7824 735 0 17 1 274 442 a. C. Tragedia Sophocles Antigone Dain, A., Paris, Les Belles Lettres, 1955 Rist. 1967 113

SOPHOCLES - Antigone - ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

¨¬.²4¶9¼AÁGÇὮ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα,

(­2µ¹½BÅIÊOÏἆρ' οἶσθ' ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ' Οἰδίπου κακῶν

(«,°2µ8º½ÀFÇὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ;

©«/³·»?ÁGÇLÌΟὐδὲν γὰρ οὔτ' ἀλγεινὸν οὔτ' ἄτης ἄτερ

   5©®2¶:¼@ÁHÉLÎοὔτ' αἰσχρὸν οὔτ' ἄτιμόν ἐσθ' ὁποῖον οὐ

©­1´¶º?¿EÅJÊτῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ' ἐγὼ κακῶν.

ª­1µº½AÂÅÇLÍΚαὶ νῦν τί τοῦτ' αὖ φασι πανδήμῳ πόλει

©«.²µ¸@ÀDÅJÉκήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως;

(«/³µ¸:¾CÄIÊἜχεις τι κεἰσήκουσας; ἤ σε λανθάνει

  10ª¯3¶¼¾CÄÇËQSπρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά;

ΙΣΜΗΝΗ

(«.²µ¹;¿DFÆLÌἘμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη, φίλων

©­/³·»?ÀDÇLÍοὔθ' ἡδὺς οὔτ' ἀλγεινὸς ἵκετ', ἐξ ὅτου

)«.°´·:¼¾ÀFGδυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο

)ª-¯²µ7¹=¿DÄμιᾷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί·

  15(«.³5¸;¾ÂÃKËἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς

¨¬/²µº=ÀFÆKËἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ' ὑπέρτερον,

©®0³5¸;¿EÅIÉοὔτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ' ἀτωμένη.

­¯2´¹¾CÅÈÉOÏΑΝ. Ἤιδη καλῶς καί σ' ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν

ª¯1µ7¹=ÀFÆLÌτοῦδ' οὕνεκ' ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.

  20-²5¹¼ÀFÇËÎTÔΙΣ. Τί δ' ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ' ἔπος.

­°4·º¾CÃÆÈNÍΑΝ. Οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων

©­2´¶»CÃGÇLÍτὸν μὲν προτίσας, τὸν δ' ἀτιμάσας ἔχει;

(«.¯2¶:½AÃIÉἘτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκῃ

ª®1´µº?¿EÅKËχρῆσθαι δικαιῶν καὶ νόμῳ, κατὰ χθονὸς

  25(«-±4¶9¼¿ÁGÉἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς·

©¯2³7¹=ACÄÇMÍτὸν δ' ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν

¨¬.±3¶9»½ÁFÇἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ

)«.°³¶8»½ÀEGτάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα,

(©/³59;?ÂÃÆMÍἐᾶν δ' ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν

  30©¬.²4¶8¼BÂHÈθησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.

ª¬.±369;½DÃHÊΤοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ

©¬0²µ¹;¿ÁÃJËκἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ' ἔχειν,

ª®0´¸¼@ÂFÊNÎκαὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν

)«/±³µ8½BÄKÌσαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ' ἄγειν

  35©¬0µ7»BÃÈÊPÒοὐχ ὡς παρ' οὐδέν, ἀλλ' ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ

)«0³·º=¿DÅKÌφόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.

©«.±µ¹;ÀÄÇMOΟὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα

©®0²6¸:¾ÂÆLÌεἴτ' εὐγενὴς πέφυκας εἴτ' ἐσθλῶν κακή.

-³6¹=ÁFÈÍÐVÖΙΣ. Τί δ', ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ' ἐν τούτοις, ἐγὼ

  40©«/³·»?ÁÅÇNÍλύουσ' ἂν εἴθ' ἅπτουσα προσθείμην πλέον;

­°3µ¸½BÂGÇMÎΑΝ. Εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσῃ σκόπει.

®¯3¶9¼@ÃÇÉOÒΙΣ. Ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῖ γνώμης ποτ' εἶ;

­°4·»¿CÅIÉOQΑΝ. Εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.

¬¯3µ¹½GÇÊÌRÓΙΣ. Ἦ γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ', ἀπόρρητον πόλει;

  45­²5·¼¿EÇMÎSÓΑΝ. Τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν, ἢν σὺ μὴ θέλῃς,

(ª-²µ¹?ÀFÆJËἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ' ἁλώσομαι.

¬°3´9º?ÀÄÆJÊΙΣ. Ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος;

¬²4¸º½BÂËÏUWΑΝ. Ἀλλ' οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν ‹μ'› εἴργειν μέτα.

­°5·9½BÂÅÇMÍΙΣ. Οἴμοι· φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ

  50¨¬/±´¸=½EÅIKὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ' ἀπώλετο,

ª®0²´·;½AÁGÈπρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς

¨«.°2¶8¼¿ÂGIὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί·

(«-°²·:¼BÄIÉἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

ª®0³6¹;¾ÀÃHÇπλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·

  55*¬2´·:;@¿EÇKËτρίτον δ' ἀδελφὼ δύο μίαν καθ' ἡμέραν

©«.±4·:½¿ÁFÆαὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον

ª¬0³6¸?¿ÂÅKÌκοινὸν κατειργάσαντ' ἐπαλλήλοιν χεροῖν.

©°3µ¸»@ÁFÆLÍΝῦν δ' αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει

(ª-¯4·9¿DÅJÉὅσῳ κάκιστ' ὀλούμεθ', εἰ νόμου βίᾳ

  60©«/±´·;½BÂFÆψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.

¨­0²·»?ÀFÇMOἈλλ' ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ' ὅτι

(ª,°µ¸=ÀEÆJÊἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα·

(«-³5¹=¾ÃÉNÎἔπειτα δ' οὕνεκ' ἀρχόμεσθ' ἐκ κρεισσόνων

ª®2µ·»?ÀÅÈKËκαὶ ταῦτ' ἀκούειν κἄτι τῶνδ' ἀλγίονα.

  65(ª-±µ¸:¾CÃIÉἘγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς

©®/²¶º@¿CÄIKξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε,

ª­1´7¹;¿CÄJËτοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ

)«.²¶º?ÀÄÈLNπερισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα.

­±5¸»ÀFÉNÏTVΑΝ. Οὔτ' ἂν κελεύσαιμ' οὔτ' ἄν, εἰ θέλοις ἔτι

  70ª®2µ:½AÀÅÆLNπράσσειν, ἐμοῦ γ' ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.

¨­2µ6º?ÀÅÇOÏἈλλ' ἴσθ' ὁποία σοι δοκεῖ, κεῖνον δ' ἐγὼ

©«/±¶º=ÀÂÄIÊθάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.

)«.³¶º=¿EÆKMΦίλη μετ' αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,

(*+.±´¶;¾ÃÄKËὅσια πανουργήσασ'· ἐπεὶ πλείων χρόνος

  75(­2´¸½CÃÆÉNPὃν δεῖ μ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

(«.²´¸:½ÂÈMÎἘκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ' εἰ δοκεῖ,

)¬0±´·;½¿ÁGIτὰ τῶν θεῶν ἔντιμ' ἀτιμάσασ' ἔχε.

,®1µ8º=ÀÂÅKNΙΣ. Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ

)ª-¯±¶9»@ÀDÄβίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

  80-°4¸¾ÁGÇLÍRÒΑΝ. Σὺ μὲν τάδ' ἂν προὔχοι', ἐγὼ δὲ δὴ τάφον

©¬0²µ¸;½BÃGÈχώσουσ' ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι.

­°3¶¸¼AÁFÇKÍΙΣ. Οἴμοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοικά σου.

­²6¸¼ÀFÇÉÍRÓΑΝ. Μὴ 'μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.

¬²7¹»½CÅIÊNPΙΣ. Ἀλλ' οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ

  85ª­3µ8¼@ÂÉËPÐτοὔργον, κρυφῇ δὲ κεῦθε, σὺν δ' αὕτως ἐγώ.

­°4·¹½BÃHÇLÌΑΝ. Οἴμοι, καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσῃ

©«0±µ¸:½¿ÁGIσιγῶσ', ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.

­°3µ¸¼@ÁFÅJËΙΣ. Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις.

¬²6¸¼ÁGÇNÏU×ΑΝ. Ἀλλ' οἶδ' ἀρέσκουσ' οἷς μάλισθ' ἁδεῖν με χρή.

  90­±4¶¸¾EÅIÉNÎΙΣ. Εἰ καὶ δυνήσῃ γ'· ἀλλ' ἀμηχάνων ἐρᾷς.

­°4¶º½CÃIÊNÏΑΝ. Οὐκοῦν, ὅταν δὴ μὴ σθένω, πεπαύσομαι.

¬¯3¶¸¼BÃHÈLNΙΣ. Ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα.

­±3¶¹½BÂGÈMÎΑΝ. Εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρῇ μὲν ἐξ ἐμοῦ,

¨¬/²5·:¾ÂÄIÉἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσῃ δίκῃ.

  95¨®1µ¸»@ÁÄÈLËἈλλ' ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν

)¬0´¶»?ÂFÇLÎπαθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο· πείσομαι γὰρ οὐ

)¬.²4·:ÀEÅKÌτοσοῦτον οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν.

¬³6¹½ÃGÊNÑXZΙΣ. Ἀλλ', εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε· τοῦτο δ' ἴσθ' ὅτι

(«/²µº@ÁÇÊPÐἄνους μὲν ἔρχῃ, τοῖς φίλοις δ' ὀρθῶς φίλη.

ΧΟΡΟΣ

 100¨+./1³7º½BÃHJÊOÏἈκτὶς ἀελίου, τὸ κάλλιστον ἑπταπύλῳ φανὲν                 Str. 1.

©«®35·;¼Θήβᾳ τῶν πρότερον φάος,

(ª­1¶º=½ἐφάνθης ποτ', ὦ χρυσέας

¨*¬13µº¾¿DÄJKÌRÓWἁμέρας βλέφαρον, Διρκαίων ὑπὲρ ῥεέθρων μολοῦσα,

 105©®°3¶89»τὸν λεύκασπιν Ἀπιόθεν

©+¯2µ8:»φῶτα, βάντα πανσαγίᾳ

)+-146º=@Àφυγάδα πρόδρομον, ὀξυτέρῳ

©«­/2´¶κινήσασα χαλινῷ.

 110(+¯13µ¸;?ÀÂὋν ἐφ' ἡμετέρᾳ γῇ Πολυνείκης

¨¬±´·º?AÁἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων

©+-°48¾BCÅÇ‹ἤγαγεν ἐχθρόν· ὁ δ'› ὀξέα κλάζων

©*,°´·:=¾Áαἰετὸς εἰς γῆν ὣς ὑπερέπτη,

ª¬01³8:¼BDÄλευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός,

 115©¬04·πολλῶν μεθ' ὅπλων

©¯24·;?¿Âξύν θ' ἱπποκόμοις κορύθεσσιν.

ª0268»AÁÄHÉNPÐV×Στὰς δ' ὑπὲρ μελάθρων φονώσαισιν ἀμφιχανὼν κύκλῳ               Ant. 1.

©­°35·=@λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα,

 120(ª®2¶8:¼ἔβα πρίν ποθ' ἁμετέρων

©+­13µº½ÀFÉOQÑUÖÙαἱμάτων γένυσιν πλησθῆναί ‹τε› καὶ στεφάνωμα πύργων

ª,­²µ8;¾πευκάενθ' Ἥφαιστον ἑλεῖν.

ª+®1´8:¼Τοῖος ἀμφὶ νῶτ' ἐτάθη

 125)+-023·:=¿πάταγος Ἄρεος, ἀντιπάλου

©­¯15·ºδυσχείρωμα δράκοντος.

ª®24¶»¾ÂÆΖεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους

(*¬°³¸¼ACÃὑπερεχθαίρει, καί σφας ἐσιδὼν

©¬°24¸»@BÃπολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους,

 130ª­02´79»¾χρυσοῦ καναχῆς ὑπερόπτας,

©¬¯³68»¾Àπαλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων

(,¯²´ἐπ' ἄκρων ἤδη

©«®±68º½νίκην ὁρμῶντ' ἀλαλάξαι.

¨+-¯46¹=@ÁFÆÉἈντιτύπᾳ δ' ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς                  Str. 2.

 135©,.±57»?AÁFÇÊπυρφόρος ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ

©­®13·βακχεύων ἐπέπνει

©¬¯²µ8:¼ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων.

©+°³6¹Εἶχε δ' ἄλλᾳ τὰ μέν,

¨+0´¸;?¿ÁGIÉËQSÔÖÚ_aàâἄλλα δ' ἐπ' ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας Ἄρης δεξιόσειρος.

 140¨+.°³69½BEÆἙπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ' ἑπτὰ πύλαις

©¬/2µ9=¿DFÆταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον

©+/²³¶¹=AÁΖηνὶ Τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη,

ª¯46¹½ÀEHÈπλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὣ πατρὸς ἑνὸς

 145©¬03´¸;@ÃÆμητρός τε μιᾶς φύντε καθ' αὑτοῖν

),¯³¶»½DFÆδικρατεῖς λόγχας στήσαντ' ἔχετον

ª­02µ8:½Àκοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω.

¨+.±46¸:=¿DÅÇἈλλὰ γὰρ ἁ μεγαλώνυμος ἦλθε Νίκα                   Ant. 2.

©,.¯24¶9;¾BÃÅτᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ,

 150¨¬°35·ἐκ μὲν δὴ πολέμων

©­±µ¸;?¿τῶν νῦν θέσθαι λησμοσύναν·

ª.±³7ºθεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς

©,.°´69»¾BFÇÉQSÓÖÚabáåπαννυχίοις πάτας ἐπέλθωμεν, ὁ Θήβας δ' ἐλελίχθων Βάκχιος ἄρχοι.

 155¨.0³·:=¿ÃÅἈλλ', ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας,

«.1´·¼¾EFÇΚρέων ὁ Μενοικέως ‹ταγὸς› νεοχμὸς

)*­/2³68»@BÂνεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συντυχίαις

©¬02µ¸:?¿Âχωρεῖ, τίνα δὴ μῆτιν ἐρέσσων,

(*­±³·:?¿Âὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων

 160«-/²µπροὔθετο λέσχην,

ª¬¯±46¹¼κοινῷ κηρύγματι πέμψας.

ΚΡΕΩΝ

¨¬1´¸;?@ÁFÆLÌἌνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ

©¬/±µ·:½ÀÂHÈπολλῷ σάλῳ σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν·

¨ª0²µ¹;¾ÂÅKMὑμᾶς δ' ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα

 165¨¬0²¶»?ÀFÇJÊἔστειλ' ἱκέσθαι, τοῦτο μὲν τὰ Λαΐου

)«.²´¸=¾CÃIÉσέβοντας εἰδὼς εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη,

ª¯1µ7¼@ÁÄÈMÍτοῦτ' αὖθις, ἡνίκ' Οἰδίπους ὤρθου πόλιν

©¬/°2·:¾ÃÅJLκἀπεὶ διώλετ', ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι

ª¬0²5¸;¾EÅIÉπαῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν.

 170(­0³¶º@ÁÆÈNÍὍτ' οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν

)­/±´¶9½¿ÂHÊκαθ' ἡμέραν ὤλοντο παίσαντές τε καὶ

ª¬/³5¸:½CÂGIπληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι,

(ª.°³¶9½CÄIÉἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω

)¬0´·»=¿DÄHÈγένους κατ' ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων.

 175(ª,®2µ8»AÂGÈἈμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν

©«/³7¹;¿ÃÅMÎψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν

¨¬0´7º=¿ÃÅKËἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ.

(«.±´¸:¾ÀÂHÈἘμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν

©¬/±´·:½ÁÄHÈμὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων,

 180¨­1´¸¼AÂÆÈMÎἀλλ' ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει,

)«.²µ¸=ÀEÆKÌκάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ·

ª®0´7º?ÀÄÇLÍκαὶ μείζον' ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας

)«/±´¹;¿CÄIÉφίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω.

(ª-±´¸;¾EÅJÊἘγὼ γάρ, ἴστω Ζεὺς ὁ πάνθ' ὁρῶν ἀεί,

 185©­1²´·9¼¿ÁFÆοὔτ' ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν

«®0³·º?ÀÄÆJÉστείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας,

©­1³7»AÂGÇMÍοὔτ' ἂν φίλον ποτ' ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς

ª¬/²´¹;¾ÁÄIKθείμην ἐμαυτῷ, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι

¨¬/²µ¸:¾ÂÄIKἥδ' ἐστὶν ἡ σῴζουσα καὶ ταύτης ἔπι

 190*«.±´¹?ÀÅÇKMπλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούμεθα·

ª¬1³6¹;¾ÄÆKËτοιοῖσδ' ἐγὼ νόμοισι τήνδ' αὔξω πόλιν.

