APPENDIX VIRGILIANA - PRIAPEA

2

I.

Vere rosa, autumno pomis, aestate frequentor

spicis: una mihi est horrida pestis hiemps;

nam frigus metuo et vereor ne ligneus ignem

hic deus ignavis praebeat agricolis.

II.

Ego haec, ego arte fabricata rustica,

ego arida, ‹o› viator, ecce populus

agellulum hunc, sinistra et ante quem vides

erique villulam hortulumque pauperis

tueor malaque furis arceo manu.

Mihi corolla picta vere ponitur,

mihi rubens arista sole fervido,

mihi virente dulcis uva pampino

mihique glauca duro oliva frigore.

Meis capella delicata pascuis

in urbem adulta lacte portat ubera

meisque pinguis agnus ex ovilibus

gravem domum remittit aere dexteram

teneraque matre mugiente vaccula

deum profundit ante templa sanguinem.

Proin, viator, hunc deum vereberis

manumque sursum habebis: hoc tibi expedit,

parata namque crux stat ecce mentula.

"Velim pol" inquis. At pol ecce vilicus

venit, valente cui revolsa bracchio

fit ista mentula apta clava dexterae.

III.

Hunc ego, ‹o› iuvenes, locum villulamque palustrem

tectam vimine iunceo caricisque maniplis

quercus arida rustica fomitata securi

nutrior: magis et magis fit beata quotannis.

Huius nam domini colunt me deumque salutant,

pauperis tuguri pater filiusque adulescens,

alter assidua colens diligentia, ut herbae

asper aut rubus a meo sint remota sacello,

alter parva manu ferens semper munera larga.

Florido mihi ponitur picta vere corolla,

primitus tenera virens spica mollis arista,

luteae violae mihi lacteumque papaver

pallentesque cucurbitae et suave olentia mala,

uva pampinea rubens educata sub umbra.

Sanguine haec etiam mihi (sed tacebitis) arma

barbatus linit hirculus cornipesque capella.

Pro quis omnia honoribus nunc necesse Priapo est

praestare et domini hortulum vineamque tueri.

Quare hinc, o pueri, malas abstinete rapinas:

vicinus prope dives est neglegensque Priapi,

inde sumite, semita haec deinde vos feret ipsa.

I.

Vērĕ rŏsa, aūtūmnō pōmīs, aēstātĕ frĕquēntōr

spīcīs: ūnă mĭhi ēst ‖ hōrrĭdă pēstĭs hĭēmps;

nām frīgūs mĕtŭo ēt vĕrĕōr nē līgnĕŭs īgnēm

hīc dĕŭs īgnāvīs ‖ praēbĕăt āgrĭcŏlīs.

II.

Ĕgo haēc, ĕgo ārtĕ fābrĭcātă rūstĭcā,

ĕgo ārĭda, ‹ō› vĭātŏr, ēccĕ pōpŭlūs

ăgēllŭlum hūnc, sĭnīstra ĕt āntĕ quēm vĭdēs

ĕrīquĕ vīllŭlam hōrtŭlūmquĕ paūpĕrīs

tŭeōr mălāquĕ fūrĭs ārcĕō mănū.

Mĭhī cŏrōllă pīctă vērĕ pōnĭtūr,

mĭhī rŭbēns ărīstă sōlĕ fērvĭdō,

mĭhī vĭrēntĕ dūlcĭs ūvă pāmpĭnō

mĭhīquĕ glaūcă dūro ŏlīvă frīgŏrĕ.

Mĕīs căpēllă dēlĭcātă pāscŭīs

ĭn ūrbem ădūltă lāctĕ pōrtăt ūbĕră

mĕīsquĕ pīnguĭs āgnŭs ēx ŏvīlĭbūs

grăvēm dŏmūm rĕmīttĭt aērĕ dēxtĕrām

tĕnerāquĕ mātrĕ mūgĭēntĕ vāccŭlā

dĕūm prŏfūndĭt āntĕ tēmplă sānguĭnēm.

Prŏīn, vĭātŏr, hūnc dĕūm vĕrēbĕrīs

mănūmquĕ sūrsum hăbēbĭs: hōc tĭbi ēxpĕdīt,

părātă nāmquĕ crūx stăt ēccĕ mēntŭlā.

"Vĕlīm pŏl" īnquĭs. Āt pŏl ēccĕ vīlĭcūs

vĕnīt, vălēntĕ cuī rĕvōlsă brācchĭō

fĭt īstă mēntŭla āptă clāvă dēxtĕraē.

III.

Hūnc ĕgo, ‹ō› iŭvĕnēs, lŏcūm vīllŭlāmquĕ pălūstrēm

tēctām vīmĭnĕ iūncĕō cārīcīsquĕ mănīplīs

quērcŭs ārĭdă rūstĭcā fōmĭtātă sĕcūrī

nūtrĭōr: măgĭs ēt măgīs fīt bĕātă quŏtānnīs.

Hūiūs nām dŏmĭnī cŏlūnt mē dĕūmquĕ sălūtānt,

paūpĕrīs tŭgŭrī pătēr fīlĭūsque ădŭlēscēns,

āltĕr āssĭdŭā cŏlēns dīlĭgēntĭa, ŭt hērbaē

āspĕr aūt rŭbŭs ā mĕō sīnt rēmōtă săcēllō,

āltēr pārvă mănū fĕrēns sēmpēr mūnĕră lārgā.

Flōrĭdō mĭhĭ pōnĭtūr pīctă vērĕ cŏrōllă,

prīmĭtūs tĕnĕrā vĭrēns spīcā mōllĭs ărīstă,

lūtĕaē vĭŏlaē mĭhī lāctĕūmquĕ păpāvēr

pāllēntēsquĕ cŭcūrbĭtae ēt suāve ŏlēntĭă mālă,

ūvă pāmpĭnĕā rŭbēns ēdŭcātă sŭb ūmbrā.

Sānguĭne haēc ĕtĭām mĭhī (sēd tăcēbĭtĭs) ārmă

bārbātūs lĭnĭt hīrcŭlūs cōrnĭpēsquĕ căpēllă.

Prō quīs ōmnĭa hŏnōrĭbūs nūnc nĕcēssĕ Prĭāpo ēst

praēstāre ēt dŏmĭni hōrtŭlūm vīnĕāmquĕ tŭērī.

Quāre hīnc, ō pŭĕrī, mălās ābstĭnētĕ răpīnās:

vīcīnūs prŏpĕ dīvĕs ēst nēglĕgēnsquĕ Prĭāpī,

īndĕ sūmĭtĕ, sēmĭta haēc deīndĕ vōs fĕrĕt īpsă.