3635 615 19 6 1175 0 VII sec. a. C. Lirica Alcman Fragmenta Page, D.L., Oxford, Clarendon Press, 1962. Rist.: 1967 2

Alcman - Fragmenta

Μελῶν α

Fr. 1

[         ] Πωλυδεύκης·

[ οὐκ ἐγὼ]ν Λύκαισον ἐν καμοῦσιν ἀλέγω

[    Ἐνα]ρσφόρον τε καὶ Σέβρον ποδώκη

[       ]ν τε τὸν βιατὰν

   5[       ]. τε τὸν κορυστὰν

[Εὐτείχη] τε Ϝάνακτά τ' Ἀρήιον

[     ]ά τ' ἔξοχον ἡμισίων·

[        ]ν τὸν ἀγρόταν

[        ] μέγαν Εὔρυτόν τε

  10[        ]πώρω κλόνον

[        ]. τε τὼς ἀρίστως

[        ] παρήσομες

[        ]αρ Αἶσα παντῶν

[        ] γεραιτάτοι

  15[        ἀπ]έδιλος ἀλκὰ

[μή τις ἀνθ]ρώπων ἐς ὠρανὸν ποτήσθω

[   μηδὲ πη]ρήτω γαμῆν τὰν Ἀφροδίταν

[       Ϝ]άν[α]σσαν ἤ τιν'

[        ] ἢ παίδα Πόρκω

  20[      Χά]ριτες δὲ Διὸς δ[ό]μον

[      ]σιν ἐρογλεφάροι·

[       ]τάτοι

[       ]τ̣α δαίμων

[       ]ι φίλοις

  25[       ]ωκε δῶρα

[       ]γαρέον

[       ]ώλεσ' ἥβα

[       ]ρονον

[       ].ταίας

  30[       ]έβα· τῶν δ' ἄλλος ἰῶι

[       ] μαρμάρωι μυλάκρωι

[       ].εν Ἀΐδας

[       ]αυτοι

[      ]πον· ἄλαστα δὲ

  35Ϝέργα πάσον κακὰ μησαμένοι·

ἔστι τις σιῶν τίσις·

ὁ δ' ὄλβιος, ὅστις εὔφρων

ἁμέραν [δι]απλέκει

ἄκλαυτος· ἐγὼν δ' ἀείδω

  40Ἀγιδῶς τὸ φῶς· ὁρῶ

Ϝ' ὥτ' ἄλιον, ὅνπερ ἇμιν

Ἀγιδὼ μαρτύρεται

φαίνην· ἐμὲ δ' οὔτ' ἐπαινῆν

οὔτε μωμήσθαι νιν ἁ κλεννὰ χοραγὸς

  45οὐδ' ἁμῶς ἐῆι· δοκεῖ γὰρ ἤμεν αὔτα

ἐκπρεπὴς τὼς ὥπερ αἴτις

ἐν βοτοῖς στάσειεν ἵππον

παγὸν ἀεθλοφόρον καναχάποδα

τῶν ὑποπετριδίων ὀνείρων·

  50ἦ οὐχ ὁρῆις; ὁ μὲν κέλης

Ἐνετικός· ἁ δὲ χαίτα

τᾶς ἐμᾶς ἀνεψιᾶς

Ἁγησιχόρας ἐπανθεῖ

χρυσὸς [ὡ]ς ἀκήρατος·

  55τό τ' ἀργύριον πρόσωπον,

διαφάδαν τί τοι λέγω;

Ἁγησιχόρα μὲν αὕτα·

ἁ δὲ δευτέρα πεδ' Ἀγιδὼ τὸ Ϝεῖδος

ἵππος Ἰβηνῶι Κολαξαῖος δραμήται·

  60ταὶ Πεληάδες γὰρ ἇμιν

ὀρθρίαι φᾶρος φεροίσαις

νύκτα δι' ἀμβροσίαν ἅτε σήριον

ἄστρον ἀυηρομέναι μάχονται·

οὔτε γάρ τι πορφύρας

  65τόσσος κόρος ὥστ' ἀμύναι,

οὔτε ποικίλος δράκων

παγχρύσιος, οὐδὲ μίτρα

Λυδία, νεανίδων

ἰανογ[λ]εφάρων ἄγαλμα,

  70οὐδὲ ταὶ Ναννῶς κόμαι,

ἀλλ' οὐ[δ'] Ἀρέτα σιειδής,

οὐδὲ Σύλακίς τε καὶ Κλεησισήρα,

οὐδ' ἐς Αἰνησιμβρ[ό]τας ἐνθοῖσα φασεῖς·

Ἀσταφίς [τ]έ μοι γένοιτο

  75καὶ ποτιγλέποι Φίλυλλα

Δαμαρ[έ]τα τ' ἐρατά τε Ϝιανθεμίς·

ἀλλ' Ἁγησιχόρα με τείρει.

οὐ γὰρ ἁ κ[α]λλίσφυρος

Ἁγησιχ[ό]ρ[α] πάρ' αὐτεῖ,

  80Ἀγιδοῖ .... αρμένει

θωστήρ[ιά τ'] ἅμ' ἐπαινεῖ.

ἀλλὰ τᾶν [..]... σιοὶ

δέξασθε· [σι]ῶν γὰρ ἄνα

καὶ τέλος· [χο]ροστάτις,

  85Ϝείποιμί δ', [ἐ]γὼν μὲν αὐτὰ

παρσένος μάταν ἀπὸ θράνω λέλακα

γλαύξ· ἐγὼ[ν] δὲ τᾶι μὲν Ἀώτι μάλιστα

Ϝανδάνην ἐρῶ· πόνων γὰρ

ἇμιν ἰάτωρ ἔγεντο·

  90ἐξ Ἁγησιχόρ[ας] δὲ νεάνιδες

ἰρ]ήνας ἐρατ[ᾶ]ς ἐπέβαν·

τῶ]ι τε γὰρ σηραφόρωι

..]τῶς εδ...........

τ[ῶι] κυβερνάται δὲ χρὴ

  95κ[ἠ]ν νᾶϊ μάλιστ' ἀκούην·

ἁ δὲ τᾶν Σηρην[ί]δων

ἀοιδοτέρα μ[ὲν οὐχί,

σιαὶ γάρ, ἀντ[ὶ δ' ἕνδεκα

παίδων δεκ[ὰς ἅδ' ἀείδ]ει·

 100φθέγγεται δ' [ἄρ'] ὥ[τ' ἐπὶ] Ξάνθω ῥοαῖσι

κύκνος· ἁ δ' ἐπιμέρωι ξανθᾶι κομίσκαι

[                                   ]

[                                   ]

[                                   ]

 105[                                   ]

Fr. 2 I

Κάστωρ τε πώλων ὠκέων δματῆρες ἱππόται σοφοὶ

καὶ Πωλυδεύκης κυδρός

Fr. 2 II

καὶ τὸ αἰδοιεστάτοι (τον B) ὡς παρ' Ἀλκμᾶνι, οἷον·

   σιοῖσι κἀνθρώποισιν αἰδοιεστάτοι

Fr. 2 III

]σιόδματον̣ τέ̣γ̣[ος· τὸ τῶν Δι-

   ὸς κούρων ο[ἴκημα

Fr. 2 IV

. . .

