3962 1281 10 11 1468 0 VI-V a. C. Epinicio Simonides Fragmenta Page, D.L., Oxford, Clarendon Press, 1962 Rist. 1967 3

Simonides - Fragmenta

ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΕΣΙ

fr. 1

©­°´8:¾CEÆJËÎτίς δὴ τῶν νῦν τοσάδ' ἢ πετάλοισι μύρτων

¨,.±36¸;?¿CEἢ στεφάνοισι ῥόδων ἀνεδήσατο,

©¬°36¸:?¿DEÅνικ‹άσ›αις ἐν ἀγῶνι περικτιόνων;

‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΑΛΗΙ›

fr. 2

(ª,°45¹=¾BÁἐπέξαθ' ὁ Κριὸς οὐκ ἀεικέως

¨«.²´8»@¿EÄἐλθὼν ἐς εὔδενδρον ἀγλαὸν Διὸς

)+­τέμενος.

ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΕΝΤΑΘΛΟΙΣ

fr. 3

«.0²   ὡς ὁπόταν

ª,.¯35¸:?¿Ãχειμέριον κατὰ μῆνα πινύσκηι

ª­/1´79½BDΖεὺς ἤματα τέσσερα καὶ δέκα,

©+-¯36¹»λαθάνεμον δέ μιν ὥραν

   5)+­/2´79»καλέουσιν ἐπιχθόνιοι

()«°25·¼@Àἱερὰν παιδοτρόφον ποικίλας

¨+,®ἀλκυόνος.

‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΥΚΤΑΙΣ›

fr. 4

©+.0³5¶:»οὐδὲ Πολυδεύκεος βία

ª,¯³¶8?¿DEÇÊχεῖρας ἀντείναιτό κ' ἐναντίον αὐτῶι,

©+.°23¶º¼BÂοὐδὲ σιδάρεον Ἀλκμάνας τέκος.

‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙΣ:› ΚΕΛΗΤΙ

fr. 6 - 1(a)

[      ]α Κρόνοιο παῖς ἐρικυδ[ής

[   ] Αἰατίου γενεάν

[   ]τ̣αι καὶ χρυσοφ[όρ]μι[γξ

Ἀπόλλων ἑκαταβόλο[ς

σαμαίνει λι̣παρά τε Πυθ̣[ώ

.θ' ἱπποδρ[..]..

.].σε.[.]υ̣ν[......]..[

  10. . .

fr. 6 - 1(b)

[              ].[

[             ]

[             ].κο̣λ̣π̣ο̣[

[           ]σ̣π̣α̣σ̣[.]α̣ν

βασιλῆα [τ]ελεσφόρον

  15ἀμφικ[..]νων ἔχρησαν

.υριδαν.μαδεγεν..ο σὺν ὄλβω[ι

Θεσσαλῶν καὶ παντὶ δάμωι

fr. 6 - 2

. . .

[   ]ν̣.[

[ ].ον..[

[ ]τιωιναι̣.[

[]ματ̣α̣π̣[

. . .

fr. 6 - 3

. . .

]π.[

]αν[

μάι[

μεμ̣[

   5ραιτα[

χμα[

ηλθ.[

α[

. . .

fr. 6 - 4

. . .

[ ] [      ] [

[πο]λύφορβον [

[ ]          [

[]νκρον̣ο̣ν̣    [

[ ]καλλιέ̣ρ̣ε̣ι̣    [

[  ]ντατερ  [

[   ]ν      [

[      ]     [

[       ]ενοο.[

  10[        ]    [

[         ]   [

[          ]  [

[           ] [

. . .

fr. 6 - 5

. . .

[ ] [

[]ε̣νο[

. . .

fr. 6 - 6

. . .

].υφελ̣[

. . .

ΤΕΘΡΙΠΠΟΙΣ

fr. 7

©+®24·:½πῖνε πῖν' ἐπὶ συμφοραῖς.

‹ΤΕΘΡΙΠΠΟΙΣ Η ΑΠΗΝΗΙ›

fr. 9

©+­±³5·πώλυπον διζήμενος.

‹ΑΠΗΝΗΙ›

fr. 10

ª,0±46¸=¾CÄÇχαίρετ' ἀελλοπόδων θύγατρες ἵππων.

fr. 11

)«¬/2´8º@BÂFGÈÉÌκονία δὲ παρὰ τροχὸν μεταμώνιος ἠέρθη.

fr. 12

μὴ βάληι φοίνικας ἐκ χειρῶν ἱμάντας,

ΕΠΙΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

fr. 14 - 1 col. 1

. . .

[]..αι̣τ̣[

[]ακᾶι

[]

[  ]

   5[  ]

[    ]

fr. 14 - 1 col. 2

. . .

[ ]εμνων π[

ε̣ὔ̣φρονα κωμ̣[

τοδε σὸν θάητο̣[ν

ανθεων·      [

καί τοι μιξοβόα[          πτυ-

χαί τε Π̣ίσ[α]ς ι̣.[

].[.].[.]κατα[

fr. 14 - 2

. . .

[ ]..[

[]φηκ[

[ ].ητο[

. . .

fr. 14 - 3

. . .

]συφ[

. . .

fr. 14 - 4

. . .

μακαρ[

ερικτυπ̣[

νικασε [

ευδειελο[

   5σιντεα[

ποίαιε̣[

συνευδ.[

άεισαν· ι[

χαλ̣[

  10παι.[

παρ̣[

δο.[

[].[

. . .

fr. 14 - 5(a)

. . .

[]μαι̣α̣[

[ ]οδον.[

[  ]ων· κ[..]α.[

[ ]μοιοκοραι

   5[ ]ναιονμεν

[]δονφαι̣να

[   ].νυν̣[]

. . .

fr. 14 - 5(b)

. . .

]με̣μ̣[

]εχα[

]λάο.[

α̣ν̣θ̣[

. . .

fr. 14 - 6

. . .

[     ]ταντε.[     . . .

[     ]τεσεσθ̣[      ] [

[   ]  οσοιτ.[     ]υγοι.[

[  ].  θωσιν[     ]σδίδ[

[  ]   ολβου[    ].δασ.[

[]..[ ]τ̣οῖ.[   . . .

[     ]τα̣ῦ[

[     ]ρῆο̣[

[      ]έ̣[

fr. 14 - 7

. . .

].[

   ]δῖα.[

   μεσ.[

   παν.[

   γλάυ[

   οιδη[

   χρυσο[

. . .

fr. 14 - 8

. . .

]..φ̣[

   ιεραι..[

   μαντ[

   θυωδε.[

   φυγοντ[

. . .

fr. 14 - 9

. . .

[]...ε.[

ζε̣υστο.[

πέ.δεα.[

νος· δε̣.φ.[

φο̣ι̣βος· ινε.[

ἁγιωντεβω̣μ̣[

κ̣[

με̣[

γοναχ̣α̣[

  10τασα.[

. . .

fr. 14 - 10

. . .

]φιλα[

]ταδεκ[

χθαι̣ε[

ξα[

   5τα[

φι̣[

. . .

fr. 14 - 11(a)

. . .

