuerit limatior idem

quam rudis et Graecis intacti carminis auctor

quamque poetarum seniorum turba; sed ille,

si foret hoc nostrum fato delapsus in aevum,

detereret sibi multa, recideret omne quod ultra

perfectum traheretur, et in versu faciendo

saepe caput scaberet vivos et roderet unguis.

Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint

scripturus, neque te ut miretur turba labores,

contentus paucis lectoribus. An tua demens

vilibus in ludis dictari carmina malis?

Non ego; nam satis est equitem mihi plaudere, ut audax,

contemptis aliis, explosa Arbuscula dixit.

Men moveat cimex Pantilius aut cruciet quod

vellicet absentem Demetrius aut quod ineptus

Fannius Hermogenis laedat conviva Tigelli?

Plotius et Varius, Maecenas Vergiliusque,

Valgius et probet haec Octavius optimus atque

Fuscus et haec utinam Viscorum laudet uterque.

Ambitione relegata te dicere possum,

Pollio, te, Messalla, tuo cum fratre, simulque

vos, Bibule et Servi, simul his te, candide Furni,

conpluris alios, doctos ego quos et amicos

prudens praetereo, quibus haec, sint qualiacumque,

adridere velim, doliturus, si placeant spe

deterius nostra: Demetri, teque, Tigelli,

discipularum inter iubeo plorare cathedras.

I, puer, atque meo citus haec subscribe libello.

[Lūcīlī, quām sīs mēndōsūs, tēstĕ Cătōnĕ,

dēfēnsōrĕ tŭō, pērvīncām, quī mălĕ fāctōs

ēmēndārĕ părāt vērsūs, hōc lēnĭŭs īllĕ,

quō mĕlĭōr vĭr ĕt ēst lōngē sūbtīlĭŏr īllō,

quī mūltūm pŭĕr ēt lōrīs ēt fūnĭbŭs ūdīs

ēxōrātŭs, ŭt ēssĕt, ŏpēm quī fērrĕ pŏētīs

āntīquīs pōssēt cōntrā fāstīdĭă nōstră,

grāmmătĭcōrum ĕquĭtūm dōctīssĭmŭs. Ūt rĕdĕam īllūc:]

Nēmpe īncōmpŏsĭtō dīxī pĕdĕ cūrrĕrĕ vērsūs

Lūcīlī. Quīs tām Lūcīlī faūtŏr ĭnēpte ēst,

ūt nōn hōc fătĕātŭr? Ăt īdēm, quōd sălĕ mūltō

ūrbēm dēfrĭcŭīt, chārtā laūdātŭr ĕādēm.

Nēc tămĕn hōc trībuēns dĕdĕrīm quŏquĕ cētĕră; nām sīc

ēt Lăbĕrī mīmōs ūt pūlchră pŏēmătă mīrēr.

Ērgō nōn sătĭs ēst rīsū dīdūcĕrĕ rīctūm

aūdītōrĭs; ĕt ēst quaēdām tămĕn hīc quŏquĕ vīrtūs.

Ēst brĕvĭtāte ŏpŭs, ūt cūrrāt sēntēntĭă neū sē

īmpĕdĭāt vērbīs lāssās ŏnĕrāntĭbŭs aūrīs,

ēt sērmōne ŏpŭs ēst mŏdŏ trīstī, saēpĕ iŏcōsō,

dēfēndēntĕ vĭcēm mŏdŏ rhētŏrĭs ātquĕ pŏētaē,

īntērdum ūrbānī, pārcēntīs vīrĭbŭs ātquĕ

ēxtēnuāntĭs ĕās cōnsūltō. Rīdĭcŭlum ācrī

fōrtĭŭs ēst mĕlĭūs māgnās plērūmquĕ sĕcāt ēst.

