5050 534 0 0 3 79 V-IV a. C. Commedia Aristophanes Fragmenta Kock, T., Leipzig, Teubner, 1880. 86

ARISTOPHANES - Fragmenta (Kock)

ΑΙΟΛΟΣΙΚΩΝ

fr. 1

ἥκω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον

λιπών, ἵν' ἐστὶ κριβάνων ἑδώλια.

fr. 2

ἀλλ' ἄνυσον· οὐ μέλλειν ἐχρῆν, ὡς ἀγοράσω

ἁπαξάπανθ', ὅσ' ἂν κελεύῃς, ὦ γύναι.

fr. 3

ὅπερ δὲ λοιπὸν μόνον ἔτ' ἦν ἐν τῇ γνάθῳ

διώβολον, γεγένητ' ἐμοὶ δικόλλυβον.

fr. 4

καὶ μὴν τὸ δεῖν', ἀκροκώλια δή σοι τέτταρα

ἥψησα τακερά.

fr. 5

     τῶν δὲ γηθύων

ῥίζας, ἐχούσας σκοροδομίμητον φύσιν

fr. 6

κοιτὼν ἁπάσαις εἷς, πύελος δὲ μί' ἀρκέσει.

fr. 7

δοῖδυξ, θυΐα, τυροκνῆστις, ἐσχάρα.

fr. 8

καὶ διαστίλβονθ' ὁρῶμεν

ὥσπερ ἐκ καινοῦ λυχνούχου

πάντα τῆς ἐξωμίδος.

fr. 9

καί κ' ἐπιθυμήσειε νέος νῆς ἀμφιπόλοιο.

fr. 10

οὐκ ἐτός, ὦ γυναῖκες,

πᾶσι κακοῖσιν ἡμᾶς

φλῶσιν ἑκάστοθ' ἅνδρες·

δεινὰ γὰρ ἔργα δρῶσαι

   5λαμβανόμεσθ' ὑπ' αὐτῶν.

fr. 11

καὶ δι' ὀπῆς κἀπὶ τέγους

fr. 14

δυοῖν λυχνιδίοιν

fr. 15

ἀκερματίαν

fr. 16

κλειδίον

fr. 17

σμηματοφορεῖον

ΑΜΦΙΑΡΕΩΣ

fr. 18

Α. γύναι, τί τὸ ψοφῆσάν ἐσθ'; Β. ἁλεκτρυὼν

τὴν κύλικα καταβέβληκεν. Α. οἰμώζουσά γε.

fr. 19

καὶ νὴ Δί' ἐκ τοῦ δωματίου γε νῷν φέρε

κνέφαλλον ἅμα καὶ προσκεφάλαιον τῶν λινῶν.

fr. 20

νόσῳ βιασθεὶς ἢ φίλων ἀχηνίᾳ;

fr. 21

ἀλλ' ὦ θύγατερ, ἔλεξ', Ἰασοῖ, πρευμενής ‑

fr. 22

ἔπειτ' ἔρειξον ἐπιβαλοῦσ' ὁμοῦ πίσους.

fr. 23

ὅστις φακῆν ἥδιστον ὄψων λοιδορεῖς.

fr. 24

πόθεν ἂν λάβοιμι βύσμα τῷ πρωκτῷ φλέων;

fr. 25

ταυτὶ τὰ κρέ' αὐτῷ παρὰ γυναικός του φέρω.

fr. 26

ὦ μιαρὲ καὶ Φρυνῶνδα καὶ πονηρὲ σύ

fr. 27

Λαμπτρεὺς ἔγωγε τῶν κάτω.

fr. 29

καὶ τοὺς μὲν ὄφεις, οὓς ἐπιπέμπεις,

ἐν κίστῃ που κατασήμηναι

καὶ παῦσαι φαρμακοπωλῶν.

fr. 29

ὀσφὺν δ' ἐξ ἄκρων διακίγκλισον ἠύτε κίγκλου

ἀνδρὸς πρεσβύτου· τελέειν δ' ἀγαθὴν ἐπαοιδήν.

fr. 30

οἶδα μὲν ἀρχαῖόν τι δρῶν κοὐχὶ λέληθ' ἐμαυτόν.

fr. 31

ἀφ' οὗ κωμῳδικὸν μορμολυκεῖον ἔγνων.

fr. 32

ἀκραιφνὲς ὕδωρ

fr. 33

ἱερὸν συμβουλή

fr. 34

πλεκτὴν σχοῖνον

fr. 35

τυφλότερος λεβηρίδος

fr. 36

ἀναφλᾶν καὶ ἀνακνᾶν

fr. 37

ἀνθρωπίζεται

fr. 38

ἠντεβόλησε

fr. 39

ῥόπτρον

fr. 40

καὶ νὴ Δί' εἰ Πάμφιλόν γε φαίης

κλέπτειν τὰ κοίν' ἅμα τε συκοφαντεῖν.

ΑΝΑΓΥΡΟΣ

fr. 41

μὴ κλᾶ'· ἐγώ σοι βουκέφαλον ὠνήσομαι.

fr. 42

ψῆχ' ἠρέμα τὸν βουκέφαλον καὶ

τὸν κοππατίαν.

fr. 43

Α. ὡς δ' ὀρθοπλήξ. Β. πέφυκε γὰρ δυσγάργαλις.

fr. 44

Α. τοῦτ' αὐτὸ πράττω, δύ' ὀβολὼ καὶ σύμβολον

ὑπὸ τῷ 'πικλίντρῳ. Β. μῶν τις αὔτ' ἀνείλετο;

fr. 45

εἰ μὴ παραμυθεῖ μ' ὀψαρίοις ἑκάστοτε.

fr. 46

καὶ ξυννένοφε καὶ χειμέρια βροντᾷ μάλ' αὖ.

fr. 47

ὅρμου παρόντος τὴν ἀτραπὸν κατερρύην.

fr. 48

ἐν τῷ στόματι τριημιωβόλιον ἔχων

fr. 50

πλὴν ἀλεύρου καὶ ῥόας

fr. 51

πρὸς θεῶν, ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν

καὶ κερκώπην θηρευσαμένη

καλάμῳ λεπτῷ.

fr. 52

οὐχ ἑψητῶν λοπάς ἐστιν.

fr. 53

καὶ μὴν χθές γ' ἦν Πέρδιξ χωλός.

fr. 54

ἐκ δὲ τῆς ἐμῆς χλανίδος τρεῖς ἁπληγίδας ποιῶν

fr. 55

ἀλλὰ πάντας χρὴ παραλοῦσθαι καὶ τοὺς σπόγγους ἐᾶν.

fr. 56

ἀναχύρωτον τὸν πηλὸν

fr. 57

Ἀργεῖοι φῶρες

fr. 58

στόμια πριονωτά

fr. 59

ἀμφιανακτίζειν

fr. 60

τὸν πνιγέα

fr. 61

ὑφόλμιον

fr. 62

τὴν ψήκτραν

fr. 63

ἀλλ' Ἀριφράδη δέδοικα μὴ τὰ πράγματα

ἡμῶν διακναίσῃ.

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ

fr. 64

Σαμίων ὁ δῆμός ἐστιν· ὡς πολυγράμματος.

fr. 65

ἀνὴρ πεδήτης ἰτέαν ἐνημμένος

fr. 66

ἵστασθ' ἐφεξῆς πάντες ἐπὶ τρεῖς ἀσπίδας.

fr. 67

Ζεῦ, τὸ χρῆμα τῆς νεολαίας ὡς καλόν.

fr. 68

ἀνέχασκον εἷς ἕκαστος ἐμφερέστατα

ὀπτωμέναις κόγχαισιν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων.

fr. 69

ἀνήρ τις ἡμῖν ἐστιν ἐγκινούμενος.

fr. 71

   Α. δεῖ διακοσίων δραχμῶν.

Β. πόθεν οὖν γένοιντ' ἄν; Α. τὸν κότυλον τοῦτον φέρε.

fr. 72-73

πόσους ἔχει στρωτῆρας ἁνδρὼν οὑτοσί;

  *        *        *        

ὡς εὖ καλυμματίοις τὸν οἶκον ἤρεφεν.

fr. 74

μέσην ἔρειδε πρὸς τὸ σιμόν.

fr. 75

ἐννεύει με φεύγειν οἴκαδε.

fr. 76

εἰς ἄχυρα καὶ χνοῦν

fr. 77

τὴν αὑτοῦ σκιὰν δέδοικεν.

fr. 78

ναυλόχιον ἐν τῷ μέσῳ.

fr. 79

ἦ που κατὰ στοίχους κεκράξονταί τι βαρβαριστί.

fr. 80

εὖ γ' ἐξεκολύμβησ' οὑπιβάτης, ὡς ἐξοίσων ἐπίγυον.

fr. 81

ἢ δῶρ' αἰτῶν ἀρχὴν πολέμου μετὰ Πεισάνδρου πορίσειεν.

fr. 82

ἢ βοιδαρίων τις ἀπέκτεινε ζεῦγος χολίκων ἐπιθυμῶν.

fr. 83-84

   κατάγου ῥοθιάζων.

  *        *        

ναῦς ὅταν ἐκ πιτύλων ῥοθιάζῃ σώφρονι κόσμῳ

fr. 85

ἐς τὸν λιμένα

fr. 87

ἀνθ' Ἑρμιόνος

fr. 88

τὰ μέτωπα Ἰστριανά

fr. 89

πόδα βαλλαντίου

fr. 91

ἁλυκόν

fr. 92

δύσριγος

fr. 93

ζώστειον

fr. 94

θωμόν

fr. 95

λακεδαιμονιάζω

fr. 96

ὁρκωμοτεῖν

fr. 97

στίγων

fr. 98

ὠτοκάταξιν

ΓΕΩΡΓΟΙ

fr. 100

Α. ἐθέλω γεωργεῖν. Β. εἶτα τίς σε κωλύει;

Α. ὑμεῖς. τί δ' εἰ δίδωμι χιλίας δραχμάς,

ἐάν με τῶν ἀρχῶν ἀφῆτε; Β. δεχόμεθα·

δισχίλιαι γάρ εἰσι σὺν ταῖς Νικίου.

fr. 101

ὅτου δοκεῖ σοι δεῖν μάλιστα τῇ πόλει.

