Q. HORATII FLACCI - SERMONES - LIBER I - SATURA I

0

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem

seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa

contentus vivat, laudet diversa sequentis?

"O fortunati mercatores" gravis annis

miles ait, multo iam fractus membra labore;

contra mercator navim iactantibus Austris:

"militia est potior. Quid enim? Concurritur: horae

momento cita mors venit aut victoria laeta."

Agricolam laudat iuris legumque peritus,

sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat;

ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est,

solos felicis viventis clamat in urbe.

Cetera de genere hoc - adeo sunt multa - loquacem

delassare valent Fabium. Ne te morer, audi,

quo rem deducam. Si quis deus "en ego" dicat

"iam faciam quod voltis: eris tu, qui modo miles,

mercator; tu, consultus modo, rusticus: hinc vos,

vos hinc mutatis discedite partibus. Eia,

quid statis?" nolint. Atqui licet esse beatis.

Quid causae est, merito quin illis Iuppiter ambas

iratus buccas inflet neque se fore posthac

tam facilem dicat, votis ut praebeat aurem?

Praeterea, ne sic ut qui iocularia ridens

percurram - quamquam ridentem dicere verum

quid vetat? Ut pueris olim dant crustula blandi

doctores, elementa velint ut discere prima -

sed tamen amoto quaeramus seria ludo:

ille gravem duro terram qui vertit aratro,

perfidus hic caupo, miles nautaeque, per omne

audaces mare qui currunt, hac mente laborem

sese ferre, senes ut in otia tuta recedant,

aiunt, cum sibi sint congesta cibaria: sicut

parvula - nam exemplo est - magni formica laboris

ore trahit quodcumque potest atque addit acervo

quem struit, haud ignara ac non incauta futuri.

Quae, simul inversum contristat Aquarius annum,

non usquam prorepit et illis utitur ante

quaesitis sapiens, cum te neque fervidus aestus

demoveat lucro neque hiems, ignis mare ferrum,

nil obstet tibi, dum ne sit te ditior alter.

Quid iuvat immensum te argenti pondus et auri

furtim defossa timidum deponere terra?

Quod, si comminuas, vilem redigatur ad assem?

At ni id fit, quid habet pulcri constructus acervus?

Milia frumenti tua triverit area centum:

non tuus hoc capiet venter plus ac meus: ut, si

reticulum panis venalis inter onusto

forte vehas umero, nihilo plus accipias quam

qui nil portarit. Vel dic quid referat intra

naturae finis viventi, iugera centum an

mille aret? "At suave est ex magno tollere acervo."

Dum ex parvo nobis tantundem haurire relinquas,

cur tua plus laudes cumeris granaria nostris?

Ut tibi si sit opus liquidi non amplius urna

vel cyatho et dicas "magno de flumine mallem

quam ex hoc fonticulo tantundem sumere." Eo fit,

plenior ut siquos delectet copia iusto,

cum ripa simul avolsos ferat Aufidus acer.

At qui tantuli eget quanto est opus, is neque limo

turbatam haurit aquam neque vitam amittit in undis.

At bona pars hominum decepta cupidine falso

"nil satis est", inquit, "quia tanti quantum habeas sis":

quid facias illi? Iubeas miserum esse, libenter

quatenus id facit: ut quidam memoratur Athenis

sordidus ac dives, populi contemnere voces

sic solitus: "populus me sibilat, at mihi plaudo

ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca."

Tantalus a labris sitiens fugientia captat

flumina - qui rides? Mutato nomine de te

fabula narratur: congestis undique saccis

indormis inhians et tamquam parcere sacris

cogeris aut pictis tamquam gaudere tabellis.

Nescis, quo valeat nummus, quem praebeat usum?

Panis ematur, holus, vini sextarius, adde

quis humana sibi doleat natura negatis.

An vigilare metu exanimem, noctesque diesque

formidare malos fures, incendia, servos,

ne te compilent fugientes, hoc iuvat? Horum

semper ego optarim pauperrimus esse bonorum.

At si condoluit temptatum frigore corpus

aut alius casus lecto te adflixit, habes qui

adsideat, fomenta paret, medicum roget, ut te

suscitet ac reddat gnatis carisque propinquis?

Non uxor salvum te volt, non filius; omnes

vicini oderunt, noti, pueri atque puellae.

Miraris, cum tu argento post omnia ponas,

si nemo praestet, quem non merearis, amorem?

An si cognatos, nullo natura labore

quos tibi dat, retinere velis servareque amicos,

infelix operam perdas, ut siquis asellum

in campo doceat parentem currere frenis?