ª­0²5¸;¾ÀÂGÇΚαὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω

¨¬.²´¸;ÀDÅJLἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ' Οἰδίπου πέρι·

(«.¯²¶:½BÂGÇἘτεοκλέα μέν, ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν

 195(ª,¯2¶;½ÁÃIKὄλωλε τῆσδε, πάντ' ἀριστεύσας δορί,

)«.²µ¹=¿FÆKÌτάφῳ τε κρύψαι καὶ τὰ πάντ' ἀφαγνίσαι

(¬/±µ¸;¾CÃHÊἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς·

©°3¶¸½AEGÈÊPÐτὸν δ' αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείκην λέγω,

¨¬0³´¹=¾ÃÆKÌὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς

 200)«/±´·9»?ÀFHφυγὰς κατελθὼν ἠθέλησε μὲν πυρὶ

ª­0²µ¹;½AÅIÉπρῆσαι κατάκρας, ἠθέλησε δ' αἵματος

ª­0²¶»AÃÅÇLÍκοινοῦ πάσασθαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν,

ª¬0³¶º?¿ÁÅJÊτοῦτον πόλει τῇδ' ἐκκεκήρυκται τάφῳ

©«/±´¸:½¿ÂGIμήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τινα,

 205(©/±´¹?ÁÂÄJÊἐᾶν δ' ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας

ª®2´7¹=ÀÂÅMÎκαὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέν τ' ἰδεῖν.

ª«0²7¹;ÀDÆNÏΤοιόνδ' ἐμὸν φρόνημα, κοὔποτ' ἔκ γ' ἐμοῦ

©«0±´¹=¿ÂÅJÊτιμὴν προέξουσ' οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων.

¨­0´·»?ÀEÆLÌἈλλ' ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει, θανὼν

 210ª­0³´·:½ÀÂFÇκαὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται.

®²6¸¼ÁFÇKÊRÓΧΟ. Σοὶ ταῦτ' ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως, ‹παθεῖν›,

)­/²¶»@ÂFÆKÌτὸν τῇδε δύσνουν καὶ τὸν εὐμενῆ πόλει·

)«.²¶¹=ÀGÇLÎνόμῳ δὲ χρῆσθαι παντί πού γ' ἔνεστί σοι

ª­1³¶º=¿ÂÄJLκαὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι.

 215¬¯4·º½AÂÆÈLÌΚΡ. Ὡς ἂν σκοποὶ νῦν ἦτε τῶν εἰρημένων ‑

-®0²µ¹;¾ÁÄKËΧΟ. Νεωτέρῳ τῳ τοῦτο βαστάζειν πρόθες.

¬²6¹¼ÀEÇNÎSÔΚΡ. Ἀλλ' εἴσ' ἑτοῖμοι τοῦ νεκροῦ γ' ἐπίσκοποι.

-°4·:¾DÄÇËPRΧΟ. Τί δῆτ' ἂν ἄλλο τοῦτ' ἐπεντέλλοις ἔτι;

-°4¶¹¾CÃÇÉOQΚΡ. Τὸ μὴ 'πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε.

 220­°3·¹¼@ÁGÈMÍΧΟ. Οὐκ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς θανεῖν ἐρᾷ.

®±4·ºÁEÇNÐUÕΚΡ. Καὶ μὴν ὁ μισθός γ' οὗτος· ἀλλ' ὑπ' ἐλπίδων

¨¬0³¶º?¿EÄHÈἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν.

ΦΥΛΑΞ

(ª.°3·:¼BÃHJἌναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο

©®1³µ¹;¾ÀÂHJδύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα.

 225©¬0³¶»@ÀEÅJËΠολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις,

(«/²5¸:¾CÃIÉὁδοῖς κυκλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν·

©«.²´·:¾ÁÄHÈψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά μοι μυθουμένη·

*¬1´·»@ÀÄÇMÍ"Τάλας, τί χωρεῖς οἷ μολὼν δώσεις δίκην;

ª¬1´¸½BÅIÊPÏτλήμων, μενεῖς αὖ; κεἰ τάδ' εἴσεται Κρέων

 230¨¬/³·¼BÃÈËPÐἄλλου παρ' ἀνδρός, πῶς σὺ δῆτ' οὐκ ἀλγυνῇ;"

ª¬0²µ¸:¼CÃHÈΤοιαῦθ' ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ ταχύς,

ª¬/±6¹:½BÃHÉχοὔτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μακρά.

)«/²¶º@ÀÂÄJËΤέλος γε μέντοι δεῦρ' ἐνίκησεν μολεῖν

ª¯2µ7º=¾HÈOÏσοί, κεἰ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, ‑ φράσω δ' ὅμως.

 235©¬/±5¸;¾CÄIÉΤῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος,

)¬/²5¸;¿EÆKËτὸ μὴ παθεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον.

-²5¸¾ÁHÉNÎRÑΚΡ. Τί δ' ἐστὶν ἀνθ' οὗ τήνδ' ἔχεις ἀθυμίαν;

.±4¶º¾BÃÆÉOÐΦΥ. Φράσαι θέλω σοι πρῶτα τἀμαυτοῦ· τὸ γὰρ

ª°4·¼ÁEÆKÌQÓπρᾶγμ' οὔτ' ἔδρασ' οὔτ' εἶδον ὅστις ἦν ὁ δρῶν,

 240©­1´µ¸=¾DÅILοὐδ' ἂν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιμί τι.

­°4¶¸»?ÀEÆKÌΚΡ. Εὖ γε στοχάζῃ κἀποφράγνυσαι κύκλῳ

)­0´·½CÄÇÉOÎτὸ πρᾶγμα· δηλοῖς δ' ὥς τι σημαίνων νέον.

-±3¶»¿DÄJËQÑΦΥ. Τὰ δεινὰ γάρ τοι προστίθησ' ὄκνον πολύν.

­°3¶:ÀFÆÉÍRÓΚΡ. Οὔκουν ἐρεῖς ποτ', εἶτ' ἀπαλλαχθεὶς ἄπει;

 245®±4¶º¾DÅKÌQÐΦΥ. Καὶ δὴ λέγω σοι· τὸν νεκρόν τις ἀρτίως

©«/±3¶8¼@ÁEÄθάψας βέβηκε κἀπὶ χρωτὶ διψίαν

)«/±³·9»¿ÁFÈκόνιν παλύνας κἀφαγιστεύσας ἃ χρή.

-°5¸¼¿DÅÈÊPRΚΡ. Τί φῄς; τίς ἀνδρῶν ἦν ὁ τολμήσας τάδε;

­±6¹=ÀDÆKËOÐΦΥ. Οὐκ οἶδ'· ἐκεῖ γὰρ οὔτε του γενῇδος ἦν

 250ª±4¶¹¼AÁHÉOÐπλῆγμ', οὐ δικέλλης ἐκβολή· στύφλος δὲ γῆ

ª­0´·»AÁÃÆJÊκαὶ χέρσος, ἀρρὼξ οὐδ' ἐπημαξευμένη

*­/³8º=ÀEÅKÌτροχοῖσιν, ἀλλ' ἄσημος οὑργάτης τις ἦν.

(ª0´6¹;¾BÂGÇὍπως δ' ὁ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσκόπος

ª­/³5¹;¾CÃIÉδείκνυσι, πᾶσι θαῦμα δυσχερὲς παρῆν·

 255(«/²4¶9½ÀÂHÊὁ μὲν γὰρ ἠφάνιστο, τυμβήρης μὲν οὔ,

©¬1³¸º?ÀEÅKËλεπτὴ δ' ἄγος φεύγοντος ὣς ἐπῆν κόνις.

©¬-³5¸:¾BÄIÉΣημεῖα δ' οὔτε θηρὸς οὔτε του κυνῶν

¨«.³7¹=ÀDÅIKἐλθόντος, οὐ σπάσαντος, ἐξεφαίνετο.

)¬1´·º=¿DÅKÌΛόγοι δ' ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόθουν κακοί,

 260)«.°³79;¿DÄIKφύλαξ ἐλέγχων φύλακα, κἂν ἐγίγνετο

ª¬/²´º@ÁÃÅKËπληγὴ τελευτῶσ', οὐδ' ὁ κωλύσων παρῆν.

©­1´7¹=ÀÃÆKËΕἷς γάρ τις ἦν ἕκαστος οὑξειργασμένος,

ª­0²µ¹@ÁEÉMÎκοὐδεὶς ἐναργής, ἀλλ' ἔφευγε μὴ εἰδέναι.

¨ª0³¶º?ÁÅÈNÏἮμεν δ' ἑτοῖμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν,

 265ª­1²¶¼AÁÄÇKÌκαὶ πῦρ διέρπειν, καὶ θεοὺς ὁρκωμοτεῖν

)¬.²µ¸:½BÃGÈτὸ μήτε δρᾶσαι μήτε τῳ ξυνειδέναι

)­0´·¹=¿ÄÇLÌτὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μήτ' εἰργασμένῳ.

)«1¶8»@ÁÃÅLËΤέλος δ' ὅτ' οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον,

)¬/³¶º?ÀFÆLÌλέγει τις εἷς ὃς πάντας ἐς πέδον κάρα

 270ª­0²·º=ÁFÈLÌνεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν· οὐ γὰρ εἴχομεν

©­0²µ¹?¿ÄÇMÍοὔτ' ἀντιφωνεῖν οὔθ' ὅπως δρῶντες καλῶς

ª­/³9¼@ÁFÇLËπράξαιμεν. Ἦν δ' ὁ μῦθος ὡς ἀνοιστέον

ª®1µ¶º=ÀDÆKÊσοὶ τοὔργον εἴη τοῦτο κοὐχὶ κρυπτέον.

ª®2´¶º=¿ÃÇKMΚαὶ ταῦτ' ἐνίκα, κἀμὲ τὸν δυσδαίμονα

 275)«/²µ¹;¾BÂHÉπάλος καθαιρεῖ τοῦτο τἀγαθὸν λαβεῖν.

)¬.³µ¹=¿CÆLNΠάρειμι δ' ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν, οἶδ' ὅτι·

ª®1µ¸»@ÀFÆKËστέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν.

,®2µ¹¼AÃHÇKËΧΟ. Ἄναξ, ἐμοί τοι μή τι καὶ θεήλατον

ª­1µ¸¼?ÁÄÆKÌτοὔργον τόδ' ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι.

 280®±6¹¼ÀDÅÈËPÐΚΡ. Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων,

©®0²5¸=ÀEÅJLμὴ 'φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα.

)¬°´7¹=ÁEÅKËΛέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτά, δαίμονας λέγων

*­.±µº=ÀEÇLÌπρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι.

)+-0²µ·:½ÁÂGÇΠότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην

 285¨«.²4¸;¾CÃFÆἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας

©«/±³¶9¼@ÀDFναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα

ª­0³µº?ÀFÅJÊκαὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν;

¨¬0³·¹=ÀDÄJÊἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς θεούς;

©¬/³6º=ÀEÆKÌΟὐκ ἔστιν· ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως

 290¨¬0²6¸;¾CÄIÊἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί,

ª¬/±µ¶9¾DÄIÉκρυφῇ κάρα σείοντες, οὐδ' ὑπὸ ζυγῷ

)«/²³·9½ÂÆKMλόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ.

¨¬/³¶¹;½BÃHÈἘκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς

)«.±µ¹;¿ÂÆKMπαρηγμένους μισθοῖσιν εἰργάσθαι τάδε.

 295©«/²¶¹;¿BÃHÈΟὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος

)«/±6¹=ÁEÇLÍκακὸν νόμισμ' ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις

©­1µ9¼@ÀÃÅKËπορθεῖ, τόδ' ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων,

)­0²¶º?¿ÂÆLÌτόδ' ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας

ª­2¶:¾CÅÈÌRÒχρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγμαθ' ἵστασθαι βροτῶν

 300)¬/°6¹;¾ÂÅJËπανουργίας δ' ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν

ª­0³·º?ÀCÅIÊκαὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι.

(«.±´¸;¾ÀÂHJὍσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε,

*¬/³5¸:½ÂÅJÊχρόνῳ ποτ' ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην.

¨¯1´¸¼AÃHÉNÎἈλλ', εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ' ἐξ ἐμοῦ σέβας,

 305©­1³6»@¿EÇLÌεὖ τοῦτ' ἐπίστασ', ὅρκιος δέ σοι λέγω,

©¬/³5¸:¾BÄIÊεἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου

©«.±4·;¾CÅJËεὑρόντες ἐκφανεῖτ' ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς,

©¬.²´¹;¾CÄKÌοὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει, πρὶν ἂν

©¬1³·º?ÀÂÄJËζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ' ὕβριν,

 310(­/±5¸;¾CÅJÉἵν' εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον

)­/²µ·9½BÂHJτὸ λοιπὸν ἁρπάζητε καὶ μάθηθ' ὅτι

©¬/±´¹=¿ÃÆLÍοὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.

¨¬0´¸¼AÁÆÌOÏἘκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας

(ª,¯2µ8»@ÀEÆἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.

 315­°4·º¾EÆÊÌQÐΦΥ. Εἰπεῖν δὲ δώσεις, ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω;

­±4¸»¾CÃFÆLÍΚΡ. Οὐκ οἶσθα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις;

¬±3¶8»AÂÅÇLÍΦΥ. Ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ 'πὶ τῇ ψυχῇ δάκνῃ;

-°³¶¹½BÂÆÈMÎΚΡ. Τί δὲ ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου;

,°6¸¹¼CÃJÍSÓΦΥ. Ὁ δρῶν σ' ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ' ὦτ' ἐγώ.

 320­²6¸:½AÂGÇKÍΚΡ. Οἴμ', ὡς λάλημα δῆλον ἐκπεφυκὸς εἶ.

­°4¹¼ÁEÇÈÊPRΦΥ. Οὔκουν τό γ' ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ.

®²6º?¿DÅÉËRÓΚΡ. Καὶ ταῦτ' ἐπ' ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς.

®ΦΥ. Φεῦ·

¨¬.±4·:¾ÂÄIÊἦ δεινὸν ᾧ δοκεῖ γε καὶ ψευδῆ δοκεῖν.

­±2µ¹½AÄIËOÐΚΡ. Κόμψευέ νυν τὴν δόξαν· εἰ δὲ ταῦτα μὴ

 325)¬.²¶»@ÂFÇMOφανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ' ὅτι

)­/²µ¸:¼¿ÂFÇτὰ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάζεται.

¬²4·¸»AÁIÈNÐΦΥ. Ἀλλ' εὑρεθείη μὲν μάλιστ'· ἐὰν δέ τοι

©¬/³¶»?ÀFÆLÍληφθῇ τε καὶ μή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ,

©¬1³¶¹=ÀÄÇLOοὐκ ἔσθ' ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ' ἐλθόντα με.

 330ª­1´7º?¿ÄÆNÎΚαὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος γνώμης τ' ἐμῆς

©¬/²´¸=¾ÂÅKËσωθεὶς ὀφείλω τοῖς θεοῖς πολλὴν χάριν.

­03·9½AÂÆÉÍQSÓYÚΧΟ. Πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει·                  Str. 1.

ª,°35·:¼τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν

 335©­±35¶9»πόντου χειμερίῳ νότῳ

©¬0257¹»χωρεῖ, περιβρυχίοισιν

)«.³6¸?¾DÅJÊOÏÔπερῶν ὑπ' οἴδμασιν, θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν

¨+-135·;?ÀCÄἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται,

 340¨+-¯24·:=ÀEÅἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος,

¨¬­0³6¹ºἱππείῳ γένει πολεύων.

ª,.¯3¶8»¾ÀÃHJÊOÐΚουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει,                          Ant. 1.

ª­¯25¶9¼καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη

 345©­³57¸=¾πόντου τ' εἰναλίαν φύσιν

«®0³67º¾σπείραισι δικτυοκλώστοις

)«.°3µ;¾CÄHÉNÐÓπεριφραδὴς ἀνήρ· κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου

 350©+.°35·;?¿CEθηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ'

¨+/²47¹=@ÀFÆἵππον ‹ὑπ›άξεται ἀμφίλοφον ζυγὸν

©¬­3¶8¼¾οὔρειόν τ' ἀκμῆτα ταῦρον.

ª®15·9;¼Καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν                             Str. 2.

*¬.2´79¼φρόνημα καὶ ἀστυνόμους

 355¨«.0²46»@ÁÃὀργὰς ἐδιδάξατο, καὶ δυσαύλων

)«/³·8¼πάγων ‹ἐν›αίθρεια καὶ

)«/³¶:¼δύσομβρα φεύγειν βέλη

 360©,.°468;ÀDÅJËπαντοπόρος· ἄπορος ἐπ' οὐδὲν ἔρχεται

)¬/´¶9»τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον

ª,°3µ7º@ÀHÈLÌRÒφεῦξιν οὐκ ἐπάξεται, νόσων δ' ἀμηχάνων φυγὰς

©,¯³ξυμπέφρασται.