[              ]ετω[

[              ]ν̣κω.[

[       ]ο̣α...[.] σιοῖσι π̣[

[αἰδ]οιεστάτοι ν[αί]ο̣ι̣σινε[

   5[    σι]όδματο[ν (ς)τ]έγος Κά[στωρ τε πώλων

[ὠκέων] δματῆ[ρε]ς [ἱ]ππότα[ι σοφοὶ καὶ Πωλυ-

[δεύκης] κυδρός. π..γ̣ηστων[

[      ]ς ὅτι οἱ μὲν οὐ του[

[                 ]τωι πυθ.[

  10[                        ]ι̣στ[

. . .

Fr. 3 III

[      Ὀλ]υμπιάδες περί με φρένας

[          ]ς ἀοιδας

[          ]ω δ' ἀκούσαι

[         ]ας ὀπός

   5[      ]..ρα καλὸν ὑμνιοισᾶν μέλος

[       ].οι

[ὕπνον ἀ]πὸ γλεφάρων σκεδ[α]σεῖ γλυκύν

[      ]ς δέ μ' ἄγ̣ει πεδ' ἀγῶν̣' ἴμεν

[ἇχι μά]λ̣ιστα κόμ[αν ξ]ανθὰν τινάξω·

  10[      ].σχ[        ἁπ]αλοὶ πόδες

‹desunt vv. 20›

[                 ]

[                 ]λ̣ος·

[                 ]

‹κρυερὰ›          ]

  35[                   ]α

[                   ].ας·

[                      ]

‹desunt vv. 23›

λυσιμελεῖ τε πόσωι, τακερώτερα

δ' ὕπνω καὶ σανάτω ποτιδέρκεται·

οὐδέ τι μαψιδίως γλυκ..ήνα·

Ἀ[ς]τυμέλοισα δέ μ' οὐδὲν ἀμείβεται

  65ἀλλὰ τὸ]ν πυλεῶν' ἔχοισα

[ὥ] τις αἰγλά[ε]ντος ἀστήρ

ὠρανῶ διαιπετής

ἢ χρύσιον ἔρνος ἢ ἁπαλὸ[ν ψίλ]ον

[     ..]ν

  70[         ]. διέβα ταναοῖς πο[σί·]

[      κ]ομος νοτία Κινύρα χ[άρ]ις

[  ἐπὶ π]αρσενικᾶν χαίταισιν ἵσδει·

[       Ἀ]στυμέλοισα κατὰ στρατόν

[        ] μέλημα δάμωι

  75[            ]μ̣αν ἑλοῖσα

[             ]λέγω·

[        ]εναβαλ' α[ἰ] γὰρ ἄργυριν

[   ].[.]ία

[   ]α ἴδοιμ' αἴ πως με̣..ο̣ν φιλοι

  80ἆς]σ̣ον̣ [ἰο]ῖ̣σ' ἁπαλᾶς χηρὸς λάβοι,

αἶψά κ' [ἐγὼν ἱ]κ̣έτις κήνας γενοίμαν·

νῦν δ' [          ]δα παίδα βα[.]ύφρονα

παιδι.[          ]μ' ἔχοισαν

[ ].·ε̣[          ].ν ἁ παίς

  85[                ] χάριν·

‹desunt vv. 5›

ι[

ο̣[

μ[

μ[

  95έι.[

ὸυ.[

σ̣υ.[

ὁλκ[

οσσάι[

 100ὰλλα.[

ε̣σδε.[

β̣μ̣ε.[

..]κεσ[

..].εσ[

 105[

[

[

[

.[

 110δ̣[

.[

σ[

έ[

κ.[

 115ϊστ̣ε̣[

οῖδε[

ευδε[

]..τ[

. . .

Fr. 3 IV

. . .

[ ]ν̣[.]κ̣.[

[]α̣ιόλα..[

[]τ̣ακομέ[ν-

[]ῆ̣ράνυν̣[

   5[].ὺτισυ.[

[]νυμφᾶ[

[α]εὶσεν[

[ ]ραταν[

[ ].ον.[

. . .

Fr. 3 V

. . .

[  ]..[

[ ]σαω[

[].ἄλα.[

[].ιπολ̣[

[ ]χορη[

[ ].οῖ[

. . .

Fr. 3 VI

. . .

[

[

.[

α[

.[

. . .

Fr. 3 VII

. . .

[].ενασ[

[ ]μυχ̣.[

. . .

Fr. 3 VIII

. . .

[   ]π̣ε[

[]υρεστ̣[

. . .

Fr. 3 IX

. . .

[]     [

[].νχερ[

[]ὶῶνα.[

[].ανϋβ̣[

[  ]   [

. . .

Fr. 3 X

. . .

[].[

[ ].σαν[

[   ].α·δ[

[   ].οσ[

[   ]θον[

[    ]σπ̣[

[    ].σ.[

. . .

Fr. 3 XI

. . .

[ ]αφιλοπτ̣[

[].οντο'πή.α[

[ ]στευρυστερ̣ν[

[    ]τοναμευσα[

[       ]θαδη[

[       ]..[

Fr. 3 XII

. . .

[ ].[

[  ]     [

[ ]ασάασ[

[  ]..κ̣ο̣.[

[ ]      [

[ ]δόιαν[

[].ισιῶν̣[

[  ]ς·   [

[ ]ναοιδ[

Fr. 3 XIII

. . .

[   ].[

[ ].α..εμ̣[

[̣.]ωπολ[

[  ]αδικα[.].[

[  ]νεπασανα [

[       ]κ̣ν̣.[

. . .

Fr. 3 XIV

. . .

]  [

]    [

]σουτ[

].[.]σα[

. . .

Fr. 3 XV

. . .

[ ]ηα[

[ ] [

[].νο̣[

[]ε [

[ ]αντ[

. . .

Fr. 3 XVI

. . .

[  ]σμ[

[ ]ων[

[ ].κα[

[ ]   [

[] [

. . .

Fr. 3 XVII

. . .

[       ].[

[   ]τοῖσὰ[

[ ]δομοισιν[

[]σοτ̣[.].[

[ ].ον.[..].α [

[ ]δεκαισιοκ.[

[].υγετ̣ωι.[

[   ].[

. . .

Fr. 3 XVIII

. . .

[  ].[

[]       [

[]ς     [

[ ]ὲσώιτ̣ε  [

[ ]       [

[ ]     [][

. . .

Fr. 3 XIX

. . .

.[

[

ασ.[

κω[

. . .

Fr. 3 XX

. . .

