APPENDIX VIRGILIANA - LYDIA

0

Invideo vobis, agri formosaque prata,

hoc formosa magis, mea quod formosa puella

in vobis tacite nostrum suspirat amorem.

Vos nunc illa videt, vobis mea Lydia ludit,

vos nunc alloquitur, vos nunc arridet ocellis

et mea submissa meditatur carmina voce,

cantat et interea, mihi quae cantabat in aurem.

Invideo vobis, agri, discetis amare.

O fortunati nimium multumque beati,

in quibus illa pedis nivei vestigia ponet

aut roseis viridem digitis decerpserit uvam

(dulci namque tumet nondum vitecula Baccho)

aut inter varios, Veneris stipendia, flores

membra reclinarit teneramque illiserit herbam

et secreta meos furtim narrabit amores:

gaudebunt silvae, gaudebunt mollia prata

et gelidi fontes aviumque silentia fient,

tardabunt rivi labentes (currite lymphae),

dum mea iucundas exponat cura querellas.

Invideo vobis, agri mea gaudia habetis

et vobis nunc est mea quae fuit ante voluptas.

At mihi tabescunt morientia membra dolore

et calor infuso decedit frigore mortis,

quod mea non mecum domina est. Non ulla puella

doctior in terris fuit aut formosior ac, si

fabula non vana est, tauro Iove digna vel auro

(Iuppiter avertas aurem) mea sola puella est.

Felix taure, pater magni gregis et decus, a te

vaccula non unquam secreta cubilia captans

frustra te patitur silvis mugire dolorem.

Et pater haedorum felix semperque beate,

sive petis montes praeruptos saxa pererrans

sive tibi silvis nova pabula fastidire

sive libet campis: tecum tua laeta capella est.

Et mas quicumque est, illi sua femina iuncta

interpellatos numquam ploravit amores.

Cur non et nobis facilis, natura, fuisti?

Cur ego crudelem patior tam saepe dolorem?

Sidera per viridem redeunt cum pallida mundum

inque vicem Phoebi currens atque aureus orbis,

Luna, tuus tecum est: cur non est et mea mecum?

Luna, dolor nosti quid sit: miserere dolentis;

Phoebe, gerens in te laurus celebrabis amorem.

Et qua est pompa deum (nisi vilia Fama locuta est,

omnia vos estis), secum sua gaudia gestat

aut insparsa videt mundo - quae dicere longum est.

Aurea quin etiam cum saecula volvebantur

condicio similisque foret mortalibus illis,

haec quoque praetereo: (notum Minoidis astrum

quaeque virum virgo sicut captiva secuta est).

Laedere, caelicolae, potuit vos nostra quid aetas,

condicio nobis vitae quo durior esset?

Ausus egon primus castos violare pudores

sacratumque meae vittam temptare puellae

immatura mea cogor nece solvere fata?

Istius atque utinam facti mea culpa magistra

prima foret: letum vita mihi dulcius esset.

Non mea, non ullo moreretur tempore fama,

dulcia cum Veneris furatus gaudia primum

dicerer atque ex me dulcis foret orta voluptas.

Nam mihi non tantum tribuerunt invida fata,

auctor ut occulti noster foret error amoris:

Iuppiter ante, sui semper mendacia factus,

cum Iunone, prius coniunx quam dictus uterque est,

gaudia libavit dulcem furatus amorem.

Et moechum tenera gavisa est laedere in herba

purpureos flores, quos insuper accumbebat,

Cypria formoso supponens bracchia collo

(tum, credo, fuerat Mavors distentus in armis,

nam certe Volcanus opus faciebat et illi

tristi turpabat malam ‹ac› fuligine barbam).

Non Aurora novos etiam ploravit amores

atque rubens oculos roseo celavit amictu?

Talia caelicolae. Numquid minus aurea proles?

Ergo quod deus atque heros, cur non minor aetas?

Infelix ego, non illo qui tempore natus,

quo facilis natura fuit. Sors o mea laeva

nascendi miserumque genus, quo sera libido est.

