CLAVDII CLAVDIANI - FESCENNINA DICTA HONORIO AUGUSTO ET MARIAE

2

I.

Princeps corusco sidere pulchrior

Parthis sagittas tendere certior,

eques Gelonis imperiosior,

quae digna mentis laus erit arduae?

Quae digna formae laus erit igneae?

Te Leda mallet quam dare Castorem;

praefert Achilli te proprio Thetis;

Venus reversum spernit Adonidem;

damnat reductum Cynthia Virbium;

victum fatetur Delos Apollinem;

credit minorem Lydia Liberum.

Tu cum per altas inpiger ilices

praeda citatum cornipedem reges

ludentque ventis instabiles comae,

telis iacebunt sponte tuis ferae

gaudensque sacris vulneribus leo

admittet hastam morte superbior.

Cum post labores sub platani voles

virentis umbra vel gelido specu

torrentiorem fallere Sirium

et membra somno fessa resolveris,

o quantus uret tum Dryadas calor!

Quot aestuantes ancipiti gradu

furtiva carpent oscula Naides!

Quis vero acerbis horridior Scythis,

quis beluarum corde furentior,

qui, cum micantem te prope viderit,

non optet ultro servitium pati,

qui non catenas arripiat libens

colloque poscat vincula libero?

Tu si nivalis per iuga Caucasi

saevas petisses pulcher Amazonas,

peltata pugnas desereret cohors

sexu recepto; patris et inmemor

inter frementes Hippolyte tubas

strictam securim languida poneret

et seminudo pectore cingulum

forti negatum solveret Herculi

bellumque solus conficeret decor.

Beata, quae te mox faciet virum

primisque sese iunget amoribus.

II.

Age cuncta nuptiali

redimita vere tellus

celebra toros eriles;

omne nemus cum fluviis,

omne canat profundum.

Ligures favete campi,

Veneti favete montes,

subitisque se rosetis

vestiat Alpinus apex

et rubeant pruinae.

Athesis strepat choreis

calamisque flexuosus

leve Mincius susurret

et Padus electriferis

admoduletur alnis.

Epulisque iam repleto

resonet Quirite Thybris

dominique laeta votis

aurea septemgeminas

Roma coronet arces.

Procul audiant Hiberi,

fluit unde semen aulae,

ubi plena laurearum

imperio feta domus

vix numerat triumphos.

Habet hinc patrem maritus,

habet hinc puella matrem,

geminaque parte ductum

Caesareum flumineo

stemma recurrit ortu.

Decorent virecta Baetin,

Tagus intumescat auro,

generisque procreator

sub vitreis Oceanus

luxurietur antris.

Oriensque, regna fratrum,

simul Occidensque plaudat;

placidae iocentur urbes,

quaeque novo quaeque nitent

deficiente Phoebo.

Aquiloniae procellae,

rabidi tacete Cori,

taceat sonorus Auster.

Solus ovantem Zephyrus

perdominetur annum.

III.

Solitas galea fulgere comas,

Stilicho, molli necte corona.

Cessent litui saevumque procul

Martem felix taeda releget.

Tractus ab aula rursus in aulam

redeat sanguis. Patris officiis

iunge potenti pignora dextra.

Gener Augusti pridem fueras,

nunc rursus eris socer Augusti.

Quae iam rabies livoris erit?

Vel quis dabitur color invidiae?

Stilicho socer est, pater est Stilicho.

IV.

Attollens thalamis Idalium iubar

dilectus Veneri nascitur Hesperus.

Iam nuptae trepidat sollicitus pudor,

iam produnt lacrimas flammea simplices.

Ne cessa, iuvenis, comminus adgredi,

inpacata licet saeviat unguibus.

Non quisquam fruitur veris odoribus

Hyblaeos latebris nec spoliat favos,

si fronti caveat, si timeat rubos:

armat spina rosas, mella tegunt apes.

Crescunt difficili gaudia iurgio

accenditque magis, quae refugit, Venus.

Quod flenti tuleris, plus sapit osculum.

Dices o quotiens "Hoc mihi dulcius

quam flavos deciens vincere Sarmatas"!

Adspirate novam pectoribus fidem

mansuramque facem tradite sensibus.

Tam iunctis manibus nectite vincula

quam frondens hedera stringitur aesculus,

quam lento premitur palmite populus,

et murmur querula blandius alite

linguis adsidui reddite mutuis.

Et labris animam conciliantibus

alternum rapiat somnus anhelitum.

Amplexu caleat purpura regio

et vestes Tyrio sanguine fulgidas

alter virgineus nobilitet cruor.

Tum victor madido prosilias toro

nocturni referens vulnera proelii.

Ducant pervigiles carmina tibiae

permissisque iocis turba licentior

exultet tetricis libera legibus.

Passim cum ducibus ludite milites,

passim cum pueris ludite virgines.

Haec vox aetheriis insonet axibus,

haec vox per populos, per mare transeat:

"Formosus Mariam ducit Honorius".

I.

Prīncēps cŏrūscō sīdĕrĕ pūlchrĭōr

Pārthīs săgīttās tēndĕrĕ cērtĭōr,

ĕquēs Gĕlōnīs īmpĕrĭōsĭōr,

quaē dīgnă mēntīs laūs ĕrĭt ārdŭaē?

Quaē dīgnă fōrmaē laūs ĕrĭt īgnĕaē?

Tē Lēdă māllēt quām dărĕ Cāstŏrēm;

praēfērt Ăchīllī tē prŏprĭō Thĕtīs;

Vĕnūs rĕvērsūm spērnĭt Ădōnĭdēm;

dāmnāt rĕdūctūm Cŷnthĭă Vīrbĭūm;

vīctūm fătētūr Dēlŏs Ăpōllĭnēm;

crēdīt mĭnōrēm Lŷdĭă Lībĕrūm.

Tū cūm pĕr āltās īnpĭgĕr īlĭcēs

praēdā cĭtātūm cōrnĭpĕdēm rĕgēs

lūdēntquĕ vēntīs īnstăbĭlēs cŏmaē,

tēlīs iăcēbūnt spōntĕ tŭīs fĕraē

gaūdēnsquĕ sācrīs vūlnĕrĭbūs lĕŏ

ādmīttĕt hāstām mōrtĕ sŭpērbĭōr.

Cūm pōst lăbōrēs sūb plătănī vŏlēs

vĭrēntĭs ūmbrā vēl gĕlĭdō spĕcū

tōrrēntĭōrēm fāllĕrĕ Sīrĭūm

ēt mēmbră sōmnō fēssă rĕsōlvĕrīs,

ō quāntŭs ūrēt tūm Drўădās călōr!

Quŏt aēstŭāntēs āncĭpĭtī grădū

fūrtīvă cārpēnt ōscŭlă Nāĭdēs!

Quīs vēro ăcērbīs hōrrĭdĭōr Scўthīs,

quīs bēlŭārūm cōrdĕ fŭrēntĭōr,

quī, cūm mĭcāntēm tē prŏpĕ vīdĕrīt,

nōn ōptĕt ūltrō sērvĭtĭūm pătī,

quī nōn cătēnās ārrĭpĭāt lĭbēns

cōllōquĕ pōscāt vīncŭlă lībĕrō?

Tū sī nĭvālīs pēr iŭgă Caūcăsī

saēvās pĕtīssēs pūlchĕr Ămāzŏnās,

pēltātă pūgnās dēsĕrĕrēt cŏhōrs

sēxū rĕcēptō; pātrĭs ĕt īnmĕmōr

īntēr frĕmēntēs Hīppŏlўtē tŭbās

strīctām sĕcūrīm lānguĭdă pōnĕrēt

ēt sēmĭnūdō pēctŏrĕ cīngŭlūm

fōrtī nĕgātūm sōlvĕrĕt Hērcŭlī

bēllūmquĕ sōlūs cōnfĭcĕrēt dĕcōr.

Bĕātă, quaē tē mōx făcĭēt vĭrūm

prīmīsquĕ sēsē iūngĕt ămōrĭbūs.

II.

Ăgĕ cūnctă nūptĭālī

rĕdĭmītă vērĕ tēllūs

cĕlĕbrā tŏrōs ĕrīlēs;

ōmnĕ nĕmūs cūm flŭvĭīs,

ōmnĕ cănāt prŏfūndūm.

Lĭgŭrēs făvētĕ cāmpī,

Vĕnĕtī făvētĕ mōntēs,

sŭbĭtīsquĕ sē rŏsētīs

vēstĭăt Ālpīnŭs ăpēx

et rubeant pruinae.

Ăthĕsīs strĕpāt chŏrēīs

călămīsquĕ flēxŭōsūs

lĕvĕ Mīncĭūs sŭsūrrēt

ēt Pădŭs ēlēctrĭfĕrīs

ādmŏdŭlētŭr ālnīs.

Ĕpŭlīsquĕ iām rĕplētō

rĕsŏnēt Quĭrītĕ Thŷbrīs

dŏmĭnīquĕ laētă vōtīs

aūrĕă sēptēmgĕmĭnās

Rōmă cŏrōnĕt ārcēs.

Prŏcŭl aūdĭānt Hĭbērī,

flŭĭt ūndĕ sēmĕn aūlaē,

ŭbĭ plēnă laūrĕārūm

īmpĕrĭō fētă dŏmūs

vīx nŭmĕrāt trĭūmphōs.

Hăbĕt hīnc pătrēm mărītūs,

hăbĕt hīnc pŭēllă mātrēm,

gĕmĭnāquĕ pārtĕ dūctūm

Caēsărĕūm flūmĭnĕō

stēmmă rĕcūrrĭt ōrtū.

Dĕcŏrēnt vĭrēctă Baētīn,

Tăgŭs īntŭmēscăt aūrō,

gĕnĕrīsquĕ prōcrĕātōr

sūb vĭtrĕīs Ōcĕănūs

lūxŭrĭētŭr āntrīs.

Oriensque, regna fratrum,

sĭmŭl Ōccĭdēnsquĕ plaūdāt;

plăcĭdaē iŏcēntŭr ūrbēs,

quaēquĕ nŏvō quaēquĕ nĭtēnt

dēfĭcĭēntĕ Phoēbō.

Ăquĭlōnĭaē prŏcēllaē,

răbĭdī tăcētĕ Cōrī,

tăcĕāt sŏnōrŭs Aūstēr.

Sōlŭs ŏvāntēm Zĕphўrūs

pērdŏmĭnētŭr ānnūm.

III.

Sŏlĭtās gălĕā fūlgĕrĕ cōmās,

Stĭlĭchō, mōllī nēctĕ cŏrōnā.

Cēssēnt lĭtŭī saēvūmquĕ prŏcūl

Mārtēm fēlīx taēdă rĕlēgēt.

Trāctŭs ăb aūlā rūrsŭs ĭn aūlām

rĕdĕāt sānguīs. Pătrĭs ōffĭcĭīs

iūngĕ pŏtēntī pīgnŏră dēxtrā.

Gĕnĕr Aūgūstī prīdēm fŭĕrās,

nūnc rūrsŭs ĕrīs sŏcĕr Aūgūstī.

Quaē iām răbĭēs līvōrĭs ĕrīt?

Vēl quīs dăbĭtūr cŏlŏr īnvĭdĭaē?

Stĭlĭchō sŏcĕr ēst, pătĕr ēst Stĭlĭchō.

IV.

Āttōllēns thălămīs ‖ Īdălĭūm iŭbār

dīlēctūs Vĕnĕrī ‖ nāscĭtŭr Hēspĕrūs.

Iām nūptaē trĕpĭdāt ‖ sōllĭcĭtūs pŭdōr,

iām prōdūnt lăcrĭmās ‖ flāmmĕă sīmplĭcēs.

Nē cēssā, iŭvĕnīs, ‖ cōmmĭnŭs ādgrĕdī,

īnpācātă lĭcēt ‖ saēvĭăt ūnguĭbūs.

Nōn quīsquām frŭĭtūr ‖ vērĭs ŏdōrĭbūs

Hŷblaēōs lătĕbrīs ‖ nēc spŏlĭāt făvōs,

sī frōntī căvĕāt, ‖ sī tĭmĕāt rŭbōs:

ārmāt spīnă rŏsās, ‖ mēllă tĕgūnt ăpēs.

Crēscūnt dīffĭcĭlī ‖ gaūdĭă iūrgĭō

āccēndītquĕ măgīs, ‖ quaē rĕfŭgīt, Vĕnūs.

Quōd flēntī tŭlĕrīs, ‖ plūs săpĭt ōscŭlūm.

Dīcēs ō quŏtĭēns ‖ "Hōc mĭhĭ dūlcĭūs

quām flāvōs dĕcĭēns ‖ vīncĕrĕ Sārmătās"!

Ādspīrātĕ nŏvām ‖ pēctŏrĭbūs fĭdēm

mānsūrāmquĕ făcēm ‖ trādĭtĕ sēnsĭbūs.

Tām iūnctīs mănĭbūs ‖ nēctĭtĕ vīncŭlă

quām frōndēns hĕdĕrā ‖ strīngĭtŭr aēscŭlūs,

quām lēntō prĕmĭtūr ‖ pālmĭtĕ pōpŭlūs,

ēt mūrmūr quĕrŭlā ‖ blāndĭŭs ālĭtĕ

līnguīs ādsĭdŭī ‖ rēddĭtĕ mūtŭīs.

Ēt lābrīs ănĭmām ‖ cōncĭlĭāntĭbūs

āltērnūm răpĭāt ‖ sōmnŭs ănhēlĭtūm.

Āmplēxū călĕāt ‖ pūrpŭră rēgĭō

ēt vēstēs Tўrĭō ‖ sānguĭnĕ fūlgĭdās

āltēr vīrgĭnĕūs ‖ nōbĭlĭtēt crŭōr.

Tūm vīctōr mădĭdō ‖ prōsĭlĭās tŏrō

nōctūrnī rĕfĕrēns ‖ vūlnĕră proēlĭī.

Dūcānt pērvĭgĭlēs ‖ cārmĭnă tībĭaē

pērmīssīsquĕ iŏcīs ‖ tūrbă lĭcēntĭōr

ēxūltēt tĕtrĭcīs ‖ lībĕră lēgĭbūs.

Pāssīm cūm dŭcĭbūs ‖ lūdĭtĕ mīlĭtēs,

pāssīm cūm pŭĕrīs ‖ lūdĭtĕ vīrgĭnēs.

Haēc vōx aēthĕrĭīs ‖ īnsŏnĕt āxĭbūs,

haēc vōx pēr pŏpŭlōs, ‖ pēr mărĕ trānsĕāt:

"Fōrmōsūs Mărĭām ‖ dūcĭt Hŏnōrĭūs".