Denique sit finis quaerendi, cumque habeas plus,

pauperiem metuas minus et finire laborem

incipias, parto quod avebas, ne facias quod

Ummidius quidam; non longa est fabula: dives

ut metiretur nummos, ita sordidus, ut se

non umquam servo melius vestiret, ad usque

supremum tempus, ne se penuria victus

opprimeret, metuebat. At hunc liberta securi

divisit medium, fortissima Tyndaridarum.

"Quid mi igitur suades? Ut vivam Naevius aut sic

ut Nomentanus?" Pergis pugnantia secum

frontibus adversis componere: non ego avarum

cum veto te, fieri vappam iubeo ac nebulonem:

est inter Tanain quiddam socerumque Viselli:

est modus in rebus, sunt certi denique fines,

quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Illuc, unde abii, redeo, qui nemo, ut avarus,

se probet ac potius laudet diversa sequentis,

quodque aliena capella gerat distentius uber,

tabescat neque se maiori pauperiorum

turbae comparet, hunc atque hunc superare laboret.

Sic festinanti semper locupletior obstat,

ut, cum carceribus missos rapit ungula currus,

instat equis auriga suos vincentibus, illum

praeteritum temnens extremos inter euntem.

Inde fit, ut raro, qui se vixisse beatum

dicat et exacto contentus tempore vita

cedat uti conviva satur, reperire queamus.

Iam satis est. Ne me Crispini scrinia lippi

compilasse putes, verbum non amplius addam.

Quī fīt, Maēcēnās, ūt nēmō, quām sĭbĭ sōrtēm

seū rătĭō dĕdĕrīt seū fōrs ŏbĭēcĕrĭt, īllā

cōntēntūs vīvāt, laūdēt dīvērsă sĕquēntīs?

"Ō fōrtūnātī mērcātōrēs" grăvĭs ānnīs

mīlĕs ăīt, mūltō iām frāctūs mēmbră lăbōrĕ;

cōntrā mērcātōr nāvīm iāctāntĭbŭs Aūstrīs:

"mīlĭtĭa ēst pŏtĭōr. Quĭd ĕnīm? Cōncūrrĭtŭr: hōraē

mōmēntō cĭtă mōrs vĕnĭt aūt vīctōrĭă laētă."

Āgrĭcŏlām laūdāt iūrīs lēgūmquĕ pĕrītūs,

sūb gāllī cāntūm cōnsūltŏr ŭbi ōstĭă pūlsāt;

īllĕ, dătīs vădĭbūs quī rūre ēxtrāctŭs ĭn ūrbem ēst,

sōlōs fēlīcīs vīvēntīs clāmăt ĭn ūrbĕ.

Cētĕră dē gĕnĕre hōc - ădĕō sūnt mūltă - lŏquācēm

dēlāssārĕ vălēnt Făbĭūm. Nē tē mŏrĕr, aūdī,

quō rēm dēdūcām. Sī quīs dĕŭs "ēn ĕgŏ" dīcāt

"iām făcĭām quōd vōltĭs: ĕrīs tū, quī mŏdŏ mīlēs,

mērcātōr; tū, cōnsūltūs mŏdŏ, rūstĭcŭs: hīnc vōs,

vōs hīnc mūtātīs dīscēdĭtĕ pārtĭbŭs. Ēiā,

quīd stātīs?" nōlīnt. Ātquī lĭcĕt ēssĕ bĕātīs.

Quīd caūsae ēst, mĕrĭtō quīn īllīs Iūppĭtĕr āmbās

īrātūs būccās īnflēt nĕquĕ sē fŏrĕ pōsthāc

tām făcĭlēm dīcāt, vōtīs ūt praēbĕăt aūrēm?

Praētĕrĕā, nē sīc ūt quī iŏcŭlārĭă rīdēns

pērcūrrām - quāmquām rīdēntēm dīcĕrĕ vērūm

quīd vĕtăt? Ūt pŭĕrīs ōlīm dānt crūstŭlă blāndī

dōctōrēs, ĕlĕmēntă vĕlīnt ūt dīscĕrĕ prīmă -

sēd tămĕn āmōtō quaērāmūs sērĭă lūdō:

īllĕ grăvēm dūrō tērrām quī vērtĭt ărātrō,

pērfĭdŭs hīc caūpō, mīlēs naūtaēquĕ, pĕr ōmnĕ

aūdācēs mărĕ quī cūrrūnt, hāc mēntĕ lăbōrēm

sēsē fērrĕ, sĕnēs ŭt ĭn ōtĭă tūtă rĕcēdānt,

āiūnt, cūm sĭbĭ sīnt cōngēstă cĭbārĭă: sīcūt

pārvŭlă - nam ēxēmplo ēst - māgnī fōrmīcă lăbōrīs

ōrĕ trăhīt quōdcūmquĕ pŏtēst ātque āddĭt ăcērvō

quēm strŭĭt, haūd īgnāra āc nōn īncaūtă fŭtūrī.