Β. ἐμοὶ μὲν ἐπὶ τὸν μολγόν· οὐκ ἀκήκοας;

fr. 102

τί δῆτα τούτων τῶν κακῶν, ὦ παῖ, γλίχει;

fr. 103

εἶτ' ἄρτον ὀπτῶν τυγχάνει τις ὀβελίαν.

fr. 104

ὥσπερ κυλικείου τοὐθόνιον προπέπταται.

fr. 105

εἴ γ' ἐγκιλικίσαιμ', ἐξολοίμην, φαθὶ λέγων.

fr. 106

καχέτας καὶ Μεγακλέας καὶ μαλακούς

fr. 107

ἐξ ἄστεως νῦν εἰς ἀγρὸν χωρῶμεν· ὡς πάλαι δεῖ

ἡμᾶς ἐκεῖ 'ν τῷ χαλκίῳ λελουμένους σχολάζειν.

fr. 108

   συκᾶς φυτεύω κάρτα πλὴν Λακωνικῆς·

τοῦτο γὰρ τὸ σῦκον ἐχθρόν ἐστι καὶ τυραννικόν·

οὐ γὰρ ἦν ἂν μικρόν, εἰ μὴ μισόδημον ἦν σφόδρα.

fr. 109

Εἰρήνη βαθύπλουτε καὶ ζευγάριον βοεικόν,

εἰ γὰρ ἐμοὶ παυσαμένῳ τοῦ πολέμου γένοιτο

σκάψαι κἀποκλάσαι τε καὶ λουσαμένῳ διελκύσαι

τῆς τρυγὸς ἄρτον λιπαρὸν καὶ ῥάφανον φαγόντι.

fr. 110

ὦ πόλι φίλη Κέκροπος, αὐτοφυὲς Ἀττική,

χαῖρε λιπαρὸν δάπεδον, οὖθαρ ἀγαθῆς χθονός.

fr. 111

ἐν ἀγορᾷ δ' αὖ πλάτανον εὖ διαφυτεύσομεν.

fr. 117

ἀγαθήν γε κωδίαν

fr. 118

ἀπυρήνων

fr. 119

ἐλαΐζειν

fr. 120

μετόρχιον

fr. 121

πορνεύτριαν

fr. 122

Σηράγγιον

fr. 123

Στρεψαίους

fr. 124

τραπεζοφόρον

ΓΗΡΑΣ

fr. 125

Α. τουτὶ τί ἦν τὸ πρᾶγμα; Β. θερμούς, ὦ τέκνον.

Α. ἀλλ' ἦ παραφρονεῖς; Β. κριβανίτας, ὦ τέκνον,

λευκοὺς δὲ πάνυ.

fr. 126

ὁ δὲ μεθύων ἤμει παρὰ τοὺς ἀρχηγέτας.

fr. 127-128

   πτωχικοῦ βακτηρίου.

βακτηρία δὲ Περσὶς ἀντὶ καμπύλης.

fr. 129

ὀφθαλμιάσας πέρυσιν εἶτ' ἔσχον κακῶς,

ἔπειθ' ὑπαλειφόμενος παρ' ἰατρῷ ‑

fr. 130

ὀξωτά, σιλφιωτά, βολβός, τεύτλιον,

περίκομμα, θρῖον, ἐγκέφαλος, ὀρίγανον,

καταπυγοσύνη ταῦτ' ἐστὶ πρὸς κρέας μέγα.

fr. 131

Α. τίς ἂν φράσειε ποῦ 'στι τὸ Διονύσιον;

Β. ὅπου τὰ μορμολυκεῖα προσκρεμάννυται.

fr. 132

ἔδει δέ γέ σε βληθεῖσαν εἰς Ἁλμυρίδας

... τῃδὶ μὴ παρέχειν σε πράγματα.

fr. 133

ἐπὶ τοῦ περιδρόμου στᾶσα τῆς συνοικίας

fr. 134

Α. σὺ δ' οὐκ ἐγήμω; Β. νὴ Δί', ὀλίγας ἡμέρας.

fr. 135

ἐγὼ δ' ἀπολοπίζειν τε κᾆτ' ἐπ' ἀνθράκων ‑

fr. 136

ὑδρίαν δανείζειν πεντέχουν ἢ μείζονα

fr. 137

ταῖς πολιόχρωσι βεμβράσιν τεθραμμένη

fr. 138

κοπίδι τῶν μαγειρικῶν

fr. 139

εἰ παιδαρίοις ἀκολουθεῖν δεῖ σφαῖραν καὶ στλεγγίδ' ἔχοντα.

fr. 140

λορδοῦ κιγκλοβάταν ῥυθμόν

fr. 141

ὦ πρεσβῦτα, πότερα φιλεῖς τὰς δρυπετεῖς ἑταίρας

ἢ σὺ τὰς ὑποπαρθένους, ἁλμάδας ὡς ἐλάας,

στιφράς;

fr. 142

ἀποπλευστέ' οὖν ἐπὶ τὸν νυμφίον, ᾧ γαμοῦμαι

τήμερον.

fr. 143

Μελιτέα κάπρον

fr. 144

καλαμίνους αὐλούς

fr. 145

καταλαλεῖν

fr. 146

κληρωτήριον

fr. 147

σκάφιον

fr. 148

τῆτες

ΓΗΡΥΤΑΔΗΣ

fr. 149-150

Α. καὶ τίς νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας

ἔτλη κατελθεῖν; Β. ἕν' ἀφ' ἑκάστης τῆς τέχνης

εἱλόμεθα κοινῇ γενομένης ἐκκλησίας,

οὓς ᾖσμεν ὄντας ᾁδοφοίτας καὶ θαμὰ

ἐκεῖσε φιλοχωροῦντας. Α. εἰσὶ γάρ τινες

ἄνδρες παρ' ὑμῖν ᾁδοφοῖται; Β. νὴ Δία

μάλιστά γ'. Α. ὥσπερ Θρᾳκοφοῖται; Β. πάντ' ἔχεις.

Α. καὶ τίνες ἂν εἶεν; Β. πρῶτα μὲν Σαννυρίων

ἀπὸ τῶν τρυγῳδῶν, ἀπὸ δὲ τῶν τραγικῶν χορῶν

  10Μέλητος, ἀπὸ δὲ τῶν κυκλίων Κινησίας.

  *        *        *        

Α. ὡς σφόδρ' ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὠχεῖσθ' ἄρα.

τούτους γὰρ ἢν πολλῷ ξυνέλθῃ ξυλλαβὼν

ὁ τῆς διαρροίας ποταμὸς οἰχήσεται.

fr. 151

Α. καὶ πῶς ἐγὼ Σθενέλου φάγοιμ' ἂν ῥήματα;

Β. εἰς ὄξος ἐμβαπτόμενος ἢ ξηροὺς ἅλας.

fr. 152

τότε μὲν ... σου κατεκοττάβιζον ἄν,

νυνὶ δέ σου κατεμοῦσι, τάχα δ' εὖ οἶδ' ὅτι

καὶ καταχέσονται.

fr. 153

ἐν τοῖσι συνδείπνοις ἐπαινῶν Αἰσχύλον

fr. 154

θεράπευε καὶ χόρταζε τῶν μονῳδιῶν.

fr. 155

ἥκω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον

λιπών, ἵν' ἐστὶ κριβάνων ἑδώλια.

fr. 156

ἆρ' ἔνδον ἀνδρῶν κεστρέων ἀποικία;

ὡς μὲν γάρ ἐστε νήστιδες, γιγνώσκεται.

fr. 157

τὴν μάλθαν ἐκ τῶν γραμματείων ἤσθιον.

fr. 158

ἀκροκώλι', ἄρτοι, κάραβοι, βολβοί, φακῆ.

fr. 159

πτισάνην διδάσκεις αὐτὸν ἕψειν ἢ φακῆν;

fr. 161

ᾖσαν εὐθὺ τοῦ Διονυσίου

fr. 162

ἀλλ' ἴσθ' ἐπ' αὐτὴν τὴν θύραν ἀφιγμένος.

fr. 163

πόλος τόδ' ἐστίν; εἶτα πόστην ἥλιος τέτραπται;

fr. 164

φήμαις οὖν ἐγὼ βροτῶν ἅπαντας ἐκλαπῆναι.

fr. 166

χαριεντίζει καὶ καταπαίζεις ἡμῶν καὶ βωμολοχεύει.

fr. 167

ψίθυρός τε καλοῦ καὶ ψωμοκόλαξ.

fr. 171

αὐτοὶ θύομεν

fr. 172

φορμῷ σχοινίνῳ

fr. 173

τῶν ἀπυρήνων

fr. 174

ἀσκοθύλακος

fr. 175

γαργαλισμοῦ

fr. 176

ἕρμα

fr. 177

καρπεῖα

fr. 178

κατάπλασμα

fr. 179

μέτοχος

fr. 180

τοὺς οἰκοδόμους

fr. 181

περίθεσιν

fr. 182

σκόμβρος

fr. 183

σύντεχνοι

ΔΑΙΔΑΛΟΣ

fr. 184

ἤδη τις ὑμῶν εἶδεν Εὐρύβατον Δία;

fr. 185-186

ᾠὸν μέγιστον τέτοκεν, ὡς ἀλεκτρυών.

                              

εὖ ἴστε· πολλαὶ τῶν ἀλεκτρυόνων βίᾳ

ὑπηνέμια τίκτουσιν ᾠὰ πολλάκις.

fr. 187

πάσαις γυναιξὶν ἐξ ἑνός γέ του τρόπου

ὥσπερ παροψὶς μοιχὸς ἐσκευασμένος.

fr. 188

ὁ μηχανοποιός, ὁπότε βούλει τὸν τροχὸν

ἱμᾶν ἀνεκάς, λέγε, χαῖρε φέγγος ἡλίου.

fr. 189-190-191

καὶ ταῦτ' ἔχοντα πουλύπους καὶ σηπίας.

               

τὸν πουλύπουν μοὔθηκε.

               

πληγαὶ λέγονται πουλύπου πιλουμένου.

fr. 192

περὶ τοῦ γὰρ ὑμῖν ὁ πόλεμος

νῦν ἐστι; περὶ ὄνου σκιᾶς.

fr. 193

κογχυλίας λίθος

fr. 194

Δαιδάλεια

fr. 195

ἀρχιτεκτονεῖν

fr. 196

δορυφόνον

fr. 197

κακκάβη

ΔΑΙΤΑΛΗΣ

fr. 198

Α. ἀλλ' εἶ σορέλλη καὶ μύρον καὶ ταινίαι.

Β. ἰδού, σορέλλη, τοῦτο παρὰ Λυσιστράτου.

Α. ἦ μὴν ἴσως σὺ καταπλιγήσει τῷ χρόνῳ.

Β. τὸ καταπλιγήσει τοῦτο παρὰ τῶν ῥητόρων.

   5Α. ἀποβύσεταί σοι ταῦτά πη τὰ ῥήματα.

Β. παρ' Ἀλκιβιάδου τοῦτο τἀποβύσεται.