)«/2µ79ºΣοφόν τι τὸ μηχανόεν                           Ant. 2.

 365)¬/1´7;½τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ' ἔχων,

)+®24¸;AÃIÊÎτοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ' ἐπ' ἐσθλὸν ἕρπει,

)¬0³µ:¼νόμους παρείρων χθονὸς

)ª0²µ9»θεῶν τ' ἔνορκον δίκαν

 370¨*,®2469»@ÁFÆὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν

)«.±´8ºξύνεστι τόλμας χάριν·

©-°3µ8¹?ÀDÅKËRÒμήτ' ἐμοὶ παρέστιος γένοιτο μήτ' ἴσον φρονῶν

 375¨,°´ὃς τάδ' ἔρδοι.

¨­/1²68»@BÁἘς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ

)+¯³µ¸;?¿Áτόδε· πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω

©¯³¶º¾CEÅτήνδ' οὐκ εἶναι παῖδ' Ἀντιγόνην;

¨«®°µ¸»¾Ὦ δύστηνος καὶ δυστήνου

 380),°24¶πατρὸς Οἰδιπόδα,

),²µ¹=CÃÇÉτί ποτ'; οὐ δή που σέ γ' ἀπιστοῦσαν

ª.0³µ8=¿CFÇτοῖς βασιλείοισ‹ιν› ἄγουσι νόμοις

*,¯24¶9;½Àκαὶ ἐν ἀφροσύνῃ καθελόντες;

¬°5¸º¾CÄÉÌQÑΦΥ. Ἥδ' ἔστ' ἐκείνη τοὔργον ἡ 'ξειργασμένη·

 385©¯1³·»?ÁFÈNÍτήνδ' εἵλομεν θάπτουσαν· ἀλλὰ ποῦ Κρέων;

,°4¶¹»@ÂHÇMÍΧΟ. Ὅδ' ἐκ δόμων ἄψορρος εἰς δέον περᾷ.

-²5º»¾CÄÊÌRÒΚΡ. Τί δ' ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προὔβην τύχῃ;

,®4·9½AÂIÉMÍΦΥ. Ἄναξ, βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ' ἀπώμοτον·

ª­0³7º;¾ÃÅKÌψεύδει γὰρ ἡ 'πίνοια τὴν γνώμην· ἐπεὶ

 390*¬/³¶»AÂÅÈMÍσχολῇ ποθ' ἥξειν δεῦρ' ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ

ª¯2µ¸¼AÂÄÇMOταῖς σαῖς ἀπειλαῖς αἷς ἐχειμάσθην τότε.

¨®1´·¼AÃHÈNÎἈλλ', ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ' ἐλπίδας χαρὰ

(ª,¯²µ7»?ÀDÄἔοικεν ἄλλῃ μῆκος οὐδὲν ἡδονῇ,

¨ª.±´¹;¾CÃGÇἥκω, δι' ὅρκων καίπερ ὢν ἀπώμοτος,

 395)«.°´º?ÀDÄIÉκόρην ἄγων τήνδ', ἣ καθευρέθη τάφον

)­/´6¹=ÁFÆKMκοσμοῦσα. Κλῆρος ἐνθάδ' οὐκ ἐπάλλετο,

¨­2´¹½@ÃÆÊPRἀλλ' ἔστ' ἐμὸν θοὔρμαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε.

ª­1³¸¾BÃIÊPÐΚαὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ' αὐτὸς ὡς θέλεις λαβὼν

ª®0³5·?¿FÇKËκαὶ κρῖνε κἀξέλεγχ'· ἐγὼ δ' ἐλεύθερος

 400)¬-±3¶;½ÀÄIÉδίκαιός εἰμι τῶνδ' ἀπηλλάχθαι κακῶν.

,¯3¶9¼BÂGÇMÍΚΡ. Ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόθεν λαβών;

­¯2µ;½BÄKËPÑΦΥ. Αὕτη τὸν ἄνδρ' ἔθαπτε· πάντ' ἐπίστασαι.

¬°3µ¶»@ÁÄÇLÍΚΡ. Ἦ καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃ φῄς;

®°6¸¼ÀDÅKÌRÓΦΥ. Ταύτην γ' ἰδὼν θάπτουσαν ὃν σὺ τὸν νεκρὸν

 405(«-±µ¸:¾CÃHÈἀπεῖπας. Ἆρ' ἔνδηλα καὶ σαφῆ λέγω;

®±4¶¹¼@ÀEÆJÊΚΡ. Καὶ πῶς ὁρᾶται κἀπίληπτος ᾑρέθη;

®°2µ9½EÅKÌPÐΦΥ. Τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶγμ'· ὅπως γὰρ ἥκομεν

*¯2¶:½CÃÆÈLÍπρὸς σοῦ τὰ δείν' ἐκεῖν' ἐπηπειλημένοι,

©«/±µ·:½BÃGÈπᾶσαν κόνιν σήραντες ἣ κατεῖχε τὸν

 410)«0²6¹;¾ÁÃHÊνέκυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ,

)«-±´·;½BÂFÇκαθήμεθ' ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι,

¨«.³¶¹=¾CÄHÈὀσμὴν ἀπ' αὐτοῦ μὴ βάλῃ πεφευγότες,

(ª-°²µ;½BÂGÈἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ' ἀνὴρ ἐπιρρόθοις

)¬.³¶»AÂÄÇLÍκακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ' ἀφειδήσοι πόνου.

 415*¬0´8»?ÁHÊNPΧρόνον τάδ' ἦν τοσοῦτον, ἔστ' ἐν αἰθέρι

)«.°³¶:½AÁFÇμέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος

ª®2´7¼AÃÆÉPÐκαὶ καῦμ' ἔθαλπε· καὶ τότ' ἐξαίφνης χθονὸς

©«.°²·:¿CEFIÉτυφὼς ἀείρας σκηπτόν, οὐράνιον ἄχος,

©­/24µ¹;¿ÁÃIÉπίμπλησι πεδίον πᾶσαν αἰκίζων φόβην

 420¨ª.013·?¿ÂÄIÉὕλης πεδιάδος, ἐν δ' ἐμεστώθη μέγας

©«0²µ¼@ÀÅÆLÌαἰθήρ· μύσαντες δ' εἴχομεν θείαν νόσον.

ª®2´7¹=¿FÆKÌΚαὶ τοῦδ' ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ μακρῷ,

¨¬/±´·9»½¿DÅἡ παῖς ὁρᾶται κἀνακωκύει πικρᾶς

¨«-°²·:¾CÃIÉὄρνιθος ὀξὺν φθόγγον, ὡς ὅταν κενῆς

 425©«/°³¶9»ÀÂGÇεὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψῃ λέχος·

©«.²´¸:½BÂGÇοὕτω δὲ χαὔτη, ψιλὸν ὡς ὁρᾷ νέκυν,

)«-°²´6ºBÂHÈγόοισιν ἐξῴμωξεν, ἐκ δ' ἀρὰς κακὰς

¨ª,°²¶9¼¿ÂGÈἠρᾶτο τοῖσι τοὔργον ἐξειργασμένοις.

ª­0´¶º=½CÄIÉΚαὶ χερσὶν εὐθὺς διψίαν φέρει κόνιν,

 430¨¯2´·º?¾ÁÄKÌἔκ τ' εὐκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου

)«-±´¸:½CÃJËχοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει.

©¬/±4·8º?ÁGÈΧἠμεῖς ἰδόντες ἱέμεσθα, σὺν δέ νιν

©«-²4¸:½BÃHÈθηρώμεθ' εὐθὺς οὐδὲν ἐκπεπληγμένην,

ª­1µ¸¼BÃÆÈMÍκαὶ τάς τε πρόσθεν τάς τε νῦν ἠλέγχομεν

 435ª­1³¶½AÁGÇLNπράξεις· ἄπαρνος δ' οὐδενὸς καθίστατο,

¨¬.¯2µ7º¾ÀEGἅμ' ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅμα.

)¬0´¶¹?¿EÆJËΤὸ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι

¨ª-±5·;¿EÆKÌἥδιστον, ἐς κακὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν

¨¬.²5¸;¿ÃÆKÌἀλγεινόν· ἀλλὰ πάντα ταῦθ' ἥσσω λαβεῖν

 440(«.°²¶9»¿ÁEÄἐμοὶ πέφυκεν τῆς ἐμῆς σωτηρίας.

-°4·¼¾BÄJÊPRΚΡ. Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα,

©­0²µ¸;¾BÃHJφῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε;

®±3·º¾CÃÇÊOÐΑΝ. Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή.

-°4¶¹¼BÂFÇLÍΚΡ. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις

 445¨ª-°±µ7¸;¾BÂἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύθερον·

)¯1µ¸»?ÁFÇLÌσὺ δ' εἰπέ μοι μὴ μῆκος, ἀλλὰ συντόμως,

¨ª-°²µ8»¿ÃIKᾔδησθα κηρυχθέντα μὴ πράσσειν τάδε;

­¯3¹=¾CÅJÊOÐΑΝ. Ἤιδη· τί δ' οὐκ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν.

®±5·º¿FÆÊÍSÔΚΡ. Καὶ δῆτ' ἐτόλμας τούσδ' ὑπερβαίνειν νόμους;

 450­°4¸¼¿DÅÇÉOQΑΝ. Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,

©­0³µ¹?¿DÃIÉοὐδ' ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη·

©­2µ¹¼@ÁÃÅKÌοὐ τούσδ' ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους·

©«/²6¹;¾AÁGJοὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ

©«.²7º?ÀEÅJÉκηρύγμαθ' ὥστ' ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν

 455)+-0²¶º=¿FÆLÍνόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ' ὑπερδραμεῖν.

©¬0³7º?ÁHÈMOΟὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ' ἀεί ποτε

©­/´·»?ÀEÆLÌζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου 'φάνη.

ª¬/´7¹=ÀFÈLÌΤούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς

*¬.²´¹?¿CÄJÊφρόνημα δείσασ', ἐν θεοῖσι τὴν δίκην

 460©¬1´6¸;¾ÀÂIÍδώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη ‑ τί δ' οὔ; ‑

ª­0µ·¹;ÀEÇMÎκεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. Εἰ δὲ τοῦ χρόνου

ª­1´·»@ÂHÈMÍπρόσθεν θανοῦμαι, κέρδος αὔτ' ἐγὼ λέγω·

¨«/²¶º=¿DÄIÊὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ὡς ἐγὼ κακοῖς

©­0µ7º?¿ÃÆLÍζῇ, πῶς ὅδ' οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;

 465©«.±3·9½BÃHÉΟὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν

)®0³¶ºAÄIÊOÏπαρ' οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ' ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς

©¬0²7¹=¿EÅKËμητρὸς θανόντ' ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν,

ª­0³·½BÆÉÌPÑκείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ' οὐκ ἀλγύνομαι.

ª°3µ¸¼@ÂFÇLÍΣοὶ δ' εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν,

 470*¬0³µ¸:»@ÁFÆσχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.

­°3¶¹½AÂÅÈMÎΧΟ. Δηλοῖ τὸ γέννημ' ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς

©®0µ¸¿DÄIÊOÐτῆς παιδός· εἴκειν δ' οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

¬±4¸»ÀFÆMÍQSΚΡ. Ἀλλ' ἴσθι τοι τὰ σκλήρ' ἄγαν φρονήματα

©­1³6»@ÁGÇLÌπίπτειν μάλιστα, καὶ τὸν ἐγκρατέστατον

 475)«-°3¶:¼BÂGÇσίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ

«®1µ8º?ÂIËOÐθραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ' ἂν εἰσίδοις.

*­0²´º=ÀÄÇKÌΣμικρῷ χαλινῷ δ' οἶδα τοὺς θυμουμένους

¨¬0²µ·:¿DÅJËἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει

*­1µ¸½AÂGÈNÎφρονεῖν μέγ' ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.

 480©«0³¶º@ÂÄÆKMΑὕτη δ' ὑβρίζειν μὲν τότ' ἐξηπίστατο

)¬/±µ¸:¾EÆJËνόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·

(«2µ8»?ÁEÇKËὕβρις δ', ἐπεὶ δέδρακεν, ἥδε δευτέρα,

ª­0³¶»@ÁÄÅKËτούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.

¨«.°³·:¼ÁÃJÊἮ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ' ἀνήρ,

 485©­1³5¸:¾BÃIÉεἰ ταῦτ' ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.

¨®2´·»AÂFÆKËἈλλ' εἴτ' ἀδελφῆς εἴθ' ὁμαιμονεστέρα

ª­0³µ¹;¾ÂÄIÊτοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Ἑρκείου κυρεῖ,

©«.±4·9½BÂFÆαὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον

)¬/±µº?ÁÆÈMÍμόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον

 490(«-®±µ7»¾ÁFÇἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.

ª­1´9»@ÂFÇLËΚαί νιν καλεῖτ'· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως

©¬.²´¸=¾BÂIÉλυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ' ἐπήβολον φρενῶν.

)¬1´¶»@ÁÃÇMÎΦιλεῖ δ' ὁ θυμὸς πρόσθεν ᾑρῆσθαι κλοπεὺς

©­/²µ¸?¿DÅIÉτῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων.

 495)«.±µ¸:½CÄHÉΜισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις

(«.±3·9¼¿ÂHÈἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.

-°4¸:½BÂÆÉPÐΑΝ. Θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ' ἑλών;

,®1µ·½CÃHÈOÏΚΡ. Ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ' ἔχων ἅπαντ' ἔχω.

-°2µ¹½BÃÆÊPÐΑΝ. Τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων

 500(ª-±³¸=¾ÂÃHJἀρεστὸν οὐδέν, μηδ' ἀρεσθείη ποτέ·

©«.²¶¹?¿DÄKËοὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ' ἀφανδάνοντ' ἔφυ.

ª­0²7¸@ÂGÆKËΚαίτοι πόθεν κλέος γ' ἂν εὐκλεέστερον

)«.±4¸:¼AÂHÈκατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ

)¬.³¶»?ÀDÅJËτιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν

 505)¬0µ¸¼AÂÆÉNÎλέγοιτ' ἄν, εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄσοι φόβος.

¨­0²µ¹=ÁÇÊNÏἈλλ' ἡ τυραννὶς πολλά τ' ἄλλ' εὐδαιμονεῖ

©«.²´¸=¿GÉMÎκἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ' ἃ βούλεται.

-±3·¹¼AÂÆÇLÌΚΡ. Σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων ὁρᾷς.

,®0´·¼CÃÇÉOQΑΝ. Ὁρῶσι χοὖτοι· σοὶ δ' ὑπίλλουσι στόμα.

 510-³6¹»¿DÅIËQÒΚΡ. Σὺ δ' οὐκ ἐπαιδῇ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς;

­¯3·»ÀEÅÉÎTÕΑΝ. Οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν.

­°3¶¸¼AÁFÅKËΚΡ. Οὔκουν ὅμαιμος χὠ καταντίον θανών;

,¯1´8¹?ÁÅÈMÎΑΝ. Ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός.

­±5¸º½BÂÅÇMÍΚΡ. Πῶς δῆτ' ἐκείνῳ δυσσεβῆ τιμᾷς χάριν;

 515­°3µ¸¼BÃHÈNÎΑΝ. Οὐ μαρτυρήσει ταῦθ' ὁ κατθανὼν νέκυς.

­±5¸º½BÃÆÉNÏΚΡ. Εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ.

­°4¸:¾EÅJËOQΑΝ. Οὐ γάρ τι δοῦλος. ἀλλ' ἀδελφὸς ὤλετο.

­°4·:½CÆÉÌQÑΚΡ. Πορθῶν δὲ τήνδε γῆν· ὁ δ' ἀντιστὰς ὕπερ.

,®1·¹¾DÅÊÍSÔΑΝ. Ὅμως ὅ γ' Ἅιδης τοὺς νόμους τούτους ποθεῖ.

 520¬²5¹¼ÀEÅJËPÐΚΡ. Ἀλλ' οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος.

-±3·:¼ÁÅHÈMOΑΝ. Τίς οἶδεν εἰ κάτω 'στὶν εὐαγῆ τάδε;

­°3¸¼ÁGÇMÍSÓΚΡ. Οὔτοι ποθ' οὑχθρός, οὐδ' ὅταν θάνῃ, φίλος.

­°3µ¹½BÃHÉNÎΑΝ. Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.

-¯2µ¹¿DÄHÇNÏΚΡ. Κάτω νυν ἐλθοῦσ', εἰ φιλητέον, φίλει

 525ª­1´·º?ÁÄÈMÍκείνους· ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή.