Īllī, scrīptă quĭbūs cōmoēdĭă prīscă vĭrīs ēst,

hōc stābānt, hōc sūnt ĭmĭtāndī; quōs nĕquĕ pūlchēr

Hērmŏgĕnēs ūmquām lēgīt nĕquĕ sīmĭŭs īstĕ

nīl praētēr Cālvum ēt dōctūs cāntārĕ Cătūllūm.

"Āt māgnūm fēcīt, quōd vērbīs Graēcă Lătīnīs

mīscŭĭt." Ō sērī stŭdĭōrūm, quīnĕ pŭtētīs

dīffĭcĭle ēt mīrūm, Rhŏdĭō quōd Pīthŏlĕōntī

cōntĭgĭt? "Āt sērmō līnguā cōncīnnŭs ŭtrāquĕ

suāvĭŏr, ūt Chīō nŏtă sī cōmmīxtă Fălērni ēst."

cūm vērsūs făcĭās, te īpsūm pērcōntŏr, ănēt cūm

dūră tĭbī pĕrăgēndă rĕī sīt caūsă Pĕtīllī?

Scīlĭcĕt ōblītūs pătrĭaēquĕ pătrīsquĕ Lătīnī,

cūm Pĕdĭūs caūsās ēxsūdēt Pōplĭcŏla ātquĕ

Cōrvīnūs, pătrĭīs īntērmīscērĕ pĕtītă

vērbă fŏrīs mālīs, Cănŭsīnī mōrĕ bĭlīnguīs.

Ātque ĕgŏ cūm Graēcōs făcĕrēm, nātūs mărĕ cītrā,

vērsĭcŭlōs, vĕtŭīt mē tālī vōcĕ Quĭrīnūs

pōst mĕdĭām nōctēm vīsūs, cūm sōmnĭă vēră:

"Īn sīlvām nōn līgnă fĕrās īnsānĭŭs āc sī

māgnās Graēcōrūm mālīs īmplērĕ cătērvās."

Tūrgĭdŭs Ālpīnūs iŭgŭlāt dūm Mēmnŏnă dūmquĕ

dīffīngīt Rhēnī lŭtĕūm căpŭt, haēc ĕgŏ lūdō,

quaē nĕque ĭn aēdĕ sŏnēnt cērtāntĭă iūdĭcĕ Tārpā

nēc rēdeānt ĭtĕrum ātque ĭtĕrūm spēctāndă thĕātrīs.

Ārgūtā mĕrĕtrīcĕ pŏtēs Dāvōquĕ Chrĕmētă

ēlūdēntĕ sĕnēm cōmīs gārrīrĕ lĭbēllōs

ūnūs vīvōrūm, Fūndānī, Pōllĭŏ rēgūm

fāctă cănīt pĕdĕ tēr pērcūssō; fōrte ĕpŏs ācēr

ūt nēmō Vărĭūs dūcīt, mōlle ātquĕ făcētūm

Vērgĭlĭo ādnŭĕrūnt gaūdēntēs rūrĕ Cămēnaē:

hōc ĕrăt, ēxpērtō frūstrā Vārrōne Ătăcīnō

ātquĕ quĭbūsdam ălĭīs, mĕlĭūs quōd scrībĕrĕ pōssēm,

īnvēntōrĕ mĭnōr; nĕque ĕgo īllī dētrăhĕre aūsīm

haērēntēm căpĭtī cūm mūltā laūdĕ cŏrōnām.

Āt dīxī flŭĕre hūnc lŭtŭlēntūm, saēpĕ fĕrēntēm

plūră quĭdēm tōllēndă rĕlīnquēndīs. Ăgĕ quaēsō,

tū nĭhĭl īn māgnō dōctūs rĕprĕhēndĭs Hŏmērō?

Nīl cōmīs trăgĭcī mūtāt Lūcīlĭŭs Āccī?

Nōn rīdēt vērsūs Ēnnī grăvĭtātĕ mĭnōrēs,

cūm dē sē lŏquĭtūr nōn ūt māiōrĕ rĕprēnsīs?