Tantam Fata meae carnis fecere rapinam,

ut maneam, quod vix oculis cognoscere possis.

Īnvĭdĕō vōbīs, āgrī fōrmōsăquĕ prātă,

hōc fōrmōsă măgīs, mĕă quōd fōrmōsă pŭēllă

īn vōbīs tăcĭtē nōstrūm sūspīrăt ămōrēm.

Vōs nūnc īllă vĭdēt, vōbīs mĕă Lŷdĭă lūdīt,

vōs nūnc āllŏquĭtūr, vōs nūnc ārrīdĕt ŏcēllīs

ēt mĕă sūbmīssā mĕdĭtātūr cārmĭnă vōcĕ,

cāntăt ĕt īntĕrĕā, mĭhĭ quaē cāntābăt ĭn aūrēm.

Īnvĭdĕō vōbīs, āgrī, dīscētĭs ămārē.

Ō fōrtūnātī nĭmĭūm mūltūmquĕ bĕātī,

īn quĭbŭs īllă pĕdīs nĭvĕī vēstīgĭă pōnēt

aūt rŏsĕīs vĭrĭdēm dĭgĭtīs dēcērpsĕrĭt ūvām

(dūlcī nāmquĕ tŭmēt nōndūm vītēcŭlă Bācchō)

aūt īntēr vărĭōs, Vĕnĕrīs stīpēndĭă, flōrēs

mēmbră rĕclīnārīt tĕnĕrāmque īllīsĕrĭt hērbām

ēt sēcrētă mĕōs fūrtīm nārrābĭt ămōrēs:

gaūdēbūnt sīlvaē, gaūdēbūnt mōllĭă prātă

ēt gĕlĭdī fōntēs ăvĭūmquĕ sĭlēntĭă fīēnt,

tārdābūnt rīvī lābēntēs (cūrrĭtĕ lŷmphaē),

dūm mĕă iūcūndās ēxpōnāt cūră quĕrēllās.

Īnvīdēŏ vŏbīs, āgrī mĕă gaūdĭa hăbētīs

ēt vōbīs nūnc ēst mĕă quaē fŭĭt āntĕ vŏlūptās.

Āt mĭhĭ tābēscūnt mŏrĭēntĭă mēmbră dŏlōrĕ

ēt călŏr īnfūsō dēcēdīt frīgŏrĕ mōrtīs,

quōd mĕă nōn mēcūm dŏmĭna ēst. Nōn ūllă pŭēllă

dōctĭŏr īn tērrīs fŭĭt aūt fōrmōsĭŏr āc, sī

fābŭlă nōn vāna ēst, taūrō Iŏvĕ dīgnă vĕl aūrō

(Iūppĭtĕr āvērtās aūrēm) mĕă sōlă pŭēlla ēst.

Fēlīx taūrĕ, pătēr māgnī grĕgĭs ēt dĕcŭs, ā tē

vāccŭlă nōn ūnquām sēcrētă cŭbīlĭă cāptāns

frūstrā tē pătĭtūr sīlvīs mūgīrĕ dŏlōrēm.

Ēt pătĕr haēdōrūm fēlīx sēmpērquĕ bĕātĕ,

sīvĕ pĕtīs mōntēs praērūptōs sāxă pĕrērrāns

sīvĕ tĭbī sīlvīs nŏvă pābŭlă fāstīdīrĕ

sīvĕ lĭbēt cāmpīs: tēcūm tŭă laētă căpēlla ēst.

Ēt mās quīcūmque ēst, īllī sŭă fēmĭnă iūnctă

īntērpēllātōs nūmquām plōrāvĭt ămōrēs.

Cūr nōn ēt nōbīs făcĭlīs, nātūră, fŭīstī?

Cūr ĕgŏ crūdēlēm pătĭōr tām saēpĕ dŏlōrēm?

Sīdĕră pēr vĭrĭdēm rĕdĕūnt cūm pāllĭdă mūndūm

īnquĕ vĭcēm Phoēbī cūrrēns ātque aūrĕŭs ōrbīs,

Lūnă, tŭūs tēcum ēst: cūr nōn ēst ēt mĕă mēcūm?

