Q. HORATII FLACCI - CARMEN SAECULARE

9

Phoebe silvarumque potens Diana,

lucidum caeli decus, o colendi

semper et culti, date quae precamur

tempore sacro,

quo Sibyllini monuere versus

virgines lectas puerosque castos

dis, quibus septem placuere colles,

dicere carmen.

Alme Sol, curru nitido diem qui

promis et celas aliusque et idem

nasceris, possis nihil urbe Roma

visere maius!

Rite maturos aperire partus

lenis, Ilithyia, tuere matres,

sive tu Lucina probas vocari

seu Genitalis:

diva, producas subolem patrumque

prosperes decreta super iugandis

feminis prolisque novae feraci

lege marita,

certus undenos deciens per annos

orbis ut cantus referatque ludos

ter die claro totiensque grata

nocte frequentes.

Vosque veraces cecinisse, Parcae,

quod semel dictum est stabilisque rerum

terminus servet, bona iam peractis

iungite fata.

Fertilis frugum pecorisque Tellus

spicea donet Cererem corona;

nutriant fetus et aquae salubres

et Iovis aurae.

Condito mitis placidusque telo

supplices audi pueros, Apollo;

siderum regina bicornis, audi,

Luna, puellas.

Roma si vestrum est opus Iliaeque

litus Etruscum tenuere turmae,

iussa pars mutare Lares et urbem

sospite cursu,

cui per ardentem sine fraude Troiam

castus Aeneas patriae superstes

liberum munivit iter, daturus

plura relictis:

di, probos mores docili iuventae,

di, senectuti placidae quietem,

Romulae genti date remque prolemque

et decus omne.

Quaeque vos bobus veneratur albis

clarus Anchisae Venerisque sanguis,

impetret, bellante prior, iacentem

lenis in hostem.

Iam mari terraque manus potentes

Medus Albanasque timet secures,

iam Scythae responsa petunt, superbi

nuper, et Indi.

Iam Fides et Pax et Honor Pudorque

priscus et neglecta redire Virtus

audet, apparetque beata pleno

Copia cornu.

Augur et fulgente decorus arcu

Phoebus acceptusque novem Camenis,

qui salutari levat arte fessos

corporis artus,

si Palatinas videt aequus arces,

remque Romanam Latiumque felix

alterum in lustrum meliusque semper

prorogat aevum,

quaeque Aventinum tenet Algidumque,

quindecim Diana preces virorum

curat et votis puerorum amicas

applicat auris.

Haec Iovem sentire deosque cunctos

spem bonam certamque domum reporto,

doctus et Phoebi chorus et Dianae

dicere laudes.

Phoēbĕ sīlvārūmquĕ pŏtēns Dĭānă,

lūcĭdūm caēlī dĕcŭs, ō cŏlēndī

sēmpĕr ēt cūltī, dătĕ quaē prĕcāmūr

tēmpŏrĕ sācrō,

quō Sĭbŷllīnī mŏnŭērĕ vērsūs

vīrgĭnēs lēctās pŭĕrōsquĕ cāstōs

dīs, quĭbūs sēptēm plăcŭērĕ cōllēs,

dīcĕrĕ cārmēn.

Ālmĕ Sōl, cūrrū nĭtĭdō dĭēm quī

prōmĭs ēt cēlās ălĭūsque ĕt īdēm

nāscĕrīs, pōssīs nĭhĭl ūrbĕ Rōmā

vīsĕrĕ māiūs!

Rītĕ mātūrōs ăpĕrīrĕ pārtūs

lēnĭs, Īlīthyīă, tŭērĕ mātrēs,

sīvĕ tū Lūcīnă prŏbās vŏcārī

seū Gĕnĭtālīs:

dīvă, prōdūcās sŭbŏlēm pătrūmquĕ

prōspĕrēs dēcrētă sŭpēr iŭgāndīs

fēmĭnīs prōlīsquĕ nŏvaē fĕrācī

lēgĕ mărītā,

cērtŭs ūndēnōs dĕcĭēns pĕr ānnōs

ōrbĭs ūt cāntūs rĕfĕrātquĕ lūdōs

tēr dĭē clārō tŏtĭēnsquĕ grātā

nōctĕ frĕquēntēs.