Quīd vĕtăt ēt nōsmēt Lūcīlī scrīptă lĕgēntīs

quaērĕrĕ, num īllīūs, nūm rērūm dūră nĕgārīt

vērsĭcŭlōs nātūră măgīs fāctōs ĕt ĕūntīs

mōllĭŭs āc sīquīs pĕdĭbūs quīd claūdĕrĕ sēnīs,

hōc tāntūm cōntēntŭs, ămēt scrīpsīssĕ dŭcēntōs

āntĕ cĭbūm vērsūs, tŏtĭdēm cēnātŭs, Ĕtrūscī

quālĕ fŭīt Cāssī răpĭdō fērvēntĭŭs āmnī

īngĕnĭūm, cāpsīs quēm fāma ēst ēssĕ lĭbrīsquĕ

āmbūstūs prŏprĭīs. Fŭĕrīt Lūcīlĭŭs, īnquām,

cōmĭs ĕt ūrbānūs, fŭĕrīt līmātĭŏr īdēm

quām rŭdĭs ēt Graēcīs īntāctī cārmĭnĭs aūctōr

quāmquĕ pŏētārūm sĕnĭōrūm tūrbă; sĕd īllĕ,

sī fŏrĕt hōc nōstrūm fātō dēlāpsŭs ĭn aēvūm,

dētĕrĕrēt sĭbĭ mūltă, rĕcīdĕrĕt ōmnĕ quŏd ūltrā

pērfēctūm trăhĕrētŭr, ĕt īn vērsū făcĭēndō

saēpĕ căpūt scăbĕrēt vīvōs ēt rōdĕrĕt ūnguīs.

Saēpĕ stĭlūm vērtās, ĭtĕrūm quaē dīgnă lĕgī sīnt

scrīptūrūs, nĕquĕ te ūt mīrētūr tūrbă lăbōrēs,

cōntēntūs paūcīs lēctōrĭbŭs. Ān tŭă dēmēns

vīlĭbŭs īn lūdīs dīctārī cārmĭnă mālīs?

Nōn ĕgŏ; nām sătĭs ēst ĕquĭtēm mĭhĭ plaūdĕre, ŭt aūdāx,

cōntēmptīs ălĭīs, ēxplōsa Ārbūscŭlă dīxīt.

Mēn mŏvĕāt cīmēx Pāntīlĭŭs aūt crŭcĭēt quōd

vēllĭcĕt ābsēntēm Dēmētrĭŭs aūt quŏd ĭnēptūs

Fānnĭŭs Hērmŏgĕnīs laēdāt cōnvīvă Tĭgēllī?

Plōtĭŭs ēt Vărĭūs, Maēcēnās Vērgĭlĭūsquĕ,

Vālgĭŭs ēt prŏbĕt haēc Ōctāvĭŭs ōptĭmŭs ātquĕ

Fūscŭs ĕt haēc ŭtĭnām Vīscōrūm laūdĕt ŭtērquĕ.

Āmbĭtĭōnĕ rĕlēgātā tē dīcĕrĕ pōssūm,

Pōllĭŏ, tē, Mēssāllă, tŭō cūm frātrĕ, sĭmūlquĕ

vōs, Bĭbŭle ēt Sērvī, sĭmŭl hīs tē, cāndĭdĕ Fūrnī,

cōnplūrīs ălĭōs, dōctōs ĕgŏ quōs ĕt ămīcōs

prūdēns praētĕrĕō, quĭbŭs haēc, sīnt quālĭăcūmquĕ,

ādrīdērĕ vĕlīm, dŏlĭtūrūs, sī plăcĕānt spē

dētĕrĭūs nōstrā: Dēmētrī, tēquĕ, Tĭgēllī,

dīscĭpŭlārum īntēr iŭbĕō plōrārĕ căthēdrās.

Ī, pŭĕr, ātquĕ mĕō cĭtŭs haēc sūbscrībĕ lĭbēllō.