Quaē, sĭmŭl īnvērsūm cōntrīstăt Ăquārĭŭs ānnūm,

nōn ūsquām prōrēpĭt ĕt īllīs ūtĭtŭr āntĕ

quaēsītīs săpĭēns, cūm tē nĕquĕ fērvĭdŭs aēstūs

dēmŏvĕāt lūcrō nĕque hĭēms, īgnīs mărĕ fērrūm,

nīl ōbstēt tĭbĭ, dūm nē sīt tē dītĭŏr āltēr.

Quīd iŭvăt īmmēnsūm te ārgēntī pōndŭs ĕt aūrī

fūrtīm dēfōssā tĭmĭdūm dēpōnĕrĕ tērrā?

Quōd, sī cōmmīnvās, vīlēm rĕdĭgātŭr ăd āssēm?

Āt ni īd fīt, quĭd hăbēt pūlcrī cōnstrūctŭs ăcērvūs?

Mīlĭă frūmēntī tŭă trīvĕrĭt ārĕă cēntūm:

nōn tŭŭs hōc căpĭēt vēntēr plūs āc mĕŭs: ūt, sī

rētĭcŭlūm pānīs vēnālīs īntĕr ŏnūstō

fōrtĕ vĕhās ŭmĕrō, nĭhĭlō plūs āccĭpĭās quām

quī nīl pōrtārīt. Vēl dīc quīd rēfĕrăt īntrā

nātūraē fīnīs vīvēntī, iūgĕră cēntum ān

mīlle ărĕt? "Āt suāve ēst ēx māgnō tōllĕre ăcērvō."

Dum ēx pārvō nōbīs tāntūndem haūrīrĕ rĕlīnquās,

cūr tŭă plūs laūdēs cŭmĕrīs grānārĭă nōstrīs?

Ūt tĭbĭ sī sĭt ŏpūs lĭquĭdī nōn āmplĭŭs ūrnā

vēl cўătho ēt dīcās "māgnō dē flūmĭnĕ māllēm

quam ēx hōc fōntīcūlŏ tăntūndēm sūmĕre." Ĕō fīt,

plēnĭŏr ūt sīquōs dēlēctēt cōpĭă iūstō,

cūm rīpā sĭmŭl āvōlsōs fĕrăt Aūfĭdŭs ācēr.

Āt quī tāntŭli ĕgēt quānto ēst ŏpŭs, īs nĕquĕ līmō

tūrbātam haūrĭt ăquām nĕquĕ vītam āmīttĭt ĭn ūndīs.

Āt bŏnă pārs hŏmĭnūm dēcēptă cŭpīdĭnĕ fālsō

"nīl sătĭs ēst", īnquīt, "quĭă tāntī quāntum hăbĕās sīs":

quīd făcĭās īllī? Iŭbĕās mĭsĕrum ēssĕ, lĭbēntēr

quātĕnŭs īd făcĭt: ūt quīdām mĕmŏrātŭr Ăthēnīs

sōrdĭdŭs āc dīvēs, pŏpŭlī cōntēmnĕrĕ vōcēs

sīc sŏlĭtūs: "pŏpŭlūs mē sībĭlăt, āt mĭhĭ plaūdō

īpsĕ dŏmī, sĭmŭl āc nūmmōs cōntēmplŏr ĭn ārcā."

Tāntălŭs ā lābrīs sĭtĭēns fŭgĭēntĭă cāptāt

flūmĭnă quī rīdēs? - Mūtātō nōmĭnĕ dē tē

fābŭlă nārrātūr: cōngēstīs ūndĭquĕ sāccīs

īndōrmīs īnhiāns ēt tāmquām pārcĕrĕ sācrīs

cōgĕrĭs aūt pīctīs tāmquām gaūdērĕ tăbēllīs.

Nēscīs, quō vălĕāt nūmmūs, quēm praēbĕăt ūsūm?

Pānĭs ĕmātŭr, hŏlūs, vīnī sēxtārĭŭs, āddĕ

quīs hūmānă sĭbī dŏlĕāt nātūră nĕgātīs.