Α. τί δ' ὑποτεκμαίρει καὶ κακῶς ἄνδρας λέγεις

καλοκἀγαθεῖν ἀσκοῦντας; Β. οἴμ', ὦ Θρασύμαχε,

τίς τοῦτο τῶν ξυνηγόρων τερθρεύεται;

fr. 200

οὐκ αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὶ

πλύνων ἅπασιν ὅσα σύνοιδ' αὐτῷ κακά.

fr. 201

εἰ μὴ μεταλάβῃ τοὐπίπεμπτον, κλαέτω.

fr. 202

   ἐγὼ δ' ἰὼν

πέμψω πλακοῦντ' ἐς ἑσπέραν χαρίσιον.

fr. 203

ἢ χόνδρον ἕψων εἶτα μυῖαν ἐμβαλὼν

ἐδίδου ῥοφεῖν ἄν.

fr. 204

τί δαί; κυνίδιον λεπτὸν ἐπρίω τῇ θεᾷ

εἰς τὰς τριόδους;

fr. 205

   τῆς μυρηρᾶς ληκύθου

πρὶν κατελάσαι τὴν σπαθίδα, γεύσασθαι μύρου.

fr. 206

φέρ' ἴδω, τί σοι δῶ τῶν μύρων; ψάγδαν φιλεῖς;

fr. 207

οὐδ' ἐστὶν αὐτῷ στλεγγὶς οὐδὲ λήκυθος.

fr. 208

οὐδ' ἀργύριον ἔστιν κεκερματισμένον.

fr. 210

ὁ δ' ἡλιαστὴς εἷρπε πρὸς τὴν κιγκλίδα.

fr. 211

τὸν Ἐρεχθέα μοι καὶ τὸν Αἰγέα κάλει.

fr. 212

ἀπόλωλα· τίλλων τὸν λαγὼν ὀφθήσομαι.

fr. 213

ταχύ νυν πέτου καὶ μὴ τροπίαν οἶνον φέρε.

fr. 214

οὐκ ἀλλὰ τοῦτό γ' ἐπίχυσις τοῦ χαλκίου.

fr. 215

κἄγειν ἐκεῖθεν κακκάβην

fr. 216

ἀλλ' οὐ γὰρ ἔμαθε ταῦτ' ἐμοῦ πέμποντος, ἀλλὰ μᾶλλον

πίνειν, ἔπειτ' ᾄδειν κακῶς, Συρακοσίαν τράπεζαν,

Συβαρίτιδάς τ' εὐωχίας καὶ 'Χῖον ἐκ Λακαινᾶν'.

fr. 217

εἰ μὴ δικῶν τε γυργάθους ψηφισμάτων τε θωμοὺς

φέροντες

fr. 218

καὶ λεῖος ὥσπερ ἔγχελυς, χρυσοῦς ἔχων κικίννους.

fr. 219

ἔσειον, ᾔτουν χρήματ', ἠπείλουν, ἐσυκοφάντουν.

fr. 220

εἰς τὰς τριήρεις δεῖν ἀναλοῦν ταῦτα καὶ τὰ τείχη,

εἰς οἷ' ἀνήλουν οἱ πρὸ τοῦ τὰ χρήματα.

fr. 221

ὅστις αὐλοῖς καὶ λύραισι κατατέτριμμαι χρώμενος,

εἶτά με σκάπτειν κελεύεις;

fr. 222

Α. πρὸς ταῦτα σὺ λέξον Ὁμήρου ἐμοὶ γλώττας, τί καλοῦσι

                 κόρυμβα;

   Α. τί καλοῦσ' ἀμενηνὰ κάρηνα;

Β. ὁ μὲν οὖν σός, ἐμὸς δ' οὗτος ἀδελφὸς φρασάτω, τί κα-

                 λοῦσιν ἰδυίους;

   Β. τί καλοῦσιν ἀποινᾶν;

fr. 223

ᾆσον δή μοι σκόλιόν τι λαβὼν Ἀλκαίου κἀνακρέοντος.

fr. 224

καὶ δελφακίων ἁπαλῶν κωλαῖ καὶ χναυμάτια πτερόεντα

fr. 225

ἐθέλω βάψας πρὸς ναυτοδίκας ξένον ἐξαίφνης ‑

fr. 226

ὦ παρανοία καὶ ἀναιδεία

fr. 227

καὶ κόσκινον ἠπήσασθαι

fr. 228

ὅτε τὰς ὀὰς ἴσας ἐποιήσατο.

fr. 234

ἄγγη μυρηρά

fr. 235

ὡρικὸν δὲ μειράκιον καὶ κόρη

fr. 236

ἀποβροχθίσαι

fr. 237

ἐψυχρολουτήσαμεν

fr. 238

θυλακίσκον

fr. 239

κλινάριον

fr. 240

λυρωνίαν

fr. 241

νεβλάρετοι

fr. 242

τὸν ὀρτυγοκόμον

fr. 243

ῥαγδαίους

fr. 244

τοῦ τριγώνου

ΔΑΝΑΙΔΕΣ

fr. 245

μαρτύρομαι δὲ Ζηνὸς ἑρκείου χύτρας,

μεθ' ὧν ὁ βωμὸς οὗτος ἱδρύθη ποτέ.

fr. 246

ἀλλ' εἴσιθ'· ὡς τὸ πρᾶγμ' ἐλέγξαι βούλομαι

τουτί· προσόζειν γὰρ κακοῦ τού μοι δοκεῖ.

fr. 247

   τραπόμενον εἰς τοὔψον λαβεῖν

ὀσμύλια καὶ μαινίδια καὶ σηπίδια.

fr. 248

κακῶν τοσούτων ξυνελέγη μοι σώρακος.

fr. 249

ἤδη παροινεῖς εἰς ἐμὲ πρὶν δεδειπνάναι.

fr. 250

δακτύλιον χαλκοῦν φέρων ἀπείρονα

fr. 251

οὐδεὶς βεβαλάνωκε τὴν θύραν

fr. 252

λύσας ἴσως ἂν τὸν λαγὼν ξυναρπάσειεν ἡμῶν.

fr. 253

ὁ χορὸς δ' ὠρχεῖτ' ἂν ἐναψάμενος δάπιδας καὶ στρωματόδεσμα,

διαμασχαλίσας αὑτὸν σχελίσιν καὶ φύσκαις καὶ ῥαφανῖσιν.

fr. 254

οὕτως αὐτοῖς ἀταλαιπώρως ἡ ποίησις διέκειτο.

fr. 255

πρὸς τὸν στροφέα τῆς αὐλείας σχίνου κεφαλὴν κατορύττειν.

fr. 256

μὴ τἄρ' εἶναί μ' ἐγκριδοπώλην

fr. 257

καὶ τὸν κυλλάστιν φθέγγου καὶ τὸν Πετόσιριν.

fr. 258

τῶν χοίρων μνοῦς ἔρι' ἐστίν.

fr. 259

Δαναώτατος

fr. 262

ἀργύριον

fr. 263

ἐχῖνος

fr. 264

προσωπίδιον

fr. 265

συρμαιοπῶλαι (καὶ ἐγκριδοπῶλαι).

ΔΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣ

fr. 266

τί ὦ πονηρέ μ' ἐξορίζεις ὡσπερεὶ

κλιντήριον;

ΔΡΑΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

fr. 267

ἐγὼ γάρ, εἴ τί σ' ἠδίκηκ', ἐθέλω δίκην

δοῦναι πρόδικον ἐν τῶν φίλων τῶν σῶν ἑνί.

fr. 268

ἀνοιγέτω τις δώματ'· αὐτὸς ἔρχεται.

fr. 269

ἀλλ' ἐς κάδον λαβών τιν' οὔρει πίττινον.

fr. 270

ἐκκρουσαμένους τοὺς πύνδακας

fr. 271

πτίσσω, βράττω, μάττω, δεύω, πέττω, καταλῶ.

fr. 272

χωρεῖ ἄκλητος ἀεὶ δειπνήσων· οὐ γὰρ ἄκανθαι.

fr. 273

τὸ δὲ πορνεῖον Κύλλου πήρα.

fr. 275

ἀπόκινον

fr. 276

λίθος δεκατάλαντος

fr. 277

κλιμακτῆρες

ΔΡΑΜΑΤΑ Η ΝΙΟΒΟΣ

fr. 278

ἔστιν γὰρ ἡμῖν τοῖς κάτω πρὸς τοὺς ἄνω

ἀπὸ συμβόλων, καὶ μὴν ὁ μαιμακτηριών,

ἐν ᾧ ποιοῦμεν τὰς δίκας καὶ τὰς γραφάς.

fr. 279

οἴμοι κακοδαίμων· ὁ λύχνος ἡμῖν οἴχεται.

fr. 280

καὶ πῶς ὑπερβὰς τὸν λυχνοῦχον κἄλαθε;

fr. 281

   ἀλλ' ὥσπερ λύχνος

ὁμοιότατα καθεῦδ' ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου.

fr. 282

οὐδὲν μὰ Δί' ἐρῶ λοπάδος ἑψητῶν.

fr. 283

ὁ δ' εἰς τὸ πλινθεῖον γενόμενος ἐξέτρεψε

fr. 285

καττύς

ΔΡΑΜΑΤΑ

fr. 286

ἀλλ' εὔχομαι 'γωγ' ἑλκύσαι σε τὸν ζυγόν,

ἵνα μή με προσπράττωσι γραῦν οἱ φράτερες.

fr. 287

αὐτοῖς σταθμοῖς ἐξέβαλε τὰς σιαγόνας.

fr. 288

πάντες δ' ἔνδον πεταχνοῦνται.

fr. 292

βύρσαν

fr. 293

κιχόρεια

ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

fr. 294

Α. τῆς πᾶσιν ἀνθρώποισιν Εἰρήνης φίλης

πιστὴ τροφός, ταμία, συνεργός, ἐπίτροπος,

θυγάτηρ, ἀδελφή, πάντα ταῦτ' ἐχρῆτό μοι.

Β. σοὶ δ' ὄνομα δὴ τί ἐστιν; Α. ὅ τι; Γεωργία.

  *        *        *        

   5Β. ὦ ποθεινὴ τοῖς δικαίοις καὶ γεωργοῖς ἡμέρα,

ἄσμενός σ' ἰδὼν προσειπεῖν βούλομαι τὰς ἀμπέλους.

fr. 295

   τὴν δ' ἀσπίδα

ἐπίθημα τῷ φρέατι παράθες εὐθέως.

fr. 296

ἰὼ Λακεδαίμων, τί ἄρα πείσει τήμερα;

fr. 297

πόθεν τὸ φῖτυ, τί τὸ γένος, τίς ἡ σπορά;

ΗΡΩΕΣ

fr. 298

Α. οὐκ ἠγόρευον; οὗτός ἐστ' οὐκ Ἀργόλας.

Β. μὰ Δί' οὐδέ γ' Ἕλλην, ὅσον ἔμοιγε φαίνεται.

fr. 299

τρέχ' εἰς τὸν οἶνον ἀμφορέα κενὸν λαβὼν

τῶν ἔνδοθεν καὶ βύσμα καὶ γευστήριον,

κἄπειτα μίσθου σαυτὸν ἀμφορεαφορεῖν.

fr. 300

ὀβολῶν δεουσῶν τεττάρων καὶ τῆς φορᾶς.

fr. 301

ἢ καρδοπείῳ περιπαγῇ τὸν αὐχένα.

fr. 302

παύσειν ἔοιχ' ἡ παυσικάπη κάπτοντά σε.

fr. 303

ἴθι δὴ λαβὼν τὸν ῥόμβον ἀνακωδώνισον.

fr. 304

οἱ γὰρ ἥρως ἐγγύς εἰσιν.

fr. 305

   μὴ γεύεσθε δ' ἅττ' ἂν καταπέσῃ

τῆς τραπέζης ἐντός.

fr. 306

μήτε ποδάνιπτρον θύραζ' ἐκχεῖτε μήτε λούτριον.

fr. 307

κἀπὸ τῆς Διειτρέφους τραπέζης

fr. 310

ἐμπόλω Διοσκόρω

fr. 311

πῶς πίομαι;

fr. 312

ἀνδραποδώνης

fr. 313

ἀρτοποιία

fr. 314

ἡλίσκον

fr. 315

πυελίδα

fr. 316

χερνιβεῖον

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΙ

fr. 317

οἶνον δὲ πίνειν οὐκ ἐάσω Πράμνιον,

οὐ Χῖον, οὐδὲ Θάσιον, οὐ Πεπαρήθιον,

οὐδ' ἄλλον ὅστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον.

fr. 318

Α. ἰχθὺς ἐώνηταί τις ἢ σηπίδιον

ἢ τῶν πλατειῶν καρίδων ἢ πουλύπους;

ἢ νῆστις ὀπτᾶτ', ἢ γαλεός, ἢ τευθίδες;

Β. μὰ τὸν Δί' οὐ δῆτ'. Α. οὐδὲ βατίς; Β. οὔ φημ' ἐγώ.