®±69»¾ÂÅÇΧΟ. Καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἥδ' Ἰσμήνη,

)+­03µ8;¿CEÅφιλάδελφα κάτω δάκρυ' εἰβομένη·

)+­25¶9;¿CEÄνεφέλη δ' ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν

)+¯²µῥέθος αἰσχύνει,

 530©­²³58»¼τέγγουσ' εὐῶπα παρειάν.

-³6»@ÁFÆMÎRÒΚΡ. Σὺ δ', ἣ κατ' οἴκους ὡς ἔχιδν' ὑφειμένη

©¬.³5·9¾DÄIÉλήθουσά μ' ἐξέπινες, οὐδ' ἐμάνθανον

*¬0³µ¸:¼AÂIÉτρέφων δύ' ἄτα κἀπαναστάσεις θρόνων,

)¯1´¸½BÄHÊOÐφέρ', εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου

 535©¬0²¶º@ÀEÉMÎφήσεις μετασχεῖν, ἢ 'ξομῇ τὸ μὴ εἰδέναι;

-°2¶¹¾BÃIÉNÏΙΣ. Δέδρακα τοὔργον, εἴπερ ἥδ' ὁμορροθεῖ,

ª­0²µ¹=¾ÁÅIÈκαὶ ξυμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας.

¬²5¶¹½AÄIÉQÒΑΝ. Ἀλλ' οὐκ ἐάσει τοῦτό γ' ἡ Δίκη σ', ἐπεὶ

©­/±3·;½ÂÄHÈοὔτ' ἠθέλησας οὔτ' ἐγὼ 'κοινωσάμην.

 540¬±5¸½ÂFÈÌÏSÔΙΣ. Ἀλλ' ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν οὐκ αἰσχύνομαι

©®1´¶»@ÁÆÈLÌξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάθους ποιουμένη.

¬±4¸º¿DÄIÉNÎΑΝ. Ὧν τοὔργον Ἅιδης χοἰ κάτω ξυνίστορες·

)¬2´7º=ÀÄÇLÌλόγοις δ' ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην.

­°4¶¹»CÃÅÇMÑΙΣ. Μήτοι, κασιγνήτη, μ' ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ

 545)¬0³¸»AÁFÉNÏθανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν θανόντα θ' ἁγνίσαι.

­±4¶:¾ÀÄJËQÑΑΝ. Μή μοι θάνῃς σὺ κοινά, μηδ' ἃ μὴ 'θιγες

ª¬/±³·:¼ÀÄJÊποιοῦ σεαυτῆς· ἀρκέσω θνῄσκουσ' ἐγώ.

®±5¶»¿DÅJÊOÏΙΣ. Καὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένῃ φίλος;

.¯4¶¸½AÂHÉMÍΑΝ. Κρέοντ' ἐρώτα· τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών.

 550-±5·¸¿CÄHÉMÍΙΣ. Τί ταῦτ' ἀνιᾷς μ' οὐδὲν ὠφελουμένη;

¬°2µ¹¿DÄÈÍRÒΑΝ. Ἀλγοῦσα μὲν δῆτ', εἰ γέλωτ' ἐν σοὶ γελῶ.

-°4·:½EÇKÌRÒΙΣ. Τί δῆτ' ἂν ἀλλὰ νῦν σ' ἔτ' ὠφελοῖμ' ἐγώ;

­¯3µ·¼BÂIÉNÏΑΝ. Σῶσον σεαυτήν· οὐ φθονῶ σ' ὑπεκφυγεῖν.

­°3¶8¼BÂÆÊOÐΙΣ. Οἴμοι τάλαινα, κἀμπλάκω τοῦ σοῦ μόρου;

 555-°4¸»¾DÄIÊOÐΑΝ. Σὺ μὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ κατθανεῖν.

¬²5¹¼¿EÇLÍSÔΙΣ. Ἀλλ' οὐκ ἐπ' ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις.

-¯3¶»ÁIÉOÐWØΑΝ. Καλῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ' ἐγὼ 'δόκουν φρονεῖν.

®±4¶¹¼AÂHÈMÌΙΣ. Καὶ μὴν ἴση νῷν ἐστιν ἡ 'ξαμαρτία.

­±5¸¼ÀGÇÊÌQÒΑΝ. Θάρσει· σὺ μὲν ζῇς, ἡ δ' ἐμὴ ψυχὴ πάλαι

 560)¬.²5¹?ÀDÅIÊτέθνηκεν, ὥστε τοῖς θανοῦσιν ὠφελεῖν.

­±3¶8»?ÀFÇLËΚΡ. Τὼ παῖδε φημὶ τώδε τὴν μὲν ἀρτίως

(«/±µ¹AÄIËQÑἄνουν πεφάνθαι, τὴν δ' ἀφ' οὗ τὰ πρῶτ' ἔφυ.

­°4¹»ÀFÇÌÏTÕΙΣ. Οὐ γάρ ποτ', ὦναξ, οὐδ' ὃς ἂν βλάστῃ μένει

ª¯3µº¾BÄÉËPÑνοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν, ἀλλ' ἐξίσταται.

 565®²6»¾ÁGÈÍÑWYΚΡ. Σοὶ γοῦν, ὅθ' εἵλου σὺν κακοῖς πράσσειν κακά.

-°4¶º½DÄJÉMÍΙΣ. Τί γὰρ μόνῃ μοι τῆσδ' ἄτερ βιώσιμον;

¬²4¸¼¿DÈMÎUWΚΡ. Ἀλλ' "ἥδε" μέντοι μὴ λέγ'· οὐ γὰρ ἔστ' ἔτι.

¬¯3¶º¾AÃÇÊOÑΙΣ. Ἀλλὰ κτενεῖς νυμφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέκνου;

,®0³¶º=¾ÂÄJÊΚΡ. Ἀρώσιμοι γὰρ χἀτέρων εἰσὶν γύαι.

 570­°6¹»¾BÅÈËPÐΙΣ. Οὐχ ὥς γ' ἐκείνῳ τῇδέ τ' ἦν ἡρμοσμένα.

-¯2´7º=ÀCÃIÉΚΡ. Κακὰς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσι στυγῶ.

¬¯2·¹½EÅÇÊOÏΙΣ. Ὦ φίλταθ' Αἵμων, ὥς σ' ἀτιμάζει πατήρ.

,®2µ¸½BÄIÊPÐΚΡ. Ἄγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος.

¬¯4¶¹½BÃÈËPÐΧΟ. Ἦ γὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον;

 575­¯2¶¸½BÄJËPÑΚΡ. Ἅιδης ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἐμοί.

-¯2·:¼@ÂGÈMÎΧΟ. Δεδογμέν', ὡς ἔοικε, τήνδε κατθανεῖν.

®²5¸»¿EÅJÍRÓΚΡ. Καὶ σοί γε κἀμοί. Μὴ τριβὰς ἔτ', ἀλλά νιν

)«-²´¹:¾CÃIËκομίζετ' εἴσω, δμῶες· ἐκδέτας δὲ χρὴ

)¬.²µ¸;¾DÅIÉγυναῖκας εἶναι τάσδε μηδ' ἀνειμένας.

 580ª­/²·»AÂHÈNÎΦεύγουσι γάρ τοι χοἰ θρασεῖς, ὅταν πέλας

¨ª-°²¶8º=ÀEÅἤδη τὸν ᾅδην εἰσορῶσι τοῦ βίου.

­°24¸:?¿DÅJÌÍΧΟ. Εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών·                  Str. 1.

©-°µ¸;=¾DFÈÊοἷς γὰρ ἂν σεισθῇ θεόθεν δόμος, ἄτας

 585©+®²µ8:»@BÄHÉÌοὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆθος ἕρπον·

(«,¯2µ8¹ὅμοιον ὥστε ποντίας

©,°4¶9»οἶδμα, δυσπνόοις ὅταν

ª­/2469;?BDGÇMÍΘρῄσσῃσιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς,

 590)«¯²5·κυλίνδει βυσσόθεν

)¬®²4¸;½AÂκελαινὰν θῖνα καὶ δυσάνεμοι

*¬0³5¸;¾BÃÇστόνῳ βρέμουσιν ἀντιπλῆγες ἀκταί.

¨¬-0³68º¾ÀEÅÈἈρχαῖα τὰ Λαβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι                      Ant. 1.

 595©+­13µ8:½ACÄÇπήματα φθιμένων ἐπὶ πήμασι πίπτοντ',

©-¯²¶9;¼BDÆMÎÑοὐδ' ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ' ἐρείπει

)ª.³7º?¿θεῶν τις, οὐδ' ἔχει λύσιν.

©-°3µ8ºΝῦν γὰρ ἐσχάτας ὅπερ

 600©«.02478;¿CÄIÊῥίζας ἐτέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις,

)®±¶8¹κατ' αὖ νιν φοινία

)ª®²5·:¼AÁθεῶν τῶν νερτέρων ἀμᾷ κόνις,

)¬1´5¹?¿DÄÆλόγου τ' ἄνοια καὶ φρενῶν Ἐρινύς.

)ª°46¸=¿ÃHÈMOÎSÓ×Τεάν, Ζεῦ, δύναμιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία κατάσχοι,                    Str. 2.

 606©­14¸»@DÅJËÍτὰν οὔθ' ὕπνος αἱρεῖ ποθ' ὁ πάντα κηλῶν,

©+.¯2µ¸οὔτε θεῶν ἄκμητοι

©+/±³7;½BÂÅμῆνες, ἀγήρως δὲ χρόνῳ δυνάστας

)+®1³·κατέχεις Ὀλύμπου

 610©,.¯2¶¹μαρμαρόεσσαν αἴγλαν.

).±3·:½ÀΤό τ' ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον

ª­14¶9¼καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει

)+.´6¹½νόμος ὅδ'· οὐδὲν ἕρπει

ª¬01³¶9;ÀEÆÈθνατῶν βιότῳ πάμπολύ γ' ἐκτὸς ἄτας.

 615(«¯24·;¾ÁÅÉORÒV×ÛἉ γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν,               Ant. 2.

©­35·»?AÀEÅÇπολλοῖς δ' ἀπάτα κουφονόων ἐρώτων·

©+-³5¸¼εἰδότι δ' οὐδὲν ἕρπει,

ª.0³¶9;¾EÆÈπρὶν πυρὶ θερμῷ πόδα τις προσαύσῃ.

 620)+¬/²·Σοφίᾳ γὰρ ἔκ του

«-0²6¸¼κλεινὸν ἔπος πέφανται·

),®2µ9½Áτὸ κακὸν δοκεῖν ποτ' ἐσθλὸν

©­04¶:¼τῷδ' ἔμμεν, ὅτῳ φρένας

)*-°4·¹θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν·

 625ª®35·ºACÄIÊÌπράσσει δ' ὀλιγοστὸν χρόνον ἐκτὸς ἄτας.

(*­±³¹»¿ÃὍδε μὴν Αἵμων, παίδων τῶν σῶν

)*¬°³¸¼ACÃνέατον γέννημ'· ἆρ' ἀχνύμενος

ª®13¶¹¼[τῆς μελλογάμου νύμφης]

©+-°³68»@BÂτάλιδος ἥκει μόρον Ἀντιγόνης,

 630(*¬02³68º½ἀπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν;

-²4¶9¼AÀEÅJÊΚΡ. Τάχ' εἰσόμεσθα μάντεων ὑπέρτερον.

¨¬0³´¸:½AÂHÇὮ παῖ, τελείαν ψῆφον ἆρα μὴ κλύων

©­0²¶¹=¿ÃÅKÌτῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει;

¨¬/²µ¹=¾ÂÅKÌἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῇ δρῶντες φίλοι;

ΑΙΜΩΝ

 635)«0´6»@ÂÆÈMÍΠάτερ, σός εἰμι, καὶ σύ μοι γνώμας ἔχων

ª­0²¶»@ÀFÆJËχρηστὰς ἀπορθοῖς, αἷς ἔγωγ' ἐφέψομαι.

(«.²µ¸:»?ÀEÅἘμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξιώσεται γάμος

ª¬0²¶º?¿ÂÅIÊμείζων φέρεσθαι σοῦ καλῶς ἡγουμένου.

­¯2¶º¿DÃÇÊOÐΚΡ. Οὕτω γάρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν,

 640ª¬0³´¸?¿DÅJËγνώμης πατρῴας πάντ' ὄπισθεν ἑστάναι·

ª­0´6º@ÂFÈMÍτούτου γὰρ οὕνεκ' ἄνδρες εὔχονται γονὰς

)«-¯3µ8»AÂGÈκατηκόους φύσαντες ἐν δόμοις ἔχειν,

¨­0³7º?¿ÁÅJËὡς καὶ τὸν ἐχθρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς,

ª­1³·¹;¾CÄIÊκαὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί.

 645¨«1³5·9¼¾ÀEÆὍστις δ' ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα,

)¬1µ¸»@ÂÆÈMÎτί τόνδ' ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους

©¬0²6º=¿ÄÆLÌφῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων;

©¬0µ¹½DÄNÐTÔΜή νύν ποτ', ὦ παῖ, τὰς φρένας ‹γ'› ὑφ' ἡδονῆς

)¬.²4¸;½ÂÄIKγυναικὸς οὕνεκ' ἐκβάλῃς, εἰδὼς ὅτι

 650)¬0²5·:¾BÃHÉψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται,

)«.°3¶8»AÂIÊγυνὴ κακὴ ξύνευνος ἐν δόμοις; τί γὰρ

)¬0³¶»?ÀEÅKËγένοιτ' ἂν ἕλκος μεῖζον ἢ φίλος κακός;

¨«/±´·:½BÂGÇἈλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενῆ μέθες

©®2¶¹¼AÂÆÈNPτὴν παῖδ' ἐν Ἅιδου τήνδε νυμφεύειν τινί.

 655(«.²´¸:½BÂGÇἘπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ

)¬/±´¶8»AÁGÇπόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην,

ª¬1´¶º?¿ÂÄIÊψευδῆ γ' ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει,

¨«/±6»AÁÅÇLMἀλλὰ κτενῶ. Πρὸς ταῦτ' ἐφυμνείτω Δία

)¬.³¶º?ÂGÇLÍΞύναιμον· εἰ γὰρ δὴ τά γ' ἐγγενῆ φύσει

 660(ª-±³·:¾ÁÃHÉἄκοσμα θρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους·

¨­1µ¸º=¿DÅLÌἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ' ἀνὴρ

ª­2µ¸»AÂGÈKÌχρηστός, φανεῖται κἀν πόλει δίκαιος ὤν.

¨«1³¶¹=¿EÄHÉὍστις δ' ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται,

¨¬.°´¹@ÁEÆKËἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς κρατοῦσιν ἐννοεῖ,

 665©¬1´·»?ÀEÆKÌοὐκ ἔστ' ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν.

¨­1³¸»=ÁEÇMÍἈλλ' ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν

ª®1µ8»=ÀÃÅJKκαὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία.

ª®0³7º@ÁÅÆKËΚαὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ

)«/²¶»BÃÆÊOÐκαλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ' ἂν ἄρχεσθαι θέλειν,

 670)«1´¹»?ÁFÆKËδορός τ' ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον

)¬0³´¸:¼BÂGÇμένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην.

(ª-®2¶8¼¿ÂHÈἈναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν·

©«.±´·9½CÃHÉαὕτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδ' ἀναστάτους

©¬0²4¸:½BÃHÈοἴκους τίθησιν, ἥδε συμμάχου δορὸς

 675*¬0²µ¸:¾ÄÈLÌτροπὰς καταρρήγνυσι· τῶν δ' ὀρθουμένων

©¬/²5¸:¾ÂÄIÈσῴζει τὰ πολλὰ σώμαθ' ἡ πειθαρχία.

©«.°3¶9½ÁÅIÊΟὕτως ἀμυντέ' ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις,

ª­0³5¹;½ÀÃGHκοὔτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα·

«®2·¹¾EÆLÍRÓκρεῖσσον γάρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσεῖν,

 680ª­1´¶¹=¾DÅIËκοὐκ ἂν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεθ' ἄν.

¬®2·º½CÃHÉNPΧΟ. Ἡμῖν μέν, εἰ μὴ τῷ χρόνῳ κεκλέμμεθα,

)¬1´·º@ÁGÈNPλέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι.

-¯4¶9»?ÀÄÇNÎΑΙ. Πάτερ, θεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας

©¬/³6º=¾CÃHÈπάντων ὅσ' ἐστὶ κτημάτων ὑπέρτατον·

 685(ª/±5¸;¾ÁÄJLἘγὼ δ' ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε,

©­1´¶º@ÀÄÆLÍοὔτ' ἂν δυναίμην μήτ' ἐπισταίμην λέγειν·

)¬.±´¸:¼AÁFÆγένοιτο μεντἂν χἀτέρῳ καλῶς ἔχον.

