COMMODIANI - DE SAECULI ISTIUS FINE

0

†Dat tuba de caelo signum sublato leone,

†Et fiunt subito tenebrae cum caeli fragore.

 

Summittit oculos Dominus, ut terra tremescat,

†Acclamat ut et audiant omnes in orbem:

†Ecce diu tacui sufferens tanto tempore uestra!

†Conclamant pariter plangentes sero gementes,

†Ululatur, ploratur, nec spatium datur iniquis:

†Lactanti quid faciet mater, cum ipsa crematur?

In flamma | ignis Dominus iudicabit iniquos:

 

†Iustos autem non tanget ignis, sed immo delinquet.

†Sub uno morantur, sed pars in sententia flebit.

†Tantus erit ardor, ut lapides ipsi liquescant,

†In fulmine coeunt uenti, furit ira caelestis,

†Ut, quacumque fugit, impius occupetur ab igne;

†Suppetium nullum erit, nec nauticae puppes:

 

†Flamma tamen gentes Medi Parthique feruent

†In annis mille, ut feruunt corpora sanctis.

†Nam inde post annos mille gehennae traduntur,

†Et fabrica cuius erant cum ipsa cremantur.

†Dāt tŭbă dē caēlō sīgnūm sūblātŏ lĕōnĕ,

†Ēt fīūnt sŭbĭtō tĕnĕbraē cūm caēlĭ frăgōrĕ.

 

Sūmmīttīt ŏcŭlōs Dŏmĭnūs, ūt tērră trĕmēscāt,

†Ācclāmāt ŭt ĕt aūdīānt ōmnēs ĭn ōrbēm:

†Ēccĕ dĭū tăcŭī sūffĕrēns tāntō tēmpŏrĕ vēstră!

†Cōnclāmānt părĭtēr plāngēntēs sērō gĕmēntēs,

†Ŭlŭlātūr, plōrātūr, nēc spătĭūm dătŭr ĭnīquīs:

†Lāctāntī quīd făcĭēt mātēr, cum īpsă crĕmātūr?

Īn flāmmā | īgnīs Dŏmĭnūs iŭdĭcābĭt ĭnīquōs:

 

†Iūstōs aūtēm nōn tāngĕt īgnīs, sĕd īmmō dĕlīnquēt.

†Sŭb ūnō mŏrāntūr, sēd pārs īn sēntēntĭă flēbīt.

†Tāntŭs ĕrīt ārdōr, ūt lăpĭdĕs īpsī lĭquēscānt,

†Īn fūlmĭnĕ cŏĕūnt vēntī, fŭrĭt īră caēlēstīs,

†Ūt, quācūmquĕ fŭgĭt, īmpĭŭs ōccŭpētŭr ăb īgnĕ;

†Sūppĕtĭūm nūllum ĕrīt, nēc naūtĭcaē pūppēs:

 

†Flāmmā tămēn gēntēs Mēdī Pārthīquĕ fērvēnt

†Īn ānnīs mīlle, ūt fērvūnt cōrpŏră sānctīs.

†Nam īndē pōst ānnōs mīllĕ gĕhĕnnaē trădūntūr,

†Ēt fābrĭcă cūiŭs ĕrānt cum īpsā crĕmāntūr.