[]

[]

[]τοι̣ [

[  ]

[]

[ ]

[ ]υκη.[

. . .

Fr. 3 XXI

. . .

[ ].[

[].τάιρ[

[ ]φοιβ[

[  ]αν.[

[   ]..[

. . .

Fr. 3 XXII

. . .

]σσ.[

. . .

Fr. 3 XXIII

. . .

[  ].ιπεν [

[].ο̣ρωδασια.[

[  ]εσσαπυρος [

[    ].πολλαδεκ[

[     ]ά̣στηκαιφ[

[    ]ντεμαιόι̣.[

[          ]ν[

. . .

Fr. 3 XXIV

. . .

]ι̣ν[

. . .

Fr. 3 XXV

. . .

[ ]ι̣·    [

[]α̣ι̣ταδ[

[] [

[]ρ̣ηϊα[

[ ]αλευ[

[]ωσα[

. . .

Fr. 3 XXVI

. . .

[].[

[]σα.[

[ ]ωιδα[

[]ενσω̣[

[]ανδε[

[ ].ι̣ο[

. . .

Fr. 3 XXVII

. . .

[]......[

[ ]ωνμεγα[

[ ]οστε.[

. . .

Fr. 3 XXVIII

. . .

[   ].[

[].     [

[ ]     [

[ ].   [

[  ]τό.[

. . .

Fr. 3 XXIX

. . .

[]τ̣αν[

[ ]ου[

. . .

Fr. 3 XXX

. . .

].ο[

].ᾶς·[

. . .

Fr. 3 XXXI

. . .

[  ][

[ ]  [

[]   [

[]   [

[].χατ[

. . .

Fr. 3 XXXII

. . .

[ ] [

[]ν.[

[]  [

. . .

Fr. 3 XXXIII

. . .

[ ] [

[]̣.[

. . .

Fr. 4 I

. . .

[     ].[.]ναὶ.[

[   ]α̣λ̣λονεραιοφ̣[

[   ]ωταδεγινετ̣[

σαυ]μαστὰ δ' ἀνθ[

γαρύματα μαλσακὰ̣ [

νεόχμ' ἔδειξαν τερπ̣[

ποικίλα φ.[.]ρ̣α̣[.].αι·[

ἃ δ' ἱππέ̣ω[

Κλησιμβ[ρότα

  10βῶσ' ἃ τεμε[

κλη..νβ[

οὐδ' ὰ[.].ιο̣[

[        ].[

. . .

Fr. 4 II

. . .

δ̣[

ποισ.[

σαλαμ̣[

ϊχθυ.[

   5τᾶνσυ[

συνκ.[

. . .

Fr. 4 III

. . .

.[

ταλλοτρ̣[

ροσμεν[

ϊδμεν.[

οιοσῆ.[

πολυδ[

. . .

Fr. 4 IV

. . .

[  ].[

[ ].ογο[

[]ψαιφα[

[]πολεμ[

[].γ'αϊδη[λ-

[]ρωντ'α.[

[  ]στάγ'οιδε.[

[  ].ωσδυσμ[

[  ]η̣ναυτον[

  10[  ].[.]α̣νο[

[       ].γ[

. . .

Fr. 4 V

. . .

[    ]α̣ν [

[    ]δεπ̣[

[  ]λ̣ουσον  [

[  ].ωνδυμαι̣[ν-

   5[πλ]ο̣καμοισχα[

[    ]δονες

[    ]εσουδετε.[

[ ()ς]αλπιξ·

[     ]...κ̣οκλετ̣[

. . .

Fr. 4 VI

[     ]ξυναιξ[

[     ]χ̣ορ̣αγοι̣[

[     ].ι.    [

[      ]       [

[        ]     [

[     ]ο̣ς      [

[  ]           [

[  ]    [

[]πιππωνεα[

  10[  ]νο[.]σα [

[ ]μεῖον·[

[  ]    [

[    ]  [

. . .

Fr. 4 VII

. . .

[ ].[

[ ]η̣[

[] κ[

[ ]αλ[

   5[ ]μ.[

[ ]το̣[

. . .

Fr. 4 VIII

. . .

[   ].εσ[

[ ]     [

[]      [

[Σ]ε̣ράπνα[

[  ]νουκ[

[  ][

. . .

Fr. 4 IX

. . .

[ ].ησ[

[]δαστ̣[

[]ι̣οσ[

. . .

Fr. 4 X

. . .

[  ].[

[].αμ[

[]χ̣ει̣π̣[

. . .

Fr. 4 XI

. . .

[]λ̣μ[

[ ]ὴ.[

[].ω[

[ ]ν̣.[

. . .

Fr. 4 XII

. . .

[  ]   [

[ ].ησ̣[

[]ε̣α [

[ ]ά̣ισ[

. . .

Fr. 4 XIII

. . .

]πα[

]αλ.[

]ζ̣.[

. . .

Fr. 4 XIV

. . .

[ ]κ̣[

[]λ̣ω̣[

[]π̣ω[

[ ].[

. . .

Fr. 4 XV

. . .

[].[

[]κουει̣[

[ ]   [

. . .

Fr. 4 XVI

. . .

[].α.[

[ ]α.[

[ ].ν[

. . .

Fr. 4 XVII

]ε̣υρ'ε[

. . .

Fr. 4 XVIII

. . .

].τε[

. . .

Fr. 4 XIX

. . .

[ ]δε[

[]αι.[

. . .

Fr. 4 XX

. . .

[ ]ο̣π̣[

[].δ.[

. . .

Fr. 4 XXI

. . .

[ ]..[

[]πεί̣.[

[ ̣]υτα[

. . .

Fr. 4 XXII

. . .

[ ]υ̣.[

[].θν[

. . .

INCERTI LIBRI

Fr. 5 Ia

   3[ τ]οῦ Πολυδεύ̣[κεος

[   ]ρχας οδε̣ξο̣

   5[Κάστ]ωρ ἕως τοῦ

[      ]οσ..η̣νεξο

[      ]γ. ἀπέφευ-

[γ     ]. ἔβλαψεν

[      Π]ο̣λυδεύκης

  10[    κασιγ]νηταν σα

[       κ]α̣σ̣ι̣γ̣ν̣η̣τ̣[

[          ].αιστη[

[           ]α̣υ̣τ̣α̣[

. . .

Fr. 5 Ib

. . .

[        ].[

[ ].φροναλα̣

[ ].ρ̣ωναλλη

[]α̣γερωχε

   5[ ]ιστοδικη

[ ]. βλεφαρων

[   ]τοσονει

[  ]ρωνμου

[   ].ουκει.[

  10[   ]  [

Fr. 5 Ic

. . .

[ ]..[]...[]...[

[].τφοιβα̣[.]ωνε̣ο̣[

[ ]στηντωνφοιβϚω[

[ ]ναλαμβανομ[

   5[   ].νωσϚ αλλα[

[   ]σ̣τι συμφορ.[

. . .

Fr. 5 II col 1

. . .

[                           ].ου[

[                      ]..ν οὐδ.[

[                   ] παρασταθεῖσαν

[                  ] τ̣ὴν Ἀφροδίτην Θέ-

   5ων [           καὶ Τ]υραννίων ἀναγι-

νώσκου[σι χρυσῶ] κατὰ γενικήν, ἵν' ἦι·

οὐδὲ εἷς [σε μέμ]ψεται πλησίον χρυσοῦ

στᾶσαν οὐ[δὲ] ἐ̣[ξελ]έγξει σε χρυσός, ἀλλὰ

]διοίσεις αὐτόν. οὐ γὰρ πολυπήμων Κά-

  10λα]ισος ἀνὴρ πεδ' ἀνδρῶν οὐ[δ'] ἄγριος· ἐ[κ

τοῦ ἐναντίου τὸ ἐναντίον. οὐκ ἐστὶ πολυπή-

μων ὁ Κάλαισο[ς ἀ]λλ' εὐδαίμων οὐδ' ἄγριος

ἀλλὰ ἥμερος. νῦν δ' ἴομες τῶ δαίμονοσ

ἕω(ς) τοῦ παι[δῶν] ἀρίσταν· Λεωτυχίδας

  15Λ]ακεδαι[μονί]ω̣ν̣ βασιλεύς. ἄδηλον δὲ

[               θ]υγάτηρ ἡ Τιμασιμβρότα

[            ].αι τι̣νος. φυὰν δ' ἔο̣ι̣κ̣εν

[               π]αιδὶ ξανθῶι Πολυδώ[ρ]ω[

[                ] Λεωτυχίδα υἱός ἐστι τοῦ

  20Λακεδαιμονίων] βασιλέ[ω]ς· [το]ῦ δ' Εὐρυκ̣[ρ]ά̣-

τους υἱὸς Πολύδ]ωρος καὶ Τιμ[ασιμ]βρότα

θυγά[τηρ. σὲ Μῶ]σ̣α̣ λίσσομαι π̣[αντ]ῶν μά-

λιστα[· τὰς Μο]ύσας ὑπερ .[   ].ατρος

τῆς τ[         ]ντιδων φυλ̣[ῆς. ὁ δὲ χ]ορός (ἐστι)

  25Δύμα[ιναι, ὧν πά]τρα Δυμᾶ[νες. ἐν δ]ὲ ταύ-

τηι τῆι ὠιδ[ῆι Ἀλ]κ̣μὰν φυσ̣[ιολο(γεῖ)· ἐ]κθη-

σ̣[ό]μεθα δὲ [τὰ δ]ο̣κοῦντα ἡ[μῖν μ]ετ̣ὰ τὰς

τῶν λοιπῶ[ν πεί]ρας. Γῆς [μὲν] Μούσα[ς

θυγατέρας ὡς Μίμνερμ[ος .]τασ̣ ἐγε̣[νεαλόγησε

Fr. 5 II col 2

. . .

.ν̣.[

πάντων...[

τις ἐκ δὲ τῶ π[            τέ-

κμωρ ἐγένετο τ[

   5μο[.] ἐντεῦθεν ει.[

πόρον ἀπὸ τῆς πορ.[..].[

ὡς γὰρ ἤρξατο ἡ ὕλη κατασκευα[σθῆναι

ἐγένετο πόρος τις οἱονεὶ ἀρχή· λ[έγει

οὖν ὁ Ἀλκμὰν τὴν ὕλην πάν[των τετα-

  10ραγμένην καὶ ἀπόητον· εἶτα [γενέ-

σθαι τινά φησιν τὸν κατασκευά[ζοντα

πάντα, εἶτα γενέσθαι [πό]ρον, τοῦ [δὲ πό-

ρου παρελθόντος ἐπακολουθῆ[σαι] τέ-

κμωρ· καὶ ἔστιν ὁ μὲν πόρος οἷον ἀρχή, τὸ δὲ τέ-

  15κμωρ οἱονεὶ τέλος. τῆς Θέτιδος γενο-

μένης ἀρχὴ καὶ τέ[λ]ο[ς ταῦτ]α πάντων ἐ-

γένε[τ]ο, καὶ τὰ μ̣ὲ̣ν̣ πάντα̣ [ὁμο]ί̣αν ἔχει

τὴν φύσιν τῆι τοῦ χαλκοῦ ὕληι, ἡ δὲ

Θέτις τ[ῆι] τοῦ τεχνίτου, ὁ δὲ πόρος καὶ τὸ τέ-

  20κμωρ τῆι ἀρχῆι καὶ τῶι τέλει. πρέσγ[υσ

δὲ ἀντὶ τοῦ πρεσβύτης. καὶ τρίτος σκότος·

διὰ τὸ μηδέπω μήτε ἥλιον μήτε σε-

λ]ήνην γεγονέναι ἀλλ' ἔτι ἀδιάκριτ[ο]ν εἶναι

τ]ὴν ὕλην· ἐγένοντο οὖν ὑπο.[.]... πό-

  25ρος καὶ τέκμωρ καὶ σκότ[ος   ].[   ἆμάρ

τε καὶ σελάνα καὶ τρίτον σκότος· τας

μαρμαρυγας· ἆμαρ οὐ ψιλῶς ἀλλὰ

σὺν ἡλίωι· τὸ μὲν πρότερον ἦν σκότος μό-

νον, μετὰ δὲ ταῦτα διακριθέ[ντο]ς αὐτοῦ

Fr. 5 XLIX col 1

. . .

[  ]κ̣ρι[

[ ]περση̣[

[]ν̣εσθα[  ] [

[ ]..ονκλη

   5[   ]..ην

[   ].γενει

[  Ε]υ̣βοιαν

[  ].δεκαλ

[  ]ι̣τροφους

  10[ ]ρ̣αστην

[    ]οδε

[   ]β̣ριαρε-

[   ].[.].[    ]

[              ]

  15[              ]

[              ]

. . .

Fr. 5 XLIX col 2

. . .

   .].[

   στι̣ν̣κ̣...[

   γαρ̣υ̣σ̣εσ̣.[

   5   πρ.[..]..[

   γαμον̣.[

   ηπειγ..[

   γαρανδρ.[

   επειτα.[

  10   μηδιω.[

   ενβ πα.[

   ναινε[

γενεα .[

   πιπτω̣[

  15[]υ̣περ̣κ̣.[

   []φοτερωστι.[

Fr. 6 IV

   2. . .

[]αργυρου[.].[

[]εχεινεκε̣ι̣νη[

[  ]φατιφιλεν[

   5[ ]φησινηφιλ[

[   ]ηρδιοδιδω[

. . .

Fr. 6 XXIa

. . .

[ ]νεμμε̣.[

[].πενθερο[

[ ].τοσπενθ.[

[ ]οσκειθιδησ[

[ ]..[.]οοαλκ·[

. . .

Fr. 6 XXIb

. . .

[         ]νει.[

[        ]σ̣δηεπ̣[

[        ]σ̣ουκα.[

[    ]ε̣ον..απαι.[

   5[  ]...καλ.[.].ναηρ[

[ ]ραλληλωσ̣τ̣οαυτο[

[]τ̣εθνηωτων λα[

[   ]συνουσιανγα[

[  ]α̣σαμυκλασκα[

  10[    ].δ̣ρ̣ο̣μονφυλα̣[

[           ]ευου.[

. . .

Fr. 6 XXIc

. . .

[ ].ο̣..[

[]γλυκηα[

[].[.]σδιαδε.[

Fr. 7

. . .

[                               ]..[

[                    ]ε'δ.[..]. κῶμα

[σιῶν              κῶ]μα θεῶν δ' εἴρη-

[ται (vel κε)        ] ἀσανάτας τελε-

   5[τὰς                 ] ἐτάρφθεν φρέ-

[να(ς)                 ] ὁ Μενέλαος

[              ]α.δ.[..... α̣]ὐτὸν τιμᾶ-

[σθαι ἐν ταῖς Θεράπ]ναις μετὰ τῶν Διὸς κού-

[ρων             ]κος ἐν τῆι Πελο[ποννήσωι

  10[                ]σ[.]α̣ι Ἑλένη και̣[

[   ]λεγο̣[            ]ω...[.].αφα[

[  ].μετ...δ̣.[         ]ν̣ ἐν Θεράπναις

[τιμ]ὰ̣ς ἔχουσι· πο[λλὰ] δ' ἐμνάσαντ' οσ[

[   ]αν ἀπήρ[ι]τον Β[α]κχῶν Καδ[μ-

  15[   ].σεν̣[.]κ̣α.[].  ἀμφίβ[ολ]ον πότ[ερον

[    ].ο̣υ̣σ̣α̣..[  ].ν ἔργων [ἐμ]νήσθη[σαν

[     ]ασαν [      ὕ]βριος ἀντ' ὀλοᾶς καὶ ἀτα[σθαλίασ

Fr. 8

. . .

   ἀν-

δροδάμα[

Φοίβη κα[ὶ Ἱλάειρα

ται ἀπολλ[

στροφε τον[

   5συλληπτικ[

θεῶν̣[        ]..[

   .[ ]ω̣ν γ̣.[

             Τ[υν]δ̣αρίδα[ι]ς ἐκ τῶν [

Μώσαι Μ[ν]αμοσύνα μ[

  10γεισαπ̣.[..]..σ̣ε γέννατο[

...μα̣[..]ρ̣θνα.ισι τερτ.[

Fr. 9

  

. . .

ποδ[

ρουσαυτ̣[

δε σφυ[

   φυ...[

   5   .]υ̣[

. . .

Fr. 10 a

..]Φλ̣ε̣[ι]άσιοσ[

Α]ἰσχύ[λ]ος ομ[.].α[

Λ]ακεδα[ι]μόνιον ἀ[ποφαί-

νει τὸν Ἀλ[κμ]ᾶνα [

   5γὰρ ἐν τοῖς Ὑακιν[θ-

ἄκουσα ταν ἀηδ[ον-

παρ' Εὐρώτα.[

ταν Ἀμυκλα[

μεναι τατ[

  10τον εὐνομω̣[

ουσαν αυτα.[

ἀρεταν ταν[

που μέλεσι.[

ταλλαν ταν τ.[

  15Ἀταρνίδα ἐν[

ἐν γὰρ τούτο[ις

γράφειν ταπ[

Ἀλκμᾶνο̣σ̣ [

τον αλ[

  20ἐπιλε[

. . .

[  ]α.[

[  ]νον[

[  ]θοπ[

[  ]νθ.[     ].ια.[

  25[  Ἀ]λ̣κμ[ὰν  οὐδ]ὲ γὰρ ἄ[λ-

λ̣ο τῶν ἐν.[   πα]ραλέλ[οι-

πεν οὐδ[ὲν κα]τὰ μι[κρὸν

ἀξίων λό[γου γεγεν]ημέ-

νων· ἐστι[.]ου̣δε̣.[..]..[

  30ὡς Λακεδα[ι]μόνιοι τότ̣[ε

ἐπέστησαν Λυδὸν ὄντα

διδάσκαλον τῶν θυγατέ-

ρων καὶ ἐφή[βω]ν πατρίο[ις

χοροῖς το[...].των [ἀ-

  35γωνίσασθα[ι δ]ὲ μηδέπω [

καὶ νῦν ἔτι [ξε]νικῶι κέχρη[ν-

ται διδασκάλωι χο[ρῶν.

γ]ὰρ εἰ διὰ [τ]ὴν σοφία[ν πο-

λ̣ί̣την ἐπ[ο]ιήσαντο [

  40ἐστιν ἑα[υ]τοῦ κατη[γορεῖν

.η τοῖς ἄ[ις]μασι τὸν [Ἀλκμᾶ-

να καὶ λέγειν ὅτι βά[ρβαρος

ἦν καὶ Λυδὸς ὑπερλ̣[

π]ατρίδος καὶ γε[

  45.]ου καιτο̣[.].[

Fr. 10 b

. . .

[    ]οις ποι.[

[    ]ς ἀλλὰ ἀγ[ένειος

[ τὴν ἡ]λ̣ικίαν ὁ̣ [Ἁγ]η̣[ς]ί̣[δαμος

[    ]σ̣ Δ[ι]οσκού[ρ]ων κα[

   5[     ]α̣νάγει πρὸς τὸ χ̣[ρ]ῶ-

μ[α.....] ἐλεφάντι-

νο[ν...] προσονο[μ]άζειν·

τὺ δ[...]λ̣αις ἄρχε ταῖς Δυ-

μαί[ναις] Τυνδαριδαιε̣να̣[

  10εσα[         ]εν αἰχμαι σι-

οφιλὲς χο[ρα]γὲ Ἁγησίδαμε

κλεε[νν]ὲ Δαμοτιμίδα· καὶ

μικ̣ρ̣[ὸν π]ροελθὼν περὶ τῆ[ς

ἡλ[ικίας] αὐτοῦ λέγει καὶ τό[δε·

  15.γερώχως κἠρατὼς χο-

ρα]γώς· αυτα γὰρ ἁμῶν ἥλι-

κ]ε̣ς νεανίαι φίλοι τ' ἀγ[έ]νει-

οι κ]ἀνύπανοι· αὐτόν τε γὰρ

τὸ]ν Ἁγησ[ί]δαμον ἀγένει-

  20ον] ἀποφα[ίνει     ]ν συν

[ ].δεδει[           ] α̣ὐτῶι

[  ]τ̣ον πω[γων-

κτλ.

Fr. 12 I

. . .

[]σιοφιν[

   5[]    .μ[

[]αιχμα[.]α.. ...[

[]   κοναθρο[.]σμα̣[

[]σιοδματο.τ..[

[ ] οσκουρ̣ω̣ν̣ο[

  10[  ].[

. . .

Fr. 13 a

   5[          ].[...]ν̣ος ἐχέγγυος

[        ] βεβαιωτὴς ἂν γένοι-

το     ὅτι] Λάκων εἴη ὅτε φη-

σί·   ] ἀντίφαριν Λάκωνι τέ-

κτονα πα]ρθενίων σοφῶν Ἀλκμᾶ-

  10νι     ω]ν τε μελέων ποτίφορον

[      ].ον· ἀλλ' ἔοικε Λυδὸν αὐ-

τὸν νομί]ζειν ὅ τε Ἀριστοτέλης καὶ

[     σύ]μψηφοι ἀπατηθέντες

[         ] ἀνὴρ ἀγρεῖος οὐδ̣[ὲ

  15σκαιὸς κτλ.]

Fr. 13 b

  10   [ἐμπε-

ριπλέκει, ἐζ[ήτησε γὰρ ὥσ-

περ ἔφην ἤδ[η     διαλλατ-

τούσαις καὶ μὴ [κοιναῖς ἱστο-

ρίαις χρῆσθαι κ[

  15ἐστὶ περὶ Ἀλκμ[ᾶνος

Fr. 13 c

   3Ἀλκ]μ̣ᾶνα

[  ]ς· οὐδὲ

   5[  ] Σαρδι-

Fr. 13 d

   5[     ]εκτον ὅτ̣ι̣

[Ἀλκ]μ̣ὰν ἐν Λυδοῖς

[   ]σ̣αιτο̣[.] μέλους

[    ]σ̣ κλ[ε]ι̣ναὶ Σάρ [διες]

Μελῶν α

Fr. 14 a

Μῶσ' ἄγε Μῶσα λίγηα πολυμμελὲς

   αἰὲν ἀοιδὲ μέλος

νεοχμὸν ἄρχε παρσένοις ἀείδην

νεοχμὸν ἄρχε παρσένοις ἀείδην

Fr. 14 b

      

καὶ ναὸς ἁγνὸς εὐπύργω Σεράπνας

Fr. 14 c

χέρρονδε κωφὸν ἐν φύκεσσι πίτνει

Fr. 15

καὶ κῆνος ἐν σάλεσσι πολλοῖς ἥμενος μάκαρς ἀνήρ

Μελῶν β

Fr. 16

οὐκ ἦς ἀνὴρ ἀγρεῖος οὐ-

   δὲ σκαιὸς οὐδὲ παρὰ σοφοῖ-

   σιν†οὐδὲ Θεσσαλὸς γένος,

Ἐρυσιχαῖος οὐδὲ ποιμήν,

   5   ἀλλὰ Σαρδίων ἀπ' ἀκρᾶν

Μελῶν γ

Fr. 17

καί ποκά τοι δώσω τρίποδος κύτος

ὦκἐνιλεα Γειρης†

ἀλλ' ἔτι νῦν γ' ἄπυρος, τάχα δὲ πλέος

ἔτνεος, οἷον ὁ παμφάγος Ἀλκμὰν

   5ἠράσθη χλιαρὸν πεδὰ τὰς τροπάς·

οὔτι γὰρ οὐ τετυμμένον†ἔσθει,

ἀλλὰ τὰ κοινὰ γάρ, ὥπερ ὁ δᾶμος,

ζατεύει

Μελῶν ε

Fr. 19

κλίναι μὲν ἑπτὰ καὶ τόσαι τραπέσδαι

μακωνιᾶν ἄρτων ἐπιστεφοίσαι

λίνω τε σασάμω τε κἠν πελίχναις

πεδεστε†χρυσοκόλλα.

Fr. 20

ὥρας δ' ἔσηκε τρεῖς, θέρος

καὶ χεῖμα κὠπώραν τρίταν

καὶ τέτρατον τὸ Ϝῆρ, ὅκα

σάλλει μέν, ἐσθίην δ' ἄδαν

   5οὐκ ἔστι

INCERTI LOCI

Fr. 26

οὔ μ' ἔτι, παρσενικαὶ μελιγάρυες ἱαρόφωνοι,

γυῖα φέρην δύναται· βάλε δὴ βάλε κηρύλος εἴην,

ὅς τ' ἐπὶ κύματος ἄνθος ἅμ' ἀλκυόνεσσι ποτήται

νηδεὲς ἦτορ ἔχων, ἁλιπόρφυρος ἱαρὸς ὄρνις.

Fr. 27

Μῶσ' ἄγε Καλλιόπα θύγατερ Διὸς

ἄρχ' ἐρατῶν Ϝεπέων, ἐπὶ δ' ἵμερον

ὕμνωι καὶ χαρίεντα τίθη χορόν.

Fr. 28

Μῶσα Διὸς θύγατερ λίγ' ἀείσομαι ὠρανίαφι,

Fr. 29

   ἐγὼν δ' ἀείσομαι

ἐκ Διὸς ἀρχομένα

Fr. 30

ἁ Μῶσα κέκλαγ' ἁ λίγηα Σηρήν

Fr. 31

τὰν Μῶσαν καταυσεῖς

Fr. 32

φιλόψιλος

Fr. 34

ἀίτιας

Fr. 35

κάλλα μελισδομέναι

Fr. 36

ὡς ἁμὲς τὸ καλὸν μελίσκον

Fr. 37

   αἰ γὰρ ἇμιν

τούτων μέλοι,

ἁμὶν δ' ὑπαυλησεῖ μέλος,

Fr. 38

ὅσσαι δὲ παῖδες ἁμέων

ἐντί, τὸν κιθαριστὰν

αἰνέοντι

Fr. 39

Ϝέπη τάδε καὶ μέλος Ἀλκμὰν

εὗρε γεγλωσσαμέναν

κακκαβίδων ὄπα συνθέμενος,

Fr. 40

Ϝοῖδα δ' ὀρνίχων νόμως

παντῶν

Fr. 41

ἕρπει γὰρ ἄντα τῶ σιδάρω τὸ καλῶς κιθαρίσδην,

Fr. 42

νέκταρ ἔδμεναι

Fr. 43

οὐ γὰρ ἐγώνγα Ϝάνασσα Διὸς θύγατερ,

Fr. 45

Ϝάδοι Διὸς δόμωι χορὸς ἁμὸς καὶ τοί, Ϝάναξ

Fr. 46

Ϝέκατον μὲν Διὸς υἱὸν τάδε Μώσαι κροκόπεπλοι

Fr. 47

ἦρα τὸν Φοῖβον ὄνειρον εἶδον

Fr. 48

ἐμὲ Λατοΐδα τέο δ' αχοσχορον†

Fr. 49

πρόσθ' Ἀπόλλωνος Λυκήω

Fr. 50a

περισσόν· αἰ γὰρ Ἀπόλλων ὁ Λύκηος

Fr. 50b

Ἰνὼ σαλασσομέδοισ' ἃν ἀπὸ μασδῶν

Fr. 53

Ϝεσσαμέναι πέρι δέρματα θηρῶν

Fr. 54

Ἀρτέμιτος θεράποντα

Fr. 55

Κύπρον ἱμερτὰν λιποῖσα καὶ Πάφον περιρρύταν

Fr. 56

πολλάκι δ' ἐν κορυφαῖς ὀρέων, ὅκα

σιοῖσι Ϝάδηι πολύφανος ἑορτά,

χρύσιον ἄγγος ἔχοισα, μέγαν σκύφον,

οἷά τε ποιμένες ἄνδρες ἔχοισιν,

χερσὶ λεόντεον ἐν γάλα θεῖσα

τυρὸν ἐτύρησας μέγαν ἄτρυφον Ἀργειφόνται.