ª°4¶8»@ÂGÈMOΣοῦ δ' οὖν πέφυκα πάντα προσκοπεῖν ὅσα

)¬/²¶º?ÀEÆKÌλέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει·

 690)¬0³6º=¿EÆJÊτὸ γὰρ σὸν ὄμμα δεινὸν ἀνδρὶ δημότῃ

)¬1³¶º@ÁÄÇMÌλόγοις τοιούτοις οἷς σὺ μὴ τέρψῃ κλύων.

(«0³µ¸?¿EÆKMἘμοὶ δ' ἀκούειν ἔσθ' ὑπὸ σκότου τάδε,

©®0´¶º?¿CÄIÉτὴν παῖδα ταύτην οἷ' ὀδύρεται πόλις,

)«/²´·:¼@¿CÃπασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη

 695)«0´·»@¿DÄKÌκάκιστ' ἀπ' ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει,

¨ª.²´¸:¼AÂHÉἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς

©¬0²µ¹?ÁÃÆLÌπεπτῶτ' ἄθαπτον μήθ' ὑπ' ὠμηστῶν κυνῶν

©ª.°´·;ÀÁÃIÉεἴασ' ὀλέσθαι μήθ' ὑπ' οἰωνῶν τινος·

©¬.²´·9º½¿EÆοὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν;

 700ª«/±´·;½BÃHÈτοιάδ' ἐρεμνὴ σῖγ' ἐπέρχεται φάτις.

(«.²¶¹=ÀDÄKËἘμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ,

©¬/³µº=¿CÂFÆοὐκ ἔστιν οὐδὲν κτῆμα τιμιώτερον·

)¬0³·º?ÁÅÆLÎτί γὰρ πατρὸς θάλλοντος εὐκλείας τέκνοις

(ª-±3¶9½ÂÄJMἄγαλμα μεῖζον ἢ τί πρὸς παίδων πατρί;

 705©¬/²´¹;¾ÃÅJËΜή νυν ἓν ἦθος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει,

¨¬0µ7º?ÂÆÉNÏὡς φῂς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ' ὀρθῶς ἔχειν·

¨«/³5¸=¿EÅKÌὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ,

¨¬/²¶¹=¿ÂÄIÊἢ γλῶσσαν ἣν οὐκ ἄλλος ἢ ψυχὴν ἔχειν,

©¬/°³¶9¼¿ÁGÈοὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί.

 710¨­1¶9¼AÁHÉNÏἈλλ' ἄνδρα, κεἴ τις ᾖ σοφός, τὸ μανθάνειν

©¯3·¹¾CÄÈËPÐπόλλ' αἰσχρὸν οὐδὲν καὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν.

(ª.°´¸:¾ÀÄIKὉρᾷς παρὰ ῥείθροισι χειμάρροις ὅσα

©­0³¶»?ÀÃÆJËδένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται,

)®1´¶¼@ÁHÈMÎτὰ δ' ἀντιτείνοντ' αὐτόπρεμν' ἀπόλλυται.

 715©«/²3¶9¼BÂHJΑὔτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατὴς πόδα

ª¬/²µ¸:¾CÃIÉτείνας ὑπείκει μηδέν, ὑπτίοις κάτω

«­1µ·»@ÀÅÇLÍστρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτίλλεται.

¨®0´¶º?¿DÄJËἈλλ' εἶκε, θυμῷ καὶ μετάστασιν δίδου.

ª¬/³¶º@ÁFÅIÊΓνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ' ἐμοῦ νεωτέρου

 720*¬/³7¹;¿ÃÅKMπρόσεστι, φήμ' ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ

©¬/²6¹@ÀÃÅLËφῦναι τὸν ἄνδρα πάντ' ἐπιστήμης πλέων·

©¯4·º¿CÄÈÊOÐεἰ δ' οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν,

ª­1³¶º?¿EÆKÌκαὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανθάνειν.

,®3¹»ÀEÇKÊPÑΧΟ. Ἄναξ, σέ τ' εἰκός, εἴ τι καίριον λέγει,

 725)¬1·»ÁFÈÊÍRÓμαθεῖν, σέ τ' αὖ τοῦδ'· εὖ γὰρ εἴρηται διπλᾶ.

­°2µ7»@ÀDÄIÊΚΡ. Οἱ τηλικοίδε καὶ διδαξόμεσθα δὴ

*­0´¸¼@ÁEÆLÌφρονεῖν ὑπ' ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν;

­¯3¶9¼?ÂIÉNÍΑΙ. Μηδὲν τὸ μὴ δίκαιον· εἰ δ' ἐγὼ νέος,

©¬1³¸»@ÁÄÇMÎοὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σκοπεῖν.

 730¬¯3¶9½BÂÆÉOÐΚΡ. Ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν;

­±5¸»ÀDÅÉÎTÕΑΙ. Οὐδ' ἂν κελεύσαιμ' εὐσεβεῖν εἰς τοὺς κακούς.

­°2µ:»AÂÄÈMÍΚΡ. Οὐχ ἥδε γὰρ τοιᾷδ' ἐπείληπται νόσῳ;

­°2µ·»BÂGÇMÌΑΙ. Οὔ φησι Θήβης τῆσδ' ὁμόπτολις λεώς.

-¯3¶¸»?ÁÄÈMÎΚΡ. Πόλις γὰρ ἡμῖν ἁμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ;

 735,®2¶º¼@ÁFÆLËΑΙ. Ὁρᾷς τόδ' ὡς εἴρηκας ὡς ἄγαν νέος;

¬¯2µº¾CÄÉÍTÔΚΡ. Ἄλλῳ γὰρ ἢ 'μοὶ χρή με τῆσδ' ἄρχειν χθονός;

-¯3·º¿CÄJËRÒΑΙ. Πόλις γὰρ οὐκ ἔσθ' ἥτις ἀνδρός ἐσθ' ἑνός.

­±5¸;¾CÃIÉMÎΚΡ. Οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται;

.°3µ·½CÄÇËQÑΑΙ. Καλῶς ἐρήμης γ' ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος.

 740,±4¶8¼AÂFÇLÍΚΡ. Ὅδ', ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συμμαχεῖ.

®°4¶9¾CÅLÌPÑΑΙ. Εἴπερ γυνὴ σύ· σοῦ γὰρ οὖν προκήδομαι.

¬¯2´7;=AÁFÅKNΚΡ. Ὦ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί;

­°4·8½AÁFÆMÍΑΙ. Οὐ γὰρ δίκαιά σ' ἐξαμαρτάνονθ' ὁρῶ.

,®1³¶º?¿ÂÅKËΚΡ. Ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων;

 745­°4·¼¾DÅKÊPÐΑΙ. Οὐ γὰρ σέβεις, τιμάς γε τὰς θεῶν πατῶν.

¬/02µ·¼AÂFÇLÌΚΡ. Ὦ μιαρὸν ἦθος καὶ γυναικὸς ὕστερον.

­°3¶¹¼AÂÆÊOQΑΙ. Οὔ τἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ.

,°4¶»¾CÃÈÊOQΚΡ. Ὁ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε.

®²5¸»ÀEÄÈÌQÑΑΙ. Καὶ σοῦ γε κἀμοῦ, καὶ θεῶν τῶν νερτέρων.

 750®°4¹¼ÁFÆÉËQÒΚΡ. Ταύτην ποτ' οὐκ ἔσθ' ὡς ἔτι ζῶσαν γαμεῖς.

¬±5¸»¿DÅKÌQSΑΙ. Ἥδ' οὖν θανεῖται καὶ θανοῦσ' ὀλεῖ τινα.

¬¯1´¶¹?¿ÁÄJÊΚΡ. Ἦ κἀπαπειλῶν ὧδ' ἐπεξέρχῃ θρασύς;

­³8»½ÁGÇÌÎTÕΑΙ. Τίς δ' ἔστ' ἀπειλὴ πρὸς κενὰς γνώμας λέγειν;

¯°5·º¾EÅÉËQÑΚΡ. Κλαίων φρενώσεις, ὢν φρενῶν αὐτὸς κενός.

 755­°3µ¸¿CÄËÏUÖΑΙ. Εἰ μὴ πατὴρ ἦσθ', εἶπον ἄν σ' οὐκ εὖ φρονεῖν.

-°2µº½AÃÆÈMPΚΡ. Γυναικὸς ὢν δούλευμα, μὴ κώτιλλέ με.

®±4·;¿DÄÈÊQÑΑΙ. Βούλει λέγειν τι καὶ λέγων μηδὲν κλύειν;

,®0´º½DÄIËRTΚΡ. Ἄληθες; ἀλλ' οὐ τόνδ' Ὄλυμπον, ἴσθ' ὅτι,

ª¬/±4·9¼AÂGIχαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ.

 760(*,/²4¸=ÀEÈLNἌγαγε τὸ μῖσος, ὡς κατ' ὄμματ' αὐτίκα

)«.²µ¹;¼¿ÂGÆπαρόντι θνῄσκῃ πλησία τῷ νυμφίῳ.

­°4·9¾BÃÆÈNPΑΙ. Οὐ δῆτ' ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξῃς ποτέ,

©­1´·»?¾DÈLÌοὔθ' ἥδ' ὀλεῖται πλησία, σύ τ' οὐδαμᾷ

ª¬1³¶º@ÁÄÈMÍτοὐμὸν προσόψει κρᾶτ' ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρῶν,

 765¨­1´6¹?¿ÄÆKËὡς τοῖς θέλουσι τῶν φίλων μαίνῃ ξυνών.

,®2´9»?ÀÃÆLÌΧΟ. Ἁνὴρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς·

ª°3¶8»?ÀÃÅKËνοῦς δ' ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς.

.°5¸º¾BÃHÊRÑΚΡ. Δράτω, φρονείτω μεῖζον ἢ κατ' ἄνδρ' ἰών·

)¯3µ8½BÂÅÈMÎτὰ δ' οὖν κόρα τάδ' οὐκ ἀπαλλάξει μόρου.

 770¬¯2¶8¼AÁÅÈMÍΧΟ. Ἄμφω γὰρ αὐτὰ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς;

­°4·:½AÄIËQÒΚΡ. Οὐ τήν γε μὴ θιγοῦσαν· εὖ γὰρ οὖν λέγεις.

-¯2¶·»AÃÆÇMÎΧΟ. Μόρῳ δὲ ποίῳ καί σφε βουλεύῃ κτανεῖν;

,®1³5¸?ÀFÆMÍΚΡ. Ἄγων ἔρημος ἔνθ' ἂν ᾖ βροτῶν στίβος,

ª¬/²µ¸:½CÃGÇκρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι,

 775©¬0³5¸;½CÃJËφορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προθείς,

(ª.¯2µ9»@ÀEÅὅπως μίασμα πᾶσ' ὑπεκφύγῃ πόλις·

©¬/³µ¹?¿EÆKÊκἀκεῖ τὸν Ἅιδην, ὃν μόνον σέβει θεῶν,

©¬.°´¸:½BÃHÉαἰτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ θανεῖν,

¨¬.±µ¸;¾BÃIKἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ' ὅτι

 780)«/±4·:½ÁÄIÊπόνος περισσός ἐστι τἀν Ἅιδου σέβειν.

,®1³µ7:¼ΧΟ. Ἔρως ἀνίκατε μάχαν,                          Str.

(ª.±¶8:½ÁGÈNPÑWØÚbßegæmìîἜρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις, ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις,

 785ª¬2´·:;¾FIKÌÐÓφοιτᾷς δ' ὑπερπόντιος ἔν τ' ἀγρονόμοις αὐλαῖς·

ª°´68ºκαί σ' οὔτ' ἀθανάτων

 788©+-±´¸¼@BÁFÈÌÎTYÙaßáφύξιμος οὐδεὶς οὔθ' ἁμερίων ἐπ' ἀνθρώπων, ὁ δ' ἔχων μέμηνεν.

 790)­0³´79¼Σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους                         Ant.

*¬0²µ8:½¿EÇLNÐTÕÙaàfièpîðφρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ· σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν ξύναιμον ἔχεις ταράξας·

 795©«0²µ:=¾CEGÉËÐνικᾷ δ' ἐναργὴς βλεφάρων ἵμερος εὐλέκτρου

©¬±57¹νύμφας, τῶν μεγάλων

 798)+.1´¸¼¿EGÇMÎÒÕZ[Ücáãπάρεδρος ἐν ἀρχαῖς θεσμῶν· ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς Ἀφροδίτα.

©¯±µ¹»¿ÂΝῦν δ' ἤδη 'γὼ καὐτὸς θεσμῶν

¨ª-/²59»¿Ãἔξω φέρομαι τάδ' ὁρῶν, ἴσχειν δ'

©+-°²68»@CÂοὐκέτι πηγὰς δύναμαι δακρύων,

©­±³6:¼ACÃτὸν παγκοίτην ὅθ' ὁρῶ θάλαμον

 805©®13µ8:½¿τήνδ' Ἀντιγόνην ἀνύτουσαν.

,®2·º@CÂHÈËΑΝ. Ὁρᾶτ' ἔμ', ὦ γᾶς πατρίας πολῖται,                     Str. 1.

©-.°3µτὰν νεάταν ὁδὸν

«®°56¸=¿ÂÇËOÐSUÕστείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος λεύσσουσαν ἀελίου,

 810ª,±3·:AÂÆÈÌÎÒVYÚκοὔποτ' αὖθις, ἀλλά μ' ὁ παγκοίτας Ἅιδας ζῶσαν ἄγει

©,.°³τὰν Ἀχέροντος

¨«°46¹º½ÁEÈNPÑÕ×ἀκτάν, οὔθ' ὑμεναίων ἔγκληρον, οὔτ' ἐπὶ νυμφείοις

 815©,/²5¸»?ÁHJÊOÐÔÖπώ μέ τις ὕμνος ὕμνησεν, ἀλλ' Ἀχέροντι νυμφεύσω.

­°¶¸=@ÁEHÉΧΟ. Οὐκοῦν κλεινὴ καὶ ἔπαινον ἔχουσ'

¨,0²µ¹»ACÂἐς τόδ' ἀπέρχῃ κεῦθος νεκύων,

©«¯±³¸»?BÃοὔτε φθινάσιν πληγεῖσα νόσοις

 820©«.0±46¹;@Áοὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ',

¨®02´¸:?¿Âἀλλ' αὐτόνομος ζῶσα μόνη δὴ

ª¬°²68º¼θνητῶν Ἅίδην καταβήσῃ.

¬¯1´·:=¾CÃÇΑΝ. Ἤκουσα δὴ λυγροτάταν ὀλέσθαι                       Ant. 1.

©.0±5·τὰν Φρυγίαν ξέναν

 825©,¯24¶:½ÀÄÈMÎSUÕΤαντάλου Σιπύλῳ πρὸς ἄκρῳ, τὰν κισσὸς ὡς ἀτενὴς

©­®²58º¼ÂGÈÌÏSUÕπετραία βλάστα δάμασεν, καί νιν ὄμβρῳ τακομέναν,

¨,.±µὡς φάτις ἀνδρῶν,

 830)ª±35¹¼ÀÄKÍRTÕÚÝχιών τ' οὐδαμὰ λείπει, τέγγει θ' ὑπ' ὀφρύσι παγκλαύτοις

ª,.²5¹»@ÁDFÆLÍÏÒδειράδας· ᾇ με δαίμων ὁμοιοτάταν κατευνάζει.

¬/2³¸¼ABÂÅΧΟ. Ἀλλὰ θεός τοι καὶ θεογεννής,

 835¨«/3¶º¾BDÅἡμεῖς δὲ βροτοὶ καὶ θνητογενεῖς.

ª­13µ8;¿ÂÅΚαίτοι φθιμένῃ μέγ‹α κ›ἀκοῦσαι

ª­/1³·»?BÃτοῖς ἰσοθέοις σύγκληρα λαχεῖν

©«02µ7:½¿ζῶσαν καὶ ἔπειτα θανοῦσαν.

­°3µ¸=AÄJÉOÐÑÖÚ_bàgæéΑΝ. Οἴμοι γελῶμαι. Τί με, πρὸς θεῶν πατρῴων, οὐκ οὐλομέναν ὑβρίζεις,         Str. 2.

 841¨-/±´ἀλλ' ἐπίφαντον;

¨+-±46·Ὦ πόλις, ὦ πόλεως

)«®02µ¹πολυκτήμονες ἄνδρες·

(©¬°²¶¹¼¾ÅÆKÌÎSÕØἰὼ Διρκαῖαι κρῆναι Θήβας τ' εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας

 846©¬/1´9»¾Áξυμμάρτυρας ὔμμ' ἐπικτῶμαι,

©ª-¯2¶8½¿EÆοἵα φίλων ἄκλαυτος, οἵοις νόμοις

*­1´7¹=¿DÅJËPÑUÕπρὸς ἕργμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου·

 850(©¬¯±ἰὼ δύστανος,

©­2µ¹;@ÂÄοὔτ' ἐν βροτοῖς οὔτε νεκροῖσιν

)¬.³¶8½BÃÅμέτοικος, οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν.

