HELVII CINNAE - FRAGMENTA

2

1

nec tam donorum ingenteis mirabere acervos

innumerabilibus congestos undique saeclis,

iam inde a Belidis natalique urbis ab anno

Cecropis atque alta Tyriorum ab origine Cadmi.

2

lucida cum fulgent summi carchesia mali

3

atque anquina regat stabilem fortissima cursum

4

atque imitata nives lucens legitur crystallus

6

te matutinus flentem conspexit Eous

et flentem paulo vidit post Hesperus idem

7

at scelus incesto Zmyrnae crescebat in aluo

9

at nunc me Genumana per salicta

bigis raeda rapit citata nanis

10

somniculosam ut Poenus aspidem Psyllus

11

haec tibi Arateis multum invigilata lucernis

carmina, quis ignis novimus aetherios,

leuis in aridulo maluae descripta libello

Prusiaca uexi munera navicula.

12

. . . miseras audet galeare puellas

13

. . . . . .Alpinaque cummis

14

saecula permaneat nostri Dictynna Catonis

1

nēc tām dōnōrum īngēnteīs mīrābĕre ăcērvōs

īnnŭmĕrābĭlĭbūs cōngēstōs ūndĭquĕ saēclīs,

iam īnde ā Bēlĭdĭs nātālīque ūrbīs āb ānnō

Cēcrŏpĭs ātque āltā Tўrĭōrum ăb ŏrīgĭnĕ Cādmī.

2

lūcĭdă cūm fūlgēnt sūmmī cārchēsĭă mālī

3

ātque ānquīnă rĕgāt stăbĭlēm fōrtīssĭmă cūrsūm

4

ātque ĭmĭtātă nĭvēs lūcēns lĕgĭtūr crŷstāllūs

6

tē mātūtīnūs flēntēm cōnspēxĭt Ĕōūs

ēt flēntēm paūlō vīdīt pōst Hēspĕrŭs īdēm

7

āt scĕlŭs īncēstō Zmŷrnaē crēscēbăt ĭn ālvō

9

āt nūnc mē Gĕnŭmānă pēr sălīctă

bīgīs raēdă răpīt cĭtātă nānīs

10

sōmnīcŭlōsam ūt Poēnŭs āspĭdēm Psŷllūs

11

haēc tĭbi Ărātēīs mūltum īnvĭgĭlātă lŭcērnīs

cārmĭnă, quīs īgnīs ‖ nōvĭmŭs aēthĕrĭōs,

lēvĭs ĭn ārĭdŭlō mālvaē dēscrīptă lĭbēllō

Prūsĭăcā vēxī ‖ mūnĕră nāvĭcŭlā.

12

. . . mĭsĕrās aūdēt gălĕārĕ pŭēllās

13

. . . . . .Ālpīnăquĕ cūmmīs

14

saēcŭlă pērmănĕāt nōstrī Dīctŷnnă Cătōnīs