[ ]μαρ̣[

[]φιδε[

fr. 14 - 11(b)

. . .

[]νπαρ.[

[ .]α̣[

. . .

fr. 14 - 12

. . .

[ ]σαι...[

[].αίδαλα.[

[    ]..τ.[

. . .

fr. 14 - 13(a)

. . .

]...[

κιέ.[

μο.[

τ[

. . .

fr. 14 - 13(b)

. . .

[]μι

[ ]Ϡ [

[  ]μισ         [

. . .

fr. 14 - 14

. . .

ολ[

. . .

fr. 14 - 15

. . .

[]  []τε..[

[]    λονα̣[

[    ].εα.[

. . .

fr. 14 - 16

. . .

[ ] [

[]λ̣μ[

. . .

fr. 14 - 17

. . .

]ε.ω[

. . .

fr. 14 - 18

. . .

[ ].[

[ ].τ̣[

[]ω· στ̣εφαν[

[ ]ο̣ς·     [

[]α̣δευ̣ξαο̣[

. . .

fr. 14 - 19

. . .

]με.[

τρο[.].[

ωσμελε̣[

επ̣..[.].[

. . .

fr. 14 - 20

. . .

]με.[

]δ̣[

. . .

fr. 14 - 21

. . .

[]μουφ[

[ ]δεπαι̣ν̣[

[].....[

. . .

fr. 14 - 22

. . .

[  ] [

[  ]αισιμο[

[]ο̣μοτιμον[

[].ινμοισᾶν[

[     Π]ηνειοῦ[

[       ][

. . .

fr. 14 - 23

. . .

[ ]εμ.[

[]ξ̣απολλο[

[ ].μαιτόυ[

[ .]ν, τεπη.[

fr. 14 - 24

. . .

[ ]μα.[.]ς

[]ιαφιε̣ις

[].οτι

[ ]λε

. . .

fr. 14 - 25

.[

μ[

θ[

. . .

fr. 14 - 26

. . .

[  ]φ.[

[]μαισι̣[

[]ν αγν̣[

[ ]και [

. . .

fr. 14 - 27

. . .

[   ].[].[

[]ο̣νανδρω[

[ ].ε̣.μ̣ο̣[

. . .

fr. 14 - 28

. . .

[ ].οι̣.[

[]ιξοδ.[

[ ]..σ̣· ο̣.[

. . .

fr. 14 - 29

. . .

[ ].[

[].ναπτ[

[ ]..κ̣ο̣[

[ ]..κε[

[]λ̣.νε̣[

. . .

fr. 14 - 30

. . .

[ ]πεδ̣[

[].[]εν.[

[ ]..[

. . .

fr. 14 - 31

. . .

]...ε̣.[

]αρτεμ̣[

. . .

fr. 14 - 32

. . .

[  ]ντο Καρῶν ἀλ̣κίμων .[

[ἀμ]φὶ ῥέεθρα καλὸν ἔστασαν [

[  ] λ̣ειμῶνας· ἤδη̣ γ̣ὰρ αἰδοῖ̣[αι

[      ]β̣άρυνον ὠ̣[δ]ῖ̣νες ἄυσ̣ε

[    ].υος ἀθαν[άτ]ας· ἧκε

[    ]ῦθί μοι ασ.[..]ω̣σ̣..

. . .

fr. 14 - 33

]ι·

]

. . .

fr. 14 - 34

. . .

].ν    [

. . .

fr. 14 - 35(a)

. . .

]  τ̣ροφ̣[

]  πε̣.[

. . .

fr. 14 - 35(b)

. . .

[         Π]ά̣ρνηθοσ̣ [.]π̣ὸ ζα̣[θεοῦ

[          ].δοις Ἄπο̣λλον

[           ]οι' Ἀθάνας

[       ἐν]θ̣άδ' εὐμενεῖ φρενὶ̣ [

[          ]αίτιον οὐ πάρειτι ἔαρ· .[

[        π]όνον ὑπομίμνομε[ν

[        ]α̣ν ὀρείδρομον Ἄρτεμιν [

[    παρ]θ̣ενικάν· καὶ σέ, ἄναξ ἑκαβ̣[

[].ε̣τ̣α ἱέμενοι ἐνοπὰν ἀγανοῖσιν [

  10[] εὔφαμον ἀπὸ φρενὸς ὁμορρόθο[υ

[        ]                   [

[      ] Ἀνδρίοις εἰς Πυθώ    [

[      ]μοι α[.]σιον κελαδεῖσ ἀμφι.[

. . .

fr. 14 - 35(c)

. . .

   5]ω̣ν χάριν [

. . .

fr. 14 - 35(d)

. . .

[].ερ.[

[  ]α.[

[ ]φόνω[

. . .

fr. 14 - 35(f)

. . .

[   ].......ν̣

[  ]αν               [

[  ]εκα              [

[] των αθηναιων παρ[

[      . ]

. . .

fr. 14 - 36

. . .

δ[

υ̣.[

. . .

fr. 14 - 37

. . .

[ ].....[

[].οισιν ἁλι[

[ ]νπροσδα[

[].χαισορίδρομο̣[

[]δ̣εν[      ]   [

. . .

fr. 14 - 38

. . .

]ν· [

. . .

fr. 14 - 39

. . .

[  ].[

[]ο̣ναμ[

[ ]όντα[

. . .

fr. 14 - 40

. . .

[    ].[

[]α̣δεῖδεναπέιρ.[

[ ]μαπεφρικενμ[

[]α̣ιλυκ̣[

[]κ̣ει· εν[

. . .

fr. 14 - 41(a)

. . .

[Ἀρ]τέμιδός τε βαθυ̣[

[   ]όν τε τόξον    [

[ἄν]αξ ἀπὸ πασσαλο̣[

[ ]εν οἴκωι Διὸσ̣ .[

[  ]αματακο.[

[   .].[

. . .

fr. 14 - 41(b)

. . .

].θαν[

]ς· ἁιδ̣[

. . .

fr. 14 - 42

. . .

[ ]α  [

[].ά   [

[ ]οντεσ[

. . .

fr. 14 - 43

. . .

[]α....[

[]τότε[

[   ]'[

. . .

fr. 14 - 44

. . .

[   ]α.μα̣[

[  ]οσγε.[

[].τενα.[

[ ]δ' υμε.[

   5[ ].ν ἱκάν[

[ ]θαλεα.[

[ ].τονάν̣[

[].ν ἁδεῖ[

. . .

fr. 14 - 45

. . .

[ ]δωνιε.[

[]...υχα[

[ ]ρ̣αννα[

[  ]φ[..].ι̣π.[

[ ]α̣περᾶνο̣[

[   ]π̣ε.[.]..[

. . .

fr. 14 - 46

. . .

[  ]..[

[]ανεμοιο[

[]σ.ὰμφῒ..[

. . .

fr. 14 - 47

. . .

[]μακα.[

[ ]ὅ.' εσδαλ[

. . .

fr. 14 - 48

. . .

[ ].[...]α̣[

[ ]ρηνκε̣[

[].ο̣ι̣αρ̣[

. . .

fr. 14 - 49

. . .