Ān vĭgĭlārĕ mĕtu ēxănĭmēm, nōctēsquĕ dĭēsquĕ

fōrmīdārĕ mălōs fūrēs, īncēndĭă, sērvōs,

nē tē cōmpīlēnt fŭgĭēntēs, hōc iŭvăt? Hōrūm

sēmpĕr ĕgo ōptārīm paūpērrĭmŭs ēssĕ bŏnōrūm.

Āt sī cōndŏlŭīt tēmptātūm frīgŏrĕ cōrpūs

aūt ălĭūs cāsūs lēctō te ādflīxĭt, hăbēs quī

ādsĭdĕāt, fōmēntă părēt, mĕdĭcūm rŏgĕt, ūt tē

sūscĭtĕt āc rēddāt gnātīs cārīsquĕ prŏpīnquīs?

Nōn ūxōr sālvūm tē vōlt, nōn fīlĭŭs; ōmnēs

vīcīni ōdērūnt, nōtī, pŭĕri ātquĕ pŭēllaē.

Mīrārīs, cūm tu ārgēntō pōst ōmnĭă pōnās,

sī nēmō praēstēt, quēm nōn mĕrĕārĭs, ămōrēm?

Ān sī cōgnātōs, nūllō nātūră lăbōrĕ

quōs tĭbĭ dāt, rĕtĭnērĕ vĕlīs sērvārĕque ămīcōs,

īnfēlīx ŏpĕrām pērdās, ūt sīquĭs ăsēllūm

īn cāmpō dŏcĕāt pārēntēm cūrrĕrĕ frēnīs?

Dēnĭquĕ sīt fīnīs quaērēndī, cūmque hăbĕās plūs,

paūpĕrĭēm mĕtŭās mĭnŭs ēt fīnīrĕ lăbōrēm

īncĭpĭās, pārtō quŏd ăvēbās, nē făcĭās quōd

Ūmmĭdĭūs quīdām; nōn lōnga ēst fābŭlă: dīvēs

ūt mētīrētūr nūmmōs, ĭtă sōrdĭdŭs, ūt sē

nōn ūmquām sērvō mĕlĭūs vēstīrĕt, ăd ūsquĕ

sūprēmūm tēmpūs, nē sē pēnūrĭă vīctūs

ōpprĭmĕrēt, mĕtŭēbăt. Ăt hūnc lībērtă sĕcūrī

dīvīsīt mĕdĭūm, fōrtīssĭmă Tŷndărĭdārūm.

"Quīd mi ĭgĭtūr suādēs? Ūt vīvām Naēvĭŭs aūt sīc

ūt Nōmēntānūs?" Pērgīs pūgnāntĭă sēcūm

frōntĭbŭs ādvērsīs cōmpōnĕrĕ: nōn ĕgo ăvārūm

cūm vĕtŏ tē, fĭĕrī vāppām iŭbĕo āc nĕbŭlōnēm:

ēst īntēr Tănăīn quīddām sŏcĕrūmquĕ Vĭsēllī:

ēst mŏdŭs īn rēbūs, sūnt cērtī dēnĭquĕ fīnēs,

quōs ūltrā cītrāquĕ nĕquīt cōnsīstĕrĕ rēctūm.

Īllūc, ūnde ăbĭī, rĕdĕō, quī nēmo, ŭt ăvārūs,

sē prŏbĕt āc pŏtĭūs laūdēt dīvērsă sĕquēntīs,

quōdque ălĭēnă căpēllă gĕrāt dīstēntĭŭs ūbēr,

tābēscāt nĕquĕ sē māiōrī paūpĕrĭōrūm

tūrbaē cōmpărĕt, hūnc ātque hūnc sŭpĕrārĕ lăbōrēt.

Sīc fēstīnāntī sēmpēr lŏcŭplētĭŏr ōbstāt,

ūt, cūm cārcĕrĭbūs mīssōs răpĭt ūngŭlă cūrrūs,

īnstăt ĕquīs aūrīgă sŭōs vīncēntĭbŭs, īllūm

praētĕrĭtūm tēmnēns ēxtrēmōs īntĕr ĕūntēm.

Īndĕ fĭt, ūt rārō, quī sē vīxīssĕ bĕātūm

dīcăt ĕt ēxāctō cōntēntūs tēmpŏrĕ vītā

cēdăt ŭtī cōnvīvă sătūr, rĕpĕrīrĕ quĕāmūs.

Iām sătĭs ēst. Nē mē Crīspīnī scrīnĭă līppī

cōmpīlāssĕ pŭtēs, vērbūm nōn āmplĭŭs āddām.