   5Α. οὐ χόριον οὐδὲ πυός, οὐδ' ἧπαρ κάπρου,

οὐδὲ σχαδόνες, οὐδ' ἠτριαῖον δέλφακος;

οὐδ' ἐγχέλειον, οὐδὲ κάραβον μέγαν

γυναιξὶ κοπιώσαις ἐπεχορηγήσατε;

fr. 319

ὦ Ζεῦ πολυτίμηθ', οἷον ἐνέπνευσ' ὁ μιαρὸς

φάσκωλος εὐθὺς λυόμενός μοι τοῦ μύρου

καὶ βακκάριδος.

fr. 320

Α. ξυρόν, κάτοπτρον, ψαλίδα, κηρωτήν, λίτρον,

προκόμιον, ὀχθοίβους, μίτρας, ἀναδήματα,

ἔγχουσαν, ὄλεθρον τὸν βαθύν, ψιμύθιον,

μύρον, κίσηριν, στρόφι', ὀπισθοσφενδόνην,

κάλυμμα, φῦκος, περιδέραι', ὑπογράμματα,

τρυφοκαλάσιριν, ἐλλέβορον, κεκρύφαλον,

ζῶμ', ἀμπέχονον, τρύφημα, παρυφές, ξυστίδα,

χιτῶνα, βάραθρον, ἔγκυκλον, κομμώτριον.

Β. τὰ μέγιστα δ' αὐτῶν οὐ λέγεις ταυτί; Α. τί δαί;

  10Β. διόπας, διάλιθον, πλάστρα, μαλάκιον, βότρυς,

χλίδωνα, περόνας, ἀμφιδέας, ὅρμους, πέδας,

σφραγῖδας, ἁλύσεις, δακτυλίους, καταπλάσματα,

πομφόλυγας, ἀποδέσμους, ὀλίσβους, σάρδια,

ὑποδερίδας, ἑλικτῆρας, ἄλλα πολλά θ' ὧν

  15οὐδ' ἂν λέγων λήξαι τις.

fr. 321

ὅσα περίεργ' αὐταῖσι τῶν φορημάτων

ὅσοις τε περιπέττουσιν αὑτὰς προσθέτοις.

fr. 322

   ἀγαθὰ μεγάλα τῇ πόλει

ἥκειν φέροντάς φασι τοὺς πυλαγόρας

  *  *  *   καὶ τὸν ἱερομνήμονα.

fr. 323

ὡς διά γε τοῦτο τοὔπος οὐ δύναμαι φέρειν

σκεύη τοσαῦτα καὶ τὸν ὦμον θλίβομαι.

fr. 324

οἴμοι κακοδαίμων τῆς τόθ' ἡμέρας, ὅτε

εἶπέν μ' ὁ κῆρυξ, οὗτος ἀλφάνει.

fr. 325

τὴν πτέρυγα παραλύσασα τοῦ χιτωνίου

καὶ τῶν ἀποδέσμων, οἷς ἐνῆν τὰ τιτθία.

fr. 326

καὶ κατ' Ἀγάθων' ἀντίθετον ἐξυρημένον.

fr. 327

Ἄμφοδον ἐχρῆν αὐτῷ τεθεῖσθαι τοὔνομα.

fr. 328

σακίον, ἐν οἷσπερ τἀργύριον ταμιεύεται.

fr. 329

ἀναβῆναι τὴν γυναῖκα βούλομαι.

fr. 330

τὸ χαλκίον θερμαίνεται.

fr. 331

ἁγὼν πρόφασιν οὐ δέχεται

fr. 332

ἅμα δ' ἠπίαλος πυρετοῦ πρόδρομος

fr. 333

ἦν μέγα τι βρῶμ' ἔτι τρυγῳδοποιομουσική,

ἡνίκα Κράτητί τε τάριχος ἐλεφάντινον

λαμπρὸν ἐκόμιζεν ἀπόνως παραβεβλημένον,

ἄλλα τε τοιαῦθ' ἕτερα μυρί' ἐκιχλίζετο.

fr. 334

μήτε Μούσας ἀνακαλεῖν ἑλικοβοστρύχους

μήτε Χάριτας βοᾶν εἰς χορὸν Ὀλυμπίας·

ἐνθάδε γάρ εἰσιν, ὥς φησιν ὁ διδάσκαλος.

fr. 336

οἶνος ἀνθοσμίας

fr. 337

λύκος ἔχανεν

fr. 338

λακωνίζειν

fr. 340

ἀμεινόνως

fr. 341

βαρβός

fr. 342

(ἀπὸ τῶν) βαυκίδων

fr. 343

διαλέξασθαι

fr. 344

ἐπανορθώσασθαι

ΚΩΚΑΛΟΣ

fr. 345

παρέσο, κατέτριβεν ἱμάτια κἄπειτά πως

φῷδας τοσαύτας εἶχε τὸν χειμῶν' ὅλον.

fr. 346

Α. ἦ λοιδορία τις ἐγένεθ' ὑμῖν; Β. πώμαλα·

οὐδ' εἶπον οὐδέν.

fr. 347

ἀλλ' ἐστίν, ὦ πάτερ, κομιδῇ μεσημβρία,

ἡνίκα γε τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν χρεών.

fr. 348

   ἐκδότω δέ τις

καὶ ψηφολογεῖον ὧδε καὶ δίφρω δύο.

fr. 349

   κοφίνους δὲ λίθων ἐκέλευες

ἡμᾶς ἱμᾶν ἐπὶ τὸν κέραμον.

fr. 352

χρυσὸς ὁ Κολοφώνιος

fr. 353

ἰπνός

fr. 354

κορινθιάζομαι

fr. 355

στραγγουρία

ΛΗΜΝΙΑΙ

fr. 356

Λῆμνος κυάμους τρέφουσα τακεροὺς καὶ καλούς.

fr. 357

ἐνταῦθα δ' ἐτυράννευεν Ὑψιπύλης πατὴρ

Θόας, βραδύτατος ὢν ἐν ἀνθρώποις δραμεῖν.

fr. 358

τοὺς ἄνδρας ἀπεχρήσαντο τοὺς παιδοσπόρους.

fr. 359

ἀνδρῶν ἐπακτῶν πᾶσα γάργαρ' ἑστία.

fr. 360

ἀλλ' ἀρτίως κατέλιπον αὐτὴν σμωμένην

ἐν τῇ πυέλῳ.

fr. 361

ἕως νεαλής ἐστιν αὐτὴν τὴν ἀκμήν.

fr. 362

ἦ καρδιώττεις; ἀλλὰ πῶς χρῆσται ποιεῖν;

fr. 363-364

οὐ κρανίον λάβρακος, οὐχὶ κάραβον πρίασθαι,

οὐκ ἔγχελυν Βοιωτίαν, οὐ γλαῦκον, οὐχὶ θύννου

ὑπογάστριον.

fr. 365

τὴν κρατίστην δαίμον' ἧς νῦν θερμός ἐσθ' ὁ βωμός.

fr. 366

πεντελίθοισί θ' ὁμοῦ λεκάνης παραθραύσμασι

fr. 368

μεγάλην θεόν

fr. 369

μόχλωσον τὴν θύραν

fr. 370

ἄρκτοι

fr. 371

μέταυλος

fr. 372

ναυφύλαξ

fr. 373

πρῷμος

fr. 374

συκίδας

fr. 375

φανόν

ΝΕΦΕΛΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙ

fr. 376

Εὐριπίδῃ δ' ὁ τὰς τραγῳδίας ποιῶν

τὰς περιλαλούσας οὗτός ἐστι τὰς σοφάς.

fr. 377

κείσεσθον ὥσπερ πηνίω βινουμένω.

fr. 378

δὶς παῖδες οἱ γέροντες

fr. 379

ἐς τὴν Πάρνηθ' ὀργισθεῖσαι φροῦδαι κατὰ τὸν Λυκαβηττόν.

fr. 380

μηδὲ στέψω κοτυλίσκον.

fr. 381

οὐ μετὸν αὐτῷ

fr. 383

ζυμήσασθαι

fr. 384

ἠπίαλος

fr. 385

κόλασμα

fr. 386

μετεωρολέσχας

ΝΗΣΟΙ

fr. 387

ὦ μῶρε, μῶρε, ταῦτα πάντ' ἐν τῇδ' ἔνι·

οἰκεῖν μὲν ἐν ἀγρῷ τοῦτον ἐν τῷ γηδίῳ

ἀπαλλαγέντα τῶν κατ' ἀγορὰν πραγμάτων,

κεκτημένον ζευγάριον οἰκεῖον βοοῖν,

   5ἔπειτ' ἀκούειν προβατίων βληχωμένων

τρυγός τε φωνὴν εἰς λεκάνην ἠθουμένης,

ὄψῳ δὲ χρῆσθαι σπινιδίοις τε καὶ κίχλαις,

καὶ μὴ περιμένειν ἐξ ἀγορᾶς ἰχθύδια

τριταῖα, πολυτίμητα, βεβασανισμένα

  10ἐπ' ἰχθυοπώλου χειρὶ παρανομωτάτῃ.

fr. 388

   Α. τί σὺ λέγεις; εἰσὶν δὲ ποῦ;

Β. αἱδὶ κατ' αὐτὴν ἣν βλέπεις τὴν εἴσοδον.

fr. 389

   λέξεις ἄρα

ὥσπερ τὰ παιδί', ἔξεχ' ὦ φίλ' ἥλιε.

fr. 390

   ἀλλ' οὐ τυγχάνει

ἐπίδημος ὤν.

fr. 391-392-393

   θλαστὰς ποιεῖν ἐλάας.

οὐ ταὐτόν ἐστιν ἁλμάδες καὶ στέμφυλα.