.°4¸;½DÅΧΟ. Προβᾶσ' ἐπ' ἔσχατον θράσους

¨ª,¯3µ9¼ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον

 855*,.0´7ºACπροσέπεσες, ὦ τέκνον, πολύ·

)¬­³6¹?ÁÄπατρῷον δ' ἐκτίνεις τιν' ἆθλον.

¬¯1´¸:=¾CÄIÉÌÐÓZ]ÜcãæΑΝ. Ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας πατρὸς τριπόλιστον οἶκτον,          Ant. 2.

ª-1³¶τοῦ τε πρόπαντος

 860¨*,¯²¶ἁμετέρου πότμου

«®²57º¼κλεινοῖς Λαβδακίδαισιν.

(©¬¯±´¸»¾ÂÄHKÐTÔ×Ἰὼ ματρῷαι λέκτρων ἆται κοιμήματ‹ά τ'› αὐτογέννητ'

 865(ª-0³6¹¼¿ἐμῷ πατρὶ δυσμόρου ματρός,

©ª-¯2¶9¼¿DÄοἵων ἐγώ ποθ' ἁ ταλαίφρων ἔφυν·

*®1´59;?ÁGÇLÍQÒWØπρὸς οὓς ἀραῖος, ἄγαμος, ἅδ' ἐγὼ μέτοικος ἔρχομαι.

(©¬¯²Ἰὼ δυσπότμων

 870)«0²µ7;½¿γάμων, κασίγνητε, κυρήσας,

)«.³µ9»?¿Eθανὼν ἔτ' οὖσαν κατήναρές με.

-°4¸:½@ÁΧΟ. Σέβειν μὲν εὐσέβειά τις,

*¬2´8º@Áκράτος δ' ὅτῳ κράτος μέλει

)+-/³5·:½παραβατὸν οὐδαμᾷ πέλει,

 875)¯1´6¹;¿Âσὲ δ' αὐτόγνωτος ὤλεσ' ὀργά.

,°268:@BDÅÆLÍÐUWØÛdãålêΑΝ. Ἄκλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος ταλαίφρων ἄγομαι τάνδ' ἑτοίμαν ὁδόν·       Ep.

©+-±46¹=@ÁDFÇLοὐκέτι μοι τόδε λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα

 880)+.°4·¹θέμις ὁρᾶν ταλαίνᾳ·

©/±58;?BDÆÉOÏVÖÙτὸν δ' ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον οὐδεὶς φίλων στενάζει.

,°5·¹¾CÃJÌQÒΚΡ. Ἆρ' ἴστ' ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ θανεῖν

¨¬0´¹¼BÅÊËPÑὡς οὐδ' ἂν εἷς παύσαιτ' ἄν, εἰ χρείη λέγειν;

 885©¬.²6¸;ÀEÅIÊΟὐκ ἄξεθ' ὡς τάχιστα, καὶ κατηρεφεῖ

©¬/±´¶9½ÁÃIÉτύμβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ' ἐγώ,

(*,/±4¶8½AÃHÉἄφετε μόνην ἔρημον, εἴτε χρῇ θανεῖν,

©­2´¶¹;¾ÂÄKËεἴτ' ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν στέγῃ.

¨«/²¶º=¿DÅKËἩμεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην·

 890)¬.¯¶º?¿EÅIÊμετοικίας δ' οὖν τῆς ἄνω στερήσεται.

¬¯2¶¹½@ÂGÇLÌΑΝ. Ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς

©«-±³·9¾CÄGÈοἴκησις αἰείφρουρος, οἷ πορεύομαι

ª¯2µ·»@ÀEÆLÎπρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριθμὸν ἐν νεκροῖς

«®2´¸»@ÀGÇKËπλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ' ὀλωλότων,

 895¨­0±µ¹=¾CÄIÊὧν λοισθία 'γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ

)¬.³¸¼@ÁÃÆLÌκάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου.

¨¬.±µ¸?ÀEÅLÌἘλθοῦσα μέντοι κάρτ' ἐν ἐλπίσιν τρέφω

)«.±´¸;ÀEÅKÍφίλη μὲν ἥξειν πατρί, προσφιλὴς δὲ σοί,

©«0²5¹?¿ÂÄJLμῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα·

 900(«.°3·9¼¿ÁFÆἐπεὶ θανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ

(«-°2µ7º=¾CÃἔλουσα κἀκόσμησα κἀπιτυμβίους

)ª-¯1µ9?AÂÄKÌχοὰς ἔδωκα· νῦν δέ, Πολύνεικες, τὸ σὸν

)«/±´¸:¾AÃHÉδέμας περιστέλλουσα τοιάδ' ἄρνυμαι.

ª­2´¸º=ÀGÈLÎΚαίτοι σ' ἐγὼ 'τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ.

 905©¬0µ9½BÃÇÉNÎΟὐ γάρ ποτ' οὔτ' ἂν εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν

©®1³¸»@ÀEÅIKοὔτ' εἰ πόσις μοι κατθανὼν ἐτήκετο,

)ª-¯±µ:½AÁGÇβίᾳ πολιτῶν τόνδ' ἂν ᾐρόμην πόνον.

)«/²µ¹;¿EÅKËΤίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω;

)«/²·º?¿DÅJËπόσις μὲν ἄν μοι κατθανόντος ἄλλος ἦν,

 910ª®1µ¹¼@ÃÇËQÑκαὶ παῖς ἀπ' ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ' ἤμπλακον·

©¬2¶¹½BÃIÊNÏμητρὸς δ' ἐν Ἅιδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν

©¬1³6¹=¿FÈMOοὐκ ἔστ' ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ.

ª«-°´¹?¿ÁÃIÉΤοιῷδε μέντοι σ' ἐκπροτιμήσασ' ἐγὼ

)«0±4¸=¾DÄIÊνόμῳ, Κρέοντι ταῦτ' ἔδοξ' ἁμαρτάνειν

 915ª®0³¶º?¿ÂÄJLκαὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα.

ª­0³69:?¿ÃÅJÊΚαὶ νῦν ἄγει με διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν

(ª.246¹:¿CÅJËἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου

)«/²4¸:¾ÁÃIÉμέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς,

¨­1³µº@ÀÃÆKËἀλλ' ὧδ' ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος

 920©®2´·º?ÀEÅJÊζῶσ' εἰς θανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς,

ª«/±³·9½AÁGÇποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;

)­0³·º=¿EÅJLΤί χρή με τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι

*­2·¹½BÂHÉNÏβλέπειν; τίν' αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ

©­0³4¸:½ÁÄHÈτὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ' ἐκτησάμην.

 925¨®1µ9½BÃIÉOQἈλλ' εἰ μὲν οὖν τάδ' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά,

)«.±µº=¿ÁÄHÈπαθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες·

©¯3µ8»?ÁÆÇLNεἰ δ' οἵδ' ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ

)¬-°´¸:½BÂGIπάθοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.

,.±µ·:=¾ÂÅΧΟ. Ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὐταὶ

 930©«¯²µ8?ÀÂψυχῆς ῥιπαὶ τήνδε γ' ἔχουσιν.

®°µ·¼@CÄÆΚΡ. Τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν

«-1³·;?¿CFÆκλαύμαθ' ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ.

­°46¹½ÁFHÈΑΝ. Οἴμοι, θανάτου τοῦτ' ἐγγυτάτω

ª,/±µτοὔπος ἀφῖκται.

 935­±µ·;?¿ÂÅΚΡ. Θαρσεῖν οὐδὲν παραμυθοῦμαι

¬/1µ·:=¾ÁÅμὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσθαι.

¬¯³µ¸;@ÁÂΑΝ. Ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον

ª¯35¸καὶ θεοὶ προγενεῖς,

(*­°´¸:=¿Âἄγομαι δὴ 'γὼ κοὐκέτι μέλλω.

 940ª-/³µ¹½ACÄΛεύσσετε, Θήβης οἱ κοιρανίδαι,

©-/²´¹»ÀÂτὴν βασιλειδῶν μούνην λοιπήν,

©*.²³¶º¾Áοἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω,

©­/1²68º=τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα.

¬¯³68¹½ACÂÆΧΟ. Ἔτλα καὶ Δανάας οὐράνιον φῶς                        Str. 1.

 945¨«®13¶º?AÂÆÉἀλλάξαι δέμας ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖς·

ª-/±¶º½ÀEGÇLÌÏÒκρυπτομένα δ' ἐν τυμβήρει θαλάμῳ κατεζεύχθη·

ª­²68¹¼@AÃÇÌκαίτοι ‹καὶ› γενεᾷ τίμιος, ὦ παῖ, παῖ,

 950ª­¯35·¸;@ÀÅIKÌκαὶ Ζηνὸς ταμιεύεσκε γονὰς χρυσορύτους.

¨­±35¶¹?AÁÆÈἈλλ' ἁ μοιριδία τις δύνασις δεινά·

©­1´7»AÁοὔτ' ἄν νιν ὄλβος οὔτ' Ἄρης,

©¬/´·¹=¿οὐ πύργος, οὐχ ἁλίκτυποι

)¬¯²3¶9¼½κελαιναὶ νᾶες ἐκφύγοιεν.

 955ª­²46¸½BFÅÈΖεύχθη δ' ὀξύχολος παῖς ὁ Δρύαντος,                     Ant. 1.

¨ª¬02µº?AÁÄÈἨδωνῶν βασιλεύς, κερτομίοις ὀργαῖς,

¨,-¯²µ¸»@BÂHÉÍÐἐκ Διονύσου πετρώδει κατάφαρκτος ἐν δεσμῷ.

©«®24µº=AÁÄÇΟὕτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει

 960¨«­14¶¼@CÃÆKMÍἀνθηρόν τε μένος. Κεῖνος ἐπέγνω μανίαις

ª«¯34·»@BÂÇËψαύων τὸν θεὸν ἐν κερτομίοις γλώσσαις.

ª«.±5¸;½Παύεσκε μὲν γὰρ ἐνθέους

©¬.²³´8»γυναῖκας εὔιόν τε πῦρ,

 965)¬¯µ7¹;¿Áφιλαύλους τ' ἠρέθιζε Μούσας.

)+.±24µ9;¾CEÅJÊΠαρὰ δὲ Κυανέων πελάγει διδύμας ἁλὸς                    Str. 2.

¨¬¯24¶8=ÀÂÆIÈἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ' ὁ Θρῃκῶν ‹ἠϊὼν›

 970©¬®15¹=@BEÅΣαλμυδησσός, ἵν' ἀγχίπολις Ἄρης

©­/²µ¸δισσοῖσι Φινείδαις

©+.°2µ¸εἶδεν ἀρατὸν ἕλκος

)¬.±47¸=¾Áτυφλωθὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος

(*+.°3¶8»@ÀÄÈἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις

 975(ª¯³7¼@ÀÃἄτερθ' ἐγχέων, ὑφ' αἱματηραῖς

ª¬/³¶9»@ÂÄχείρεσσι καὶ κερκίδων ἀκμαῖσιν.

)+.±35¸;?¿DFÅKËΚατὰ δὲ τακόμενοι μέλεοι μελέαν πάθαν                    Ant. 2.

 980«¬±47¹=AÁÅÇMÍκλαῖον, ματρὸς ἔχοντες ἀνύμφευτον γονάν·

¨«¯25¸¼?AÁἁ δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων

¨«/±µ·ἄντασ' Ἐρεχθειδᾶν,

©+-°6¹¾τηλεπόροις δ' ἐν ἄντροις

*¬/°³5¸=¿Áτράφη θυέλλῃσιν ἐν πατρῴαις

 985)+,/±4·:=@CÃÇÊΒορεὰς ἅμιππος ὀρθόποδος ὑπὲρ πάγου

)ª¯³6¹?ÀÂθεῶν παῖς· ἀλλὰ κἀπ' ἐκείνᾳ

ª­0´µ7º?ÁÅΜοῖραι μακραίωνες ἔσχον, ὦ παῖ.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

©«.°3·9»ÀÂGÇΘήβης ἄνακτες, ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν

)¬/±6¸;ÀFÈLÍδύ' ἐξ ἑνὸς βλέποντε· τοῖς τυφλοῖσι γὰρ

 990©«.±3¶;¼¾ÁFÇαὕτη κέλευθος ἐκ προηγητοῦ πέλει.

-²5¹=¿BÄHJÉOÎΚΡ. Τί δ' ἔστιν, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, νέον;

,®1³µº?ÀÃÇLÍΤΕ. Ἐγὼ διδάξω, καὶ σὺ τῷ μάντει πιθοῦ.

­°4¶:½BÂGÈOÏΚΡ. Οὔκουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φρενός.

®°4·º¾EÆÉÌRÒΤΕ. Τοιγὰρ δι' ὀρθῆς τήνδ' ἐναυκλήρεις πόλιν.

 995,®1³¶º?ÀEÅIKΚΡ. Ἔχω πεπονθὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα.

.±4¶º½BÂGÈMÍΤΕ. Φρόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης.

-²5¹=¾CÄÉÌRTΚΡ. Τί δ' ἔστιν; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα.

®°4·»¾AÂGÇNÍΤΕ. Γνώσῃ, τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων.

©­1´µ¹;¾ÁÃHÈΕἰς γὰρ παλαιὸν θᾶκον ὀρνιθοσκόπον

1000¨ª.²·º?ÁÂÅJÊἵζων, ἵν' ἦν μοι παντὸς οἰωνοῦ λιμήν,

(«/²³·:½ÀÂIÉἀγνῶτ' ἀκούω φθόγγον ὀρνίθων, κακῷ

ª¬/³·»@ÀEÅIÉκλάζοντας οἴστρῳ καὶ βεβαρβαρωμένῳ·

ª®1´¸»?ÀÃÆLÍκαὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς

(«1³·¼AÃHÈLÍἔγνων· πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν.

1005©«/³5¸;½BÃFÆΕὐθὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην

©¬.±µ¹;¿EÆJÊβωμοῖσι παμφλέκτοισιν· ἐκ δὲ θυμάτων

¨«.²5·:¾EÅKËἭφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ' ἐπὶ σποδῷ

)«-°²¶8¹=¾BDμυδῶσα κηκὶς μηρίων ἐτήκετο

©«-°²µ6»@ÀEÅκἄτυφε κἀνέπτυε, καὶ μετάρσιοι

1010)¬/°´¶9¾CÃHÈχολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταρρυεῖς

©¬/±´·9¼AÂFÆμηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς.

ª¬.²´¹?¿DÄJLΤοιαῦτα παιδὸς τοῦδ' ἐμάνθανον πάρα,

*¬1³µ¸;¼ÀÄHJφθίνοντ' ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα·

(«.²4·9»¿ÃKËἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμών, ἄλλοις δ' ἐγώ.

1015ª®0³·ºAÁGÈMÍΚαὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις·

©¬/²´·:½BÃHÉβωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς

ª­0µ¶¸=ÀEÅKËπλήρεις ὑπ' οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς

ª­0³¶¹;¿CÄIÊτοῦ δυσμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου.

©®1³·º?¿EÅJLΚᾆτ' οὐ δέχονται θυστάδας λιτὰς ἔτι

1020)«.²´¸:½AÀGIθεοὶ παρ' ἡμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα,

©­0´¶¹=¾ÂÆKÊοὐδ' ὄρνις εὐσήμους ἀπορροιβδεῖ βοάς,

¨¬/²5¸:¾BÂHÈἀνδροφθόρου βεβρῶτες αἵματος λίπος.

ª¯4·?¿CÅÉÌPÑΤαῦτ' οὖν, τέκνον, φρόνησον. Ἀνθρώποισι γὰρ

ª®0´6¹=ÀDÄIÊτοῖς πᾶσι κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν·

1025(«0²µº=ÀDÆMÍἐπεὶ δ' ἁμάρτῃ, κεῖνος οὐκέτ' ἔστ' ἀνὴρ

(«-±5·:¾CÄJÊἄβουλος οὐδ' ἄνολβος, ὅστις ἐς κακὸν

)«.°³¶:¼¾ÀFÆπεσὼν ἀκῆται μηδ' ἀκίνητος πέλῃ·

©«-®²·8º@ÁFÇαὐθαδία τοι σκαιότητ' ὀφλισκάνει.

¨®0³6¸;¿EÅIKἈλλ' εἶκε τῷ θανόντι, μηδ' ὀλωλότα

1030)­1´·º@ÀGÇLÍκέντει· τίς ἀλκὴ τὸν θανόντ' ἐπικτανεῖν;

©­1³5¹=¾DÅJËΕὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω· τὸ μανθάνειν δ'

¨ª-±4¶9¾ÁÄJËἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος λέγοι.

¬°3·:½BÃGÈNÏΚΡ. Ὦ πρέσβυ, πάντες ὥστε τοξόται σκοποῦ

©¬-±µº=ÁEÆKËτοξεύετ' ἀνδρὸς τοῦδε, κοὐδὲ μαντικῆς

1035(«.±³·9½EÆKÌἄπρακτος ὑμῖν εἰμι, τῶν δ' ὑπαὶ γένους

¨ª-¯²µ8º½ÁFÇἐξημπόλημαι κἀμπεφόρτισμαι πάλαι.