]μο.[

]η.[

. . .

fr. 14 - 50

tantum schol.

].τοιτωι.[ ]ηικεωι.[

fr. 14 - 51

. . .

].όβρ̣ομ̣[

]ᾶι· θο̣αισ̣.[

[       .]

. . .

fr. 14 - 52

. . .

[ ]ιτρ[   ].[

[ ]κε.[.]δε̣[

[  ]εοσακα.[

[ ]ι̣αν̣τ̣ι̣χρε[

[  ]δροσοεν[

[].αγετανγ[

[ ]έξατογειτ̣[

[  ]ο̣νγαλ̣.[

. . .

fr. 14 - 53

. . .

   5[          ]να[

[         ]ξ̣αμ̣[

[  ]ι̣μι̣γρα.[

[ ]ε̣τᾶστ..μ..α.[

[].ωρίω[ ].τε̣.ι̣καπ̣[

  10[].ων· [.]φ̣ισ̣.τενιν[

. . .

fr. 14 - 54

. . .

]ιερ[

]δα[

].ν.[

. . .

fr. 14 - 55

. . .

[    ]τυχαι Λύκιον .[

[ ]σα κάλλιστον υἱόν· ἰη[

[]ξατε Δαλίων θύγατ[ρες

[ ] σὺν εὐσεβεῖ·     [

   5[  ]ντ' ἐν τᾶιδε γὰρ̣ δι̣κα[

[ ]μ̣ε πλαξιάλοι' απα[            . . .

[ .]α̣ρ μόληι· ποτνια.[       ]ῶπιδ[

[  ]αείδοντες ὀλβο̣[.].[         . . .

[ ].οις ὕπο̣ μ̣ενο̣[

  10[]εφερον[

. . .

fr. 14 - 56

. . .

[]π̣ολλ.[

[ ]οισικα̣[

[]ν̣α̣‹δονα›κων[

. . .

fr. 14 - 57

. . .

[]ροτωνκ[

[ ]νβια·ὲι[

[    ]ο̣ν̣[

. . .

fr. 14 - 58

. . .

[]ιαμφι

[]μεβ̣[.]..ο

[ ]να[.]..τι

[  ]          [

   5[   ]        [

[   ]   [

. . .

fr. 14 - 59

. . .

]θ̣ον[

. . .

fr. 14 - 60

. . .

[  ].[

[ ]ναυ

[]ωνμυχ[

[]παρόσκηπ̣[

[].μελλοντ[

[   ].όθεν[

. . .

fr. 14 - 61(a)

. . .

[ ]· ουτανευθεναιχμ[ας

[]παιαν.

[]δῶ[... ]πόλλωνα· τ[

  10[ ].[    ]ενέοσ.[

[        ].αξπο[

[         ]ωπο.[

. . .

fr. 14 - 61(b)

. . .

[  ].ασ[

[]ο̣υραν[

[]     [

fr. 14 - 61a

. . .

[ ]ετοχ̣[

[.]δου[

. . .

fr. 14 - 62(a)

. . .

[ ]πειφιλοι̣[

[] ρωωνστρ[

[ ]σ̣α̣μάντορ[

[ ]αθαναναρ[

   5[       ]ων[

[        ].·[

. . .

fr. 14 - 62(b)

. . .

[].[

[].άτενα[

[]τεμιν[

[]   [

. . .

fr. 14 - 63

. . .

]μοιρ[

. . .

fr. 14 - 64

. . .

]ν.[

. . .

fr. 14 - 65

. . .

[] [

[ ]α̣σα.[

. . .

fr. 14 - 66

. . .

]μ[

]κ̣αιπ̣[

. . .

fr. 14 - 67

. . .

[] [

[ ]π̣[

. . .

fr. 14 - 68

. . .

]  [

]     ο[

. . .

fr. 14 - 69

. . .

[ ]ν̣μελ̣[

[]ωνακ[

. . .

fr. 14 - 70

. . .

[]ανεσδᾶλον[

[  .]π̣ο̣νται [

. . .

fr. 14 - 71

. . .

[ ].ον [

[ ]τηται[

[]ε̣ι̣α̣ις [

[   ]ώι[][

. . .

fr. 14 - 73(a)

. . .

[ ]ξ̣[.]..[

[]ων̣επιγ.[

fr. 14 - 73(b)

. . .

[ ..].ιναπειρω[

πορον..[.]βαι̣.[

νιπε̣ι̣θομενα[ι

]φρι[

fr. 14 - 73(c)

. . .

.[   ].[

θυ.ιάων λ[

ολβὶωτάτο[

ν[.]ισιπατρ.[

.[.]υ.[.].ν.[

. . .

fr. 14 - 74

. . .

]δροιοτ̣ε̣[

. . .

fr. 14 - 75

. . .

]    ..[

]    θασκ[

]    .[

. . .

fr. 14 - 76

. . .

[]οσϊε[

[]ιμερω̣[

[ ]..[

. . .

fr. 14 - 77

. . .

[        ]αικα[

[ ]εαριτίδας ο[          . . .

[]στεφανων[        ]λευκω̣[

[ ]π̣ερὶ π̣αντ[       ]ρατον[      ]α̣τεσ̣[

[ ]τ̣εβρυωνπο[  ]οισι· φερωντεπ[..].ριαπ[

[ ].λ̣α̣φυλλαβ[  ]π̣οτ̣[ι̣δ̣]ᾶνοσε̣π̣λάθηδ[α

[ ]μασιχθονο[ς          . . .

. . .

fr. 14 - 77a

. . .

[  ].κ.[

[ ]τ̣ιφθίν[

[ .]ναντρι[

[ ]πρινφά.[

[].σεφρι̣[

[]νευχο.[

. . .

fr. 14 - 77b

. . .

[].αε.[

[].μεω[

[ ]ν· ωκε[

[ ]στεφ[

[    ] [

. . .

fr. 14 - 78

. . .                  ]

[       ]   [          ]

[     ]θων [           ]

[   ]παιήων.

   5[  ]ο̣δεσσιν

[ ]α̣τ̣ι

[]ματων

[]ό̣.εν

[]καλαισεν

  10[]υ̣μ̣νοις· ιηιη

. . .

fr. 14 - 79

. . .

[                              ]α̣ρ

[                               ]

[                       ].σ̣δ̣ε βροτῶν

[                      ]νιτε ἔμμο̣ρ' έν

   5[                   ].[π]επρωμένον

[                    ].ανατον κα.[.]

. . .            εὐθ]υ̣μείτω χαμαι[

[    ]π̣άμπα[ν        ].βαλών· πολέ[

[  ]ω̣πων εὐχον̣[ ]...[.]ν̣ ἀποστάξαι [

  10[  ]ων· ἀρέσθ[    ]κῦδος εὐωνύμου     [

. . .

[     ]μα[       ]   αν βαντεσ[   ]

[  ]είκει θ[     ]ον ἐς μέγαν θορέν

[ ]διμοισ̣[             ]ῶ̣.[

[  ]..ννε̣.[

  15. . .