θλαστὰς γὰρ εἶναι κρεῖττόν ἐστιν ἁλμάδος.

fr. 394

καταλιπὼν Παναίτιον πίθηκον

fr. 395

ὡς ἐς τὴν γῆν κύψασα κάτω καὶ ξυννενοφυῖα βαδίζει.

fr. 397

ἀργύρια

fr. 398

ἔλυμος

fr. 399

θρᾶνοι, θρανία, θρανίδια

ΟΛΚΑΔΕΣ

fr. 400

βαβαί, Λάκων· ὡς ἀμφοτέρων ἡμῶν πρὶν ἦν

τὰ πράγματ' οἰσυπηρὰ καὶ βαρύσταθμα.

fr. 401

ἰὼ Λακεδαῖμον, τί ἄρα πείσει τήμερα;

fr. 402

   ἀλλ' ἱμάντα μοι

δὸς καὶ ζμινύην· ἐγὼ γὰρ εἶμ' ἐπὶ ξύλα.

fr. 403

ἐπεὶ δ' ἐγενόμην οἷπερ ᾖ' ἐπὶ ξύλα.

fr. 404

λόγχαι δ' ἐκαυλίζοντο καὶ ξυστὴ κάμαξ.

fr. 405-406

πρὸς τί δὲ τὸν ὀρνίθειον οἰκίσκον φέρεις;

fr. 407

παῖδες ἀγένειοι, Στράτων

fr. 408

πρῴην ἐρανιστὰς ἑστιῶν ἥψησ' ἔτνος.

fr. 409

δάπτοντα, μιστύλλοντα, διαλείχοντά μου

τὸν κάτω σπατάγγην.

fr. 410

ἀδαχεῖ γὰρ αὐτοῦ τὸν ἄχορ' ἐκλέγει τ' ἀεὶ

ἐκ τοῦ γενείου τὰς πολιάς.

fr. 411

ἔστι τις πονηρὸς ἡμῖν τοξότης συνήγορος

ὥσπερ Εὔαθλος .... παρ' ὑμῖν τοῖς νέοις.

fr. 412

ἀράκους, πυρούς, πτισάνην, χόνδρον, ζειάς, αἴρας, σεμίδαλιν.

fr. 413

καὶ κολλύραν τοῖσι περῶσιν διὰ τοὐν Μαραθῶνι τροπαῖον.

fr. 414

σκόμβροι, κολίαι, λεβίαι, μύλλοι, σαπέρδαι, θυννίδες

fr. 415

σπυρὶς οὐ μικρὰ καὶ κωρυκίς, ἣ καὶ τοὺς μάττοντας ἐγείρει.

fr. 416

ὦ κακοδαίμων, ὅστις ἐν ἅλμῃ πρῶτον τριχίδων ἀπεβάφθη.

fr. 417

σκαφίδας, μάκτρας, Μοσσυνικὰ μαζονομεῖα.

fr. 418

ἀγκαλίδες ξύλων

fr. 419

ἁλμαίαν πιών

fr. 420

δρομάδες ὁλκάδες

fr. 421

παττάλους ἐγκρούειν

fr. 422

σκυτάλιον ὑποσίδηρον

fr. 423

ὕρχας οἴνου

fr. 424

ἀπεσφακέλισεν

fr. 425

δραχμιαῖον

fr. 426

ἐπίγυον

fr. 427

νάνους

fr. 428

τροχιλία

fr. 429

Φασιανός

ΠΕΛΑΡΓΟΙ

fr. 430

ὁ μὲν ᾖδεν Ἀδμήτου λόγον πρὸς μυρρίνην,

ὁ δ' αὐτὸν ἠνάγκαζεν Ἁρμοδίου μέλος.

fr. 432

   ἀπεσημηνάμην

τὰς τῶν κακούργων οἰκίας.

fr. 433

ἀτταγᾶς ἥδιστον ἕψειν ἐν ἐπινικίοις κρέας.

fr. 434

κεφαλάς τ' ἀρνῶν κωλᾶς τ' ἐρίφων

fr. 435

βαλανεὺς δ' ὠθεῖ ταῖς ἀρυταίναις.

fr. 436

χαλκώματα, προσκεφάλαια.

fr. 437

ἢν γὰρ ἕν' ἄνδρ' ἄδικον σὺ διώκῃς, ἀντιμαρτυροῦσι

δώδεκα τοῖς ἑτέροις ἐπισίτιοι.

fr. 440

ὀβολίας ἄρτους

fr. 441

οἰκίσκον

ΠΛΟΥΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΟΣ

fr. 442

τῶν λαμπαδηφόρων τε πλεί-

στων αἰτίαν

τοῖς ὑστάτοις πλατειῶν.

fr. 443

βλᾶκες φύγεργοι

fr. 444

ἦν δ' ἐγώ

fr. 445

ἀναπηρίαν

fr. 446

γραΐζειν

fr. 447

ἐμπαίζειν

fr. 448

ἐπικρούσασθαι

fr. 449

ζυγοποιεῖν

fr. 450

ῥυφῆσαι

ΠΟΙΗΣΙΣ

fr. 451

γυναῖκα δὴ ζητοῦντες ἐνθάδ' ἥκομεν,

ἥν φασιν εἶναι πραὰ σέ.

ΠΟΛΥΙΔΟΣ

fr. 452

τὸ γὰρ φοβεῖσθαι τὸν θάνατον λῆρος πολύς·

πᾶσιν γὰρ ἡμῖν τοῦτ' ὀφείλεται παθεῖν.

fr. 453

ἰδοὺ δίδωμι τήνδ' ἐγὼ γυναῖκά σοι

Φαίδραν· ἐπὶ πῦρ δὲ πῦρ ἔοιχ' ἥκειν ἄγων.

fr. 454

διὰ τῆς ἀγορᾶς τρέχων, ἀναρίστητος ὤν.

fr. 455

ἐλλιμενίζεις ἢ δεκατεύεις.

fr. 456

ἔρημον ἐμβλέπειν

fr. 457

οὐκ ἀπήρκει

fr. 458

Θησειότριψ

fr. 459

θησομύζειν

fr. 460

προσεμφερής

ΠΡΟΑΓΩΝ

fr. 461

ἐγευσάμην χορδῆς ὁ δύστηνος τέκνων·

πῶς ἐσίδω ῥύγχος περικεκαυμένον;

fr. 462

οἴμοι τάλας, τί μου στρέφει τὴν γαστέρα;

βάλλ' ἐς κόρακας. πόθεν ἂν λάσανα γένοιτό μοι;

fr. 463

κάμνοντα δ' αὐτὸν τοῦ θέρους ἰδών ποτε

ἔτρωγ', ἵνα κάμνοι, σῦκα τῆς μεσημβρίας.

fr. 464

ὥρα βαδίζειν μοὐστὶν ἐπὶ τὸν δεσπότην·

ἤδη γὰρ αὐτοὺς οἴομαι δεδειπνάναι.

fr. 465

ὁ δ' ἀλφίτων γε πριάμενος τρεῖς χοίνικας

κοτύλης δεούσας εἴκοσ' ἀπολογίζεται.

fr. 466

τί οὐκ ἐκέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια;

fr. 467

σταθερὰ δὲ κάλυξ νεαρᾶς ἥβης

fr. 469

ἐν πίθῳ τὴν κεραμείαν

fr. 470

ἀντλίον

ΣΚΕΥΑΙ

ΣΚΗΝΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΙ

fr. 471

χρῶμαι γὰρ αὐτοῦ τοῦ στόματος τῷ στρογγύλῳ,

τοὺς νοῦς δ' ἀγοραίους ἧττον ἢ 'κεῖνος ποιῶ.

fr. 472

   λήκυθον

τὴν ἑπτακότυλον, τὴν χυτρεᾶν, τὴν ἀγκύλην,

ἣν ἐφερόμην, ἵν' ἔχοιμι συνθεάτριαν.

fr. 473

καὶ μὴν ἄκουσον, ὦ γύναι, θυμοῦ δίχα

καὶ κρῖνον αὐτὴ μὴ μετ' ὀξυρεγμίας.

fr. 474

   ὡσπερεὶ Καλλιππίδης

ἐπὶ τοῦ κορήματος καθέζομαι χαμαί.

fr. 475

   ἀλλ' ἔχουσα γαστέρα

μεστὴν βοάκων ἀπεβάδιζον οἴκαδε.

fr. 476

καὶ τῶν πλατυλόγχων διβολίαν ἀκοντίων

fr. 477

καὶ τῶν πλατυλόγχων, ὡς ὁρᾷς, ἀκοντίων

fr. 478

τὴν πόρδαλιν καλοῦσι τὴν κασαλβάδα.

fr. 479

τὴν κακκάβην γὰρ κᾶε τοῦ διδασκάλου.

fr. 480

ὥσπερ [κόσκινον] αἰρόπινον τέτρηται.

fr. 481

τοῖχον μοχλισκίῳ σκαλεύειν

fr. 482

ἀλλὰ συσπάσαι δεῖ τὰς κοχώνας.

fr. 483

οὐδ' ἴσως ἀντέλεγες τούτῳ τῷ δειπνίῳ· οὐ γὰρ ἄκανθαι.

fr. 485

πεζίδα

fr. 486

πηρίδιον

fr. 487

τριτοστάτις

ΤΑΓΗΝΙΣΤΑΙ

fr. 488

καὶ μὴν πόθεν Πλούτων γ' ἂν ὠνομάζετο,

εἰ μὴ τὰ βέλτιστ' ἔλαχεν; ἓν δέ σοι φράσω,

ὅσῳ τὰ κάτω κρείττω 'στὶν ὧν ὁ Ζεὺς ἔχει.

ὅταν γὰρ ἱστῇς, τοῦ ταλάντου τὸ ῥέπον

   5κάτω βαδίζει, τὸ δὲ κενὸν πρὸς τὸν Δία.

  *        *        *        

οὐδὲ γὰρ ἂν ἀποθανόντες ἐστεφανωμένοι

προὐκείμεθ', οὐδὲ βακκάρει κεχριμένοι,

εἰ μὴ καταβάντας εὐθέως πίνειν ἔδει.

διὰ ταῦτα γάρ τοι καὶ καλοῦνται μακάριοι·

  10πᾶς γὰρ λέγει τις, ὁ μακαρίτης οἴχεται,

κατέδαρθεν· εὐδαίμων, ὅσ' οὐκ ἀνιάσεται.

καὶ θύομεν αὐτοῖσι τοῖς ἐναγίσμασιν

ὥσπερ θεοῖσι καὶ χοάς γε χεόμενοι

αἰτούμεθ' αὐτοὺς δεῦρ' ἀνεῖναι τἀγαθά.

fr. 489

ἀλλὰ στεφάνωσαι· καὶ γὰρ ἡλικίαν ἔχεις

ἀποχρῶσαν ἤδη.

fr. 490

τοῦτον τὸν ἄνδρ' ἢ βυβλίον διέφθορεν

ἢ Πρόδικος ἢ τῶν ἀδολεσχῶν εἷς γέ τις.

fr. 491

τί οὖν ποιῶμεν; χλανίδ' ἐχρῆν λευκὴν λαβεῖν·

εἶτ' Ἰσθμιακὰ λαβόντες ὥσπερ οἱ χοροὶ

ᾄδωμεν εἰς τὸν δεσπότην ἐγκώμιον.

fr. 492

Α. τί πρὸς τὰ Λυδῶν δεῖπνα καὶ τὰ Θετταλῶν;

Β. τὰ Θετταλικὰ μὲν πολὺ καπανικώτερα.

fr. 493

ἐρείδετον, κἀγὼ κατόπιν σφῷν ἕψομαι.

fr. 494

οὐ μὴν ὅ γε σὸς ἀδελφὸς οὗ ἀπελάγχανεν.

fr. 495

ἀπασκαρίζειν ὡσπερεὶ πέρκην χαμαί

fr. 496

ὑποπεπώκαμεν γάρ, ὦνδρες, καὶ καλῶς ἠρίσταμεν.

fr. 497

λαμβάνετε κόλλαβον ἕκαστος.

fr. 498

τὸ δ' ἔτνος τοὐν ταῖς κυλίχναις τουτὶ θερμὸν καὶ τοῦτο παφλάζον.

fr. 499

(εἶτ' ἔγχελυς ἦν μάλα) γενναία·

Βοιωτὶς δ' ἦν ἐξ Ἀγχομενοῦ.

fr. 500-501

   χθονία θ' Ἑκάτη

σπείρας ὄφεων ἐλελιζομένη.