©­/´7¹;¾ÃÇLËΚερδαίνετ', ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων

¨ª.³·¹=ÁFÇLÌἤλεκτρον, εἰ βούλεσθε, καὶ τὸν Ἰνδικὸν

ª¬1³8»?ÁEÇKMχρυσόν· τάφῳ δ' ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε·

1040©®1´¹¼@ÂEÆKËοὐδ' εἰ θέλουσ' οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν

)¬0³¶¸;¾DÃJËφέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς Διὸς θρόνους,

©­1²5¹;¾DÄJÊοὐδ' ὣς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας, ἐγὼ

©­1³µ¹;ÀEÇMOθάπτειν παρήσω κεῖνον· εὖ γὰρ οἶδ' ὅτι

)«/±´¸:½ÁÃJËθεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σθένει.

1045©­/µ8»=ÀDFÅLÌΠίπτουσι δ', ὦ γεραιὲ Τειρεσία, βροτῶν

ª­0´·»?ÂKËQÒχοἰ πολλὰ δεινοὶ πτώματ' αἴσχρ', ὅταν λόγους

©®2´8º=ÀÃÇMÍαἰσχροὺς καλῶς λέγωσι τοῦ κέρδους χάριν.

®ΤΕ. Φεῦ·

(­/²¶¸=ÀDÆJËἆρ' οἶδεν ἀνθρώπων τις, ἆρα φράζεται ‑

-±3¸¹¾BÃÇÉOÐΚΡ. Τί χρῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγεις;

1050,®2´·¼@ÀÄÇKÊΤΕ. ὅσῳ κράτιστον κτημάτων εὐβουλία;

,®0µ¸¼BÃÉÌRÒΚΡ. Ὅσῳπερ, οἶμαι, μὴ φρονεῖν πλείστη βλάβη.

®°4·»¾DÅÉËPÐΤΕ. Ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς.

­±3¶¹½BÃÇÊPÐΚΡ. Οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν κακῶς.

®±5¸¾ÀEÆÉÌRÒΤΕ. Καὶ μὴν λέγεις, ψευδῆ με θεσπίζειν λέγων.

1055-°3µ¹½CÃHÈNÎΚΡ. Τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος.

-²6¸»¿EÅÉÊPÑΤΕ. Τὸ δ' ἐκ τυράννων αἰσχροκερδείαν φιλεῖ.

¬±4·º½BÃIÉOÏΚΡ. Ἆρ' οἶσθα ταγοὺς ὄντας ἃν λέγῃς λέγων;

­²5¸»¿FÇËÍSÓΤΕ. Οἶδ'· ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ' ἔχεις σώσας πόλιν.

-¯3¶9½BÃGÈNÎΚΡ. Σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν.

1060¬°4·9»?BCGÇNÏΤΕ. Ὄρσεις με τἀκίνητα διὰ φρενῶν φράσαι.

-°4¶:½CÄIÉOÏΚΡ. Κίνει, μόνον δὲ μὴ 'πὶ κέρδεσιν λέγων.

­¯2µ·»@ÀEÆLÌΤΕ. Οὕτω γὰρ ἤδη καὶ δοκῶ τὸ σὸν μέρος.

¬°5·¹¼AÂGÇNPΚΡ. Ὡς μὴ 'μπολήσων ἴσθι τὴν ἐμὴν φρένα.

¬²5¹=¾CÄÇËPRΤΕ. Ἀλλ' εὖ γέ τοι κάτισθι μὴ πολλοὺς ἔτι

1065*­0²µ·9¼@ÀEÅτρόχους ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν,

(¬.±µ¹;¾ÄÈMOἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα

)«/²5¸:½BÃHÈνέκυν νεκρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσῃ,

¨­0³·»@ÀEÅKËἀνθ' ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν κάτω,

©«1³µ¸=¾CÃGÇψυχήν τ' ἀτίμως ἐν τάφῳ κατῴκισας,

1070(«/²6¸:½BÅJÉἔχεις δὲ τῶν κάτωθεν ἐνθάδ' αὖ θεῶν

(«-±4¶9?ACÂHÈἄμοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον νέκυν.

¨¬.²5·:¾BÄIÉὯν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω

)«-±¶»@¿ÁÅJLθεοῖσιν, ἀλλ' ἐκ σοῦ βιάζονται τάδε.

ª¬0³µ·9¼AÁFÇΤούτων σε λωβητῆρες ὑστεροφθόροι

1075)«-±´¸;¼AÁEÄλοχῶσιν Ἅιδου καὶ θεῶν Ἐρινύες,

(­/³¶»@ÁÄÇLÍἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδε ληφθῆναι κακοῖς.

ª®2µ7»@ÀEÅIÉΚαὶ ταῦτ' ἄθρησον εἰ κατηργυρωμένος

)«/²5¹=ÀFÇMÍλέγω· φανεῖ γὰρ οὐ μακροῦ χρόνου τριβὴ

¨¬0³µº@ÁÅÇKMἀνδρῶν γυναικῶν σοῖς δόμοις κωκύματα.

1080¨¬/²µ¸;½ÀÄIÊἜχθρᾳ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις,

(ª/±4¸;½CÃHÈὅσων σπαράγματ' ἢ κύνες καθήγνισαν,

¨«-±´¹;¿ÀÂHÈἢ θῆρες, ἤ τις πτηνὸς οἰωνὸς φέρων

(*,-°³¶9»?ÀFÆἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν.

ª¬.²6¹?ÁFÇKËΤοιαῦτά σου, λυπεῖς γάρ, ὥστε τοξότης

1085(ª,¯±´7¸¼¿CEἀφῆκα θυμῷ καρδίας τοξεύματα

)¬-±5¸;¿DÄJÊβέβαια, τῶν σὺ θάλπος οὐχ ὑπεκδραμῇ.

¨¬0µ·:=@ÂHÉOQὮ παῖ, σὺ δ' ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους, ἵνα

)­/³5¸=½AÂGÇτὸν θυμὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῇ,

ª®2µ¹¾CÄHÈLÌκαὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν

1090©®4·¹¼CÃÆÉOÐτὸν νοῦν τ' ἀμείνω τῶν φρενῶν ἢ νῦν φέρει.

,®2´9»?ÁEÆKËΧΟ. Ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκε δεινὰ θεσπίσας·

(ª-¯2¸;¾ÂÄIÉἐπιστάμεσθα δ', ἐξ ὅτου λευκὴν ἐγὼ

©®2µ·º?¿DÅKMτήνδ' ἐκ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τρίχα,

©¬/´¶»?ÀFÆLÍμή πώ ποτ' αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν.

1095,¯1µ·¼AÁFÇMÍΚΡ. Ἔγνωκα καὐτὸς καὶ ταράσσομαι φρένας·

)¯1´¸½AÃÆÉNQτό τ' εἰκαθεῖν γὰρ δεινόν, ἀντιστάντα δὲ

¨ª-¯²µ7ºAÁFHἄτῃ πατάξαι θυμὸν ἐν δεινῷ πάρα.

­°2³¸½BÃGÆMÌΧΟ. Εὐβουλίας δεῖ, παῖ Μενοικέως Κρέον.

-°2¶ºÀDÇKÌSÓΚΡ. Τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φράζε· πείσομαι δ' ἐγώ.

1100¬¯3µ9¼BÂFÆMÍΧΟ. Ἐλθὼν κόρην μὲν ἐκ κατώρυχος στέγης

(ª0²6¹?ÀDÄIÉἄνες, κτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ τάφον.

®²6¹¼ÁFÇMÎRÓΚΡ. Καὶ ταῦτ' ἐπαινεῖς καὶ δοκεῖς παρεικαθεῖν;

,®5·=¾CÅÈÌPÑΧΟ. Ὅσον γ', ἄναξ, τάχιστα· συντέμνουσι γὰρ

)ª.°³¸=¾CÃJËθεῶν ποδώκεις τοὺς κακόφρονας βλάβαι.

1105­°4¶º¿DÃÉËPÑΚΡ. Οἴμοι· μόλις μέν, καρδίας δ' ἐξίσταμαι

)­1³¶¼@ÁFÆJÉτὸ δρᾶν· ἀνάγκῃ δ' οὐχὶ δυσμαχητέον.

®±5¹¼ÀFÈÌÎUWΧΟ. Δρᾶ νυν τάδ' ἐλθὼν μηδ' ἐπ' ἄλλοισιν τρέπε.

¬°3µº½CGLQÑTÔΚΡ. Ὧδ' ὡς ἔχω στείχοιμ' ἄν· ἴτ', ἴτ', ὀπάονες

©®1µ:¼AÃÅÇMÎοἵ τ' ὄντες οἵ τ' ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν

1110¨«0²5¹=¾BÁGÇὁρμᾶσθ' ἑλόντες εἰς ἐπόψιον τόπον.

(ª0³µ¸:½CÃIÉἘγὼ δ', ἐπειδὴ δόξα τῇδ' ἐπεστράφη,

©«1³5¹=¾CÄHÉαὐτός τ' ἔδησα καὶ παρὼν ἐκλύσομαι·

)¬.±µ¹?¿ÂÄJËδέδοικα γὰρ μὴ τοὺς καθεστῶτας νόμους

(ª-°³µ8»AÀFÇἄριστον ᾖ σῴζοντα τὸν βίον τελεῖν.

1115-/°24¸¼½ÁÄIÉNΧΟ. Πολυώνυμε, Καδμείας νύμφας ἄγαλμα        Str. 1.

ª-®2479»καὶ Διὸς βαρυβρεμέτα

)«1³6¹=¿γένος, κλυτὰν ὃς ἀμφέπεις

¨*,­2µ9Ἰταλίαν, μέδεις δὲ

1120©­°3¶¸:»παγκοίνοις Ἐλευσινίας

©«®²¶º½ÁÅÈÌQSÓ×ÙΔῃοῦς ἐν κόλποις, ὦ Βακχεῦ, Βακχᾶν ματρόπολιν Θήβαν

ª+­15¸ναιετῶν παρ' ὑγρόν ‹τ'›

1124¨«®1259=¾EÅKËQÑÔἸσμηνοῦ ῥέεθρον, ἀγρίου τ' ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος·

).°46¹¼¿FÆKËOσὲ δ' ὑπὲρ διλόφου πέτρας στέροψ ὄπωπε            Ant. 1.

©,°3¶8:¼λιγνύς, ἔνθα Κωρύκιαι

©­1´6¹=¾νύμφαι στίχουσι Βακχίδες

1130©,.¯3¶8Κασταλίας τε νᾶμα.

ª-°3´79ºΚαί σε Νυσαίων ὀρέων

©¬¯²¶º¼ÁÄIÉNPÐÔØκισσήρεις ὄχθαι χλωρά τ' ἀκτὰ πολυστάφυλος πέμπει,

¨,®13´ἀμβρότων ἐπέων

1135©ª¬¯´67¸;½BÃJËÌεὐαζόντων, Θηβαΐας ἐπισκοποῦντ' ἀγυιάς·

©¬°²¶¸τὰν ἐκ πασᾶν τιμᾷς                         Str. 2.

(ª-¯35¶ὑπερτάταν πόλεων

©,¯3¶8¹ματρὶ σὺν κεραυνίᾳ·

1140ª­±5·¸;?Àκαὶ νῦν, ὡς βιαίας ἔχεται

©¬®2479=¿πάνδαμος πόλις ἐπὶ νόσου,

)¬0²5¶9;¾ÁEÄμολεῖν καθαρσίῳ ποδὶ Παρνασίαν

1145(ª/1µ9;¼AÂÆὑπὲρ κλιτύν, ἢ στονόεντα πορθμόν.

(©¬1²µἸὼ πῦρ πνεόντων                         Ant. 2.

)«¯³8:»χοράγ' ἄστρων, νυχίων

ª-¯2´7¹φθεγμάτων ἐπίσκοπε,

ª®¯3µ¸@BÂπαῖ, Δῖον γένεθλον, προφάνηθ',

1150¨ª°358:=¿ὦναξ, σαῖς ἅμα περιπόλοις

ª¬.³6º=@ÁÄIÊΘυίαισιν, αἵ σε μαινόμεναι πάννυχοι

)¬®0³79º?¾Áχορεύουσι τὸν ταμίαν Ἴακχον.

ΑΓΓΕΛΟΣ

1155©­0³¶º?¿ÂÅHÈΚάδμου πάροικοι καὶ δόμων Ἀμφίονος,

©¬1´µºAÂÆÉNÍοὐκ ἔσθ' ὁποῖον στάντ' ἂν ἀνθρώπου βίον

©®0³7»?ÀÄÆLNοὔτ' αἰνέσαιμ' ἂν οὔτε μεμψαίμην ποτέ·

)«.±µ¹=¾CÃHÉτύχη γὰρ ὀρθοῖ καὶ τύχη καταρρέπει

)­/²5¸=¿DÅLÌτὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυστυχοῦντ' ἀεί,

1160ª­0´·»AÁÄÆMÎκαὶ μάντις οὐδεὶς τῶν καθεστώτων βροτοῖς.

*«/²¶¸:¾CÄJLΚρέων γὰρ ἦν ζηλωτός, ὡς ἐμοί, ποτέ,

©«/²¶º?ÀÄÅLNσώσας μὲν ἐχθρῶν τήνδε Καδμείαν χθόνα,

)«/²´¸;½BÂGÆλαβών τε χώρας παντελῆ μοναρχίαν

©«-±´¸:½ÀÃJÊεὔθυνε, θάλλων εὐγενεῖ τέκνων σπορᾷ·

1165ª­0³¶¹=ÀFÇKËκαὶ νῦν ἀφεῖται πάντα. Τὰς γὰρ ἡδονὰς

(ª/±3¶:¿DÄJÊὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίθημ' ἐγὼ

©®0´¹¼@ÁÄÇLÍζῆν τοῦτον, ἀλλ' ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν.

«®1´8½AÄÈËQSΠλούτει τε γὰρ κατ' οἶκον, εἰ βούλει, μέγα,

ª­0²µº@ÀFÅMÍκαὶ ζῆ τύραννον σχῆμ' ἔχων· ἐὰν δ' ἀπῇ

1170ª¬0´·¼CÃÆÊPÏτούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ' ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς

©¬1³µ¸=ÀÄÇKËοὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν.

-³6º½CEGÆÉÌRÒΧΟ. Τί δ' αὖ τόδ' ἄχθος βασιλέων ἥκεις φέρων;

-°2·º½BÄHÈMÎΑΓ. Τεθνᾶσιν· οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι θανεῖν.

®±5¸º¾FÈLÌSUΧΟ. Καὶ τίς φονεύει; τίς δ' ὁ κείμενος; λέγε.

1175­¯2´6»?ÀÇÉNÏΑΓ. Αἵμων ὄλωλεν· αὐτόχειρ δ' αἱμάσσεται.

-/14·¸»AÃÆÇMÍΧΟ. Πότερα πατρῴας ἢ πρὸς οἰκείας χερός;

­¯4¸»¿DÅÇÉOÐΑΓ. Αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, πατρὶ μηνίσας φόνου.

¬¯2·9¼AÃHÉMÍΧΟ. Ὦ μάντι, τοὔπος ὡς ἄρ' ὀρθὸν ἤνυσας.

¬¯3µ¸¼AÃÆÈNPΑΓ. Ὡς ὧδ' ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα.

1180®±4¶9¼@ÂFHÈMÎΧΟ. Καὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυδίκην ὁμοῦ

)«.±6·:¾DÅIÉδάμαρτα τὴν Κρέοντος· ἐκ δὲ δωμάτων

¨«/±3·9¼AÁFHἤτοι κλύουσα παιδὸς ἢ τύχῃ πάρα.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

¨«.±µ¹?¿DÄIÉὮ πάντες ἀστοί, τῶν λόγων ἐπῃσθόμην

*­/±·º=ÀEÅKÊπρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος θεᾶς

1185(ª-°²¶9»BÂFÆὅπως ἱκοίμην εὐγμάτων προσήγορος.

ª­0²5¹@ÀÃÇLÌΚαὶ τυγχάνω τε κλῇθρ' ἀνασπαστοῦ πύλης

)«-²µ¹=ÀÃÅJËχαλῶσα, καί με φθόγγος οἰκείου κακοῦ

©­0³µ¹=½BÄHÉβάλλει δι' ὤτων, ὑπτία δὲ κλίνομαι

ª¬.²·¹;¾BÃHÉδείσασα πρὸς δμωαῖσι κἀποπλήσσομαι.

1190¨­0³6¹;¿CÅIKἈλλ' ὅστις ἦν ὁ μῦθος αὖθις εἴπατε·

)«/³6¹;¿EÆJËκακῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὖσ' ἀκούσομαι.