[     ].[

[ ]αρ ὕστατον [

[]φάμαν· ζ[

[]νονσ̣.[

. . .

fr. 14 - 80

. . .

[ ].[

[].υρα· .[

[ ]καμενω.[.].[

[   ]π̣άσας· κα̣ὶ̣ γὰρ νῦν [

   5[  ]ν στεφάνων .υραν.[

[   ]ος ἀνὴρ γενέσθαι· καί[

[         ]..ιαιδ̣[

[          ].άιχ[

. . .

fr. 14 - 81

. . .

].π..κ[

]μάκη.[

. . .

fr. 14 - 82

. . .

[  ].[

[].χ̣άιου[

[]τ̣οσ̣· .[

. . .

fr. 14 - 83

. . .

[  ]ωνα.[

[]λ̣λεκτορ.[

[ ]..δ̣ο̣ιου[

[  ]α̣τασαιτ̣[

[  ].οισι· β[

[        ].[

. . .

fr. 14 - 84

. . .

[   ]ομιω.[

[ἀμ]βρόταν [

[]μην π̣ετ̣[

[ ]μιν ἀνὴρ .[

[]ἀείδηι ὅντινα σ[

[    ]ς εὐέθειρα κ.[

[     ]μετεραν.[

[    ]άνα..π̣[

[ χρυ]σοκόμα θ[

  10[   ]μεν· πίνων [

[    ]ρ̣[.]. ὕδωρ· τὸ δ[

[           ]σ̣ε δ' ἐγὼ [

[             ]ναπτ[

[             ]ναφ..[

  15[             ] [ ] [

[                 ].ιοσ̣[

. . .

fr. 14 - 85

. . .

[  ]λ̣α[

[].εκ[

[ ]ε̣νικ̣[

[]ι̣οδρο [

   5[]      [

[ ]ποικι̣[

[   ]...[

. . .

fr. 14 - 86

. . .

[]...[

[ ]ὕμνεον̣[

[   ]ρον· [

[    ]τ̣ιν· α̣[

[    ].δωρι̣λι[

[     ]. ονμε.[

[           ]..[

. . .

fr. 14 - 87

. . .

[].γετασ.[

[  ]ονγεν[

[ ]ε̣ροεν[

[  ].εκα̣[

. . .

fr. 14 - 88

. . .

[]αν.[

[ ]ὥσς επ[

[ ]    [

[ ].[

. . .

fr. 14 - 89

. . .

[ ]γετ̣[

[]κὰτ̣[

[]   [

[ ]ν̣[

. . .

fr. 14 - 90

. . .

]μ̣ο.[

]ὥσπ[

]ειδο̣[

. . .

fr. 14 - 91

. . .

[]δ' ανι[

[ ]οχμ.[

[ ]αρεγ̣ι̣[

[  ]κεν[

[ ]αεσά[

fr. 14 - 92 col. 1

. . .

[                                     ].[

[               ]ε̣σ̣σ̣ι̣ περιστ̣είχοι δέ [

[             ] ποταίνιον στάδιον τελέσσαις   [

[           ]ώνιος εὔφρων [......]μέ̣λ[.]ι̣σαν   [

[        ]μ̣έλλοντος ὄλβου· τονδ' ε[]

[   ]μα.[]χαίρων δ' ἀμφὶ πᾶχυν, ὥσθ' υἱῶι μάτηρ ὀψι-

[]..γμένως ἔχω·

[   ]ο̣ναε[...]ν.[.]δεμινβ[.......]νο̣ς· εδε

. . .

fr. 14 - 92 col. 2

   .[

   α[

   .[

[

fr. 14 - 93

. . .

[     .]...δε̣[

[]    πρ̣οθενουδε̣[

[    ]με̣λαμφυλ[λ-

. . .

fr. 14 - 94

. . .

[]νεστινα[

[ Κ]ρ̣ονιδαι[

[  ]ν̣τεκεμ̣[

. . .

fr. 14 - 95

. . .

[  ]...[

[]π̣οπτύ.[

[ ]μησα[

[]τ̣ωλω[

fr. 14 - 96

. . .

[           ]...[

[    ]ο̣.ε̣.[.]λ̣οσ[

[   ]διόντενικα[

[ ].ατιταλλειν· π̣[

[ ]ευσ̣ενακτ̣[.]σαιθερ̣[

[].θιμηπαλασεις· .[

[ ]αν· ουτοινιζομε[

[   ].εσμελύ̣[

. . .

fr. 14 - 97

. . .

[ ]χ̣αλ[

[]ννωνα[

. . .

fr. 14 - 98

. . .

]α̣λικι̣α[

. . .

fr. 14 - 99

. . .

[    ].αυ[

[]διονγνα.[

[]εσ̣σι̣β̣......[

[ ].[.].σ̣εν.[

[     ]οστεκ̣[

[         ] [

. . .

fr. 14 - 100

. . .

[ ]α̣δολ[

[]λ̣αδεῖ[

. . .

fr. 14 - 101

. . .

[   ].[

[].νων[

[   ].[

. . .

fr. 14 - 102

. . .

[

ε[

στ.[

. . .

fr. 14 - 103

. . .

].ν.[

. . .

fr. 14 - 104

. . .

]φ.[

].ασγαλα̣[

. . .

fr. 14 - 105

. . .

]οπ̣[

. . .

fr. 14 - 106

. . .

[]ώσ[

[ ]ικ.[

. . .

fr. 14 - 107

. . .

]..[

].οπω[

. . .

fr. 14 - 108

. . .

[]ατεον̣[

‹2desunt vv. duo›2

[ ].[

[]εοι.[

fr. 14 - 109

. . .

]εμ...[

fr. 14 - 110

. . .

]κ̣ατεν[

. . .

fr. 14 - 111

. . .

]τεσ.[

. . .

fr. 14 - 112

. . .

].α.[

. . .

fr. 14 - 113

. . . .

.[

λα̣[

υ.[

φ.[

θ.[

τρ.[

. . .

fr. 14 - 114

. . .

[ ]ενκά.[

[]ε̣υρυφῦλ̣[

[ ].ρα..γελια̣[

[  ].[..].[.]ν[

. . .

fr. 14 - 115

. . .

[ ]     [

[]σικυωνι[

[   ]..[

. . .

fr. 14 - 116

. . .

].ων·

].

. . .

fr. 14 - 117 col. 1

. . .

]υγων

]δ̣ον

]

]

. . .

fr. 14 - 117 col. 2

. . .

[

[

   [

   α[

   εν[

   'υ[

fr. 14 - 118

. . .

[]..

[ ]νυ

[ ].

[  ].

[ ]

[  ]..

. . .

fr. 14 - 119

. . .

[]   [

[].φαλμέ.[

[]αυγαι πυρόσ[

[  ]ν ἑπόμε[

[  ]ελεῖτ̣ύ̣[

. . .

fr. 14 - 120(a)

. . .

[].ασασα[

[ ]σ̣ινιππ̣.[

[   ].α̣πά̣λλ[

[     ].[

fr. 14 - 120b

. . .