Β. τί καλεῖς τὴν Ἔμπουσαν;

fr. 502

φέρε παῖ ταχέως κατὰ χειρὸς ὕδωρ,

παράπεμπε τὸ χειρόμακτρον.

fr. 503

ὡς οὑψώνης διατρίβειν

ἡμῶν τἄριστον ἔοικεν.

fr. 504

ὁ δὲ λύων κύστιν ὑείαν

κἀξαιρῶν τοὺς Δαρεικούς

fr. 505

δεῦρο δ' ἂν οὐκ ἀπέδραμεν.

fr. 506

ἅλις ἀφύης μοι. παρατέταμαι γὰρ τὰ λιπαρὰ κάπτων.

ἀλλὰ φέρεθ' ἡπάτιον, ἢ καπριδίου νέου

κόλλοπά τιν'· εἰ δὲ μή, πλευρὸν ἢ γλῶτταν ἢ

σπλῆνά γ' ἢ νῆστιν, ἢ δέλφακος ὀπωρινῆς

ἠτριαίαν φέρετε δεῦρο μετὰ κολλάβων

χλιαρῶν.

fr. 507

μηδὲ τὰ Φαληρικὰ τὰ μικρὰ τάδ' ἀφύδια

fr. 509

Διὸς Κόρινθος

fr. 510

λίθους πωρίνους

fr. 511

μελιτηρὸν ἄγγος

fr. 512

ἀμφαρίστερον

fr. 513-514

βάθρα, βαθρίδια

fr. 515

δόκος

fr. 516

ἐσχάρια

fr. 517

καρπεύειν

fr. 518

κηρύκιον

fr. 519

κύπασσις

fr. 520

κωνῆσαι

fr. 521

μυρίδιον

fr. 522

νεβρίδα

fr. 524

παραλοῦται

fr. 525

σπινός

fr. 526

τέλειον

fr. 527

φήληξ

ΤΕΛΕΜΗΣΣΗΣ

fr. 528

οὐ γὰρ τίθεμεν τὸν ἀγῶνα τόνδε τὸν τρόπον

ὥσπερ τέως ἦν, ἀλλὰ καινῶν πραγμάτων.

fr. 530

   Α. τράπεζαν ἡμῖν εἴσφερε

τρεῖς πόδας ἔχουσαν, τέτταρας δὲ μὴ 'χέτω.

Β. καὶ πόθεν ἐγὼ τρίπουν τράπεζαν λήψομαι;

fr. 531

οἴνου τε Χίου στάμνον ἥκειν καὶ μύρον.

fr. 532

πινακίσκον ἄπυρον ἰχθυηρόν

fr. 533

ἀλφιτόχρωτος κεφαλῆς

fr. 534-535

   ὡς ἄν τις ἂν οὖν ἢ τί ποιήσας, ὦ Τελεμησσῆς;

   *          *          *         

φέρε δὴ τοίνυν ταῦθ' ὅταν ἔλθῃ, τί ποιεῖν χρή μ', ὦ Τελε-

   μησσῆς;

fr. 536

μεταπέμπου νῦν ταῦτα σπουδῇ καὶ μύρον, εὕρημα Μεγάλλου.

fr. 537

μελανοπτερύγων κορακίνων

fr. 541

σιπύα

ΤΡΙΦΑΛΗΣ

fr. 542

λάβεσθε· καὶ γάρ ἐσθ' ὁμοῦ.

fr. 543

ἔπειθ' ὅσοι παρῆσαν ἐπίσημοι ξένοι

ἐπηκολούθουν κἠντιβόλουν προσκείμενοι,

ὅκως ἔχων τὸν παῖδα πωλήσει 'ς Χίον,

ἕτερος δ' ὅκως ἐς Κλαζομενάς, ἕτερος δ' ὅκως

εἰς Ἔφεσον,   *        *        *       

οἱ δ' εἰς Ἄβυδον· ἦν δ' ἐκεῖνα πάνθ' ὁδῷ.

fr. 545

ἔπειτ' ἐπὶ τοὔψον ἧκε τὴν σπυρίδα λαβὼν

καὶ θυλακίσκον καὶ τὸ μέγα βαλλάντιον.

fr. 546

καὶ τὴν κυνῆν ἔχειν με κυρβασίαν ἐρεῖς.

fr. 547

ᾔτουν τι τὰς γυναῖκας ἀργυρίδιον.

fr. 548

ἀλαβαστροθήκας τρεῖς ἔχουσαν ἐκ μιᾶς

fr. 549

ἐγὼ γὰρ ἀπὸ Θηραμένους δέδοικα τὰ τρία ταυτί.

fr. 550-551

μανθάνοντες τοὺς Ἴβηρας τοὺς Ἀριστάρχου πάλαι.

   *      *      *     

τοὺς Ἴβηρας, οὓς χορηγεῖς μοι, βοηθῆσαι δρόμῳ.

fr. 552

κοὐδὲν ἂν δράσαιμεν ἄτοπον οὐδ' ἂν ἐπιήλαιμεν ἄν.

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ

fr. 558

ἐς Οἰδίπου δὲ παῖδε, διπτύχω κόρω,

Ἄρης κατέσκηψ', ἔς τε μονομάχου πάλης

ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν.

fr. 559

   καὶ τὸν ἱμάντα μου

ἔχουσι καὶ τἀνάφορον.

fr. 560

εἰκὸς δή που πρῶτον ἁπάντων

ἴφυα· φῦναι

καὶ τὰς κραναὰς ἀκαλήφας.

fr. 561

στίλβη θ' ἣ κατὰ νύκτα μοι

φλόγ' ἀνασειράζεις ἐπὶ τῷ

λυχνείῳ.

fr. 562

θεατροπώλης

fr. 563

μυάγρα

ΩΡΑΙ

fr. 566

τὸν Φρύγα, τὸν αὐλητῆρα, τὸν Σαβάζιον.

fr. 567

   ἐμοὶ

κράτιστόν ἐστιν εἰς τὸ Θησεῖον δραμεῖν,

ἐκεῖ δ' ἕως ἂν πρᾶσιν εὕρωμεν μένειν.

fr. 568

διέφθορας τὸν ὅρκον ἡμῶν.

fr. 569

Α. ὄψει δὲ χειμῶνος μέσου σικυούς, βότρυς, ὀπώραν,

στεφάνους ἴων ... κονιορτὸν ἐκτυφλοῦντα.

αὑτὸς δ' ἀνὴρ πωλεῖ κίχλας, ἀπίους, σχαδόνας, ἐλάας,

πυόν, χόρια, χελιδόνια, τέττιγας, ἐμβρύεια.

ὑρίχους δ' ἴδοις ἂν νιφομένους σύκων ὁμοῦ τε μύρτων·

ἔπειτα κολοκύντας ὁμοῦ ταῖς γογγυλίσιν ἀμῶσιν.

ὥστ' οὐκ ἔτ' οὐδεὶς οἶδ' ὁπηνίκ' ἐστὶ τοὐνιαυτοῦ.

.. μέγιστον ἀγαθόν, εἴπερ ἔστι δι' ἐνιαυτοῦ

ὅτου τις ἐπιθυμεῖ λαβεῖν. Β. κακὸν μὲν οὖν μέγιστον.

  10εἰ μὴ γὰρ ἦν, οὐκ ἂν ἐπεθύμουν οὐδ' ἂν ἐδαπανῶντο.

ἐγὼ δὲ ταῦτ' ὀλίγον χρόνον χρήσας ἀφειλόμην ἄν.

Α. κἄγωγε ταῖς ἄλλαις πόλεσι δρῶ ταῦτα πλὴν Ἀθηνῶν·

ταύταις δ' ὑπάρχει ταῦτ', ἐπειδὴ τοὺς θεοὺς σέβουσιν.

Β. ἀπέλαυσαν ἄρα σέβοντες ὑμᾶς, ὡς σὺ φής. Α. τί δὴ σύ;

  15Β. Αἴγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηκας ἀντ' Ἀθηνῶν.

fr. 575

Ἀρᾶς ἱερόν

fr. 576

ζεῦγος τρίδουλον

fr. 577

ἀσκοπήρα

fr. 578

χοιροπῶλαι

ΑΔΗΛΩΝ ΔΡΑΜΑΤΩΝ

fr. 580

Κηφισοφῶν ἄριστε καὶ μελάντατε,

σὺ δὲ ξυνέζης εἰς τὰ πόλλ' Εὐριπίδῃ

καὶ συνεποίεις, ὥς φασι, τὴν τραγῳδίαν.

fr. 581

ὁ δ' αὖ Σοφοκλέους τοῦ μέλιτι κεχριμένου

ὥσπερ καδίσκου περιέλειχε τὸ στόμα.

fr. 582

ἄλλαι δὲ κυαμίζουσιν αὐτῶν· εἰσὶ δὲ

ἤδη πρὸς ἄνδρας ἐκπετήσιμοι σχεδόν.

fr. 583

ἵνα ξυνῶσιν ᾧπερ ἥδεσθον βίῳ,

σκώληκας ἐσθίοντε καὶ μυλακρίδας.

fr. 584

οὐκ εἶ λαβὼν θύραζε τὰ ψηφίσματα

καὶ τὴν ἀνάγκην ἐς κόρακας ἐντευθενί;

fr. 585

ἄκων κτενῶ σε, τέκνον· ὁ δ' ὑπεκρίνετο,

ἐπὶ Παλλαδίῳ τἄρ', ὦ πάτερ, δώσεις δίκην.

fr. 586-587

οὐδὲν γὰρ ὄντως γλυκύτερον τῶν ἰσχάδων.

ἀλλ' οὐδὲ τὸ μέλι γλυκύτερον τῶν ἰσχάδων.

fr. 588

   τὴν γυναῖκα δὲ

αἰσχύνομαι τώ τ' οὐ φρονοῦντε παιδίω.

fr. 589

οἴμοι,

τουτὶ τί ἦν; ἀδιάφορός μοι φαίνεται

ὁδί.

fr. 590

   ἄγε νυν τὰς ἀμυγδαλᾶς λαβὼν

τασδὶ κάταξον τῇ κεφαλῇ σαυτοῦ λίθῳ.

fr. 591

   τὴν χύτραν,

ἐν ᾗ τὰ κρεάδι' ἧψες ἐζωμευμένα.

fr. 592

   πλὴν εἴ τις πρίαιτο δεόμενος

βασκάνιον ἐπικάμινον ἀνδρὸς χαλκέως.

fr. 593

τί δῆτά σοι δράσω, κακόδαιμον, ἀμφορεὺς

ἐξοστρακισθείς;

fr. 594

   καὶ κύων ἀκράχολος

Ἑκάτης ἄγαλμα φωσφόρου γενήσομαι.

fr. 595

λάβραξ ὁ πάντων ἰχθύων σοφώτατος

fr. 596

ἡδύς γε πίνειν οἶνος Ἀφροδίτης γάλα.

fr. 597

πικρότατον οἶνον τήμερον πίει τάχα.

fr. 598

τὸ δ' αἷμα λέλαφας τοὐμόν, ὦναξ δέσποτα.

fr. 599

ἐκφέρετε πεύκας κατ' Ἀγάθωνα φωσφόρους.

fr. 600

αἰσχρὸν νέᾳ γυναικὶ πρεσβύτης ἀνήρ.

fr. 601-602

πυθοῦ χελιδὼν πηνίκ' ἄττα φαίνεται.

ὁπηνίκ' ἄτθ' ὑμεῖς κοπιᾶτ' ὀρχούμενοι.

fr. 603

λούσησθε καὶ κτενίσησθε πρὸς τὸν ἥλιον.

fr. 604

ἵνα μὴ καταγῇς τὸ σκάφιον πληγεὶς ξύλῳ.

fr. 605-606

φθέγξαι σὺ τὴν φωνὴν ἀναστοιχήσας ἄνω.

φθέγμα κεκράτηκε.

fr. 607

τί τὸ κακόν; ἀλλ' ἦ κοκκύμηλ' ἠκρατίσω;

fr. 608

τὸν Πειραιᾶ δὲ μὴ κεναγγίαν ἄγειν.

fr. 609

ἥ τις κυοῦσ' ἐφάνη κύος τοσουτονί.

fr. 610

ὀξυγλύκειάν τἄρα κοκκιεῖς ῥόαν.

fr. 611

[τὸ] παραπέτασμα, τὸ Κύπριον, τὸ ποικίλον.

fr. 612-613

ἐνταῦθα δὴ παιδάριον ἐξαυαίνεται.

   ὥστ' ἔγωγ' ηὑαινόμην

θεώμενος.

fr. 614

τὴν φάρυγα μηλῶν δύο δραχμὰς ἕξει μόνας.

fr. 615

τὸ πρᾶγμα τοῦτο συλλαβεῖν ὑπίσχομαι.

fr. 616

ἔφευγε, κἀγὼ τῆς ὑπαντὰξ εἰχόμην.

fr. 617

οὔκουν μ' ἐάσεις ἀναμετρήσασθαι τάδε;

fr. 618

ὑπὸ τοῦ γέλωτος εἰς Γέλαν ἀφίξομαι.

fr. 619

χωρεῖ 'πὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς εἰς ἐμβολήν.

fr. 620

οὐχ ὅ τι ἐκεῖνος ἔλαχεν. οἰμώζων κάθου.

fr. 621

σὺ δ' οὐκ ἀνεῖχες αὐτὸν ὥσπερ εἰκὸς ἦν.

fr. 622

οὕτως τι τἀπόρρητα δρᾶν ἐστι μέλει.

fr. 623

γίγνωσκε τὸν ἄλεισόν τε καὶ τὰ γράμματα.

fr. 624

ὁρῶ γὰρ ὡς στόμφακα διασαυλούμενον.

fr. 625-626

καταντιβολεῖτον αὐτὸν ὑποπεπτωκότες.

ἐκβαίνετον τὸν πατέρα τοῖς ὀρχήμασι.

fr. 627

καὶ τῶν πρὸς εἴλην ἰχθύων ὠπτημένων

fr. 628

ἰκτῖνα παντόφθαλμον ἁρπαγαῖς τρέφων.

fr. 629

μέλαινα δεινῶς πίττα Βρεττία παρῆν.

fr. 630

ἐπὶ τῷ ταρίχει τὸν γέλωτα κατέδομαι.

fr. 631

ἡ μᾶζα γὰρ σᾶ καὶ τὰ κρέα χὠ κάραβος.

fr. 632

ἐνδὺς τὸ γυναικεῖον τοδὶ χιτώνιον

fr. 633

ἑστῶτας ὥσπερ τοὺς ὀρεωκόμους ἅθρους

fr. 634

πόθεν δ' ἐγώ σοι συγγενής, ὦ φαρμακέ;

fr. 635

λίθος τις ὤζησεν τεθυμιαμένος.

fr. 636

ᾤμην δ' ἔγωγε τὸν Κυκλοβόρον κατιέναι.

fr. 637

ἐβάδιζέ μοι τὸ μειράκιον ἐξ ἀποτρόχων.

fr. 638

καὶ στρεψίμαλλος τὴν τέχνην Εὐριπίδης.

fr. 639

καὶ πρός γε τούτοις ἥκετον πρέσβη δύο.

fr. 640

ἑκτεὺς δέ γ' ἐστὶν ἑξαχοίνικον μέτρον.

fr. 642

θύειν με μέλλει καὶ κελεύει βῆ λέγειν.

fr. 644

φωνάριον εἶχεν ᾠδικὸν καὶ καμπτικόν.

fr. 645

εἰ μὴ Προμηθεύς εἰμί· τἄλλα ψεύδομαι.

fr. 646

   οἶμαι γὰρ αὐτὸν κόλλοπι

ἐοικέναι.

fr. 647

   ἀλλὰ τὸ στρόφιον λυθὲν

τὰ κάρυά μοὐξέπιπτεν.

fr. 648

   οὔτε νύκτωρ παύεται

οὔθ' ἡμέραν.

fr. 649

   ἀγρὸν γὰρ ἔλαβεν

ἀργὸν παρ' αὐτοῦ.

fr. 650

   μεσέγγυον τὴν μείρακα

˘ˉ καταθέσθαι.

fr. 651

ἀνήσω κροκύδα μαστιγουμένη.

fr. 652

ἐγὼ δ' ὑπερῶ τὸν ὅρκον.

fr. 653

φαύλως φέρει νῦν τὸ κακόν.

fr. 654

τὴν θύραν ἀναζυγώσας

fr. 655

σὺ δ' ὁμέστιος θεοῖς; πόθεν;

fr. 656

Α. ποῖ κῆχος; Β. εὐθὺ Σικελίας.

fr. 657

εἴ τις κολακεύει παρὼν καὶ τὰς κροκύδας ἀφαιρῶν.

fr. 658

οὕτω γὰρ ἡμῖν ἡ πόλις μάλιστα σῶς ἂν εἴη.

fr. 659

οὐχ οἷα πρῶτον ᾖδον ἑπτάχορδα πάνθ' ὁμοῖα

fr. 660

πόσος ἔσθ' ὁ καῦνος;

fr. 661

ἀλοᾶν χρὴ τὰς γνάθους

fr. 662

κοπρολογεῖ κόφινον λαβών.

fr. 664

γαλῆν καταπέπωκεν

fr. 665

νεῖν ἐξ ὑπτίας

fr. 666

αἱ τῶν γυναικῶν παγίδες

fr. 667

ἀπεριλάλητος Αἰσχύλος

fr. 668

λαλίστερόν σ' εὕρηκα

fr. 669

ἄχθομ' αὐτοῦ τῷ ῥύπῳ

fr. 670

ἔχε δὴ καὶ σκόπει

fr. 671

   Ἐξηκεστίδης ἔχων λύραν,

ἔργον Εὐδόξου, τιταίνει ψίθυρον εὐήθη νόμον.

fr. 672

ὃς τὰ μὲν ἀφανῆ μεριμνᾷ, τὰ δὲ χαμᾶθεν ἐσθίει.

fr. 673

φράζε τοίνυν, ὡς ἐγώ σοι πᾶς ἀνέρριμμαι κύβος.

fr. 674

σφοδελὸν ἐν χύτραισι μεγάλαις ἑψόμενον

fr. 675

ἑπτάπους γοῦν ἡ σκιά 'στιν·

ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὡς ἤδη καλεῖ μ'

ὁ χορὸς ὁ φιλοτήσιος.

fr. 676

μὰ τοὺς πρόσωθεν

fr. 677-678

   τοῖσι χοροῖς αὐτὸς τὰ σχήματ' ἐποίουν.

   τοὺς Φρύγας οἶδα θεωρῶν,

ὅτε τῷ Πριάμῳ συλλυσόμενοι τὸν παῖδ' ἦλθον τεθνεῶτα,

πολλὰ τοιαυτὶ καὶ τοιαυτὶ καὶ δεῦρο σχηματίσαντας.

fr. 679

ὥστ' ἀνακύπτων καὶ κατακύπτων τοῦ σχήματος εἵνεκα τοῦδε

κηλωνείου τοῖς κηπουροῖς

fr. 680

ἐν τοῖς ὄρεσιν δ' αὐτόματ' αὐτοῖς τὰ μιμαίκυλ' ἐφύετο πολλά.

fr. 681-682

πολφοὺς δ' οὐχ ἧψον ὁμοῦ βολβοῖς.

  *        *        *        

ἵν' ἐπαγλαΐσῃ τὸ παλημάτιον καὶ μὴ βήττων καταπίνῃ.

fr. 683

κιρνάντες γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν κοτυλίζετε τοῖσι πένησιν.

fr. 684

ἀλλ' ὦ Δελφῶν πλείστας ἀκονῶν

Φοῖβε μαχαίρας

καὶ προδιδάσκων τοὺς σοὺς προπόλους

fr. 685

διάλεκτον ἔχοντα μέσην πόλεως

οὔτ' ἀστείαν ὑποθηλυτέραν

οὔτ' ἀνελεύθερον ὑπαγροικοτέραν

fr. 686

τὸν σαπέρδην ἀποτῖλαι χρὴ

κᾆτ' ἐκπλῦναι καὶ διαπλῦναι.

fr. 687

χορδαί, φῦσκαι, πασταί, ζωμός,

χόλικες

fr. 688

ἐν δὲ Κλεωναῖς ὀξίδες εἰσίν.

fr. 689

εἰκοβολοῦντες καὶ πλάττοντες

fr. 690

ὁ δ' ἔχων θέρμαν καὶ πῦρ ἧκεν.

fr. 691

δύναται γὰρ ἴσον τῷ δρᾶν τὸ νοεῖν.

fr. 692

ἀλλ' εἰς ἥρων τι παρήμαρτον.

fr. 693

οὐκ ἔσθω κενέβρειον· ὅταν θύσῃς τι, κάλει με.

fr. 694

μή μοι Ἀθηναίους αἰνεῖθ', οἳ μολγοὶ ἔσονται.

fr. 695

ὅστις ἐν ἡδυόσμοις

στρώμασι παννυχίζων

τὴν δέσποιναν ἐρείδεις.

fr. 696

καὶ σὺ κυρηβιοπῶλα

Εὔκρατες στύππαξ.

fr. 697

τί γὰρ ἐπὶ κακότροπον ἐμόλετον βίον

ἀδικομηχάνῳ τέχνῃ;

fr. 698

τίς ὄρεα βαθύκομα τάδ' ἐπέσυτο βροτῶν;

fr. 699

ῥήματά τε κομψὰ καὶ παίγνι' ἐπιδεικνύναι

πάντ' ἀπ' ἀκροφυσίων κἀπὸ καναβευμάτων.

fr. 708

ἀκύμων θάλασσα

fr. 709

ἀλφίτων μελάνων ἄδδιχα

fr. 710

ἀμεταχειρίστων τῶν κοινῶν

fr. 711

ἄνδρα σάρκινον

fr. 712

ἀπόμακτρ' ἀπεσκοτωμένα

fr. 713

αὐτὸς λέγει

fr. 714

ἀφαίρει τρίχας

fr. 715

γερόντειαι παλαῖστραι

fr. 716

Δαυλίαν κορώνην

fr. 717

ἔξαινε (δὲ) τῶν ἐρίων

fr. 718

ἰξοί, ῥυποκόνδυλοι

fr. 719

καλαμίνην σύριγγα

fr. 720

κάμινον βαλανείου

fr. 721

καὶ ἐπιπακτοῦν τὰς θύρας

fr. 722

κνημιοπαχὲς ξύλον

fr. 723

λεπρᾶν κεράμιον ὀξηρόν

fr. 724

μέλλει δὲ πέμπειν τοὺς εἰς ἀφορμήν.

fr. 726

ὀ πίττομαι

fr. 727

πάγκυφος ἐλαία

fr. 728

στήμονα δὲ ἐξεσμένον

fr. 729

συστάδας ἀμπέλους

fr. 730

τρήμας ἔχει

fr. 731

ὑποζυγιῶδες πρᾶγμα

fr. 732

φιλοκηδῆ λόγον

fr. 733

Ἀβυδοκόμην

fr. 734

ἄγλωττον

fr. 735

ἄγυνον

fr. 736

ἀδηφάγοι

fr. 737

Ἀδώνιον

fr. 738

ἀείταν

fr. 739

ἀθλοθετία

fr. 740

ἀλειφόβιον

fr. 741

ἁλουργιαῖον

fr. 742

ἀναβιών

fr. 743

ἀνασηκῶσαι

fr. 744

ἀνδρίζεσθαι

fr. 745

ἀνεψιαδοῖ

fr. 746

ἀνοητία

fr. 747

ἀπαίροντες

fr. 748

ἀρτοστροφεῖν

fr. 749

ἀσπάλαθος

fr. 750

αὐόμενος

fr. 751

ἀψευδοῦντες

fr. 752

βαρβιτίζειν

fr. 753

βαρύφωνος

fr. 754

ἡ βάτος

fr. 755

βελέκκων

fr. 756

βιβλιδάριον

fr. 757

βλέπησιν

fr. 758

βοηλατεῖν

fr. 759

βοῦκλεψ

fr. 760

βοῦς (nom. pl.)

fr. 761

βωλοκοπεῖν

fr. 762

γεῖσα

fr. 763

γέρρα

fr. 764

δαφνοπώλην

fr. 765

διαβάτην

fr. 766

διετησίως

fr. 767

δράκαιναν

fr. 768

δράψ

fr. 769

δυάκις καὶ τριάκις

fr. 770-771

ἐγχειρητής, ἐγχείρησις

fr. 772

ἐμπεδορκεῖν

fr. 773

ἐπιπταίσματα

fr. 774

ἐπιφορήματα

fr. 775

ἐπροξένει

fr. 776

ἑστιοῦχον

fr. 777

ἐσχαρίδα

fr. 778

ἑτερεγκεφαλᾶν

fr. 779

ἐτνήρυσις

fr. 780

εὔειλος

fr. 781

εὐζωρότερον

fr. 782

εὐθετῆσαι

fr. 783

εὐκόπως

fr. 784

ἡμιφωσώνιον

fr. 785

ἢ πόθεν

fr. 786-787

θεοποιούς, θεοπλάστας

fr. 788

θερίστριαν

fr. 789

θυλακοφορεῖν

fr. 790

θυμάγροικος

fr. 791

κάνδυτος

fr. 792

καρηβαριᾶν

fr. 793

καταχυτρίσαι

fr. 794

καχύποπτος

fr. 795

κελέοντες

fr. 796

κλέος

fr. 797

κοινοθυλακεῖν

fr. 798

κρᾶστις

fr. 799

κρεοστάθμης

fr. 800

κυνοσουρίδες

fr. 801

κωλήν

fr. 802

Κωπαῖοι

fr. 803

λάλησις

fr. 804

λεγωνῆσαι

fr. 805

λεκανίσκην

fr. 806

λεπτόφωνος

fr. 807

λιβανωτοπωλεῖν

fr. 808

λιποταξίου

fr. 809

λίστριον

fr. 810

λογάρια

fr. 811

λογγάζειν

fr. 812

λοφοπωλεῖν

fr. 813

μαγίδες

fr. 814

μάθος

fr. 815

μαλθακόν

fr. 816

μάνην

fr. 817

μελαναίων

fr. 818

μελῳδός

fr. 819

μικροπολιτικόν

fr. 820

μύξαν

fr. 825

ναύτριαι

fr. 826

νεαλές

fr. 827

νεανιεύεσθαι

fr. 828

νεόφυτον

fr. 829

Νωνακριεύς

fr. 830

νωτοπλῆγα

fr. 831

ξειρης

fr. 832

Ὀλυμπίειον

fr. 833

ὀνηλατεῖν

fr. 834

ὀνυχίζεται

fr. 835

οὐδαμᾷ

fr. 836

Παμβωτάδαι

fr. 837

πέδων

fr. 838

περίζυξ

fr. 839

πέτευρον

fr. 840

πλεισταχόθεν

fr. 841

πλυντρίδες

fr. 842

προσχίσματα

fr. 843

πρόσχορον

fr. 844

προσῳδός

fr. 844-846

πυξίον καὶ πυξίδιον

fr. 847

πυτίνη

fr. 848

σαγήν

fr. 849

σαικωνίσαι

fr. 850

σεῖν

fr. 851

σκελετεύεσθαι

fr. 852

σκευοφόριον

fr. 853

σκιμβάζειν

fr. 854

σκοπᾶν

fr. 855

σμινύδιον

fr. 856

σπογγίας

fr. 857

σπυρθίζειν

fr. 858

σταδιοδρόμης

fr. 859

στάσις

fr. 860

Στρεψαῖος

fr. 861

στρογγυλοναύτας

fr. 862

συγκοίτας

fr. 863

συγχορεύτριαν

fr. 864

συλλήπτριαν

fr. 865

σύμποδα

fr. 866

συρβάβυττα

fr. 867

ταμιεῖον

fr. 868

τάρρωμα

fr. 869

τάχας

fr. 870

τετραχίζειν

fr. 871

τίζειν

fr. 872

τικτικόν

fr. 873

τραγῳδεῖν

fr. 874

τράπεζαν

fr. 875

τρίκλυστος

fr. 876

τροχίμαλλον

fr. 877

τύρβη

fr. 878

τὸν Ὕην

fr. 879

ὕλην

fr. 880

ὑπογεγραμμένη

fr. 881

ὑπόξυλος

fr. 882

φαυλουργούς

fr. 883

φαύστιγγες

fr. 884

Φλεήσιον

fr. 885

φνεί

fr. 886

φορτηγούς

fr. 887

φρυγανίστριαν

fr. 888

χείμαστρον

fr. 889

χιδρίαν

fr. 890

ψευδίστατον

fr. 891

ψίλαξ

fr. 892-893

ψό

fr. 894

ὠξυθυμήθη

fr. 895

ἦ λοιδορία τις ἐγένεθ' ὑμῖν; Β. πώμαλα·

οὐδ' εἶπον οὐδέν.

fr. 896

αἱ γυναῖκες τὸν δορίαλλον φράγνυνται.

fr. 897

βαλανεὺς δ' ὠθεῖ ταῖς ἀρυταίναις.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ

fr. 898

ἐγὼ διὰ ταῦτα, μὴ γέλων ὀφλὼν λάθω,

περὶ τὴν κεφαλὴν ἐξῆμμαι πηνίκην τινά.

fr. 899

βέβαιον ἕξεις τὸν βίον δίκαιος ὤν,

χωρίς τε θορύβου καὶ φόβου ζήσεις καλῶς.

fr. 900

καὶ γὰρ πρότερον δὶς ἀνθρακίδων ἅλμην πιών.

fr. 901

ὁ λῷστος οὗτος καὶ φιλοξενώτατος

fr. 902

οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθόν ἐσθ' ὁ πλοῦς.

fr. 903

Ἀκεσίας τὸν πρωκτὸν ἰάσατο.

fr. 904

ἔμπορός εἰμι σκηπτόμενος

fr. 905

Καπαῖον [ἤτοι Φάλτον] Δία

fr. 906

   αἱματοσταγῆ

κηλῖδα τέγγῃ

fr. 907

Κυσολάκων ὁ Κλεινίου

fr. 908

λάχανα κνήστ' ἢ στέμφυλα

fr. 909

οὐδὲ πάτταλον δίδωσι

fr. 910

τίν' οἱ δατηταί;

fr. 911

οὐδὲ ἐθελήσει μαθεῖν

fr. 912

αὐτὸς δείξας ἔν θ' ἁρμονίαις χιάζων ἢ σιφνιάζων.

fr. 913

εὔξασθαι κατὰ χρυσόκερω λιβανωτοῦ

fr. 914

δεξιὸν εἰς ὑπόδημα, ἀριστερὸν εἰς ποδάνιπτρα.

fr. 915

Ἐνδυμίωνα Κᾶρα

fr. 920

ἀκρατιοῦμαι μικρόν

fr. 921

ἀμφήκης γνάθος

fr. 922

γραῦς βακχεύουσα

fr. 923

κόπρου ἀγωγάς

fr. 924

Κυδώνια μῆλα

fr. 925

λύσιοι τελεταί

fr. 926

ἄανθα

fr. 927

ἀγῶνα

fr. 928

ἀκατάπληκτον

fr. 929

ἀλέοιμι

fr. 930

ἀνδρεράστριαν

fr. 931

ἀνθρήνη

fr. 932

ἀπέκλισεν

fr. 933

Ἀχραδοῦς

fr. 934

βρόταχος

fr. 935

γραβίων

fr. 936

διδοῦσιν

fr. 937

δοκήσει

fr. 938

ἡμερίδα

fr. 939

ἰσχνός

fr. 940

κροαίνω

fr. 941

νοβακκίζειν

fr. 942

ὀρογυίας

fr. 943

περιγίγνεται

fr. 944

πτωχίστερον

fr. 945

ῥήτορα

fr. 946

σίλουρος

fr. 947

στρουθίζων

fr. 948

συνθήκην

fr. 949

τύλη

fr. 950

μάτην ἄρα τὴν ὁδὸν ἀνύτομεν

fr. 951

ἐψίλωταί τις τὴν ἑτέραν ἡμίκραιραν

fr. 959

σικύους ἐνθάδε πη φυομένους οὐδενὶ κόσμῳ περιόντες,

κᾆτ' ἤσθιον.