,®2´·»?ÂGÇLÌΑΓ. Ἐγώ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ

ª¬0²´·:¼¿ÀEÅκοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληθείας ἔπος·

)¬0³¶º@ÁFÇLÌτί γάρ σε μαλθάσσοιμ' ἂν ὧν ἐς ὕστερον

1195ª®1´6»@ÁÃÆKËψεῦσται φανούμεθ'; ὀρθὸν ἁλήθει' ἀεί.

(ª-°3µ7º?¿EÆἘγὼ δὲ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει

)+,/³6ºAÂFÇKÊπεδίον ἐπ' ἄκρον, ἔνθ' ἔκειτο νηλεὲς

)«.°3·9=@ÁÄIKκυνοσπάρακτον σῶμα Πολυνείκους ἔτι·

ª­1¶¸º?BDFÅKÊκαὶ τὸν μέν, αἰτήσαντες ἐνοδίαν θεὸν

1200«­/´·»?ÀFÆKÌΠλούτωνά τ' ὀργὰς εὐμενεῖς κατασχεθεῖν,

ª¬/²µº?ÁGÆKËλούσαντες ἁγνὸν λουτρόν, ἐν νεοσπάσιν

©­0³6¹=¿DÄHÈθαλλοῖς ὃ δὴ λέλειπτο συγκατῄθομεν,

ª­0³6¹;¿ÂÃJÊκαὶ τύμβον ὀρθόκρανον οἰκείας χθονὸς

©«.³µº@ÀÄÆLÌχώσαντες, αὖθις πρὸς λιθόστρωτον κόρης

1205©­.²µ¹;¿CÄHÈνυμφεῖον Ἅιδου κοῖλον εἰσεβαίνομεν.

©«1³5¸;¼ÀÂFÆΦωνῆς δ' ἄπωθεν ὀρθίων κωκυμάτων

*¬/²5·:½BÃHJκλύει τις ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα,

ª­0²6·:½ÀÃHÈκαὶ δεσπότῃ Κρέοντι σημαίνει μολών·

©®1²5·9=@ÁÄIÈτῷ δ' ἀθλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς

1210¨«.±4·:¿ÁÃKËἕρποντι μᾶλλον ἆσσον, οἰμώξας δ' ἔπος

(©+®²´6»@ÀEÅἵησι δυσθρήνητον· "Ὢ τάλας ἐγώ,

¨­/²5¹;¾CÃHÈἆρ' εἰμὶ μάντις; ἆρα δυστυχεστάτην

)¬.±´·;½ÁÃHÈκέλευθον ἕρπω τῶν παρελθουσῶν ὁδῶν;

ª¬0´·»@ÂGÊOÐπαιδός με σαίνει φθόγγος. Ἀλλά, πρόσπολοι,

1215(¬/²µ»@ÀÃÆLÌἴτ' ἆσσον ὠκεῖς, καὶ παραστάντες τάφῳ

(«-²µ¹;½CÃHÈἀθρήσαθ', ἁρμὸν χώματος λιθοσπαδῆ

©¬1µ·;?@ÃHÊNÎδύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εἰ τὸν Αἵμονος

ª­1³´¹=¾BÄIÊφθόγγον συνίημ', ἢ θεοῖσι κλέπτομαι."

)­0²µ¸;¾CÄIÉΤάδ' ἐξ ἀθύμου δεσπότου κελεύσμασιν

1220¨¬.²6º?¾ÁÅIKἠθροῦμεν· ἐν δὲ λοισθίῳ τυμβεύματι

©­2´·»?¿EÆJÊτὴν μὲν κρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν,

*¬/±´·:¼BÂGÇβρόχῳ μιτώδει σινδόνος καθημμένην,

©¯2µ¸;?AÁÅÉMÍτὸν δ' ἀμφὶ μέσσῃ περιπετῆ προσκείμενον,

©«.±³µ8»AÁGÇεὐνῆς ἀποιμώζοντα τῆς κάτω φθορὰν

1225ª­0³6º?ÀÃÅKËκαὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος.

(­0²6»@ÂÄÆKËὉ δ' ὡς ὁρᾷ σφε, στυγνὸν οἰμώξας ἔσω

©¬0´¶º=¾ÀÂHÉχωρεῖ πρὸς αὐτὸν κἀνακωκύσας καλεῖ·

©­/´5¸;¿DÅKË"Ὦ τλῆμον, οἷον ἔργον εἴργασαι· τίνα

ª­0´¸»@ÀFÅJÊνοῦν ἔσχες; ἐν τῷ συμφορᾶς διεφθάρης;

1230¨ª-±4¸:=½CÄIÊἜξελθε, τέκνον, ἱκέσιός σε λίσσομαι."

©¯2´·»?ÀÃÅJÌΤὸν δ' ἀγρίοις ὄσσοισι παπτήνας ὁ παῖς,

ª¬1³µ¹;¾ÂÄKÌπτύσας προσώπῳ κοὐδὲν ἀντειπών, ξίφους

¨¬/³¸º?ÁIÊNÏἕλκει διπλοῦς κνώδοντας, ἐκ δ' ὁρμωμένου

)¬0³5¸=ÂHÉNÎπατρὸς φυγαῖσιν ἤμπλακ'· εἶθ' ὁ δύσμορος

1235©«.°³·:¾EÅJËαὑτῷ χολωθείς, ὥσπερ εἶχ', ἐπενταθεὶς

¨«-²µ¹=¿DÆNÏἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ' ὑγρὸν

¨«/³·»@ÀÄÈMÎἀγκῶν' ἔτ' ἔμφρων παρθένῳ προσπτύσσεται·

ª­/°³¶7º½ÁFÅκαὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐκβάλλει ῥοὴν

ª¬/²³·9»AÁFÆλευκῇ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος.

1240ª­0³¶:=AÂHÉNPΚεῖται δὲ νεκρὸς περὶ νεκρῷ, τὰ νυμφικὰ

)«.°µ¸9½ÁÄIÊτέλη λαχὼν δείλαιος εἰν Ἅιδου δόμοις,

ª¬/²¶¹;¾CÄHÇδείξας ἐν ἀνθρώποισι τὴν ἀβουλίαν

(ª-¯2µ9½ÁÄIÉὅσῳ μέγιστον ἀνδρὶ πρόσκειται κακόν.

-±5¹;¾AÃHÈMÍΧΟ. Τί τοῦτ' ἂν εἰκάσειας; ἡ γυνὴ πάλιν

1245«­2¶¹¼BÃHÈNÎφρούδη, πρὶν εἰπεῖν ἐσθλὸν ἢ κακὸν λόγον.

®°4¶¹¾CÃIÊOÐΑΓ. Καὐτὸς τεθάμβηκ'· ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι

(ª-±5·9¼BÂHÈἄχη τέκνου κλύουσαν ἐς πόλιν γόους

©¬.¯²¶;½CÃHÈοὐκ ἀξιώσειν, ἀλλ' ὑπὸ στέγης ἔσω

ª¬1³¶º?ÁÄÅLÍδμωαῖς προθήσειν πένθος οἰκεῖον στένειν.

1250ª¬0´7º=ÀGÇLÍΓνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥσθ' ἁμαρτάνειν.

­±6¹¿ÂIÉÍÏTÔΧΟ. Οὐκ οἶδ'· ἐμοὶ δ' οὖν ἥ τ' ἄγαν σιγὴ βαρὺ

)¬0³¶¹=¾ÂÅJÉδοκεῖ προσεῖναι χἠ μάτην πολλὴ βοή.

¬²4¶9¼AÃHÈMÍΑΓ. Ἀλλ' εἰσόμεσθα μή τι καὶ κατάσχετον

*¬/±µ¸;¼AÂFÆκρυφῇ καλύπτει καρδίᾳ θυμουμένῃ

1255)¬0²¶¸;ÀEÇMÎδόμους παραστείχοντες· εὖ γὰρ οὖν λέγεις·

ª­0²6¹=ÀÃÅKËκαὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος.

®±48º¾BEÅÈΧΟ. Καὶ μὴν ὅδ' ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει

ª.0²´89½ADÄμνῆμ' ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων,

©,.²µº½BEÄεἰ θέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίαν

1260¨ª®´69»¾ἄτην, ἀλλ' αὐτὸς ἁμαρτών.

,­1³·;½BÂÅIKΚΡ. Ἰὼ φρενῶν δυσφρόνων ἁμαρτήματα                   Str. 1.

*,-024µστερεὰ θανατόεντ',

¨,®±5¹ὦ κτανόντας τε καὶ

)«®3µ8»¾BÂθανόντας βλέποντες ἐμφυλίους.

1265¨«-¯2´7»¾BÂὬμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων.

(©­1²6·º@ÀἸὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν μόρῳ,

©«®°αἰαῖ αἰαῖ,

(*,024¶ἔθανες, ἀπελύθης,

(«¯1µ7º¾BÂἐμαῖς οὐδὲ σαῖσι δυσβουλίαις.

1270­±4¶8»?ÀFÆKÌΧΟ. Οἴμ' ὡς ἔοικας ὀψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν.

­°ΚΡ. Οἴμοι,

(ª-¯´·8¼DÄIÉἔχω μαθὼν δείλαιος· ἐν δ' ἐμῷ κάρᾳ

)ª.2479=@CÃKËθεὸς τότ' ἄρα τότε μέγα βάρος μ' ἔχων

(«-±7º=¿DÄIÊἔπαισεν, ἐν δ' ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς,

1275©¬0±3µ7º@ÀFÆοἴμοι, λεωπάτητον ἀντρέπων χαράν.

ª®1²5¸=¾ÂGÈΦεῦ φεῦ, ἰὼ πόνοι βροτῶν δύσπονοι.

ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ

¨«.³6¸=ÀÃÆJÊὮ δέσποθ', ὡς ἔχων τε καὶ κεκτημένος,

)¬1µ·;?BÂIÌRÓτὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων, τὰ δ' ἐν δόμοις

1280(ª,¯²·:¾ÀÄIKἔοικας ἥκειν καὶ τάχ' ὄψεσθαι κακά.

-²5¹=@AÂHÈMOΚΡ. Τί δ' ἔστιν αὖ κάκιον ἐκ κακῶν ἔτι;

-¯2µ·½AÂÅÇMÏΕΞ. Γυνὴ τέθνηκεν, τοῦδε παμμήτωρ νεκροῦ,

©¬.²589;¾BÄIÉδύστηνος, ἄρτι νεοτόμοισι πλήγμασιν.

,­/°³6¸;¿ÂGIΚΡ. Ἰὼ ἰὼ δυσκάθαρτος Ἅιδου λιμήν,                  Ant. 1.

1285).038:½τί μ' ἄρα τί μ' ὀλέκεις;

¨+­°3·Ὦ κακάγγελτά μοι

*¬¯2´8:@ÀFÆπροπέμψας ἄχη, τίνα θροεῖς λόγον;

©«.°2¶=¾ÁFÆΑἰαῖ, ὀλωλότ' ἄνδρ' ἐπεξειργάσω.

)¬²6»@ÁÆKÊΤί φῄς, παῖ; τίν' αὖ λέγεις μοι νέον,

1290©«¯±αἰαῖ, αἰαῖ,

*,-046¹σφάγιον ἐπ' ὀλέθρῳ

)¬¯0³6¹½BÂγυναικεῖον ἀμφικεῖσθαι μόρον;

,®2´7¼AÂHÉNPΕΞ. Ὁρᾶν πάρεστιν· οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι.

­°ΚΡ. Οἴμοι,

1295)«/³6º=¾EÅJÊκακὸν τόδ' ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας.

),.²69=ACFHJËΤίς ἄρα, τίς με πότμος ἔτι περιμένει;

(ª-°µ·:½BÁGÈἜχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέκνον,

)«°6¸;¿EÅJËτάλας, τὸν δ' ἔναντα προσβλέπω νεκρόν.

1300ª®±369º¿DÅΦεῦ φεῦ μᾶτερ ἀθλία, φεῦ τέκνον.

¬±3µ¸»?¾CÃIÊXΞ. Ἡ δ' ὀξυθήκτῳ βωμία περὶ ξ‹ίφει›

)«.±379;¿ÁÃGÈλύει κελαινὰ βλέφαρα, κωκύσασα μὲν

ª®2´·;?AÀÆÈNÎτοῦ πρὶν θανόντος Μεγαρέως κλεινὸν λάχος,

©«/³5º?¾DÆKËαὖθις δὲ τοῦδε, λοίσθιον δὲ σοὶ κακὰς

1305ª­0²µ·9¼ÀÂGÇπράξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοκτόνῳ.

­¯²´ΚΡ. Αἰαῖ αἰαῖ,                            Str. 2.

(ª­1³7½ÀÄÅἀνέπταν φόβῳ. Τί μ' οὐκ ἀνταίαν

(«­1´7¹¼AÂἔπαισέν τις ἀμφιθήκτῳ ξίφει;

1310ª­.1³·¹δείλαιος ἐγώ, αἰαῖ,

ª­®1´7:½BÁδειλαίᾳ δὲ συγκέκραμαι δύᾳ.

¬°2³7º?ÀÃÅJÊΕΞ. Ὡς αἰτίαν γε τῶνδε κἀκείνων ἔχων

ª®2µ·»BÂÅÉNÎπρὸς τῆς θανούσης τῆσδ' ἐπεσκήπτου μόρων.

®¯2µ7¹;¿EÆMÍΚΡ. Ποίῳ δὲ κἀπελύσατ' ἐν φοναῖς τρόπῳ;

1315®°4¸:¾BÃÇÉOÏΕΞ. Παίσασ' ὑφ' ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτήν, ὅπως

ª¬0´7»?¿ÁÃIÉπαιδὸς τόδ' ᾔσθετ' ὀξυκώκυτον πάθος.

¬¯³7¼AÃÆMÍΚΡ. Ὤμοι μοι, τάδ' οὐκ ἐπ' ἄλλον βροτῶν

(ª­0³6º¾BÁἐμᾶς ἁρμόσει ποτ' ἐξ αἰτίας.

(ª­3µ=@BÄIKÊἘγὼ γάρ σ' ἐγώ ‹σ'› ἔκανον, ὢ μέλεος,

1320(ª®246:»¿DÅἐγώ, φάμ' ἔτυμον. Ἰὼ πρόσπολοι,

),.057:=BDFÉN΋ἀπ›άγετέ μ' ὅτι τάχος, ἄγετέ μ' ἐκποδών,

1325)­°3¶9¼¿CÃτὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα.

­°3¶¹¾CÄIÊPÑΧΟ. Κέρδη παραινεῖς, εἴ τι κέρδος ἐν κακοῖς·

*¬/²7¹=¿EÅKMβράχιστα γὰρ κράτιστα τἀν ποσὶν κακά.

,®1³ΚΡ. Ἴτω, ἴτω,                            Ant. 2.

)«­0²5¸»BÂφανήτω μόρων ὁ κάλλιστ' ἔχων,

1330(«®1²5·º=¾ἐμοὶ τερμίαν ἄγων ἁμέραν

¨*,0²5·ὕπατος· ἴτω, ἴτω,

(ª®0´6¹¿CÃὅπως μηκέτ' ἆμαρ ἄλλ' εἰσίδω.

­°3·9½DÅIÉOÑΧΟ. Μέλλοντα ταῦτα. Τῶν προκειμένων τι χρὴ

1335ª®3¶¹½DÅIËPÑπράσσειν· μέλει γὰρ τῶνδ' ὅτοισι χρὴ μέλειν.

¬±4¶¹¾BÃHÉMÍΚΡ. Ἀλλ' ὧν ἐρῶ μὲν ταῦτα συγκατηυξάμην.

­°5¸»¾BÄJËOÏΧΟ. Μή νυν προσεύχου μηδέν· ὡς πεπρωμένης

©¬/³¶º?¿DÄIÉοὐκ ἔστι θνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή.

,¯³7º;¾ÄIÉΚΡ. Ἄγοιτ' ἂν μάταιον ἄνδρ' ἐκποδών,

1340(¬°4º?¿ÃHÈὅς, ὦ παῖ, σέ τ' οὐχ ἑκὼν κάκτανον

)¯²¸»@BCÆLÌσέ τ' αὖ τάνδ', ὤμοι μέλεος, οὐδ' ἔχω

(ª®2469»¿DÅὅπᾳ πρὸς πότερον ἴδω· πάντα γὰρ

1345),-°4·=CEÇKÍλέχρια τἀν χεροῖν, τὰ δ' ἐπὶ κρατί μοι

)¬°³µ8¼¾BDπότμος δυσκόμιστος εἰσήλατο.

­°3·º¾ÁEGÆΧΟ. Πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας

ª,/±µº?BÆÌπρῶτον ὑπάρχει· χρὴ δὲ τά γ' εἰς θεοὺς

1350©+.°´9;¾CFÇμηδὲν ἀσεπτεῖν; μεγάλοι δὲ λόγοι

)+­²´¸;?ÀÂμεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων

(*­¯²ἀποτείσαντες

©«.2µ8:¼¾γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν.