AVIENI - CARMEN AD NORTIAM

2

Festus, Musoni suboles prolesque Auieni,

unde tui latices traxerunt, Caesia, nomen

Nortia, te ueneror, lare cretus Vulsiniensi,

Romam habitans, gemino proconsulis auctus honore,

carmina multa serens, uitam insons, integer aeuum,

coniugio laetus Placidae numeroque frequenti

natorum exsultans. uiuax sit spiritus ollis!

Cetera composita fatorum lege trahentur.

Ibis in optatas sedes: nam Iuppiter aethram

pandit, Feste, tibi, candidus ut uenias

iamque uenis. tendit dextras chorus inde deorum

et toto tibi iam plauditur ecce polo.

Fēstūs, Mūsōnī sŭbŏlēs prōlēsque Āviēnī,

ūndĕ tŭī lătĭcēs trāxērūnt, Caēsĭă, nōmēn

Nōrtĭă, tē vĕnĕrōr, lărĕ crētūs Vūlsīniēnsī,

Rōmam hăbĭtāns, gĕmĭnō prōcōnsŭlĭs aūctŭs hŏnōrĕ,

cārmĭnă mūltă sĕrēns, vītam īnsōns, īntĕgĕr aēvūm,

cōniŭgĭō laētūs Plăcĭdaē nŭmĕrōquĕ frĕquēntī

nātōrum ēxsūltāns. vīvāx sīt spīrĭtŭs ōllīs!

Cētĕră cōmpŏsĭtā fātōrūm lēgĕ trăhēntūr.

Ībĭs ĭn ōptātās sēdēs: nām Iūppĭtĕr aēthrām

pāndīt, Fēstĕ, tĭbī, ‖ cāndĭdŭs ūt vĕnĭās

iāmquĕ vĕnīs. tēndīt dēxtrās chŏrŭs īndĕ dĕōrūm

ēt tōtō tĭbĭ iām ‖ plaūdĭtŭr ēccĕ pŏlō.