Lūnă, dŏlōr nōstī quīd sīt: mĭsĕrērĕ dŏlēntīs;

Phoēbĕ, gĕrēns īn tē laūrūs cĕlĕbrābĭs ămōrēm.

Ēt qua ēst pōmpă dĕūm (nĭsĭ vīlĭă Fāmă lŏcūta ēst,

ōmnĭă vōs ēstīs), sēcūm sŭă gaūdĭă gēstāt

aūt īnspārsă vĭdēt mūndō - quaē dīcĕrĕ lōngum ēst.

Aūrĕă quīn ĕtĭām cūm saēcŭlă vōlvēbāntūr

cōndĭcĭō sĭmĭlīsquĕ fŏrēt mōrtālĭbŭs īllīs,

haēc quŏquĕ praētĕrĕō: (nōtūm Mīnōĭdĭs āstrūm

quaēquĕ vĭrūm vīrgō sīcūt cāptīvă sĕcūta ēst).

Laēdĕrĕ, caēlĭcŏlaē, pŏtŭīt vōs nōstră quĭd aētās,

cōndĭcĭō nōbīs vītaē quō dūrĭŏr ēssēt?

Aūsŭs ĕgōn prīmūs cāstōs vĭŏlārĕ pŭdōrēs

sācrātūmquĕ mĕaē vīttām tēmptārĕ pŭēllaē

īmmātūră mĕā cōgōr nĕcĕ sōlvĕrĕ fātă?

Īstĭŭs ātque ŭtĭnām fāctī mĕă cūlpă măgīstră

prīmă fŏrēt: lētūm vītā mĭhĭ dūlcĭŭs ēssēt.

Nōn mĕă, nōn ūllō mŏrĕrētūr tēmpŏrĕ fāmă,

dūlcĭă cūm Vĕnĕrīs fūrātūs gaūdĭă prīmūm

dīcĕrĕr ātque ēx mē dūlcīs fŏrĕt ōrtă vŏlūptās.

Nām mĭhĭ nōn tāntūm trĭbŭērūnt īnvĭdă fātă,

aūctŏr ŭt ōccūltī nōstēr fŏrĕt ērrŏr ămōrīs:

Iūppĭtĕr āntĕ, sŭī sēmpēr mēndācĭă fāctūs,

cūm Iūnōnĕ, prĭūs cōniūnx quām dīctŭs ŭtērque ēst,

gaūdĭă lībāvīt dūlcēm fūrātŭs ămōrēm.

Ēt moēchūm tĕnĕrā gāvīsa ēst laēdĕre ĭn hērbā

pūrpŭrĕōs flōrēs, quōs īnsŭpĕr āccūmbēbāt,

Cŷprĭă fōrmōsō sūppōnēns brācchĭă cōllō

(tūm, crēdō, fŭĕrāt Māvōrs dīstēntŭs ĭn ārmīs,

nām cērtē Vōlcānŭs ŏpūs făcĭēbăt ĕt īllī

trīstī tūrpābāt mālam ‹āc› fūlīgĭnĕ bārbām).

Nōn Aūrōră nŏvōs ĕtĭām plōrāvĭt ămōrēs

ātquĕ rŭbēns ŏcŭlōs rŏsĕō cēlāvĭt ămīctū?

Tālĭă caēlĭcŏlaē. Nūmquīd mĭnŭs aūrĕă prōlēs?

Ērgō quōd dĕŭs ātque hērōs, cūr nōn mĭnŏr aētās?

Īnfēlīx ĕgŏ, nōn īllō quī tēmpŏrĕ nātūs,

quō făcĭlīs nātūră fŭīt. Sōrs ō mĕă laēvă

nāscēndī mĭsĕrūmquĕ gĕnūs, quō sēră lĭbīdo ēst.

Tāntām Fātă mĕaē cārnīs fēcērĕ răpīnām,

ūt mănĕām, quōd vīx ŏcŭlīs cōgnōscĕrĕ pōssīs.