Fr. 57

οἷα Διὸς θυγάτηρ Ἔρσα τράφει

καὶ Σελάνας

Fr. 58

Ἀφροδίτα μὲν οὐκ ἔστι, μάργος δ' Ἔρως οἷα ‹παῖς› παίσδει,

ἄκρ' ἐπ' ἄνθη καβαίνων, ἃ μή μοι θίγηις, τῶ κυπαιρίσκω.

Fr. 59

Ἔρως με δηὖτε Κύπριδος Ϝέκατι

γλυκὺς κατείβων καρδίαν ἰαίνει.

τοῦτο Ϝαδειᾶν ἔδειξε Μωσᾶν

δῶρον μάκαιρα παρσένων

ἁ ξανθὰ Μεγαλοστράτα.

Fr. 60

καὶ τὶν εὔχομαι φέροισα

τόνδ' ἑλιχρύσω πυλεῶνα

κἠρατῶ κυπαίρω.

Fr. 63

Ναΐδες τε Λαμπάδες τε Θυιάδες τε,

Fr. 64

Εὐνομίας ‹τε› καὶ Πειθῶς ἀδελφὰ

καὶ Προμαθήας θυγάτηρ

Fr. 65

οἵεθεν†πάλως ἔπαλε δαιμονάς τ' ἐδάσσατο·

Fr. 68

δουρὶ δὲ ξυστῶι μέμανεν Αἶας αἱματῆι τε Μέμνων.

Fr. 69

με δ' αὖτε†φαίδιμος Αἴας

Fr. 70a

πρὸς δέ τε τῶν φίλων

Fr. 70b

τεὶ γὰρ Ἀλεξάνδρωι δαμάσαι

Fr. 70c

σὲ γὰρ ἅζομαι

Fr. 73

   ὁπότε ὑπὸ τοῦ Ἱππολόχου κλέος δ' ἔβαλλον

οὐ νῦν ὑπεστάντων†

Fr. 74

ἦσκέ τις Καφεὺς Ϝανάσσων·

Fr. 77

Δύσπαρις Αἰνόπαρις κακὸν Ἑλλάδι βωτιανείραι.

Fr. 78

Περίηρς·

Fr. 79

ὅπως ἀνὴρ δ' ἐν ἀσμένοισιν ἀλιτηρὸς ἧστ' ἐπὶ

θάκας κατὰ πέτρας ὁρέων μὲν οὐδὲν δοκέων δέ†

Fr. 80

καί ποκ' Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ὤατ' ἑταίρων

Κίρκα ἐπαλείψασα,

Fr. 81

Ζεῦ πάτερ, αἰ γὰρ ἐμὸς πόσις εἴη.

Fr. 82

λῦσαν δ' ἄπρακτα νεάνιδες ὥ-

τ' ὄρνις Ϝιέρακος ὑπερπταμένω.

Fr. 83

τῶι δὲ γυνὰ ταμία σφεᾶς ἔειξε χώρας.

Fr. 84

ἐπ' ἀριστερὰ χηρὸς ἔχων.

Fr. 85a

ὑμέ τε καὶ σφετέρως ἵππως

Fr. 85b

σφεὰ δὲ ποτὶ γούνατα πίπτω

Fr. 86

πλήθριον.

Fr. 87

κὠ τοξότας Ἡρακλέης

κάλλιστ' ὑπαυλῆν

κἀ μεγασθενὴς Ἀσαναία

Μελάμποδά τ' Ἁρπόλυκόν τε

ἄρχοι μὲν γὰρ κοθρασιων†

Fr. 88

   σφοῖς ἀδελφιδεοῖς

κᾶρα καὶ φόνον

Fr. 89

εὕδουσι δ' ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες

πρώονές τε καὶ χαράδραι

φῦλά τ' ἑρπέτ' ὅσα τρέφει μέλαινα γαῖα

θῆρές τ' ὀρεσκώιοι καὶ γένος μελισσᾶν

καὶ κνώδαλ' ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός·

εὕδουσι δ' οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων.

Fr. 90

Ῥίπας, ὄρος ἀνθέον ὕλαι,

νυκτὸς μελαίνας στέρνον

Fr. 91

χρύσιον ὅρμον ἔχων ῥαδινᾶν πετάλοισι καλχᾶν

Fr. 92

ἄπυρον Ϝοῖνον

ἄνθεος ὄσδοντα

Πέντε Λόφων,

οἶνον δ' Οἰνουντιάδα ἢ Δένθιν ἢ Καρύστιον

   ἢ Ὄνογλιν ἢ Σταθμίταν†

Fr. 93

καὶ ποικίλον ἶκα τὸν ὀφθαλμῶν

ἀμπέλων†ὀλετῆρα.

Fr. 94

θριδακίσκας τε καὶ κριβανωτώς.

Fr. 95

κἠπὶ τᾶι μύλαι δρυφήται κἠπὶ ταῖς συναικλίαις,

αἶκλον Ἀλκμάων ἁρμόξατο.

Fr. 96

ἤδη παρεξεῖ πυάνιόν τε πολτὸν

χίδρον τε λευκὸν κηρίναν τ' ὁπώραν.

Fr. 97

μάστακας

Fr. 98

   θοίναις δὲ καὶ ἐν θιάσοισιν

ἀνδρείων παρὰ δαιτυμόνεσσι πρέπει παιᾶνα κατάρχην.

Fr. 100

μεῖον ἢ κοδύμαλον.

Fr. 101

μάγαδιν δ' ἀποθέσθαι

Fr. 102

λεπτὰ δ' ἀταρπὸς ἀνηλὴς†δ' ἀνάγκα,

Fr. 103

τὰ Ϝὰ κάδεα

Fr. 104

τίς ἂν τίς ποκα ῥὰι ἄλλα νόον ἀνδρὸς ἐπίσποι†

Fr. 105

νικῶι δ' ὁ κάρρων.