[  ]νγειτ[

[]      [

[]τ̣ι Ἀθηνα̣ίωι̣ λ̣[

[]κ̣αὶ σέπο[.]νυνα[

[ ]πάρεδρε ἀθανα[

[  ]α̣ρων ἀγλαΐζ[

[    ]κ̣.[

. . .

fr. 14 - 121

. . .

[     ].[

[   ]ο̣νωιχρ̣[

[  ]ό̣ντέοἱέ[

[ ]σαμφ[

[].ερωτ.[

[ ].δρα[

. . .

fr. 14 - 122

. . .

[ ]ω̣σκο̣[

[    ]πολλ.[

[]ξαν[

[ ]νησω[

[ ]. φευ[

[   ]μα̣[

. . .

fr. 14 - 123

. . .

[]τ̣εχε̣[

[ ]  [

[ ]..[

. . .

fr. 14 - 124

. . .

[         ].σα. [

[    ].[.]κι̣     .[

[]κρατον ἐν χε̣ρ̣σ̣ὶ̣[

[]γεραίρειν γα[

[]α̣ιον· [ ]

[].δεπτ̣[

[].[

. . .

fr. 14 - 125

. . .

]αρθε.[

]ιμας· α[

. . .

fr. 14 - 126

. . .

]νοσ[

. . .

fr. 14 - 127

. . .

]θύε[

].κισ[

].ερο[

]λαυθ̣[

]. [

]  [

. . .

fr. 14 - 128

. . .

]  [

]ο̣.[

]ν [

. . .

fr. 14 - 129

. . .

[ ].[

[]αι.[

. . .

fr. 14 - 130

. . .

[  ].[

[ ]..[

[]εν[

. . .

fr. 14 - 131

. . .

[             ]ν...[

[            ]ει ποδα[

[          ]κυκλον μ[

[   ] ἐπ' Ἀλφείωι· λέγοι.[

[   ]ας τέτρατον [.]ηκ[

[Ὀλυ]μ̣πί̣αι μήδ[

. . .

fr. 14 - 132

. . .

[  ]νοι̣δεν̣[

[]φοτερωνκ[

col. fin.

fr. 14 - 133

. . .

[  ].α.[

[].αδελ[

[ ]    [

. .

fr. 14 - 134

. .

[].σαιγειδ.[

[      ]ν̣εξα[

. . .

fr. 14 - 135

. . .

[]κ̣άδεα̣[

[ ]ασιν[

. . .

fr. 14 - 136

. . .

[ ]..[

[]δ̣ελφῖ.[

[  ]ν̣δ[

. .

fr. 14 - 137

. . .

[ ]....[

[]ω̣νερ̣[

[].ινει.[

[ ]εεστε.[

[ ]ω.[

. . .

fr. 14 - 138

. . .

[ ]συμν[

[]ρως· πρ.[

[]ν̣ορᾶικα[

. . .

fr. 14 - 139

. . .

[]ρου̣.[

[ ].ημ̣[

[ ]ακε̣δ[

[.][

. . .

fr. 14 - 140

. . .

[ ]όιαιτα̣[

[]ο̣μ.[

. . .

fr. 14 - 141

. . .

[].ον[

[]ραμ.[

[ ].ι̣ν[

. . .

fr. 14 - 142

. . .

[].α.[

[ ]λέ[

. . .

fr. 14 - 143

. . .

[  ]ος· [

[]νίδος αλικια̣[

[]ιτεκοιν[

[ ].νονε̣[

. . .

fr. 14 - 144

. . .

[  ].οι̣ [

[  ]ν    [

[].ελοσ[

. . .

fr. 14 - 145

. . .

]σερμ[

. . .

fr. 14 - 146

. . .

]κτο.[

]σθα.[

. . .

fr. 14 - 147

. . .

[]τ̣ερό[

[ ]οσ̣[

. . .

fr. 14 - 148

. . .

[]π̣ετ̣ραιω̣[

[ ]μέναιδ[

[ .].[.]νσ[

. . .

fr. 14 - 149

. . .

]τ̣νονυδ[

. . .

fr. 14 - 150

. . .

]ν, η[

].αι.[

. . .

fr. 14 - 151

. . .

]οιο̣[

]νδ[

. . .

fr. 14 - 152

. . .

].ν.[

].ί̣.[

. . .

fr. 14 - 153

. . .

]α̣.α..[

. . .

fr. 14 - 154

. . .

[].μ   [

[ ]ς  [

[].α̣ι̣σ̣[

[ ]

. . .

fr. 14 - 155

. . .

[ ]     [

[]σ̣εξηλασε[

[   ]ωντε[

[   ]  [

. . .

fr. 14 - 156

. . .

] [

]αριγνωτ..[

].αρετᾶσαπολ̣.[

]..[

. . .

fr. 14 - 157

. . .

[   ].[..]ιστ.[

[  ]οθυώδεοι[

[]α̣νποσινῶρ̣α[

[ ]σολβιοτελε̣[

. . .

fr. 14 - 159

. . .

[ ]ν̣

[]ν

[]

[  ].ι

. . .

fr. 14 - 160(a)

. . .

]ρ̣όυτε[

fr. 14 - 160(b)

. . .

[]ποπ[

[.]πο[

[  ].[

. . .

fr. 14 - 161

. . .

[]κα[

[]ον[

[ ]σ.[

. . .

fr. 14 - 162

. . .

]αυ.[

]ιδ[

. . .

fr. 14 - 163

. . .

[ ].ε[

[].ταυ[

. . .

fr. 14 - 164

. . .

[  ].ε[

[]ποστα̣[

. . .

fr. 14 - 165

. . .

[]πιπ̣[

[ ].ον[

. . .

fr. 14 - 166

. . .

[ ]  [

[]νπο̣[

. . .

‹ΘΡΗΝΟΙ›

fr. 15

¨¬®13µ¹ἀνθρώπων ὀλίγον μὲν

©,0³·:?¿CÃκάρτος, ἄπρακτοι δὲ μεληδόνες,

©ª,±¶¹=@ÁFIÊαἰῶνι δ' ἐν παύρωι πόνος ἀμφὶ πόνωι·

   5(-¯25·:¼ACÄIKËὁ δ' ἄφυκτος ὁμῶς ἐπικρέμαται θάνατος·

ª­03µ9»ACÅLNÏκείνου γὰρ ἴσον λάχον μέρος οἵ τ' ἀγαθοὶ

¨«/2´ὅστις τε κακός.

fr. 16

¨¬.1²¶9;¾ÁFIÊNÏÒVÕἄνθρωπος ἐὼν μή ποτε φάσηις ὅ τι γίνεται αὔριον,

©­13µ¸;=¿ÂIKÌQÒμηδ' ἄνδρα ἰδὼν ὄλβιον ὅσσον χρόνον ἔσσεται·

¨«,/³58º?AÂÆÇὠκεῖα γὰρ οὐδὲ τανυπτερύγου μυίας

©«®1³6¸οὕτως ἁ μετάστασις.

fr. 17

©,¯34·»¾ÁÅILÌÏπάντα γὰρ μίαν ἱκνεῖται δασπλῆτα Χάρυβδιν,

©,.±68»ACÆÈαἱ μεγάλαι τ' ἀρεταὶ καὶ ὁ πλοῦτος.