Vōsquĕ vērācēs cĕcĭnīssĕ, Pārcaē,

quōd sĕmēl dīctum ēst stăbĭlīsquĕ rērūm

tērmĭnūs sērvēt, bŏnă iām pĕrāctīs

iūngĭtĕ fātă.

Fērtĭlīs frūgūm pĕcŏrīsquĕ Tēllūs

spīcĕā dōnēt Cĕrĕrēm cŏrōnā;

nūtrĭānt fētūs ĕt ăquaē sălūbrēs

ēt Iŏvĭs aūraē.

Cōndĭtō mītīs plăcĭdūsquĕ tēlō

sūpplĭcēs aūdī pŭĕrōs, Ăpōllō;

sīdĕrūm rēgīnă bĭcōrnĭs, aūdī,

Lūnă, pŭēllās.

Rōmă sī vēstrum ēst ŏpŭs Īlĭaēquĕ

lītŭs Ētrūscūm tĕnŭērĕ tūrmaē,

iūssă pārs mūtārĕ Lărēs ĕt ūrbēm

sōspĭtĕ cūrsū,

cuī pĕr ārdēntēm sĭnĕ fraūdĕ Troīām

cāstŭs Aēnēās pătrĭaē sŭpērstēs

lībĕrūm mūnīvĭt ĭtēr, dătūrūs

plūră rĕlīctīs:

dī, prŏbōs mōrēs dŏcĭlī iŭvēntaē,

dī, sĕnēctūtī plăcĭdaē quĭētēm,

Rōmŭlaē gēntī dătĕ rēmquĕ prōlēmque

ēt dĕcŭs ōmnē.

Quaēquĕ vōs bōbūs vĕnĕrātŭr ālbīs

clārŭs Ānchīsaē Vĕnĕrīsquĕ sānguīs,

īmpĕtrēt, bēllāntĕ prĭōr, iăcēntēm

lēnĭs ĭn hōstēm.

Iām mărī tērrāquĕ mănūs pŏtēntēs

Mēdŭs Ālbānāsquĕ tĭmēt sĕcūrēs,

iām Scўthaē rēspōnsă pĕtūnt, sŭpērbī

nūpĕr, ĕt Īndī.

Iām Fĭdēs ēt Pāx ĕt Hŏnōr Pŭdōrquĕ

prīscŭs ēt nēglēctă rĕdīrĕ Vīrtūs

aūdĕt, āppārētquĕ bĕātă plēnō

Cōpĭă cōrnū.

Aūgŭr ēt fūlgēntĕ dĕcōrŭs ārcū

Phoēbŭs āccēptūsquĕ nŏvēm Cămēnīs,

quī sălūtārī lĕvăt ārtĕ fēssōs

cōrpŏrĭs ārtūs,

sī Pălātīnās vĭdĕt aēquŭs ārcēs,

rēmquĕ Rōmānām Lătĭūmquĕ fēlīx

āltĕrum īn lūstrūm mĕlĭūsquĕ sēmpēr

prōrŏgăt aēvūm,

quaēque Ăvēntīnūm tĕnĕt Ālgĭdūmquĕ,

quīndĕcīm Dīānă prĕcēs vĭrōrūm

cūrăt ēt vōtīs pŭĕrōrum ămīcās

āpplĭcăt aūrīs.

Haēc Iŏvēm sēntīrĕ dĕōsquĕ cūnctōs

spēm bŏnām cērtāmquĕ dŏmūm rĕpōrtō,

dōctŭs ēt Phoēbī chŏrŭs ēt Dĭānaē

dīcĕrĕ laūdēs.