Fr. 106

Ϝείπατέ μοι τάδε φῦλα βροτήσια.

Fr. 107

Πολλαλέγων ὄνυμ' ἀνδρί, γυναικὶ δὲ Πασιχάρηα.

Fr. 108

ἁλμυρὸν τὸ γειτόνημα.

Fr. 109

Σάμβας καὶ Ἄδων καὶ Τῆλος,

Fr. 110

οἶκας μὲν ὡραίωι λίνωι,

Fr. 111

ἀβάλε καὶ νοέοντα·

Fr. 112

ταυσία παλλακίω.†

Fr. 113

μελισκόνα τὸν ἀμόρη†

Fr. 114

καὶ Κέρκυρος ἁγήται,

Fr. 115

ὅκκα δὴ γυνὰ εἴην

Fr. 116

ἔχει μ' ἄχος ὦ ὀλὲ δαῖμον.

Fr. 117

λᾶδος Ϝημένα καλόν,

Fr. 118

ἔστι παρέντων μνᾶστιν ἐπιθέσθαι,

Fr. 119

ταῦτα μὲν ὥς κεν ὁ δᾶμος ἅπας

Fr. 120

τῶι δὲ σηομυνθια κατ' αν κάρραν μάβως†ἐπίαζε

Fr. 121

καὶ χεῖμα πῦρ τε δάϜιον.

Fr. 122

τῶ ἐν†Θεσσαλίωι κλήτει

Fr. 123

μέγα γείτονι γείτων.

Fr. 124

πάρ τ' ἱαρὸν σκόπελον παρά τε Ψύρα

τὸν Διόνυσον ἄγοντες,

Fr. 125

πῆρά τοι μαθήσιος ἀρχά.

Fr. 126

Φρύγιον αὔλησε μέλος τὸ Κερβήσιον,

Fr. 127

ἀάνθα·

Fr. 128

ἀγίσδεο

Fr. 129

αὐτὸν ἀγᾶ,†

Fr. 130

γέργυρα

Fr. 131

γέρρον·

Fr. 132

δοάν

Fr. 133

δόρκον

Fr. 134

ζάτραφα

Fr. 135

Ϝαδυμέστατον

Fr. 136

ἠτί

Fr. 137

κ(αὶ) δ̣' αὖ με .[

Fr. 138

καρχάραισι φωναῖς

Fr. 139

κέντο

Fr. 140

κερκολύρα·

Fr. 141

λιγύκορτον

Fr. 142

ὁλκάς·

Fr. 143

οὐτίς

Fr. 144

πήρατα·

Fr. 146

χθόνιον τέρας

Fr. 147

ψαῦος

Fr. 148

στεγανόποδας

Fr. 149

Αἰγιαλίς

Fr. 150

Ἀννίχωρον·

Fr. 151

Ἀράξαι ἢ Ἄραξοι·

Fr. 152

Ἀρύββας·

Fr. 153

Ἀσσός·

Fr. 154

τὴν Γάργαρον

Fr. 155

Γραῖκες

Fr. 156

Ἐσσηδόνας

Fr. 157

Πιτυώδεις

MISCELLANEA

Κολυμβῶσαι

Fr. 158

ἔγραψε βιβλία ἓξ μέλη καὶ Κολυμβώσας.

Fr. 159

τὸν χαρίεντ' Ἀλκμᾶνα, τὸν ὑμνητῆρ' ὑμεναίων

Fr. 162 Ia, col 1

[   ὀ]μαλικας

[    ].εοσ.[

[  ]σ̣ει[...]..ος

[πλο]υσίαι

[  ].[      ].

[          ].αν

. . .

Fr. 162 Ia, col 2

αιμη[

εγων̣[

].[.]..[

. . .

Fr. 162 Ib, col 1

   6[   ].

[   ]..

[   ]

[   ]φ̣[.].νε̣τ̣'ουδ̣εὶς

  10[         ]

[   ]

[]

[         ]

[           ]

. . .

Fr. 162 Ib, col 2

[ ].αδ[

[ ]ω̣ι̣τε̣[

]μοικαι[

   εγω·νδ[

   5   παπτα[ιν-

   αιψανε̣χω̣[

   παρ̣α̣πυθμ[εν-

   σχεδον[

   τ..[.]σε.[

  10   καλωσ̣ϋ[.].[

   σιγαλ̣[

   λαο.[

   ηΐσα[ν

   ...[

. . .

Fr. 162 IIa

. . .

[      ]..[

[ ]αι̣τακο.[

[ ]αστεκαλ[

[  ]απαρπυ.[

   5[ ].αντιν..[

[ ].ρματακ[

[   ]νων [

[ παρ]σενισκ̣[αι

[   ]α·     [

  10[   ]πόδασ[

[  ]κατωκεφ̣[

[ ]εσϋδωρ   [

[τα]νυσιπτέρ[

[     ]       [

  15[     ]

[     ]

Fr. 162 IIb

. . .

[].αθει[

[  ] [

. . .

Fr. 162 IIc, col 1

. . .

[     ].[

[     ]   [

[  ]φοινικεα [

[ ἀ]ναδήματ̣α[

   5[].ειασμυρου [

[  ]σθεσ̣ανϊτέ.[

[         ].   [

. . .

Fr. 162 III

. . .

[] έλαθ[

[  ].ασ[

. . .

Fr. 162 IV

. . .

[   ].[

[]α̣ς [

. . .

Fr. 162 V

. . .

[].α.[

[ ].μ[

. . .

Fr. 162 VI

. . .

[  ]  [

[].ουστ.[

[  ]νο[

[   ].[

. . .

Fr. 162 IX

. . .

]σεγω̣[

. . .

Fr. 162 X

. . .

]γ̣γ̣ω̣[

. . .

Fr. 162 XI

]πολυ[

. . .

Fr. 162 XII

. . .

[]δεν[

[  ]..[

. . .

Fr. 162 XIII

. . .

[  ]α[

[ ]μα[

[ ]πε[

[]εᾶντ̣[

[  ]υμ̣[

[  ]εκ[

. . .

Fr. 162 XIV

. . .

[ ].[

[]με[

[ ]υ̣[

. . .

DORICA EX AP. DYSC., ETYMOLOGICIS, AL.

OMNIA SINE NOMINE AUCTORIS

Fr. 168

καί τυ φίλιππον ἔθηκεν

Fr. 169

καὶ τὺ Διὸς θύγατερ μεγαλόσθενες

Fr. 170

Ἄρταμι ῥύτειρα τόξων

Fr. 171

μηδ' ἔμ' ἀείδην ἀπέρυκε.

Fr. 173

οὐδὲ τῶ Κνακάλω

οὐδὲ τῶ Νυρσύλα

Fr. 174

ἄγ' αὖτ' ἐς οἶκον τὸν Κλεησίππω,

Fr. 177

ἱανοκρήδεμνος

ἱανόκροκα