fr. 18

©+.²68º@DFÆKοὐδὲ γὰρ οἳ πρότερόν ποτ' ἐπέλοντο,

)ª°3µ¸;?¿ÅHÉMOÏθεῶν δ' ἐξ ἀνάκτων ἐγένονθ' υἷες ἡμίθεοι,

(*,°479½CÃHÈNÍἄπονον οὐδ' ἄφθιτον οὐδ' ἀκίνδυνον βίον

¨¬.±3µ8;?¿Âἐς γῆρας ἐξίκοντο τελέσαντες.†

fr. 19

(®13µ9;¿ÂHJLÌὁ δ' αὖ θάνατος κίχε καὶ τὸν φυγόμαχον.

fr. 20

ª+.°´¸:½ÁÃIÈῥεῖα θεοὶ κλέπτουσιν ἀνθρώπων νόον.

fr. 21

¬.1´7¸   οὔτις ἄνευ θεῶν

(*¬02·:=ÁGÇἀρετὰν λάβεν, οὐ πόλις, οὐ βροτός.

ª-°³59»½ÀÇKÌQTÖÙθεὸς ὁ πάμμητις· ἀπήμαντον δ' οὐδέν ἐστιν ἐν αὐτοῖς.†

fr. 22

¬¯²6¸   οὐκ ἔστιν κακὸν

(*,.°2µ¹¼BDÅJNÏἀνεπιδόκητον ἀνθρώποις· ὀλίγωι δὲ χρόνωι

©,/±´¸;¼πάντα μεταρρίπτει θεός.

fr. 26

©¬°35¸=¾Áτῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων

©,­1´7¹?¿GÈËεὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ' ὁ πότμος,

©«14¶=AÀÄÈMQÕZ^Þàβωμὸς δ' ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ' οἶκτος ἔπαινος·

¨+-®2¶¸:¾ÃÅἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ' εὐρὼς

©-°35·:½¿ÂHÈοὔθ' ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.

¨¬/1³68»?ÁEÅÉËOÎἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν

¨+-±35¹=¿DÆKÊÌÎἙλλάδος εἵλετο· μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας,

  10ª­13¶:=¾DÄJËÍΣπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς

©,/02³7;¼κόσμον ἀέναόν τε κλέος.

Η ΕΠ' ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

fr. 28(a)

(ª­¯3µ¸ἐβόμβησεν θαλάσσας,

fr. 28(b)

ἀποτρέπουσι κῆρας

fr. 31

Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΕΥΧΑΙ

fr. 33

   χρὴ κορυδαλλίσι

πάσηισιν ἐμφῦναι λόφον

ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

INCERTI LOCI

fr. 36

τό τ]ε̣ καλὸν κρίνει τό τ' αἰσχρόν· εἰ δέ

...(.)]..αγορεῖ τις ἄθυρον [ς]τόμα

....]φέρ[ω]ν, ὁ μὲν καπνὸς ἀτελής, ὁ δέ [

χρυ]σὸς οὐ μιαίνετ[α]ι

   5..] ἀλ̣ά̣θ̣ε[ι]α παγκρατής

...] ὀλίγοις ἀρεταν ἔδωκενε[

...]ελος, οὐ γὰρ ἐλαφρὸν ἐσθλ[ὸν ἔμμεναι·

ἢ γ]ὰρ ἀέκοντά νιν βιᾶται

κέρ]δος ἀμάχητον ἢ δολοπλ[όκου

  10με]γασθενὴς οἶστρος Ἀφροδίτ[ας

..].(.)θαλοί τε φιλονικίαι.

..δ]ὲ μὴ δι' αἰῶνος ὁσίαν

[        ]θεῖν κέλευθον,

[          ]ος ἐς τὸ δυνατὸν .[

  15[         ]αγκυλαν[

[          ]δίκαιος .[

[          ε]ὐθὺς ἀπο[

[          ]θέ̣οντι· το̣[

[            ].ντρο[

  20[               ]α.[

[               ].ο[

. . .

fr. 37

¨.0²69»?¾DÄÈἄνδρ' ἀγαθὸν μὲν ἀλαθέως γενέσθαι

)+­±´8¼ACÅJÊÍRÒVYÚaàgålêχαλεπὸν χερσίν τε καὶ ποσὶ καὶ νόωι τετράγωνον ἄνευ ψόγου τετυγμένον·

[

   5[

[

[

[

[

  10[

©+/±46·;¾CÄÅοὐδέ μοι ἐμμελέως τὸ Πιττάκειον

)+®³¶9¼ACÄHÊÌPÐWYÙaáièoîνέμεται, καίτοι σοφοῦ παρὰ φωτὸς εἰρημένον· χαλεπὸν φάτ' ἐσθλὸν ἔμμεναι.

)*­1³¸=¿DFÈNÒÕZÞegæmìθεὸς ἂν μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας, ἄνδρα δ' οὐκ ἔστι μὴ οὐ κακὸν ἔμμεναι,

  16(+­/±µ8º?AÂὃν ἀμήχανος συμφορὰ καθέληι·

ª¬0´·:¼ACÃπράξας γὰρ εὖ πᾶς ἀνὴρ ἀγαθός,

)«²5·κακὸς δ' εἰ κακῶς [

)+°³7»?¿ÃÆÈ[ἐπὶ πλεῖστον δὲ καὶ ἄριστοί εἰσιν

  20ª-±4¶9»½[οὓς ἂν οἱ θεοὶ φιλῶσιν.]

ª,.²59»@ÁFÆÊτοὔνεκεν οὔ ποτ' ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι

)+­±³5·;?¾CÄÇLÍRTÖZÜÝßgæδυνατὸν διζήμενος κενεὰν ἐς ἄπρακτον ἐλπίδα μοῖραν αἰῶνος βαλέω,

)+­/²¶8½ABÃHÉÌQÓWYÙaßπανάμωμον ἄνθρωπον, εὐρυεδέος ὅσοι καρπὸν αἰνύμεθα χθονός·

©¬2µ·9½BDÃπάντας δ' ἐπαίνημι καὶ φιλέω,

(ª­0³·ἑκὼν ὅστις ἔρδηι

©+¯37¹½μηδὲν αἰσχρόν· ἀνάγκαι

  30¬.1³6¸¼δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται.

[

[

ª®03µ79?ÀDÅIÉËÏ[οὐκ εἰμὶ φιλόψογος, ἐπεὶ ἔμοιγε ἐξαρκεῖ

(«¯24¸¼BDGIÉNÐÒZÚ_bàhæὃς ἂν μὴ κακὸς ἦι] μηδ' ἄγαν ἀπάλαμνος εἰδώς γ' ὀνησίπολιν δίκαν,

  36*,­0²·º?¿ὑγιὴς ἀνήρ· οὐ μὴν†ἐγὼ

©«-°´8»?AÀμωμήσομαι· τῶν γὰρ ἠλιθίων

(«­13¶ἀπείρων γενέθλα.

©,°35º=πάντα τοι καλά, τοῖσίν

  40¬0³6¹½τ' αἰσχρὰ μὴ μέμεικται.

fr. 38

+-°35   ὅτε λάρνακι

¨­/1³ἐν δαιδαλέαι

(*¬0³8¹ἄνεμός τε μην†πνέων

©«®03¶¹½ACκινηθεῖσά τε λίμνα δείματι

   5(«-²57¸¼@CÄÆἔρειπεν, οὐκ ἀδιάντοισι παρειαῖς

¨+.±45¸;@ÀFHἀμφί τε Περσέι βάλλε φίλαν χέρα

©«²57»=AÁFÆεἶπέν τ'· ὦ τέκος οἷον ἔχω πόνον·

).¯²79»¾σὺ δ' ἀωτεῖς, γαλαθηνῶι

«-®2³·δ' ἤθεϊ κνοώσσεις

  10(+­01µ79¼ABÂÆἐν ἀτερπέι δούρατι χαλκεογόμφωι

«.±4¶º‹τῶι›δε νυκτιλαμπεῖ,

©*,®2µ8»κυανέωι δνόφωι ταθείς·

¨«1³69º@Àἄχναν δ' ὕπερθε τεᾶν κομᾶν

)¬­13´·βαθεῖαν παριόντος

  15©+-±46¹¾DFÇκύματος οὐκ ἀλέγεις, οὐδ' ἀνέμου

ª­²57¹φθόγγον, πορφυρέαι

ª,.±68ºAÁÃIÉκείμενος ἐν χλανίδι, πρόσωπον καλόν.

©,°´¶:?ÁEÆεἰ δέ τοι δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν,

ª-0²¶8ºκαί κεν ἐμῶν ῥημάτων

  20©,/²4¸¹λεπτὸν ὑπεῖχες οὖας.

)+®µ7;½κέλομαι δ', εὗδε βρέφος,

©+­0³6»?¿FÆÉOÏεὑδέτω δὲ πόντος, εὑδέτω δ' ἄμετρον κακόν·

)+®0±4·;¾¿μεταβουλία δέ τις φανείη,

ª-/³¸Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο·

  25¨+.±46·:=ÀDÅὅττι δὲ θαρσαλέον ἔπος εὔχομαι

¨«.1³ἢ νόσφι δίκας,

©­/³σύγγνωθί μοι

fr. 39

νάκος

fr. 40

οὐδὲ κάτ' εἰς Κόρινθον οὐ Μαγνησίαν

ναῖεν ἀλόχου δὲ Κολχίδι συνάστεος

θράνου†Λεχαίου τ' ἄνασσε

fr. 41

συνορμάδας

fr. 45(a)

φοινίκεον ἱστίον ὑγρῶι

πεφυρμένον ἄνθεϊ πρίνου

ἐριθαλέος,

fr. 45(b)

Ἀμαρσυάδας Φέρεκλος

fr. 46

βιότωι κέ σε μᾶλλον ὄνασα πρότερος ἐλθών.†

fr. 48

ἰοστεφάνου γλυκεῖαν ἐδάκρυσαν

ψυχὰν ἀποπνέοντα γαλαθηνὸν τέκος.

fr. 50

)«-³·º½BDÄHÇδίδωτι δ' εὖ παῖς Ἑρμᾶς ἐναγώνιος

   5ª+-±´µ8:¼ACÄΜαιάδος οὐρείας ἑλικοβλεφάρου·

(ª-²µ¸;?¾CEÅKËQSÔἔτικτε δ' Ἄτλας ἑπτὰ ἰοπλοκάμων φιλᾶν θυγατρῶν

©®02¶8?ÁFHÇËτάνδ' ἔξοχον εἶδος, ‹ὅσ›αι καλέονται

)¬-¯³57¹Πελειάδες οὐράνιαι.

fr. 54

καὶ σὺ μὲν εἴκοσι παίδων

μᾶτερ ἔλλαθι.

fr. 55

Ἐλάρας γενεά

ΕΥΡΩΠΑ

fr. 59

«°2µ¸   ὃς δουρὶ πάντας

©«-0²·¹º?BÂνίκασε νέους, δινάεντα βαλὼν

(«-0²68º?@ÁFÅÉἌναυρον ὕπερ πολυβότρυος ἐξ Ἰωλκοῦ·

©«.1³5¸º¾BDFIÉMÎÐοὕτω γὰρ Ὅμηρος ἠδὲ Στασίχορος ἄεισε λαοῖς.

fr. 62

ª.0³57¹τοῦ καὶ ἀπειρέσιοι

©«°³58º@BÂπωτῶντ' ὄρνιθες ὑπὲρ κεφαλᾶς,

(*¯23¶ºἀνὰ δ' ἰχθύες ὀρθοὶ

©*,®³57º½BEÆKNÎÑκυανέου 'ξ ὕδατος ἅλλοντο καλᾶι σὺν ἀοιδᾶι.

fr. 66

¨¬/2µ8:»@BÃHJÊOQÑVXØÛἴσχει δέ με πορφυρέας ἁλὸς ἀμφιταρασσομένας ὀρυμαγδός

fr. 67

Κορινθίοις δ' οὐ μανίει

οὐδὲ Δαναοῖς†

fr. 70

σχέτλιε παῖ δολομήδεος Ἀφροδίτας,

τὸν Ἄρηι δολομηχάνωι τέκεν

fr. 72(a)

ἔνθα χερνίβεσσιν ἀρύεται τὸ Μοισᾶν

καλλικόμων ὑπένερθεν ἁγνὸν ὕδωρ.

fr. 72(b)

ἁγνᾶν ἐπίσκοπε χερνίβων,

fr. 74

¨+®2´ἐστί τις λόγος

©,.°µ·;½BÃIKÌÐτὰν Ἀρετὰν ναίειν δυσαμβάτοισ' ἐπὶ πέτραις,

©-°4µ¹;¾CÄIÊνῦν δέ μιν θοαν†χῶρον ἁγνὸν ἀμφέπειν·

©+®±68»?ÁÃοὐδὲ πάντων βλεφάροισι θνατῶν

   5(ª-²µ8:¼@ÁÄἔσοπτος, ὧι μὴ δακέθυμος ἱδρὼς

¨+­1´ἔνδοθεν μόληι,

¨«0³6¹¾¿ἵκηι τ' ἐς ἄκρον ἀνδρείας.

fr. 76

©-±³¶7:¼ACÃÇËPQÑXYÚÜτίς κεν αἰνήσειε νόωι πίσυνος Λίνδου ναέταν Κλεόβουλον,

(©+­13¶º?AÅHJËἀεναοῖς ποταμοῖσ' ἄνθεσι τ' εἰαρινοῖς

¨)+­04¶º=½CFÆÈἀελίου τε φλογὶ χρυσέας τε σελάνας

ª-¯³µ7º½ÁFGÈMPÐÕ×καὶ θαλασσαίαισι δίναισ' ἀντία θέντα μένος στάλας;

   5(ª-0³69º½ÀFÆLἅπαντα γάρ ἐστι θεῶν ἥσσω· λίθον δὲ

ª.0²57º¿ÀEÇÊκαὶ βρότεοι παλάμαι θραύοντι· μωροῦ

©+®0´¶φωτὸς ἅδε βούλα.

fr. 78

ἱμερόφων' ἀλέκτωρ

fr. 79

©-°2´7¹¾ÀFÅKÌPÑÕÖ[ÛÞτίς γὰρ ἁδονᾶς ἄτερ θνατῶν βίος ποθεινὸς ἢ ποία τυραννίς;

©.0´69º¾ÀDÆÇτᾶσδ' ἄτερ οὐδὲ θεῶν ζηλωτὸς αἰών.

fr. 80

πορφυρέου ἀπὸ στόματος

   ἱεῖσα φωνὰν παρθένος

fr. 81

εὖτ' ἀηδόνες πολυκώτιλοι

χλωραύχενες εἰαριναί

fr. 82

τοῦτο γὰρ μάλιστα φῆρες ἐστύγεον πύυρ.

fr. 85

ἐν ἀνάγκαις γλυκὺ γίνεται καὶ τὸ σκληρόν,

fr. 87

παρὰ χρυσὸν ἑφθόν,

fr. 88

ξανθὸν μέλι μηδομέναν.

fr. 89

ἔσχατον δύεται κατὰ γᾶς,

fr. 90

©+.±46¸;@¿Áοὐδὲ γὰρ ἐννοσίφυλλος ἀήτα

)­24¶º¼DFÆJKτότ' ὦρτ' ἀνέμων, ἅτις κ' ἀπεκώλυε

©,.°35¶89¼¾κιδναμένα μελιαδέα γᾶρυν

(*­02´6:¼ἀραρεῖν ἀκοαῖσι βροτῶν.

fr. 92

ἄγγελε κλυτὰ

ἔαρος ἁδυόδμου

κυανέα χελιδοῖ

fr. 93

τὸ δοκεῖν καὶ τὰν ἀλάθειαν βιᾶται.

fr. 94

οὗτος δέ τοι ἥδυμον ὕπνον ἔχων

fr. 95

ἐς ἅλα στίζουσα πνοιά

fr. 96

δαμασίφωτα

fr. 97

ἐξελέγχει νέος οἶνος οὔπω

‹τὸ› πέρυσι δῶρον ἀμπέλου·

ὁ δὲ μῦθος· ὁ δὲ κενεόφρων· κούρων δέ,†

fr. 98

)¬02´68¼@DÄIÊÎτὸ γὰρ γεγενημένον οὐκέτ' ἄρεκτον ἔσται.

fr. 100

μόνος ἅλιος ἐν οὐρανῶι,

fr. 103 - 1(a)

φησι κωκυτὸν̣ [

τούτωι ὁ Σιμω̣[νίδης

νοιτο περὶ του[.]ο̣υ̣[

.ν εὐλόγως η παρ..[

   5τ̣ον ἐθρήνουν ἐπιο.[

ἔοικεν δαιμονι.[

[ ]. ἑτοῖμοι σ̣τε̣νά[ζ]ε̣[ιν γ]ὰ̣ρ̣ τ̣ὸ̣

ὅλον συνημμ[έν          ἂν] γένοι-

το ῥῆσις περὶ το̣[             ].. .

  10την σφαζομεν[                 ].ν

τὸν λαὸν αὔει.[               ]ν

.ι̣τ' ἐπὶ τὸ ἐναν̣[τίο]ν̣ [......]. ἐξ-

αλλαγῆι. μητρὶ δὲ ὑπ' οὐδενὸς

ἂν ἡττηθείη ἡ λύπη, ἀναιρου-

  15μένων δὲ τῶν παί[δων ἑ]τοῖ-

μον στενάζειν. φέρεται [δὲ καὶ] ἄλ-

λη γραφή· ἐμοὶ δὲ τίς ἀμφα...·

πάνυ σαφὴς ἀπὸ τῆς προκειμ[έ-

νης] ἐξηγήσεως. παρατηρεῖν δε̣[

  20[      ]ς πέπλασται ὁ λόγος αυ

[      ] γὰρ ἐν Μυκάναισι δ' αυ

[      ]τασευε κωκυτὸν ηκο

[       ]πειν· οἱ δέ γε κωκύοντες

[       έ]πρασσον ὅτι οὐχὶ ἀναιρε-

  25[         ]υ̣λη ἀλλὰ ἐπὶ τιμῆι του

[          ]υτουτοδε αὐτὸ ἠθικῶς

[          ]εν τῆ[ι] ἀναφωνήσει χρη

[            ].α[]τ̣ο τίς ἄμφατις ἔσται

[                 ].ε.οι βαρειαλα̣ι̣

[                        ]vestigia[

. . .

fr. 103 - 1(b)

. . .

δαι̣μ̣[

ἀπηγ̣[

σα̣[

]Κ..[.].[

].α.[

  30επει.[

σθα̣.[

]ονι.[

. . .

fr. 103 - 3

. . .

[   ]εκ.[

[]αυταιμ[

[ ]ηγεγον̣[

. . .

fr. 103 - 4

. . .

[   ]υκαι.[

[  ].γραφ[

[]α̣φορια.[

[ ]η̣ρεθηκ̣[

   5[    ].εν[

[  ]ωιηε.[

[   ]φανω[

[  ].οντι.[

[  ]ολογοσε̣.[

. . .

fr. 103 - 5

. . .

[     ]εστα[

[ ]..[ ]ενκ[

[ ]ταιδεκα̣ι̣[

[  ]κλεχεω[

[].νιγυνα.[

[ ].ουκατ̣ε.[

[ ].αιεκτο.[

[ ].ν̣α̣ι̣..ι̣.[

[  ]ωτουκατ̣[

  10[   ]ιθοσφω̣.[

. . .

fr. 103 - 6

. . .

[  ].[

[].ουτω[

[ ]α̣γεν̣[

[ ].ουτε[

   5[ ]υρυχορ̣[

[ ]αναρ[

[  ].[

. . .

fr. 103 - 7

. . .

[    ]δρον̣κ̣[

[   ].υπαρχ̣[

[   ]ωνον̣[

[ ]παραλλασσ[

[  ]παραμας.[

[ ].οιπροφθ[

[]νεκεινου.[

. . .

INCERTUM UTRUM EX EPIGRAMMATIS AN EX ELEGIIS

fr. 107

ἀνεμοτρεφέων πυλάων

fr. 109

ἀρίσταρχον

fr. 110

Αὔριον

fr. 111

δαμασίμβροτον,

fr. 113

εἰριπόνοι δμωαί·

fr. 115

θάμβος

fr. 117

κεδνοὺς

fr. 118

κιβωτὸν

fr. 119

κίρτος·

fr. 120

κυανοπρώϊραν.

fr. 121

κύματ'†ἄμιθρον

fr. 125

μελάνζοφος

fr. 126

οὐατόεντα σκύφον

fr. 128

Πίσας

fr. 131

τριγλώχιν ὀιστός,

fr. 133

φύξιμος ὀδμή·

fr. 134

ὡς δὴ ἐγὼ γελᾶι